Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng hệ thống eOffice phục vụ quản lý theo tiêu chuẩn ISO

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng hệ thống eOffice phục vụ quản lý theo tiêu chuẩn ISO

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Xây dựng hệ thống eOffice phục vụ quản lý theo tiêu chuẩn ISO
  Định dạng file word


  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN i
  MỤC LỤC ii
  DANH MỤC BẢNG vi
  DANH MỤC HÌNH viii
  THỐNG KÊ TÀI LIỆU THAM KHẢO x
  MỞ ĐẦU 1
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu. 3
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3
  4. Phương pháp nghiên cứu. 4
  5. Kết quả dự kiến. 5
  6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn. 5
  7. Đặt tên đề tài 6
  8. Bố cục luận văn. 6
  CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN 7
  1.1. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 7
  1.1.1. Hệ thống. 7
  1.1.2. Phân tích thiết kế hệ thống. 8
  1.1.2.1. Thế nào là phân tích thiết kế hệ thống. 8
  1.1.2.2. Các phương pháp phân tích thiết kế hệ thống. 8
  1.1.2.3. Lựa chọn phương pháp phân tích thiết kế hệ thống. 10
  1.1.3. Ngôn ngữ UML 11
  1.1.3.1. Phân tích và thiết kế hệ thống theo UML. 11
  1.1.3.2. Các phần tử mô hình trong UML. 12
  1.1.3.3. Biểu đồ (Diagram). 12
  1.1.3.4. Phần mềm Rational Rose. 12
  1.2. HỆ THỐNG EOFFICE 13
  1.2.1. Giới thiệu về eOffice. 13
  1.2.2. Ứng dụng các chức năng của eOffice vào hệ thống. 13
  1.3. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 15
  1.3.1. Khái niệm về ISO 15
  1.3.2. Tiêu chuẩn ISO 9001:2000. 16
  1.3.3. Trường ĐHBK triển khai hệ thống ISO 16
  1.4. CƠ SỞ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN 18
  1.4.1. Mô hình client/server. 18
  1.4.2. Công nghệ dotNET 19
  1.4.2.1. Giới thiệu Microsoft .NET. 19
  1.4.2.2. Ngôn ngữ lập trình C#.Net 21
  1.4.2.3. Visual Studio.Net 21
  1.4.2.4. Visual C# 2008. 22
  1.4.3. Mô hình ADO.NET 23
  1.4.4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2005. 24
  CHƯƠNG 2: VẤN ĐỀ MÃ HÓA TRONG HỆ THỐNG 25
  2.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 25
  2.2. MÃ HÓA DỮ LIỆU 25
  2.2.1. Khái niệm 25
  2.2.2. Kỹ thuật mã hóa khóa bí mật 27
  2.2.3. Kỹ thuật mã hóa khóa công khai 27
  2.2.4. Chữ ký điện tử. 29
  2.3. THUẬT TOÁN BĂM MD5. 29
  2.4. THUẬT TOÁN MÃ HÓA RSA 30
  2.5. ỨNG DỤNG MÃ HÓA MẬT KHẨU 31
  2.5.1. Giải pháp. 31
  2.5.2. Vận dụng vào hệ thống. 32
  2.6. ỨNG DỤNG CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ 33
  2.6.1. Giải pháp. 33
  2.6.2. Vận dụng vào hệ thống. 35
  2.7. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 35
  CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 36
  3.1. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG 36
  3.1.1. Hệ thống tổ chức đào tạo. 36
  3.1.2. Hệ thống cơ sở hạ tầng mạng. 37
  3.1.3. Công tác quản lý lưu trữ hồ sơ theo ISO 37
  3.1.4. Thực trạng công tác quản lý hồ sơ. 40
  3.1.5. Tóm tắt kết quả khảo sát hiện trạng. 40
  3.1.6. Giải pháp xây dựng hệ thống. 41
  3.2. PHÂN TÍCH VÀ NHẬN ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG EOFFICE 42
  3.2.1. Nhận định về hệ thống. 42
  3.2.2. Một số bất cập của hệ thống hiện tại 42
  3.2.3. Yêu cầu của hệ thống. 43
  3.2.4. Yêu cầu khi triển khai hệ thống. 43
  3.2.5. Chức năng của hệ thống. 44
  3.3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN 45
  3.3.1. Xác định các tác nhân và ca sử dụng. 45
