Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Tăng cường hoạt động giám sát của Quốc hội đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tăng cường hoạt động giám sát của Quốc hội đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước

  Luận án tiến sĩ năm 2013
  Đề tài: Tăng cường hoạt động giám sát của Quốc hội đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước


  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN i
  DANH MỤC CHỮ VIÉT TẮT V
  DANH MỤC CÁC BẮNG vi
  DANH MỤC Sơ ĐÒ vii
  DANH MỤC BIÉƯ ĐÒ viii
  LỜI MỞ ĐÀU 1
  CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÝ LUẬN VÈ GIÁM SÁT CỦA QƯÓC HỘI ĐÓI VỚI CÁC TẬP ĐOÀN KINH TÉ NHÀ NƯỚC 14
  1.1. Cơ sở lý luận chung về hoạt động giám sát 14
  1.1.1. Khái niệm về giám sát 14
  1.1.2. Đặc điềm của giám sát 15
  1.1.3. Phân loại giám sát 16
  1.1.4. Phân biệt giám sát, kiếm tra, thanh tra 16
  1.1.5. Nguyên tắc trong hoạt động giám sát 20
  1.1.6. Hình thức giám sát 21
  1.1.7. Các phương pháp giám sát 21
  1.1.8. Nội dung giám sát 23
  1.1.9. Công cụ giám sát 23
  1.1.10. Quy trình giám sát 24
  1.2. Chức năng giám sát của Quốc hội 26
  1.2.1. Quốc hội và chức năng của Quốc hội 26
  1.2.2 Giám sát của Quốc hội 28
  1.3 Một số nét cơ bản về Tập đoàn kinh tế nhà nước 35
  1.3.1 Khái niệm tập đoàn kinh te và tập đoàn kinh te nhà nước 35
  1.3.2 Vai trò của tập đoàn kinh tế nhà nước 39
  1.3.3 Các đặc trưng tập đoàn kinh tế nhà nước 40
  1.4. Giám sát của Quốc hội đối vói các tập đoàn kinh tế nhà nước 42
  1.4.1. Khái niệm về giám sát cùa Quốc hội đối với Tập đoàn kinh tế nhà nước 42
  1.4.2. Tính tất yếu về giám sát tối cao cùa Quốc hội đối với tập đoàn kinh te nhà nước . 43
  1.4.3. Mục tiêu và tiêu chí đánh giá giám sát của Quốc hội đối với tập đoàn
  kinh te nhà nước 44
  1.4.4 Nội dung giám sát của Quốc hội đối với tập đoàn kinh tế nhà nước 47
  1.4.5 Phương thức, công cụ, hình thức và tố chức hoạt động giám sát của Quốc
  hội đối với tập đoàn kinh tế nhà nước 48
  1.5. Kinh nghiệm quốc tế về giám sát tập đoàn kỉnh tế nhà nước và bài
  học cho Việt Nam 54
  1.5.1. Kinh nghiệm giám sát tập đoàn kinh tế của Cộng hòa Pháp 54
  1.5.2. Kinh nghiệm giám sát tập đoàn kinh tế của Hàn Quốc 55
  1.5.3 Kinh nghiệm giám sát tập đoàn kinh tế nhà nước của Trung Quốc 55
  1.5.4. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 59
  KÉT LUẬN CHƯƠNG 1 61
  CHƯƠNG 2: PHẢN TÍCH THựC TRẠNG GIÁM SÁT CỦA QUÓC HỘI ĐÓI VỚI CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC 62
  2.1 Thực trạng hoạt động của các tập đoàn kinh tế nhà nước 62
  2.1.1 Chủ trương của Đảng, Nhà nước về tập đoàn kinh te nhà nước 62
  2.1.2 Khuôn khồ pháp lý về hoạt động TĐK.TNN 63
  2.1.3 về số lượng và quy mô các tập đoàn kinh tế nhà nước Việt Nam 67
  2.1.4 Đánh giá chung về tập đoàn kinh te nhà nước 72
  2.2 Thực trạng tố chức hoạt động giám sát của Quốc hội đối vói các tập
  đoàn kinh tế nhà nước 75
  2.2.1 Mục tiêu giám sát của Quốc hội đối với Tập đoàn kinh tế nhà nước 75
  2.2.2. Thực trạng triến khai hoạt động giám sát 76
  23 Kết quả hoạt động giám sát của Quốc hội đối với tập đoàn kinh tế nhà nước 80
  2.3.1 Nhừng phát hiện chủ yếu từ công tác giám sát 80
  2.3.2 Các kiến nghị, đề xuất được đưa ra sau hoạt động giám sát của Quốc hội
  đối với Tập đoản kinh tế nhà nước 98
  2.3.3 Nhừng kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát 99
  2.4 Dánh giá thực ỉrạng hoạt động giám sát của Quốc hội đốỉ với các tập
