Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu phương pháp xác lập giá Xây Dựng tổng hợp Xây Dựng công trình Giao Thông đường bộ trong điều kiện Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu phương pháp xác lập giá Xây Dựng tổng hợp Xây Dựng công trình Giao Thông đường bộ trong điều kiện Việt Nam

  Luận án tiến sĩ năm 2013
  Đề tài: Nghiên cứu phương pháp xác lập giá xây dựng tổng hợp xây dựng công trình giao thông đường bộ trong điều kiện Việt Nam
  Định dạng file word
  MỞ ĐẦU
  1. Giới thiệu về công trình nghiên cứu
  Đề tài nghiên cứu phương pháp xác lập giá xây dựng tổng hợp xây dựng công trình giao thông đường bộ trong điều kiện Việt Nam nghiên cứu cơ sở lý luận hình thành giá xây dựng công trình, các phương pháp xác lập giá xây dựng tổng hợp (trước khi Nghị định 99/2007/NĐ-CP và Nghị định 112/2009/NĐ-CP ban hành gọi là đơn giá tổng hợp) đang sử dụng hiện nay, phân tích đánh giá những tồn tại trong lập giá xây dựng tổng hợp xây dựng công trình giao thông đường bộ, từ đó bổ sung, hoàn thiện phương pháp xác lập giá xây dựng tổng hợp phù hợp với điều kiện thực tế của ngành giao thông đó là bổ sung sự ảnh hưởng của các yếu tố về địa hình, địa chất, điều kiện thi công ., sự biến động giá (chỉ số giá) để xây dựng “Bộ giá xây dựng tổng hợp xây dựng công trình giao thông đường bộ” cho từng vùng miền trong cả nước (63 tỉnh, thành phố), với các điều kiện địa hình, địa chất, điều kiện thi công khác nhau. Đề tài thiết lập các chương trình phần mềm tin học xác lập giá xây dựng tổng hợp và tra cứu giá xây dựng tổng hợp để sử dụng thuận tiện và nhanh chóng.
  2. Lý do lựa chọn đề tài
  Một trong những lĩnh vực của cơ sở hạ tầng đang được Nhà nước ưu tiên đầu tư và phát triển hiện nay là giao thông vận tải, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông trong đó công trình giao thông đường bộ chiếm tỷ trọng đầu tư lớn nhất (khoảng 80-90%). Do giao thông vận tải đóng góp vai trò tích cực trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; mặt khác, do cơ sở vật chất của ngành đang bị xuống cấp một cách nghiêm trọng, nên đầu tư cho GTVT là một yêu cầu thiết yếu đối với nước ta hiện nay.
  Trong những năm qua, kết cấu hạ tầng giao thông không ngừng phát triển, nhiều công nghệ mới được áp dụng trong xây dựng công trình giao thông làm rút ngắn thời gian xây dựng và chất lượng được nâng cao. Bên cạnh đó, công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng công trình còn gặp nhiều khó khăn do chế độ chính sách, giá cả luôn thay đổi. Để giúp cho các cơ quan chức năng của Nhà nước quản lý một cách có hiệu quả chi phí đầu tư xây dựng công trình, ngoài hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình do Nhà nước (Bộ Xây dựng) công bố, ngành GTVT còn cần có một hệ thống giá xây dựng tổng hợp của ngành phù hợp điều kiện khác nhau của từng vùng. Giá xây dựng tổng hợp là cơ sở để xác định nhu cầu vốn cho công tác lập chiến lược, quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý tốt công tác xây dựng cơ bản, sử dụng một cách có hiệu quả vốn đầu tư.
  Đối với công trình giao thông đường bộ, việc xác lập giá xây dựng tổng hợp còn một số vấn đề cần phải hoàn thiện, trong đó có vấn đề vận dụng phương pháp chung để xác lập giá xây dựng tổng hợp xây dựng công trình giao thông đường bộ theo các điều kiện cụ thể của từng vùng trong cả nước (điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn ). Xuất phát từ thực tế trên, đề tài nghiên cứu phương pháp xác lập giá xây dựng tổng hợp xây dựng công trình giao thông đường bộ trong điều kiện Việt Nam sẽ phần nào giải quyết được những vấn đề đã và đang đặt ra và mang tính cấp thiết đối với quản lý đầu tư xây dựng trong giai đoạn hiện nay ở nước ta.