  3.3.1.1. Xác định các tác nhân. 45
  3.3.1.2. Xác định các ca sử dụng. 50
  3.3.2. Sơ đồ ca sử dụng. 53
  3.3.2.1. Gói quản lý công văn. 55
  3.3.2.2. Gói quản lý thông tin sinh viên. 55
  3.3.2.3. Gói quản lý thông tin cán bộ. 56
  3.3.2.4. Gói quản lý lịch thực hành. 56
  3.3.2.5. Gói quản lý lịch trình giảng dạy. 57
  3.3.2.6. Gói quản lý thiết bị 57
  3.3.3. Mô tả các ca sử dụng. 58
  3.3.3.1. Gửi công văn. 58
  3.3.3.2. Nhận công văn. 59
  3.3.3.3. Cập nhật công văn đi 59
  3.3.3.4. Nhập thông tin sinh viên. 60
  3.3.3.5. Sửa thông tin sinh viên. 61
  3.3.3.6. Xóa sinh viên. 62
  3.3.3.7. In lịch báo giảng cho từng giảng viên. 62
  3.3.4. Biểu đồ tuần tự. 63
  3.3.4.1. Gửi công văn. 63
  3.3.4.2. Nhận công văn. 64
  3.3.4.3. Nhập công văn đi 64
  3.3.4.4. Sửa công văn. 65
  3.3.4.5. Xóa công văn đi 65
  3.3.4.6. Đăng nhập. 66
  3.3.4.7. In báo cáo. 66
  3.3.5. Biểu đồ hoạt động. 67
  3.3.5.1. Gửi công văn. 67
  3.3.5.2. Nhận công văn. 68
  3.3.5.3. Nhập thời khóa biểu. 68
  3.3.6. Biểu đồ lớp. 69
  3.3.6.1. Gói quản lý công văn. 69
  3.3.6.2. Gói quản lý thông tin sinh viên. 70
  3.3.6.3. Gói quản lý thông tin cán bộ. 70
  3.3.6.4. Gói quản lý lịch trình giảng dạy. 71
  3.3.6.5. Gói quản lý lịch thực hành. 72
  3.3.6.6. Gói quản lý thiết bị 72
  3.3.7. Thiết kế cơ sở dữ liệu. 73
  CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ KẾT QUẢ MINH HỌA 83
  4.1. CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 83
  4.2. KẾT QUẢ MINH HỌA 83
  4.2.1. Chương trình chạy trên Server. 83
  4.2.2. Hệ thống người dùng. 84
  KẾT LUẬN 89
  1. Đánh giá kết quả. 89
  2. Phạm vi ứng dụng. 91
  3. Hướng phát triển. 91
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92
  QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI


  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Trước đây công tác quản lý của hầu hết các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp trường học ở nước ta chủ yếu là phương pháp thủ công vì thế mọi công tác quản lý lưu trữ hồ sơ đều sử dụng các giấy tờ, văn bản. Điều này gây ra nhiều khó khăn trong việc lưu trữ như dễ bị thất lạc hay hư hỏng qua thời gian, việc tìm kiếm tốn nhiều thời gian, công sức và đòi hỏi nhiều nguồn nhân lực do vậy hiệu quả của công tác chưa cao.
  Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhu cầu học tập, nghiên cứu khoa học của con người cũng không ngừng nâng cao. Đặc biệt, trong những năm gần đây lĩnh vực công nghệ thông tin đã có những bước tiến vượt bậc, tin học đi sâu vào nhiều lĩnh vực của xã hội và được ứng dụng ngày càng mạnh mẽ. Trong đó, công tác quản lý là một trong những lĩnh vực được tin học hóa nhanh nhất. Và hiện nay tất cả các khó khăn trong việc quản lý thủ công dường như đã được khắc phục một cách triệt để vì sự ra đời của các phần mềm quản lý và đặc biệt là hệ thống eOffice - Văn phòng điện tử.
  eOffice ra đời không chỉ giúp thực hiện lưu trữ dữ liệu trên máy tính gọn gàng và chính xác mà còn hỗ trợ việc tìm kiếm một cách nhanh chóng. Hiệu quả mà eOffice mang lại đã nâng cao trình độ ứng dụng và sử dụng các công cụ Công nghệ Thông tin, tạo tác phong làm việc hiện đại, hiệu quả trong môi trường mạng và sử dụng thông tin điện tử, tạo sự thay đổi tích cực trong các quy trình quản lý xử lý thông tin, xử lý công việc của lãnh đạo, cán bộ . Chính vì vậy mà công tác quản lý hiện nay trở nên đơn giản, thuận tiện và đem lại hiệu quả cao hơn.