  đoàn kinh tế nhà nước theo các tiêu chí giám sát 103
  2.4.1 Tính hiệu lực của giám sát 103
  2.4.2 Tính phù hợp cùa giám sát 106
  2.4.3 Tính công bằng cùa giám sát 109
  2.4.4 Tính tương thích cùa giám sát 109
  2.4.5 Tính bền vừng cùa giám sát 110
  2.5 Thành công và hạn chế trong hoạt động giám sát của Quốc hội đối
  vói các tập đoàn kỉnh tế nhà nước Ill
  2.5.1 Thành công trong giám sát của Quốc hội đối với các tập đoản kinh tế nhà
  nước và nguyên nhân 111
  2.5.2 Hạn chế trong giám sát của Quốc hội đối với các Tập đoàn kinh tế nhà
  nước và nguyên nhân 114
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 121
  CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT
  CỦA QUÓC HỘI ĐÒI VỚI TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC 123
  3.1 Hệ thống quan điếm về hoạt động giám sát của Quốc hội đối vói tập
  đoàn kinh tế nhà nước 123
  3.1.1 Phương hướng phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước trong giai đoạn 2011-
  2020 123
  3.1.2 Quan điêm 1: Hoạt động giám sát phải được thực hiện trên cơ sở Nhà
  nước pháp quyền 126
  3.1.3 Quan điềm 2: Hoạt động giám sát phai đảm bảo phục vụ phát triền kinh
  tế - xã hội trong thời kỳ đầy mạnh công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 129
  3.1.4 Quan điềm 3: Hoạt động giám sát phải được gắn liền với quyết tâm đồi
  mới chính trị 130
  3.2 Các giải pháp tăng cường hoạt động giám sát của Quốc hội đối với
  tập đoàn kỉnh tế nhà nước 132
  3.2.1 Hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến tập đoàn kinh tế nhà nước 132
  3.2.2 Nâng cao nhặn thức về vai trò giám sát tối cao của Quốc hội 136
  3.2.3 Tăng cường hoạt động giám sát của Quốc hội tiến hành đồng bộ với quá
  trình đối mới tồ chức và hoạt động của Quốc hội về lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước 137
  3.2.4 Đồi mới nội duns, hình thức, phương thức giám sát của Quốc hội đối với
  tập đoàn kinh tế nhà nước 138
  3.2.5 Nâng cao năng lực giám sát của các cơ quan của Quốc hội và đại bieu
  Quốc hội 141
  3.2.6 Tăng cường nguồn lực cho hoạt động giám sát 142
  3.2.7 Xây dựng bộ tiêu chí để giám sát hoạt độne của các tập đoàn kinh tế nhà
  nước 144
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 146
  KẾT LUẬN 147
  CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN cứu ĐÃ CÔNG BÓ 149
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 150
  DANH MỤC PHỤ LỤC 155
  1
  LỜI MỞ ĐÀU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Thực hiện chủ trương, chính sách cùa Đang và Nhà nước, thời gian qua, Chính phù đà thí điềm thành lập 13 tập đoàn kinh té nhà nước trcn cơ sơ cơ cấu lại một số tống cône ty nhà nước. Các tập đoàn kinh te nhà nước được nắm giừ và ưu tiên các nguồn lực quan trọng về vốn, lĩnh vực hoạt động, với vai trò là đầu tàu kinh té cùa ca nước, thúc đẩy tăng trương kinh tế, điều tiết kinh te vĩ mô, ổn định giá cá, cung cấp nhiều sản phấm thiết yếu cho nền kinh té. Đen nay, các tập đoàn kinh té nhà nước đà có điều kiện huy động vốn, IT1Ờ rộng ngành nghề kinh doanh, khai thác tốt hơn cơ sơ vật chất kỳ thuật trcn nguycn tắc gắn với ngành kinh doanh chính, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, khắng định được vị the và thương hiệu trong quá trình hội nhập quốc té. Cùng với việc thực hiện các mục tiêu kinh tế, các tập đoàn cũng bào đàm thực hiện các mục ticu khác về an ninh- quốc phòng, an sinh xà hội cho đất nước.
