Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Á đến năm 2020

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Á đến năm 2020

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đại Á đến năm 2020


  MỤC LỤC
  Lời cảm ơn
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các từ viết tắt
  Danh mục các bảng biểu
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH
  DOANH NGÂN HÀNG . 4
  1.1 Tổng quan về Ngân hàng thương mại 4
  1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại 4
  1.1.2 Đặc điểm kinh doanh của NHTM 5
  1.1.3 Chức năng và vai trò của NHTM 7
  1.1.3.1 Chức năng: . 7
  1.1.3.2 Vai trò của NHTM trong nền kinh tế: . 10
  1.1.4 Các nghiệp vụ cơ bản của NHTM 10
  1.1.4.1 Nghiệp vụ huy động vốn: . 10
  1.1.4.2 Nghiệp vụ cho vay và đầu tư: 11
  1.1.4.3 Nghiệp vụ thanh toán trung gian: . 11
  1.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. 12
  1.2.1 Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn 12
  1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 13
  1.2.3 Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh Ngân hàng. 14
  1.3 Marketing trong hoạt động Ngân hàng . 16
  1.3.1 Thế nào là Marketing trong hoạt động Ngân hàng ? . 16
  1.3.2 Sự cần thiết của việc ứng dụng Marketing trong hoạt động Ngân hàng. 17
  1.4 Chính sách khách hàng trong hoạt động Ngân hàng 18
  1.4.1 Khái niệm. 18
  1.4.2 Vai trò của chính sách khách hàng 18
  1.4.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách. 19
  1.4.3.1 Yếu tố bên trong: 19
  1.4.3.2 Yếu tố bên ngoài: . 19
  1.4.4 Nội dung chính sách khách hàng. 20
  1.4.4.1 Phân đoạn thị trường: . 20
  1.4.4.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu: . 21
  1.4.4.3 Lựa chọn chiến lược Marketing phù hợp với thị trường mục tiêu: . 21
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 22
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI
  Á TRONG THỜI GIAN QUA 23
  2.1 Tổng quan về lịch sử hình thành và phát triển của Đại Á Ngân hàng 23
  2.1.1 Lịch sử ra đời của Đại Á Ngân hàng 23
  2.1.2 Mô hình tổ chức của Ngân hàng TMCP Đại Á 24
  2.2 Những giai đọan phát triển của Đại Á Ngân hàng 26
  2.2.1 Giai đoạn 1993-2001: . 26
  2.2.2 Giai đoạn 2001-2002 26
  2.2.3 Giai đoạn 2002-2003 27
  2.2.4 Giai đoạn 2003-2004 27
  2.2.5 Giai đoạn 2004-2006 27
  2.2.6 Giai đoạn 2006-2007 27
  2.2.7 Giai đoạn 2007 đến nay: . 27
  2.3 Tình hình hoạt động của Đại Á Ngân hàng . 28
  2.3.1 Các sản phẩm chủ yếu của Daiabank . 28
  2.3.2 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008, 2009, 2010 . 29
  2.3.2.1 Huy động vốn: 29
