Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trong những năm đầu thời kỳ đổi mới ở Việt Nam (1986 - 1996)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trong những năm đầu thời kỳ đổi mới ở Việt Nam (1986 - 1996)

  Luận án tiến sĩ năm 2013
  Đề tài:
  Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trong những năm đầu thời kỳ đổi mới ở Việt Nam (1986 - 1996)
  Định dạng file word


  mục lục
  Trang
  mở đầu 5
  Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 8
  Chương 1. tư duy mới về quốc phòng việt nam từ năm 1986 đến năm 1996 17
  1.1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng từ năm 1975 đến năm 1985 17
  1.2. Tư duy mới về quốc phòng từ năm 1986 đến năm 1996 27
  Chương 2. quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng ở việt nam từ năm 1986 đến năm 1996 64
  2.1. Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng từ năm 1986 đến năm 1990 64
  2.2. Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng từ năm 1991 đến năm 1996 88
  Chương 3. Thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ quốc phòng ở việt nam từ năm 1986 đến năm 1996 116
  3.1. Thành tựu và hạn chế 116
  3.2. Bài học kinh nghiệm 144
  kết luận 167
  danh mục công trình của tác giả đã công bố có liên quan đến đề tài 174
  danh mục tài liệu tham khảo 175
  phụ lục 197