  Tuy nhiên, sau thời gian thực hiện thí điêm. mô hình tập đoàn kinh té đang bộc lộ nhừng bất cập về mô hình tố chức và phân cấp quản lý. Các quy định về tô chức và hoạt động cua tập đoàn kinh té còn nhừng điếm chưa nhất quán dần đến sự chồng chéo, làm giám hiệu quá hoạt động cua các doanh nghiệp thành viên nói riêng và của cả tập đoàn nói chung. Bôn cạnh đó, các tập đoàn kinh té sừ dụng vốn, tài sàn Nhà nước cũng chưa thật sự hiệu quả, chưa tương xứng với sứ mệnh được trao; tỳ lệ vốn đầu tư ra ngoài lĩnh vực chính còn cao và tiềm ân nhiều rủi ro. Một số sai phạm tại một số tập đoàn kinh té nhà nước đă gây ra nhừng tôn thất lớn, gây bức xúc trong xà hội.
  Theo quy định tại các văn bản luật hiện hành, sừ dụng vốn Nhà nước phải theo sự điều chinh của Luật Ngân sách Nhà nước và một số văn bản pháp luật có ỉicn quan. Chính phu, các cơ quan Chính phù chịu trách nhiệm về việc sừ dụng nhưng việc phân bô, giám sát phần vốn này là do Quốc hội, các cơ quan Quốc hội thực hiện. Vị trí và vai trò quan trọng cùa tập đoàn kinh té nhà nước đối với nền
  2
  kinh tế đă được khăng định nhưng hiện nay, giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đối với các tập đoàn này đê báo đảm các hoạt động của tập đoàn theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước còn gặp nhiều khó khăn do đây là mô hình thực hiện thí điếm, có nhiều vấn đề mới đối với cả cơ quan lập pháp và hành pháp. Đồng thời, hệ thống ticu chí đánh ciá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn chưa được hoàn thiện. Việc giám sát cùa Quốc hội vần chủ yếu dựa theo báo cáo của cơ quan kiém toán nhà nước, của Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan và các tập đoàn. Hơn nừa, với cơ cấu đại biêu Quốc hội như hiện nay, khả năng nắm bắt, hiêu và phân tích thông tin tài chính chưa đồng đều, gặp nhiều khó khăn. Đây là các nguyên nhân khiến cho hoạt động giám sát cùa Quốc hội đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước chưa đạt được như mong muốn.