  3. Mục đích nghiên cứu của luận án
  Mục đích nghiên cứu của luận án là hoàn thiện phương pháp, xác lập giá xây dựng tổng hợp xây dựng công trình giao thông đường bộ cho từng vùng miền (63 tỉnh, thành phố) trong điều kiện Việt Nam.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  4.1. Đối tượng nghiên cứu của luận án
  Luận án lấy sự hình thành giá xây dựng tổng hợp xây dựng công trình giao thông đường bộ (tính cho 1 đơn vị chiều dài đường bộ) làm đối tượng nghiên cứu nhằm hoàn thiện phương pháp và lập (xây dựng) giá xây dựng tổng hợp xây dựng công trình giao thông đường bộ phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.
  4.2. Phạm vi nghiên cứu của luận án
  Hệ thống giao thông đường bộ Việt Nam bao gồm cầu, đường các cấp: đường cao tốc, đường cấp I đến cấp VI (hệ thống đường quốc lộ, đường tỉnh chủ yếu là đường cao tốc, đường cấp I đến cấp V), đường giao thông nông thôn (A, B). Xây dựng công trình đường bộ có xây dựng mới, cải tạo nâng cấp, bao gồm các hạng mục công tác như nền, mặt đường, cống, tường chắn, ta luy Trong những hạng mục công tác trên có những hạng mục cố định (nền, mặt đường), có những hạng mục thay đổi tùy thuộc vào địa hình, điều kiện tự nhiên như: cống, tường chắn, ta luy (chiếm tỷ trọng nhỏ trong chi phí đầu tư xây dựng đường bộ). Tuy nhiên với khả năng thực tế cũng như mục tiêu của đề tài, phạm vi nghiên cứu của luận án được giới hạn trong xây dựng mới công trình đường bộ (gồm nền và mặt) cho đường từ cấp I đến cấp V
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  Luận án đã đưa ra cách tiếp cận, cách nhìn tổng thể, toàn diện, đồng thời làm sáng tỏ một số vấn đề có ý nghĩa cả về khoa học và thực tiễn về phương pháp xác lập giá xây dựng tổng hợp XDCT giao thông đường bộ ở Việt Nam. Cụ thể là:
  Thứ nhất, góp phần hoàn thiện và làm phong phú thêm hệ thống lý luận về sự hình thành giá xây dựng trong nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Làm sáng tỏ một số vấn đề về giá xây dựng công trình, phương pháp xác lập giá xây dựng tổng hợp công trình đường bộ ở nước ta cũng như bài học kinh nghiệm xây dựng đơn giá của một số nước trên thế giới.
  Thứ hai, điều tra, phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng công trình giao thông đường bộ tại các vùng của Việt Nam, từ đó thấy được sự ảnh hưởng của các yếu tố này đến xác lập giá xây dựng tổng hợp xây dựng công trình đường bộ.
  Luận án cũng đã phân tích đánh giá thực trạng việc lập và quản lý chi phí trong XDCT giao thông đường bộ, chỉ ra những thuận lợi, khó khăn trong xây dựng đơn giá. Qua đó, thấy được một số vấn đề mà ngành giao thông cần có giải pháp hoàn thiện. Đó là hệ thống định mức trong ngành giao thông (do Bộ Xây dựng công bố) thiếu nhiều hạng mục công tác cần được xây dựng mới, bổ sung sửa đổi, cần có giá xây dựng tổng hợp XDCT giao thông đường bộ phù hợp với điều kiện thực tế của ngành.
  Thứ ba, bổ sung một số vấn đề khắc phục những tồn tại của phương pháp chung xác lập giá xây dựng tổng hợp do Bộ Xây dựng ban hành nhằm hoàn thiện phương pháp xác lập giá xây dựng tổng hợp, tác giả luận án bổ sung một số công việc quan trọng trong trình tự lập đơn giả tổng hợp xây dựng công trình giao thông đường bộ. Đó là: (i) Nghiên cứu lựa chọn thiết kế điển hình; (ii) Bổ sung ảnh hưởng của các yếu tố về địa hình, địa chất, điều kiện thi công .; (iii) Nghiên cứu biến động giá (chỉ số giá).
