Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thô

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thô

  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai


  Lời cảm ơn
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục bảng biểu
  Danh mục hình ảnh
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Mục tiêu của đề tài . 2
  3. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu . 2
  4. Phương pháp nghiên cứu . 2
  5. Kết quả đạt được 3
  6. Kết cấu của đề tài . 3
  CHƯƠNG 1 4
  CƠ SỞ L Ý LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 4
  1.1. Khái quát về quản trị nguồn nhân lực 4
  1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực . 4
  1.1.2. Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực . 4
  1.1.3. Vai trò quản trị nguồn nhân lực 5
  1.1.4. Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực 5
  1.2. Các chức năng của quản trị nguồn nhân lực 6
  1.2.1. Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực 6
  1.2.2. Nhóm chức năng đào tạo và phát triển . 12
  1.2.3. Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực . 14
  1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực 19
  1.3.1. Các yếu tố bên trong tổ chức 19
  1.3.2. Các yếu tố bên ngoài tổ chức . 21
  Tóm tắt chương 1. 22
  CHƯƠNG 2 24
  THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG NÔNG
  NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 24
  2.1. Giới thiệu về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh
  Đồng Nai 24
  2
  2.1.1. Giới thiệu chung . 24
  2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển
  nông thôn chi nhánh Đồng Nai trong các năm vừa qua . 25
  2.2. Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
  nông thôn chi nhánh Đồng Nai 30
  2.2.1. Số lượng và cơ cấu nhân viên 30
  2.2.2. Cơ cấu nhân viên theo độ tuổi và giới tính 31
  2.2.3. Cơ cấu nhân viên theo trình độ học vấn . 32
  2.2.4. Cơ cấu nhân viên theo thâm niên công tác . 34
  2.2.5. Tình hình biến động nhân sự tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông
  thôn chi nhánh Đồng Nai 35
  2.2.6. Thực trạng hoạt động thu hút nguồn nhân lực tại ngân hàng Nông nghiệp
  và Phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai. 36
  2.2.7. Thực trạng hoạt động đào tạo và phát triển 43
  2.2.8. Thực trạng hoạt động duy trì nguồn nhân lực 45
  2.2.9. Nhận xét chung về hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng nông
  nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai 48
  2.3. Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến hoạt động quản trị nguồn nhân lực
  tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai 50
  2.3.1. Các yếu tố môi trường bên trong 50
  2.3.2. Các yếu tố môi trường bên ngoài. 52
  Tóm tắt chương 2 . 55
  CHƯƠNG 3 57
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI
  NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI
  NHÁNH ĐỒNG NAI 57
  3.1. Mục tiêu phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi
  nhánh Đồng Nai. 57
  3.2. Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng Nông nghiệp và
  Phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai 57
  3.2.1. Giải pháp hoàn thiện công tác hoạch định và thu hút nguồn nhân lực 57
  3.2.2. Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực . 61
  3
  3.2.3. Giải pháp hoàn thiện chức năng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại ngân
  hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai 63
  3.2.3.1. Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực 63
  3.2.4. Giải pháp hoàn thiện duy trì nguồn nhân lực . 66
  3.2.4.1. Hoàn thiện công tác đánh giá nguồn nhân lực . 66
  3.2.4.2. Hoàn thiện các chế độ khuyến khích và động viên nhân viên 67
  3.3. Kiến nghị . 69
  3.3.1. Kiến nghị với ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi
  nhánh Đồng Nai 69
  3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước . 69
  Tóm tắt chương 3 . 69
  KẾT LUẬN 71