  Hiện nay, với số lượng đà được thành lập lên tới 13 tập đoàn kinh tế nhà nước nhưne đều dưới hình thức thí điểm, chưa có chế định ờ tằm luật để điều chinh các hoạt động cùa tập đoàn, trong khi hoạt động giám sát của Quốc hội chỉ mức độ khiêm tốn, hiệu lực giám sát không cao. Thực tế từ khi bắt đầu thí điếm thành lập các tập đoàn kinh tế nhà nước vào năm 2005, Quốc hội chỉ thực hiện duy nhất giám sát tối cao vào năm 2008, sau đó ban hành Nghị quyết với các yêu cầu cụ thế đế Chính phù thực hiện và báo cáo việc thực hiện với Quốc hội vào năm 2009. Từ đó đến nay, Quốc hội chưa thực hiện thêm đợt giám sát tối cao hay chuyên đề về thành phần kinh tế này. Tác động sau giám sát là vấn đề đáng quan tâm bời sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết, việc Chính phù thực hiện đến đâu và hiệu quả ra sao cũne chưa được Quốc hội quan tâm đúng mức. Chính vì vậy, việc hoàn thiện, nâne cao hiệu lực giám sát của Quốc hội đang là yêu cầu cắp thiết đặt ra vì Quốc hội có vai trò quan trọne trong việc tạo lập các khuôn khô pháp lý cho TĐKT hoạt động; đồng thời giám sát chặt chẽ quá trình hình thành, vận hành và thực hiện các chức năne của TĐKT, báo đảm các TĐKT hoạt động có hiệu quả.
  Xuất phát từ phân tích như trên, nghiên cứu sinh xin được lựa chọn đề tài: Tăng cirờìĩg hoạt động giảm sát của Quôc hội đôi với tập đoàn kinh tê nhà nước.
  3
  2. Tổng quan tình hình nghiên cứu
  Trên the giới, mô hình tập đoàn kinh tể đã được một số quốc gia áp dụng. Đc có thêm cơ sờ so sánh, luận án sẽ nghiên cứu về mô hình hoạt động, cơ cấu tô chức và việc quán lý, giám sát các tập đoàn tại Cộng hòa Pháp, Hàn Quốc và Trung Quốc.
  Tại Việt Nam, do đây là mô hình thực hiện thí điểm ncn cần phân tích, làm rõ cơ sờ pháp lý liên quan đến hoạt động của tập đoàn, xem xét các quy định hiện hành đoi với hoạt độne của tập đoàn, so sánh với hoạt động thực tiền đế phân tích nhìrne mặt được và hạn chc. Các quy định pháp lý về cône tác giám sát cùa Ọuốc hội về việc quán lý, sử dụne vốn Nhà nước, quy định tại Hicn pháp, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Tô chức Ọuốc hội, Luật Giám sát của Quốc hội, và các văn ban luật khác.
  Luận án tập trune thu thập tài liệu các báo cáo các nội dune về vai trò, quy mô hoạt độnc, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính và ngoài ngành, quán lv và sử dụng vốn, cơ chế quán lý, việc thực hiện các mục tiêu xã hội cùa các tập đoàn kinh té nhà nước dựa trcn các báo cáo tài chính (được bao đàm bang kct quá kiếm toán) và kết hợp nguồn thông tin khác (các báo cáo giám sát cùa Quốc hội, các cơ quan cua Quốc hội; các công trình nghiên cứu cua các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế .); hoạt độne giám sát cùa Quốc hội sẽ được tìm hiểu và phân tích theo phươne thức, mức độ giám sát, các nội dung cần phải hoàn thiện chu yếu dựa trên hệ thống báo cáo, các nội dune trao đôi và thực tiễn cône tác giám sát của Quốc hội đối với các tập đoàn kinh tc nhà nước trong thời gian vừa qua.
  Trcn cơ sở này, nghiên cứu sinh cũng sè tông luận theo các nội dung chính như trên, tuy nhiên, đe có nhừng đánh giá sát thực về tình hình nghiên círu cùng như phù hợp với phạm vi nghiên cửu, tác gia sẽ tóm lược theo hai nhóm nghiên cứu: nghiên cứu của các tác già trone nước và nghiên cứu cua các tác giả nước neoài.
