Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Trường Đại học Lạc Hồng đến năm 2017

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Trường Đại học Lạc Hồng đến năm 2017

  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Trường Đại học Lạc Hồng đến năm 2017


  MỤC LỤC
  TRANG PHỤ BÌA
  LỜI CẢM ƠN
  LỜI CAM ĐOAN
  TÓM TẮT LUẬN VĂN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài.
  2. Mục tiêu đề tài.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
  4. Phương pháp nghiên cứu.
  5. Kết quả đạt được của đề tài.
  6. Kết cấu của đề tài.
  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC . 3
  1.1. Khái niệm quản trị nguồn nhân lực. 3
  1.2. Vai trò, ý nghĩa của quản trị nguồn nhân lực 3
  1.2.1. Thiết lập hoặc tham gia thiết lập các chính sách nguồn nhân lực. 3
  1.2.2. Thực hiện hoặc phối hợp cùng các lãnh đạo trực tuyến hoặc các phòng,
  ban khác thực hiện các chức năng, hoạt động quản trị nguồn nhân lực trong
  đơn vị 4
  1.2.3. Cố vấn cho lãnh đạo trực tuyến về kỹ năng quản trị nguồn nhân lực. 4
  1.2.4. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chính sách và thủ tục về nguồn
  nhân lực. 5
  1.3. Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực 5
  1.3.1. Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực. 6
  1.3.2. Nhóm chức năng đào tạo và phát triển. 6
  1.3.3. Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực 6
  1.4. Các nội dung cơ bản của công tác quản trị nguồn nhân lực. 8
  1.4.1. Các nội dung của chức năng thu hút nguồn nhân lực. 8
  1.4.1.1. Xác định nhu cầu nhân lực 8
  1.4.1.2. Tuyển dụng nhân lực. 10
  1.4.1.3. Công tác bố trí, sắp xếp nhân lực vào các vị trí 13
  1.4.1.4. Xác định nhu cầu nhân lực 13
  1.4.1.5. Lập kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 15
  1.4.2. Nội dung của chức năng duy trì nguồn nhân lực 15
  1.4.2.1. Đánh giá tình hình thực hiện công việc của nhân viên. 15
  1.4.2.2. Công tác lương thưởng và đề bạt. 19
  1.4.2.3. Kế hoạch hóa cán bộ kế cận 20
  1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nguồn nhân lực. 21
  1.5.1. Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài 21
  1.5.2. Các yếu tố thuộc môi trường bên trong 22
  Tóm tắt Chương 1. 23
  Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRƯỜNG
  ĐẠI HỌC LẠC HỒNG. 24
  2.1. Tổng quan về Trường Đại học Lạc Hồng. 24
  2.1.1. Giới thiệu khái quát về Trường Đại học Lạc Hồng 24
  2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển trường Đại học Lạc Hồng. 24
  2.1.3. Thực trạng nguồn nhân lực tại Trường. 35
  2.2. Phân tích thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Trường Đại học
  Lạc Hồng. 43
  2.2.1. Thực trạng thu hút nguồn nhân lực tại Trường 43
  2.2.1.1. Chính sách thu hút tuyển dụng của Nhà trường. 43
  2.2.1.2. Đối tượng thu hút tuyển dụng 45
  2.2.2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 46
  2.2.3. Thực trạng duy trì nguồn nhân lực tại Trường 50
  2.2.3.1. Phân tích chính sách lương và phúc lợi 50
  2.2.3.2. Chính sách khen thưởng. 56
  2.2.3.3. Môi trường và điều kiện làm việc. 57
  2.3. Đánh giá chung về thực trạng nhân sự tại trường Đại học Lạc Hồng 59
  2.3.1. Ưu điểm. 59
  2.3.2. Nhược điểm. 59
  2.3.2.1. Tồn tại trong việc thu hút nguồn nhân lực. 59
  2.3.2.2. Tồn tại trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 60
  2.3.2.3. Tồn tại trong duy trì nguồn nhân lực 61
  Tóm tắt Chương 2 . 61
  Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ
  NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 62
  3.1. Mục tiêu phát triển của Trường Đại học Lạc Hồng đến năm 2017 62
  3.1.1. Mục tiêu chung của Trường Đại học Lạc Hồng đến năm 2017 62
  3.1.2. Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực của Trường Đại học Lạc Hồng đến
  năm 2017. 63
  3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của Trường
  Đại học Lạc Hồng. 64
  3.2.1. Chuyên nghiệp hóa công tác tuyển dụng 64
  3.2.2. Thúc đẩy công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Trường Đại
  học Lạc Hồng đến năm 2017 66
  3.2.3. Hoàn thiện công tác duy trì trong quản trị nguồn nhân lực 68
  3.2.4. Giải pháp hỗ trợ: Xây dựng văn hóa học đường. 69
  3.3. Kiến nghị. 70
  Tóm tắt Chương 3. 72
  KẾT LUẬN . 73
  TÀI LIỆU THAM KHẢO


