Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế sản xuất khoai lang tại tỉnh Bắc Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế sản xuất khoai lang tại tỉnh Bắc Giang

  Luận án tiến sĩ năm 2013
  Đề tài: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế sản xuất khoai lang tại tỉnh Bắc Giang
  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu đề tài 3
  3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3
  4. Những đóng góp mới của đề tài 5
  5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5
  Chương 1
  TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI
  1.1. Sản xuất khoai lang trên thế giới và ở Việt Nam. 7
  1.2. Các thời kỳ sinh trưởng và phát triển của cây khoai lang. 12
  1.3. Nhu cầu sinh thái và dinh dưỡng của cây khoai lang. 14
  1.4. Sự hình thành củ khoai lang và các nhân tố ảnh hưởng. 18
  1.5 Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống khoai lang. 20
  1.5.1 Kết quả chọn tạo giống khoai lang trên thế giới. 20
  1.5.2 Kết quả chọn tạo giống khoai lang ở Việt Nam. 23
  1.6. Kết quả nghiên cứu kỹ thuật canh tác khoai lang. 29
  1.6.1 Kết quả nghiên cứu kỹ thuật canh tác khoai lang trên thế
  giới.
  29
  1.6.2 Kết quả nghiên cứu kỹ thuật canh tác khoai lang ở Việt
  Nam.
  35
  1.7. Một số kết luận rút ra từ tổng quan tài liệu. 42
  Chương 2
  VẬT LIỆU, NỘI DUNG
  VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 45
  2.1 Vật liệu nghiên cứu 45
  2.2 Nội dung nghiên cứu 47
  v
  2.3 Phương pháp nghiên cứu 49
  2.4 Phương pháp xử lý số liệu 58
  Chương 3
  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
  3.1 Kết quả nghiên cứu xác định các nguyên nhân chủ yếu hạn
  chế sự phát triển sản xuất khoai lang tại tỉnh Bắc Giang
  59
  3.1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, tình hình đất đai của tỉnh Bắc
  Giang
  59
  3.1.2 Tình hình sản xuất khoai lang tại tỉnh Bắc Giang 63
  3.1.3 Xác định các nguyên nhân chủ yếu hạn chế sự phát triển
  sản xuất khoai lang tại tỉnh Bắc Giang
  73
  3.2. Kết quả nghiên cứu tuyển chọn giống khoai lang mới 74
  3.2.1 Sơ bộ tuyển chọn giống khoai lang ở vụ đông 2009 và vụ
  xuân 2010
  75
  3.2.2 Đánh giá tuyển chọn các giống khoai lang triển vọng tốt có
  tính thích ứng với điều kiện tỉnh Bắc Giang.
  90
  3.2.3 Kết quả tuyển chọn 2 giống khoai lang mới KLC3 và 97-1-1
  cho tỉnh Bắc Giang.
  95
  3.3. Kết quả nghiên cứu xây dựng biện pháp kỹ thuật canh tác
  tiên tiến
  97
  3.3.1 Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến năng suất và chất lượng
  khoai lang.
  97
  3.3.2 Ảnh hưởng của các mật độ trồng đến năng suất và chất
  lượng củ
  101
  3.3.3 Ảnh hưởng của liều lượng phân vô cơ đến năng suất và chất
  lượng khoai lang
  105
  3.3.4 Ảnh hưởng của số lần và thời điểm tưới rãnh đến năng suất
  và chất lượng khoai lang
  117
  3.3.5 Ảnh hưởng của biện pháp xen canh đến năng suất và HQKT
  trồng khoai lang
  125
  3.3.6 Tác dụng của bẫy pheromone giới tính trong việc phòng
  trừ bọ hà
  127
  vi
  3.3.7 Ảnh hưởng của nguồn gốc chất lượng dây giống đến năng
  suất và chất lượng khoai lang
  130
  3.4 Kết quả hoàn thiện xây dựng qui trình kỹ thuật canh tác tiên
  tiến
  131
  3.4.1 So sánh qui trình kỹ thuật (QTKT) canh tác của địa phương
  với QTKT canh tác tiên tiến đã được xây dựng
  131
  3.4.2 Nội dung chi tiết của QTKT canh tác tiên tiến 133
  3.5 Kết quả sản xuất thử nghiệm mô hình áp dụng giống mới
  và biện pháp kỹ thuật canh tác tiên tiến.
  133
  3.5.1 Tình hình sinh trưởng và nhiễm sâu bệnh hại trên mô hình
  sản xuất
  133
  3.5.2. Năng suất khoai lang tại mô hình sản xuất thử nghiệm 134
  3.5.3 Hiệu quả kinh tế của mô hình sản xuất thử nghiệm giống
  mới và áp dụng BPKT tiên tiến
  135
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
  1. Kết luận 137
  2. Đề nghị 138
  Danh mục các công trình đã công bố có liên quan đến luận án. 139
  Tài liệu tham khảo 140
  Các Phụ lục
  Phụ lục 1. Số liệu phân tích đất tại huyện Hiệp Hoà, Việt Yên
  và Lục Nam của tỉnh Bắc Giang năm 2009.
  151
  Phụ lục 2. Số liệu khí tượng tỉnh Bắc Giang 4 năm 2008 -2011.
  152
  Phụ lục 3. Quy trình kỹ thuật canh tác tiên tiến cho sản xuất
  khoai lang tại tỉnh Bắc Giang.
  154
  Phụ lục 4. Ý kiến nhận xét của một số cơ quan, địa phương ở
  Bắc Giang về kết quả thực hiện đề tài.
  158
  Phụ lục 5. Số liệu phân tích thống kê các thí nghiệm
  tuyển chọn giống và nghiên cứu biện pháp kỹ
  thuật canh tác tiên tiến.
  166-204