  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Sự phát triển của một quốc gia, một vùng kinh tế hay của một doanh nghiệp
  phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Các yếu tố đó là các nguồn lực về vật chất
  như vốn, tài sản, nguyên vật liệu và nguồn lực về con người. Tuy nhiên, đóng vai trò
  quyết định cho sự thành công của một tổ chức chính là nguồn nhân lực. Các nguồn lực
  vật chất chỉ phát huy được những lợi thế hay sức mạnh cho tổ chức khi được nguồn
  nhân lực vận dụng và điều hành một cách hiệu quả trong các hoạt động do tổ chức
  thực hiện.
  Mặt khác, từ xa xưa ông cha ta đã xác định vai trò quan trọng của nguồn nhân
  lực và đúc kết kinh nghiệm là hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí
  thịnh thì thế nước mạnh, nguyên khí suy t hì thế nước yếu. Rõ ràng từ xưa ông
  cha ta đã quan niệm nguyên khí của quốc gia vừa là khát vọng, vừa là sức sống
  của dân tộc. Điều này một lần nữa khẳng định vai trò vô cùng quan trọng của
  nguồn nhân lực trong xây dựng và phát triển của các quốc gia nói chung và các
  doanh nghiệp nói riêng.
  Ngoài ra, ngày nay với xu thế toàn cầu hóa cộng với tính chất cạnh tranh ngày
  càng khốc liệt, nhân lực được coi là tài sản vô giá và là yếu tố quyết định đến sự tồn
  tại và phát triển của tổ chức. Một tổ chức cho dù có các nguồn lực vật chất phong phú,
  dồi dào đến mấy nhưng nếu thiếu việc quản lý nguồn nhân lực có hiệu quả thì tổ chức
  đó cũng khó có thể phát triển hiệu quả.
  Đối với ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai
  thì nguồn nhân lực là một nguồn lực vô cùng quan trọng. Khi nền kinh tế thế giới cũng
  như trong nước có nhiều biến động như hiện nay thì đội ngũ nguồn nhân lực chính là
  yếu tố giúp ngân hàng vượt qua được những khó khăn và phát triển hoạt động kinh
  doanh của mình. Từ đó đặt ra yêu cầu là ngân hàng phải hoàn thiện hoạt động quản trị
  nguồn nhân lực nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của mình.
  Xuất phát từ yêu cầu đó tác giả đã lực chọn đề tài “Một số giải pháp hoàn
  thiện quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông
  thôn chi nhánh Đồng Nai” để nghiên cứu và đề xuất những giải pháp giúp hoàn thiện
  hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  chi nhánh Đồng Nai nhằm giúp ngân hàng ngày càng phát triển hơn nữa.
  2
  2. Mục tiêu của đề tài
  - Hệ thống hóa lý luận về quản trị nguồn nhân lực trong các tổ chức
  - Phân tích thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng Nông
  nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai những năm qua. Từ đó, đánh giá
  những kết quả đã đạt được, những tồn tại và tìm hiểu nguyên nhân của những tồn tại
  đó.
  - Đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện quản trị nguồn
  nhân lực Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai.
  3. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu
  a. Đối tượng nghiên cứu:
  - Đề tài nghiên cứu những vấn đề về quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng
  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai.
  b. Phạm vi nghiên cứu:
  - Về không gian: Thực hiện nghiên cứu đề tài tại Ngân hàng Nông nghiệp và
  Phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai.
  - Về thời gian: Số liệu sử dụng nghiên cứu sử dụng chủ yếu trong giai đoạn
  từ 2009-2011
  - Nội dung nghiên cứu: hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng
  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Tác giả sử dụng hai phương pháp nghiên cứu đó là phương pháp nghiên cứu tại
  bàn và phương pháp nghiên cứu tại hiện trường.
  4.1. Phương pháp nghiên cứu tại bàn
  - Tham khảo các tài liệu về quản trị nguồn nhân lực để hệ thống hóa các lý luận,
  kinh nghiệm về hoạt động quản trị nguồn nhân lực, từ đó xác định cơ sở lý luận và
  thực tiễn cho đề tài.
  - Thu thập, thống kê, phân tích, so sánh các số liệu từ tình hình hoạt động kinh
  doanh và hoạt động quản trị nguồn nhân lực của ngân hàng từ đó đánh giá thực trạng
  hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  chi nhánh Đồng Nai.
  4.2. Phương pháp nghiên cứu tại hiện trường
  3
  - Phương pháp phỏng vấn được sử dụng để thu thập thông tin về các chế độ
  chính sách của ngân hàng đối với người lao động và sự đánh giá của nhân viên đối với
  các chính sách đó nhằm hiểu được mong muốn của người lao động làm cơ sở lý luận
  đề xuất các giải pháp phù hợp.
  5. Kết quả đạt được
  Trên cơ sở phân tích các hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng
  Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai đánh giá được các ưu điểm
  và nhược điểm đang tồn tại trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực.
  Đề xuất giải pháp phát huy các ưu điểm, giải pháp nhằm hạn chế nhược điểm
  trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
  nông thôn chi nhánh Đồng Nai.
  6. Kết cấu của đề tài
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu của đề tài được chia thành 3 chương
  như sau:
   Chương 1: Cơ sở l ý luận về quản trị nguồn nhân lực.
   Chương 2: Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng Nông nghiệp và
  Phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai.
   Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng
  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai

  Xem Thêm: Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thô
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thô sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status