  TÓM TẮT LUẬN VĂN
  Để góp phần hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Trường Đại học
  Lạc Hồng, luận văn được thực hiện với mục tiêu hệ thống lý thuyết về nguồn nhân
  lực, đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Trường Đại học Lạc
  Hồng, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện căn bản công tác quản trị nguồn
  nhân lực trong Trường.
  Kết cấu của luận văn gồm 3 chương:
  Chương 1: Giới thiệu cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực, bao gồm các
  khái niệm, vai trò, mục tiêu, tầm quan trọng, mô hình, các chức năng cơ bản của
  quản trị nguồn nhân lực. Đồng thời tác giả cũng trình bày các nhân tố tác động bên
  ngoài và trong ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực.
  Chương 2: Trình bày thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực của
  Trường Đại học Lạc Hồng, tập trung các vấn đề: giới thiệu về Trường, cơ cấu tổ
  chức của trường, kết quả hoạt động của Trường trong những năm gần đây, phân tích
  đánh giá tình hình thực hiện các chức năng về quản trị nguồn nhân lực tại Trường.
  Qua đó, xác định được những điểm mạnh và những vấn đề còn tồn tại trong công
  tác quản trị nguồn nhân lực của Trường.
  Chương 3: Dựa trên cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực ở chương 1 và
  thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Trường Đại học Lạc Hồng ở
  chương 2, từ đó tác giả đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị
  nguồn nhân lực tại Trường Đại học Lạc Hồng đến năm 2017. Các giải pháp của tác
  giả đưa ra tập trung vào hai nội dung chính đó là giải pháp khắc phục những vấn đề
  còn tồn tại về quản trị nguồn nhân lực và giải pháp phát huy những điểm mạnh về
  nguồn nhân lực.
  Cuối cùng là một số kiến nghị đối với Nhà trường nhằm hỗ trợ thực hiện các
  giải pháp mà tác giả đã đưa ra được hiệu quả.