  Thiết lập các chương trình phần mềm tin học để xây dựng “Bộ giá xây dựng tổng hợp XDCT giao thông đường bộ” cho từng vùng miền trong cả nước (63 tỉnh, thành phố), với các điều kiện địa hình, địa chất, điều kiện thi công khác nhau, phục vụ cho các cơ quan quản lý nhà nước, ngành GTVT và các doanh nghiệp làm cơ sở để xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển đường bộ Việt Nam, để lập kế hoạch vốn (tùy theo điều kiện địa hình địa chất cụ thể sẽ bổ sung thêm chi phí xây dựng cống, tường chắn, ta luy ) và quản lý chi phí đầu tư XDCT nhằm nâng cao hiệu quả VĐT.
  TỔNG QUAN VỀ
  “NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XÁC LẬP GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP
  XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
  TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM”
  1. Phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã được công bố trong và ngoài nước
  a. Các công trình nghiên cứu của các tác giả trong nước
  Phương pháp xác lập giá xây dựng tổng hợp là vấn đề đã được khá nhiều tác giả nghiên cứu và đã đạt được một mức hoàn thiện nhất định. Về phương diện lý luận, từ lâu nhiều chương trình giảng dạy đại học đã đưa học phần Định mức - Dự toán vào giảng dạy [6], [16] trong đó đề cập đến nguyên lý chung xây dựng định mức kỹ thuật và phương pháp lập dự toán công trình. Phần nghiên cứu về giá tổng hợp còn chưa được đề cập đầy đủ. Các tác giả khác khi trình bày những vấn đề về kinh tế xây dựng [12], [13] cũng dành một phần của giáo trình nói về nguyên lý định giá trong xây dựng, trong đó có đề cập đến phương pháp xác lập giá xây dựng tổng hợp như là một trong những phương pháp quan trọng trong xác định tổng mức đầu tư. Tuy nhiên, vì trong khuôn khổ của một giáo trình nên phương pháp xác lập giá xây dựng tổng hợp được đề cập vẫn chỉ dừng ở phương pháp mẫu chung, việc nghiên cứu chi tiết các nhân tố hình thành giá và điều kiện kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình tác động đến giá xây dựng tổng hợp (còn nhiều nội dung) chưa được đề cập đến đầy đủ.
  Đã có những luận án và đề tài nghiên cứu khoa học nghiên cứu về vấn đề hình thành giá trong xây dựng [15], [28], [21], [20], [14], [26], [27], [ 22] Các đề tài, luận án này là những công trình nghiên cứu chuyên sâu về định giá, trong đó có giá xây dựng tổng hợp trong xây dựng, có giá trị quan trọng đối với phương pháp hình thành giá trong xây dựng nói chung và đối với phương pháp xác lập giá xây dựng tổng hợp nói riêng. Tuy nhiên, trong các nghiên cứu trước hoặc là chỉ đề cập đến giá xây dựng tổng hợp của một sản phẩm cụ thể [14], hoặc là còn chưa tính đến đầy đủ những yếu tố liên quan điều kiện tự nhiên – kỹ thuật nơi công trình giao thông đi qua [21], [22]. Sự biến động giá trong kinh tế thị trường được thể hiện như thế nào trong giá tổng hợp thì hầu như còn chưa được đề cập đúng mức.
  Về phương diện quản lý nhà nước, các văn bản pháp quy của Chính phủ, của các Bộ quản lý ngành hoặc các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ định giá xây dựng của Bộ

  Xem Thêm: Nghiên cứu phương pháp xác lập giá Xây Dựng tổng hợp Xây Dựng công trình Giao Thông đường bộ trong điều kiện Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu phương pháp xác lập giá Xây Dựng tổng hợp Xây Dựng công trình Giao Thông đường bộ trong điều kiện Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  Lần sửa cuối bởi webtailieu, ngày 16-11-2013 lúc 11:38.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status