  Mở đầu
  1. Lý do chọn đề tài
  Từ năm 1986 đến năm 1996, tình hình thế giới và khu vực có những biến động to lớn về chính trị - xã hội, đã tác động sâu sắc đến công cuộc xây dựng và BVTQ của Việt Nam. Sự sụp đổ của các nước XHCN ở Đông Âu và Liên Xô đã làm cho phong trào cách mạng thế giới bước vào giai đoạn đầy khó khăn, thử thách, tương quan lực lượng thay đổi theo chiều có lợi cho CNTB. Lợi dụng tình hình đó, CNĐQ và các thế lực phản động quốc tế đẩy mạnh chống phá phong trào cách mạng thế giới, nhằm xoá bỏ các nước XHCN còn lại, trong đó có Việt Nam. Trên thế giới, cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp diễn ra gay gắt; độc lập, chủ quyền, con đường phát triển của nhiều dân tộc bị đe dọa nghiêm trọng. Tình hình đó đã tác động to lớn đến việc điều chỉnh chiến lược và đường lối xây dựng CNXH của ĐCSVN từ năm 1986 đến năm 1996, trong đó có việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.
  Mặt khác, đến thập kỷ 80 của thế kỷ XX, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, Việt Nam lâm vào khủng hoảng về KT - XH, có thời điểm khó khăn, phức tạp tưởng chừng không vượt qua nổi. Do vậy, vấn đề đổi mới về nhận thức được coi là một tất yếu khách quan, nhằm đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khó khăn, bước vào con đường phát triển và hội nhập quốc tế. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy sáng tạo, ĐCSVN đã khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, trong đó có đổi mới về lĩnh vực quốc phòng, BVTQ.
  Với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986 đến năm 1996 đã giành đơược những thành tựu quan trọng. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng đã đảm bảo giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đảm bảo môi trường hoà bình, ổn định, tạo điều kiện, tiền đề tiếp tục đươa công cuộc đổi mới phát triển; thế trận chiến tranh nhân dân được củng cố vững chắc hơn; đã hoàn thành nhiệm vụ quốc tế đối với cách mạng hai nước Lào và Campuchia, đồng thời tích cực mở rộng quan hệ với các nước trong khu vực và trên thế giới.
  Thắng lợi trên lĩnh vực quốc phòng của Việt Nam trong 10 năm đầu thời kỳ đổi mới, từ năm 1986 đến năm 1996 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, những thắng lợi đó vẫn chơưa được tổng kết, đánh giá đúng với tầm vóc của nó. Vì vậy, việc phân tích, đánh giá toàn diện thành tựu và hạn chế trong 10 năm thực hiện nhiệm vụ quốc phòng ở Việt Nam từ năm 1986 đến năm 1996, nhằm tìm nguyên nhân; rút ra những bài học kinh nghiệm cho sự nghiệp đổi mới trên lĩnh vực quốc phòng những năm tiếp theo, là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn trong quá trình nghiên cứu lịch sử Việt Nam thời kỳ đổi mới. Trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", những thắng lợi bước đầu của công cuộc đổi mới từ năm 1986 đến năm 1996 đã tạo thời cơ, thuận lợi nhất định cho việc thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ ở chặng đường tiếp theo.
  Ngày nay, hoà bình, hợp tác, phát triển trên mọi lĩnh vực đã trở thành xu thế chủ đạo trong quan hệ giữa các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, nguy cơ chiến tranh, xung đột vũ trang, hoạt động can thiệp, lật đổ, ly khai, tranh chấp biên giới, lãnh thổ . không phải đã được triệt tiêu. Trên thế giới, khu vực châu á - Thái Bình Dương, xu thế, hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn tiếp tục được các quốc gia quan tâm, đẩy mạnh. Song vẫn tồn tại, tiềm ẩn những nhân tố mất ổn định, khó lơường, do những yếu tố nội tại và tham vọng tài nguyên, lãnh thổ, lãnh hải . Mặt khác, CNĐQ và các thế lực phản động quốc tế vẫn chưa từ bỏ âm mưu thôn tính, áp đặt ảnh hưởng của nó đối với các quốc gia, dân tộc khác, trong đó vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu xoá bỏ CNXH và công cuộc đổi mới ở Việt Nam.
  Nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN tiếp tục đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân yêu cầu ngày càng cao. Vì vậy, việc nghiên cứu, đánh giá và rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng ở Việt Nam từ năm 1986 đến năm 1996 là cần thiết về lý luận và thực tiễn.
  Với ý nghĩa đó, nghiên cứu sinh chọn đề tài "Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trong những năm đầu thời kỳ đổi mới ở Việt Nam (1986 - 1996)" làm luận án tiến sĩ lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam.
  2. Mục đớch
  Dựng lại quỏ trỡnh thực hiện nhiệm vụ quốc phũng trong 10 năm đầu thời kỳ đổi mới ở Việt Nam. Qua đó, đỏnh giỏ và rỳt ra một số bài học kinh nghiệm, vận dụng vào cụng cuụ̣c xõy dựng, củng cố quốc phũng của Việt Nam hiợ̀n nay và trong thời gian tới.
  3. Đối tơượng
  Quỏ trỡnh thực hiện nhiệm vụ quốc phũng của cả nước, trọng tõm là hoạt động của LLVT Việt Nam từ năm 1986 đờ́n năm 1996.
  4. Phạm vi nghiờn cứu
  Về nội dung: Luận ỏn tập trung nghiờn cứu sự phỏt triển về tư duy, quỏ trỡnh xõy dựng, củng cố nền QPTD; xõy dựng LLVT nhõn dõn; thực hiện nhiệm vụ quốc phũng, BVTQ; làm nhiệm vụ quốc tế của toàn Đảng, toàn dõn và toàn quõn, trong đú nghiờn cứu việc thực hiện nhiệm vụ quốc phũng của LLVT, của Quõn đội nhõn dõn Việt Nam là chủ yếu.
  Về thời gian: Từ 1986 đờ́n năm 1996; đồng thời đề cập đến thời gian trước và sau 10 năm thời điờ̉m trờn.
  Về khụng gian: Trờn phạm vi cả nước, có đờ̀ cọ̃p đờ́n một số nước trong khu vực và trờn thế giới.
  5. ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  Luận án làm rõ sự phát triển tư duy về quốc phòng Việt Nam trong những năm đầu thời kỳ đổi mới; dựng lại quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng Việt Nam từ năm 1986 đến năm 1996.
  Đánh giá một cách khoa học về thành tựu, hạn chế, nguyên nhân tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng Việt Nam từ năm 1986 đến năm 1996.
  Rút ra một số bài học kinh nghiệm của quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng từ năm 1986 đến năm 1996 để vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng Việt Nam thời gian tới.
  Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo, phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền về giáo dục quốc phòng trên phạm vi cả nước, nhất là ở các cơ quan, đơn vị, nhà trường quân đội.

  Xem Thêm: Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trong những năm đầu thời kỳ đổi mới ở Việt Nam (1986 - 1996)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trong những năm đầu thời kỳ đổi mới ở Việt Nam (1986 - 1996) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status