  2.1 Nghiên cứu của các tác già trong nước
  Hiện nay, đà có một số nghiên cứu liên quan đốn Tập đoàn kinh tố nhà nước
  4
  cùng như hoạt động giám sát cùa Quốc hội trên các phương diện khác nhau. Mồi công trình nchicn cứu ở những khía cạnh khác nhau và mới chí giải quyết được một phần liên quan đến tập đoàn kinh tế nhà nước.
  Đe cặp đến các lý luận và thực tiền phát triến tập đoàn kinh tế nhà nước tại Việt Nam, đã có một số đề tài nchicn cứu khá công phu về vấn đề này như: đề tài nghiên cứu khoa học của tác già TS.Vũ Thị Dậu và các cộng sự về “Phát triên Tập đoàn kinh tế nhà nước Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh té quốc tế” (2010), đề tài nghiên cứu khoa học của tác giả ThS Hồ Thị Hương Mai về “Phát triến các tập đoàn kinh te ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn” (2010) hay đề tài nghiên cứu khoa học của TS.Trần Tiến Cường về “Tập đoàn kinh tế - Lý luận và kinh nghiệm quốc tế ứng dụng vào Việt Nam (2005)”. Trong các nghiên cứu này, các tác giả đã có những phân tích cụ thế cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng và phát triển các tập đoàn kinh tế nhà nước cũng như đánh giá tác động của hội nhập kinh tế quốc tế tới sự phát triển các tập đoàn kinh tế nhà nước Việt Nam (từ 2005 - 2010). Trên cơ sở đó, đề xuất những định hướng và giải pháp nhằm phát triên tập đoàn kinh tế nhà nước khi Việt Nam thực hiện đầy đú các cam kết WTO.
  Ngoài ra, khi đề cập sâu hơn đcn mô hình tố chức và hoạt động của các tập đoàn kinh tế Việt Nam còn có các bài viết cùa các chuyên gia, nhà nghiên cứu như: PGS.TS Lê Xuân Bá với bài viết “Khuim pháp lý cho việc hình thành và hoạt độnc cúa các tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam (2011)”, GS.TS Nguyền Ke Tuấn với bài viết “Một số vấn đề đặt ra từ quá trình thí điếm thành lập tập đoàn kinh tế nhà nước ờ Việt Nam (2011)”, GS.TS Nguyền Đình Phan với bài viết “Bàn về mô hình tồ chức tập đoàn kinh te nhà nước của Việt Nam (2011)”, PGS.TS Nguyền Thế Ọuyền và PGS.TS Trằn Văn Nam với bài viết “Ve địa vị pháp lý của tập đoàn kinh tế nhà nước (2011)” hay bài viết của TS.Nguyễn Minh Phong “Nhừng nút thắt tronc phát triền tập đoàn kinh tế nhà nước (2011)”. Các bài viết của các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã trình bày một cách tống quát về quá trình hình thành, thực trạnc khung pháp lý cho việc hình thành và hoạt động của tập đoàn kinh tế nhà nước cũnc như các đưa ra các kiến nghị, đề xuất hoàn thiện khung pháp lý trong thời GÌan tới.
  150
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  TIÉNG VIỆT
  1. Báo cáo ngày 04/11/2009 của ửy ban Thường vụ Quốc hội, Bảo cảo kết quà
  giảm sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật vê quàn lý, sử dụng vôn, tài sản
  nhà nước tại các Tập đoàn, Tông công ty nhà nước ” tại KỲ họp thứ 6, Quôc hội Khóa XII, Hà Nội.
  2. Báo cáo số 163/BC-CP ngày 1/11/2010 của Chính phù, Nâng cao hiệu lực,
  hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật vê quàn lý, sử dụng vôỉĩ, tài sàn nhà
  nước tại các tập đoàn kinh tê, tông công ty nhà nước, Hà Nội.
  3. Báo cáo số 173/BC-CP ngày 20/11/2010 cùa Chính phủ, Bảo cảo tình hình hoạt động Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin), Hà Nội.