  2.3.2.2 Hoạt động tín dụng: 30
  2.3.2.3 Hoạt động kinh doanh ngoại tê, vàng: . 34
  2.3.2.4 Hoạt động thanh toán quốc tế 35
  2.3.2.5 Hoạt động Ngân hàng đại lý, kiều hối: 35
  2.3.2.6 Hoạt động thẻ: 35
  2.4 Đánh giá ưu, nhược điểm của Đại Á Ngân hàng 36
  2.4.1 Tình hình tài chính: . 36
  2.4.2 Tình hình nhân sự: 37
  2.4.3 Chiến lược Marketing: 38
  2.4.4 Công nghệ thông tin: 38
  2.4.5 Quản trị, điều hành: 39
  2.4.6 Nghiên cứu và phát triển: . 39
  2.4.7 Văn hóa doanh nghiệp: . 39
  2.5 Đánh giá năng lực cạnh tranh của Đại Á Ngân hàng 40
  2.5.1 Điểm mạnh: . 40
  2.5.2 Điểm yếu: 40
  2.6 Phân tích đánh giá ma trận nội bộ: 41
  2.7 Đánh giá tác động của Môi trường 42
  2.7.1 Môi trường vĩ mô 42
  2.7.1.1 Môi trường kinh tế . 42
  2.7.1.2 Môi trường chính trị - pháp luật . 43
  2.7.1.3 Môi trường văn hóa – xã hội 43
  2.7.1.4 Môi trường công nghệ 44
  2.7.1.5 Môi trường tự nhiên . 44
  2.7.2 Môi trường vi mô: . 45
  2.7.2.1 Khách hàng: . 45
  2.7.2.2 Đối thủ cạnh tranh: . 45
  2.7.2.3 Đối thủ tiềm ẩn: 46
  2.7.2.4 Sản phẩm mới thay thế: 46
  2.8 Ma trận hình ảnh cạnh tranh: . 46
  2.9 Phân tích khả năng cạnh tranh của Đại Á Ngân hàng với các đối thủ khác 48
  2.9.1 Năng lực tài chính: 48
  2.9.2 Khả năng sinh lời và hệ số CAR: 49
  2.9.3 Thị phần hoạt động: 50
  2.10 Phân tích Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) . 50
  2.11 Kết quả hoạt động kinh doanh của Đại Á Ngân hàng: 52
  2.11.1 Kết quả đạt được: 52
  2.11.2 Những tồn tại hạn chế: 53
  2.11.3 Nguyên nhân hạn chế sự phát triển hoạt động dịch vụ Ng â n
  h à n g tại Đại Á Ngân hàng: 54
  2.11.3.1 Những nguyên nhân khách quan: . 54
  2.11.3.2 Những nguyên nhân chủ quan: . 55
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 58
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG
  KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á ĐẾN NĂM 2020 . 59
  3.1 Mục tiêu của Ngân hàng TMCP Đại Á đến năm 2020 . 59
  3.2 Một số giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh của Đại Á Ngân hàng đến
  năm 2020 . 60
  3.2.1 Đối với huy động vốn . 72
  3.2.2 Đối với hoạt động tín dụng . 72
  3.2.3 Đối với hoạt động dịch vụ 64
  3.3 Một số giải pháp hỗ trợ nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của Đại Á
  Ngân hàng đến năm 2020 60
  3.3.1 Nhóm giải pháp 1 72
  3.3.2 Nhóm giải pháp 2 72
  3.3.3 Nhóm giải pháp 3 70
  3.4 Kiến nghị: 72
  3.4.1 Đối với nhà nước 72
  3.4.2 Đối với Ngân hàng nhà nước 72
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 73
  KẾT LUẬN 74
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC


  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do thực hiện đề tài:
  Trong bối cảnh nền kinh tế Việt nam thực hiện lộ trình hội nhập vào nền
  kinh tế quốc tế đã đặt ra những thách thức cho các Ngân hàng thương mại, đó là sự
  tham gia của các tập đoàn tài chính đa quốc gia có thế mạnh về tài chính, kỹ thuật
  và công nghệ. Trước tình hình đó bắt buộc các Ngân hàng thương mại có những
  bước cải cách trong định hướng phát triển chiến lược kinh doanh của mình. Khi
  nền kinh tế đã được hội nhập, nhất là việc Việt Nam cam kết mở cửa thị trường
  tài chính trong nước theo các cam kết đối với các đối tác nước ngoài thì việc các
  Ngân hàng thương mại nước ngoài có đủ nội lực, đó là vốn và công nghệ sẽ thao
  túng thị trường tài chính Việt Nam. “Làm thế nào để có đủ sức đứng vững khi có
  sự cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại nước ngoài”, câu hỏi này luôn là
  những thách thức đối với các Ngân hàng thương mại Việt Nam, và phát triển hoạt
  động kinh doanh đã được các Ngân hàng thương mại lựa chọn là xu hướng phát
  triển lâu dài và bền vững, đây là một lựa chọn đúng đắn vì thực tế cho thấy
  Ngân hàng thương mại nào đã xây dựng được chiến lược phát triển dịch vụ Ngân
  hàng đa dạng đều mang lại sự thành công đó là việc chiếm lĩnh được thị trường và
  mang lại nguồn thu cho Ngân hàng và có khả năng mang lại sự phát triển lâu dài
  cho các Ngân hàng.
  Trong những năm gần đây, Việt nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế liên
  tục qua các năm, chính sách luật pháp luôn luôn có những thay đổi tích cực để
  phù hợp với nền kinh tế hội nhập; tình hình an ninh chính trị ổn định; đây là tiền
  đề cho sự phát triển thị trường Ngân hàng ở Việt nam. Ngân hàng TMCP Đại Á
  ngoài việc cung cấp các sản phẩm huy động vốn và hoạt động tín dụng, đã có
  những định hướng chung trong lộ trình phát triển là lựa chọn dịch vụ Ngân hàng
  bán lẻ là chiến lược kinh doanh lâu dài, từ đó Daiabank đã có những chiến lược
  hoạch định phát triển dịch vụ của mình.
  Tỉnh Đồng Nai là địa bàn kinh tế phát triển ở khu vực Đông nam bộ, Các
  doanh nghiệp vừa và nhỏ được thành lập và hoạt động rất nhiều, đây là đối tượng
  - 2 -rất cần nguồn vốn từ các Ngân hàng thương mại, bên cạnh đó người dân rất cần
  tiếp cận với các dịch vụ công nghệ của Ngân hàng. Tuy nhiên việc phát triển dịch
  vụ Ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Đại Á còn rất manh mún, rời rạc, chưa có sự
  hoạch định chiến lược rõ ràng, trong khi thị trường dịch vụ Ngân hàng tại tỉnh
  rất nhiều tiềm năng, các Ngân hàng thương mại khác bắt đầu đã mở các phòng giao
  dịch tại Đồng Nai để khai thác kinh doanh. Vì vậy cần phải có những giải pháp
  phát triển dịch vụ Ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Đại Á với mục đích giữ vững
  thị phần của Ngân hàng trong địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành chung kế hoạch
  kinh doanh của Ngân hàng. Với lý do trên tác giả đã chọn đề tài: “Một số giải
  pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đại Á đến
  năm 2020” để nghiên cứu là đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của Ngân hàng TMCP
  Đại Á trong giai đoạn hiện nay, cũng như làm luận văn tốt nghiệp Cao học Quản trị
  kinh doanh.
  2. Mục tiêu đề tài:
  Phân tích hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong 3 năm gần đây giúp
  cho nhà lãnh đạo đề ra những giải pháp quản lý đúng đắn và kịp thời nhằm nâng
  cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính trong quá trình hoạt động kinh
  doanh.
  Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng cụ thể như sau:
  - Phân tích tình hình huy động vốn
  - Phân tích hoạt động tín dụng, hoạt động dịch vụ
  - Phân tích tình hình thu nhập, chi phí, lợi nhuận của Ngân hàng
  - Dựa vào các chỉ số tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh
  và trên cơ sở đó đề ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động kinh
  doanh của Ngân hàng.
  3. Đối tượng nghiên cứu
  Những lý luận cơ bản về Ngân hàng thương mại.
  Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đại Á như: Tình hình
  huy động vốn, tình hình hoạt động tín dụng, hoạt động dịch vụ, thu nhập, chi phí,
  lợi nhuận giai đoạn 2008 – 2010.
  - 3 -4. Phạm vi nghiên cứu:
  Hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Đại Á giai đoạn
  2008 – 2010
  5. Những đóng góp chủ yếu của luận văn
  Hệ thống hoá những vấn đề mang tính lý luận về Ngân hàng, Ngân hàng
  thương mại, các dịch vụ Ngân hàng.
  Phân tích thực trạng hoạt động c ủ a Ngân hàng TMCP Đại Á, phân tích
  môi trường kinh doanh của Ngân hàng, từ đó xây dựng các giải pháp phát triển
  hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.
  6. Phương pháp nghiên cứu:
  Luận văn sử dụng hai phương pháp nghiên cứu chính là:
  - Phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp
  - Phương pháp thu thập, xử lý số liệu nhằm làm rõ vấn đề nghiên cứu,
  phương pháp chuyên gia
  7. Kết cấu của luận văn:
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được
  kết cấu thành 3 chương, bao gồm:
  - Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển hoạt động kinh doanh Ngân hàng.
  - Chương 2: Thực trạng hoạt động của Ngân hàng TMCP Đại Á trong thời
  gian qua
  - Chương 3: Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của
  Ngân hàng TMCP Đại Á đến năm 2020


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  [1]. Báo cáo kết quả họat động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đại Á năm
  2008, 2009, 2010.
  [2]. Bộ Tài Chính (2006), Văn kiện và Biểu thuế gia nhập WTO của Việt
  Nam, NXB Tài chính, Tp. Hồ Chí Minh.
  [3]. PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (2005), Tín dụng ngân hàng, Nhà xuất bản
  thống kê, thành phố Hồ Chí Minh.
  [4]. PGS.TS Trần Huy Hoàng, Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Lao
  động xã hội.
  [5]. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam , Đề án phát triển ngành Ngân hàng đến
  2010 và định hướng đến 2020.


  Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Á đến năm 2020
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Á đến năm 2020 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status