  MỞ ĐẦU
  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
  Cây khoai lang {Ipomoea Batatas (L.) Lam} là loại cây có củ được
  trồng rộng rãi ở các tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc. Khi nước ta còn thiếu
  ăn, cây khoai lang có vai trò rất quan trọng trong việc giải quyết lương thực
  và là cây cứu đói của nhiều vùng sản xuất. Sản xuất khoai lang thời kỳ đó tập
  trung chủ yếu trong vụ xuân với quĩ thời gian canh tác kéo dài 5 - 6 tháng, sử
  dụng các giống địa phương có chất lượng củ ngon như giống Lim ở Bắc
  Giang. Ngày nay, do quĩ đất canh tác vụ xuân được ưu tiên cao cho sản xuất
  lúa và các cây trồng có nhiều lợi thế cạnh tranh hơn, ví d ụ như lạc xuân, ngô
  xuân, đậu tương xuân nên diện tích khoai lang đã được chuyển sang trồng
  trong vụ đông là chủ yếu, với quĩ thời gian canh tác chỉ còn 3 đến 4 tháng.
  Tuy nhiên, trong điều kiện nhiệt độ và cường độ bức xạ mặt trời thấp, thiếu
  nước của vụ đông, nông dân hiện còn gặp nhiều khó khăn trong việc tăng
  năng suất và tăng hiệu quả kinh tế (HQKT) sản xuất khoai lang - một cây
  trồng có nguồn gốc nhiệt đới, ưa ấm.
  Trong giai đoạn 2006-2011, mỗi năm vùng Trung du Miền núi phía
  Bắc trồng từ 37.700 ha đến 44.700 ha khoai lang; riêng tỉnh Bắc Giang trồng
  khoảng 10.000 ha, nhưng năng suất chỉ đạt 8 - 9 tấn/ha. Trong khi diện tích
  khoai lang ở các vùng khác sụt giảm nhanh, thì vùng Trung du Miền núi phía
  Bắc lại là vùng có tốc độ suy giảm diện tích thấp nhất. Thực tế này phản ánh
  cây khoai lang vẫn có vị trí quan trọng nhất định trong cơ cấu cây trồng của
  vùng, vì nó là một cây trồng đa dụng, có thể sử dụng củ để ăn tươi, chế biến
  và sử dụng cả thân lá làm thức ăn gia súc (TAGS). Khoai lang còn là cây
  trồng phù hợp với nông dân nghèo có điều kiện đầu tư thấp, nhưng vẫn cho
  thu nhập khá. Tuy nhiên, sản xuất khoai lang của Bắc Giang nói riêng và của
  các tỉnh trung du phía Bắc nói chung hiện còn thiếu bộ giống phù hợp với
  2
  điều kiện sinh thái của địa phương, cho năng suất và chất lượng cao. Hiện tại,
  canh tác khoai lang ở vùng trung du phía Bắc đang thiếu hệ thống các biện
  pháp kỹ thuật (BPKT) tiên tiến để giúp nông dân khai thác tốt hơn tiềm năng
  đất đai, điều kiện tự nhiên và nguồn nhân lực, để tăng hiệu quả sản xuất. Khác
  với vùng đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) và vùng Bắc Trung Bộ (BTB), vùng
  trung du phía bắc từ trước đến nay chưa có được một công trình nghiên cứu
  nào có tính hệ thống về việc cải tiến BPKT canh tác, nhằm nâng cao hiệu quả
  và thúc đẩy sản xuất khoai lang.
  Để sản xuất khoai lang ở Bắc Giang được cải thiện và phát triển ổn
  định, cần có các giải pháp kỹ thuật canh tác tiên tiến nhằm bổ sung cải tiến
  qui trình kỹ thuật (QTKT) trồng cũ cho phù hợp với điều kiện sinh thái, khí
  hậu, đất đai và tập quán canh tác của nông dân, theo hướng nâng cao được
  năng suất, chất lượng và HQKT. Việc làm này còn góp phần đa dạng hóa việc
  sử dụng sản phẩm khoai lang hiện tại để làm thức ăn cho người và phục vụ
  chăn nuôi, trong tương lai còn được dùng để làm nguyên liệu chế biến thành
  thực phẩm công nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ, xây dựng thương hiệu
  sản phẩm khoai lang của tỉnh Bắc Giang.
  Nhằm đáp ứng các đòi hỏi trên đây, chúng tôi đã tiến hành đề tài
  “Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh
  tế sản xuất khoai lang tại tỉnh Bắc Giang”, gồm : tuyển chọn giống khoai
  lang phù hợp với điều kiện địa phương, nhất là trong điều kiện khí hậu vụ
  đông, để đạt năng suất khá, chất lượng củ cao theo hướng sử dụng làm sản
  phẩm ăn tươi; đồng thời cải tiến BPKT canh tác nhằm nâng cao HQKT sản
  xuất khoai lang ở Bắc Giang và áp dụng mở rộng tại các tỉnh trung du phía
  Bắc có điều kiện tương tự.

  Xem Thêm: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế sản xuất khoai lang tại tỉnh Bắc Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế sản xuất khoai lang tại tỉnh Bắc Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  Lần sửa cuối bởi webtailieu, ngày 16-11-2013 lúc 11:41.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status