  Gần đây, phần mềm eOffice do nhóm kỹ sư Trung tâm An ninh mạng của Trường đại học Bách khoa BKIS thiết kế bởi kiến trúc sư trưởng Nguyễn Tử Quảng đã được triển khai ở nhiều nơi và có đem lại hiệu quả cho các đơn vị sử dụng; nhưng chưa được sử dụng trong các trường đại học. Ở đại học Đà Nẵng cũng đang xúc tiến việc xây dựng hệ thống eOffice hỗ trợ cho việc quản lý công văn nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành và không biết có triển khai được hay không. Với các yếu tố trên đòi hỏi tại đơn vị là khoa Công nghệ Thông tin cần có hệ thống phần mềm hỗ trợ trong công việc.
  Khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Bách Khoa, đại học Đà Nẵng là nơi đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin. Hiện đang quản lý hơn 1500 sinh viên và cán bộ chủ yếu là giảng dạy, không trực tiếp tham gia công tác quản lý trong khi đòi hỏi phải giải quyết một khối lượng lớn công việc. Do đó công tác quản lý là rất vất vả, đòi hỏi phải có hệ thống phần mềm hỗ trợ công tác quản lý tại Khoa có nhiều chức năng cần thiết và đảm bảo tính chính xác, kịp thời, giảm tải, hỗ trợ việc báo cáo định kỳ tới các cấp chỉ đạo; đặc biệt là công tác văn thư, giáo vụ. Bản thân tôi đang đảm nhận công tác giáo vụ của khoa nên thấy rất rỏ những khó khăn bức xúc đòi hỏi phải có phần mềm phục vụ công việc của Khoa.
  Và trong năm học 2007 - 2008, trường Đại học Bách khoa, đại học Đà Nẵng bắt đầu triển khai hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO. Tại công văn số15/ĐHBK-ĐBCLGD về việc Thống nhất quản lý, lưu trữ hồ sơ của Hiệu trưởng trường đại học Bách khoa ký ngày 10 tháng 01 năm 2008 gửi tất cả các Khoa để thống nhất việc phân loại và lập danh mục hồ sơ theo tiêu chuẩn ISO. Chính vì vậy, Khoa cần phải có phần mềm quản lý với những tính năng theo tiêu chuẩn ISO nhà trường ban hành.
  Bên cạnh đó, vấn đề nan giải trong hệ thống quản lý thông tin dữ liệu là việc chia sẽ, phân quyền, bảo mật thông tin hệ thống để tránh sự thất lạc, mất mát thông tin. Vì vậy, muốn xây dựng một hệ thống quản lý cần phải lưu tâm, xem xét đến vấn đề bảo mật, nghiên cứu các vấn đề về mã hóa thông tin để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong hệ thống.
  Xuất phát từ những lý do trên mà tôi đã chọn đề tài: “Xây dựng hệ thống eOffice phục vụ quản lý theo tiêu chuẩn ISO”, ứng dụng tại khoa Công nghệ Thông tin, có các giải pháp và tính năng bảo mật làm đề tài luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của mình. Chương trình được xây dựng và ứng dụng sẽ giúp hoàn thiện hơn kiến thức được học và có ý nghĩa khoa học, thực tiễn cao.
  2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
  Những kết quả nghiên cứu nhằm ứng dụng có hiệu quả cho công tác quản lý tại khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Bách Khoa, đại học Đà Nẵng. Để hoàn thành mục đích ý tưởng đề ra cần nghiên cứu các nội dung như sau :
  - Phân tích thực trạng tại đơn vị và các quy trình quản lý công văn để đề ra giải pháp hợp lý trong việc xây dựng và triển khai hệ thống.
  - Nghiên cứu công nghệ bảo mật, các thuật toán mã hóa, các giải thuật,
  - Phân tích, đánh giá và đề ra giải pháp ứng dụng vấn đề mã hóa trong việc truyền và nhận thông tin.
  - Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ bảo mật RSA, MD5 trong chữ ký số hóa.
  - Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ dotNet, ngôn ngữ C#, SQL Server 2005, trong tiến trình xây dựng hệ thống.
  - Tìm hiểu, phân tích, đánh giá môi trường hệ thống mạng để xây dựng và triển khai hệ thống.
  - Xây dựng hệ thống eOffice phục vụ quản lý hồ sơ công văn theo tiêu chuẩn ISO ứng dụng tại khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Bách Khoa, đại học Đà Nẵng.
  - Cài đặt và triển khai trên môi trường mạng LAN.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  v Đối tượng nghiên cứu
  - Tìm hiểu công tác quản lý tại khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Bách Khoa, đại học Đà Nẵng có những bất cập, thiếu xót để đề ra giải pháp theo yêu cầu chung của Nhà trường nhằm đem lại hiệu quả cao hơn.
  - Phân tích môi trường mạng cục bộ LAN tại đơn vị để đề ra cách thức xây dựng và triển khai hệ thống.