  4. Báo cáo số 285-BC/BCSĐCP (2009), Ban cản sự Đàng Chính phù về việc thi điêm mô hình tập đocm kinh tê, Hà Nội.
  5. Bùi Thị Đào (2002), “Giám sát, kiểm tra và xử lý vãn bàn quy phạm pháp luật”, Tạp chí nghiên círu lập pháp (số 9)
  6. Các cơ quan của Quốc hội, Bảo cảo kết quà giảm sát của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban cùa Quốc hội khoả IX, X, XI, XIU Hà Nội.
  7. Đảng Cộng sản Việt Nam (1994), Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chắp hành trung ương Đàng khoá VII, Hà Nội.
  8. Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chắp hành trung ương Đàng khoá VIII, Hà Nội.
  9. Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chắp hành trung ương Đàng khoá VIII, Hà Nội.
  10. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Nghị quyết Hội nghị Đại hội lần thứ IX cùa Đàng, Hà Nội.
  11. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành tìnng ương Đàng khỏa IX, Hà Nội
  12. Đảng cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc Lần thứ X, Nhà xuất bàn Chỉnh trị quốc gia, Hà Nội.
  151
  13. Đáng Cộng sàn Việt Nam (2011), Nghị quyết Đại hội lần thứXI cùa Đàng, Hà Nội.
  14. Đặng Đình Luyến (2005), “Một so yếu tố tác động tới hiệu quà hoạt động cùa Đại biểu Quốc hộf\ Quốc hội Việt Nam- nhừng vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB Tư pháp, Hà Nội.
  15. Đặng Ngọc Viên (2005), Từ điển Anh-Anh-Việt, NXB Thống kê, Hà Nội.
  16. Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2009), "Giảo trình Chính sách kinh tể - xã hội", NXB Khoa học và kỳ thuật, Hà Nội.
  17. GS.TS Nguyền Đình Phan (2011), "Bàn về mỏ hình tố chức TĐKTNN, Hội thào khoa học Mô hình tồ chức và hoạt động cùa các TĐKT Việt Nam", Hà Nội.
  18. Hoàng Phê (2006), Từ điển tiếng Việt, NXB Đà Nằng.
  19. Hoàng Thị Ngân (2003), “Nội dung giám sát kiêm ưa vãn bản quy phạm pháp luật”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp số 3, Hà Nội.
  20. Hồ Thị Hương Mai (2010), Phát triển các Tập đoàn kinh tế ờ Việt Nam - Lý luận và thực tiễn, Hà Nội.
  21. Lê Xuân Bá (2011), Khung pháp lý cho việc hình thành và hoạt động cùa các tập đoàn kinh tế nhà nước ờ Việt Nam, Hà Nội.
  22. Lê Thanh Vân (2005), "Hoạt động giảm sát cùa Ouốc hội các nước và ở nước ta, Quốc hội Việt Nam-Nhừng vấn đề lý luận và thực tiễn", NXB Tư pháp, Hà Nội.
  23. Nghị quyết số 42/2009/QH12 ngày 27/11/2009 của Quốc hội, Nâng cao hiệu lực, hiệu quà thực hiện chính sách, pháp luật quàn lý, sử dụng vôn, tài sàn nhà nước tại tập đoàn, tông công ty nhà nước, Hà Nội.
  24. Nghị quyết số 10/2011/QH13 ngày 8/11/2011 của Quốc hội, Ke hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, Hà Nội.
  25. Nguyền Hoài Nam (2005), “Kị trí, vai trò và chức nâng cùa Đoàn Đại biểu Quốc hội”, Ouốc hội Việt Nam-Nhừng vắn đề lý luận và thực tiễn", NXB Tư pháp, Hà Nội.

  Xem Thêm: Tăng cường hoạt động giám sát của Quốc hội đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tăng cường hoạt động giám sát của Quốc hội đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status