  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài.
  Để góp phần giúp cho việc phát triển ngày càng vững mạnh của các doanh
  nghiệp, các tổ chức Việt Nam, cũng như mở ra cánh cửa thành công của các tổ chức
  thì việc quản trị nguồn nhân lực là vấn đề cấp thiết cần được quan tâm. Làm thế nào
  để việc quản lý nguồn nhân lực trở nên chặt chẽ và đạt hiệu quả cao nhất? Điều
  quan trọng là phải hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực vững mạnh ngay tại
  tổ chức. Đây là chìa khóa mở ra lối đi riêng nhằm đảm bảo tính thống nhất trong
  việc quản lý con người, giảm bớt rủi ro trong quá trình dùng con người của tổ chức.
  Việc phát huy những mặt mạnh trong quản trị con người sẽ có nhiều cơ hội và
  hoàn toàn chiếm lĩnh, làm chủ khó khăn, khống chế thị trường bởi ngay trong nội
  bộ doanh nghiệp đã có một nền tảng vững chắc. Với mong muốn được tiếp cận thực
  tế công tác quản trị nguồn nhân lực, đồng thời ứng dụng những kiến thức đã học, so
  sánh với thực tế để rút ra kinh nghiệm và nâng cao tầm hiểu biết. Vì vậy, tôi đã
  chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Trường Đại học Lạc
  Hồng đến năm 2017” để làm đề tài tốt nghiệp cho mình.
  2. Mục tiêu đề tài.
  - Hệ thống lý thuyết về nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực.
  - Khẳng định sự cần thiết trong quản trị nguồn nhân lực. Đánh giá được thực
  trạng của Trường Đại học Lạc Hồng hiện nay.
  - Nhận định những ưu điểm, làm rõ những tồn tại, hạn chế và các nguyên nhân
  làm cơ sở, căn cứ khoa học cho việc đề xuất các giải pháp.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
  - Đối tượng nghiên cứu của luận văn được xác định là Quản trị nguồn nhân lực
  tại Trường Đại học Lạc Hồng.
  - Luận văn chú trọng vào việc nghiên cứu và đề ra các giải pháp cho công tác
  quản trị nguồn nhân lực tại Trường Đại học Lạc Hồng, lấy mốc thời gian nghiên
  cứu từ năm 2009 đến năm 2011.
  2
  4. Phương pháp nghiên cứu.
  Dựa trên những lý thuyết về quản trị nguồn nhân lực, các nguyên tắc cơ bản
  của phép duy vật biện chứng, sử dụng phương pháp tại bàn, phương pháp thống kê,
  phương pháp tổng hợp, để phân tích đánh giá, tạo cơ sở đề ra phương hướng và các
  giải pháp.
   Phương pháp tại bàn: thu thập và phân tích các số liệu về tình hình của
  Trường Đại học Lạc Hồng trong những năm qua, từ đó xử lý, phân tích hệ thống
  các thông tin, số liệu thu được từ khảo sát.
   Phương pháp thống kê: Việc thu thập số liệu kết hợp giữa tài liệu và thực tế
  được sử dụng bằng phần mềm Excel và SPSS.
   Phương pháp tổng hợp: Từ các dự báo, phân tích đánh giá về thực trạng
  quản trị nguồn nhân lực của Trường Đại học Lạc Hồng trong thời gian qua và đề ra
  các giải pháp cho đến năm 2017.
  5. Kết quả đạt được của đề tài
   Hệä thống hóa được một số vấn đề cơ sở, lý luận cơ bản của quản trị nguồn
  nhân lực.
   Đánh giá thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Trường Đại học Lạc Hồng.
   Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác Quản trị nguồn nhân lực cho
  Trường Đại học Lạc Hồng.
  6. Kết cấu của đề tài.
  Noäi dung kết cấu của luận văn ngoài phần mở đầu và phần kết luận có ba chương
  nội dung chính:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về Quản trị nguồn nhân lực.
  Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Trường Đại học
  Lạc Hồng trong thời gian qua.
  Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực cho
  Trường Đại học Lạc Hồng.


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Trần Kim Dung (2002), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất bản Thống Kê.
  2. Trần Kim Dung (2006), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM.
  3. Nguyễn Tấn Phước (1998), Quản trị học, Nhà xuất bản Đồng Nai.
  4. Nguyễn Hữu Thân (2006), Quản trị nhân sự, Nhà xuất bản Lao động Xã hội.
  5. Vũ Huy Từ, (2008), Quản lý nhân sự, Nhà xuất bản Hà Nội.
  6. Tài liệu thông tin, quy chế hoạt động của Trường Đại học Lạc Hồng
  (2009, 2010, 2011).

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Trường Đại học Lạc Hồng đến năm 2017
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Trường Đại học Lạc Hồng đến năm 2017 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status