  - Nghiên cứu các vấn đề về mật mã trong việc mã hóa, truyền nhận thông tin, bảo mật dữ liệu để đề ra giải pháp ứng dụng vào hệ thống eOffice.
  - Triển khai xây dựng hệ thống eOffice phục vụ quản lý.
  - Đánh giá khả năng bảo mật và ứng dụng của hệ thống.
  v Phạm vi nghiên cứu
  - Các vấn đề bảo mật, ứng dụng chữ ký điện tử sử dụng các thuật toán mã hóa trong hệ thống eOffice.
  - Ứng dụng cho công tác quản lý tại khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Bách Khoa, đại học Đà Nẵng.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Đề tài này sẽ kết hợp hai phương pháp nghiên cứu, đó là:
  v Phương pháp nghiên cứu lý thuyết
  - Nghiên cứu tài liệu, ngôn ngữ và công nghệ liên quan.
  - Tổng hợp các tài liệu.
  - Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin theo quy trình xây dựng ứng dụng phần mềm.
  v Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm
  - Phân tích yêu cầu thực tế của bài toán và xây dựng các bước phân tích hệ thống để hỗ trợ việc lập trình, xây dựng ứng dụng.
  - Vận dụng các vấn đề nghiên cứu về mã hóa thông tin trong tiến trình xây dựng hệ thống.
  - Đánh giá kết quả đạt được.
  5. Kết quả dự kiến
  - Phân tích được quy trình quản lý, lưu trữ hồ sơ theo tiêu chuẩn ISO.
  - Phân tích môi trường hệ thống mạng tại đơn vị để xây dựng và triển khai hệ thống.
  - Đề ra giải pháp và ứng dụng các vấn đề về mã hóa thông tin trong việc xây dựng hệ thống.
  - Xây dựng hệ thống eOffice phục vụ quản lý theo tiêu chuẩn ISO ứng dụng tại khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Bách Khoa, đại học Đà Nẵng.
  6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn
  v Về mặt lý thuyết
  - Tìm hiểu quy trình và cách thức lưu trữ hồ sơ theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2000.
  - Tìm hiểu và vận dụng các công cụ, ngôn ngữ và công nghệ liên quan.
  - Phân tích mô hình mạng Client/Server và giải pháp triển khai ứng dụng.
  - Phân tích và đánh giá được vấn đề mã hóa trong việc bảo mật thông tin để ứng dụng vào hệ thống eOffice.
  - Đề xuất giải pháp ứng dụng chữ ký điện tử trong hệ thống eOffice.
  - Ứng dụng quy trình xây dựng phần mềm trong hệ thống quản lý.
  v Về mặt thực tiễn
  - Ứng dụng các công cụ, ngôn ngữ hỗ trợ để xây dựng hệ thống phần mềm.
  - Sản phẩm là hệ thống eOffice phục vụ quản lý theo tiêu chuẩn ISO của nhà trường ứng dụng tại khoa Công nghệ Thông tin và có tăng cường các tính năng bảo mật.
  - Triển khai hệ thống trên môi trường mạng cục bộ.
  7. Đặt tên đề tài
  “XÂY DỰNG HỆ THỐNG EOFFICE PHỤC VỤ QUẢN LÝ
  THEO TIÊU CHUẨN ISO”
  8. Bố cục luận văn
  Nội dung chính của luận văn được chia thành 4 chương như sau:
  v Chương 1: Nghiên cứu tổng quan
  v Chương 2: Vấn đề mã hóa trong hệ thống
  v Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống
  v Chương 4: Cài đặt và kết quả minh họa


  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  v Tiếng Việt
  [1] Nguyễn Văn Ba (2003), Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
  [2] Đoàn Văn Ban (2004), Phân tích thiết kế hệ thống bằng UML, Giáo trình khoa Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội.
  [3] TS. Nguyễn Thanh Bình (2007), Bài giảng phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng, Khoa Công nghệ Thông tin trường Đại học Bách khoa đại học Đà Nẵng.
  [4] Dương Anh Đức, Trần Minh Triết (2005), Mã hóa và ứng dụng, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh.
  [5] Phạm Hữu Khang (2006), SQL Server 2005 Lập trình Hàm và Thủ Tục, Nhà xuất bản Lao động Xã hội.
  [6] Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải (2006), C# 2005 Lập trình Windows Forms, Nhà xuất bản Lao động Xã hội.
  [7] Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải (2006), C# 2005 Lập trình cơ sở dữ liệu, Nhà xuất bản Lao động Xã hội.

  Xem Thêm: Xây dựng hệ thống eOffice phục vụ quản lý theo tiêu chuẩn ISO
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng hệ thống eOffice phục vụ quản lý theo tiêu chuẩn ISO sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status