Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường


  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan
  i
  Lời cám ơn
  ii
  Mục lục
  iii
  Danh mục chữviết tắt và ký hiệu
  vii
  1
  ðẶT VẤN ðỀ
  1
  1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀTÀI 1
  1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ðỀTÀI 2
  1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 3
  1.4 ðỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3
  2 CƠSỞLÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 5
  2.1 CƠSỞLÝ LUẬN 5
  2.1.1 Một sốkhái niệm cơbản 5
  2.1.2 Ý nghĩa của phát triển kinh tếnông nghiệp 9
  2.1.3 Những nhân tốchủy ếu ảnh hưởng ñến phát triển kinh tếnông nghiệp 11
  2.2 CƠSỞTHỰC TIỄN 13
  2.2.1 Kinh nghiệm của Trung Quốc 13
  2.2.2 Kinh nghiệm của ðài Loan 16
  2.2.3 Kinh nghiệm của Thái Lan 18
  2.2.4 Kinh nghiệm của Inñônêxia 18
  2.2.5 Kinh nghiệm của Nhật Bản 19
  2.3 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI NÔNG
  NGHIỆP, NÔNG THÔN NƯỚC TA
  20
  3
  ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
  CỨU
  37
  3.1 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU 37
  3.1.1 ðiều kiện tựnhiên và xã hội 37
  3.1.2
  ðánh giá thuận lợi, khó khăn trong phát triển kinh tếnông
  nghiệp huyện Khoái Châu
  43
  3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 45
  3.2.1 Phương pháp thống kê kinh tế 45
  3.2.2 Phương pháp phân tích 47
  3.3 HỆ THỐNG CHỈ TIÊU SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN
  CỨU ðỀTÀI
  47
  3.3.1 Chỉtiêu kết quảsản xuất 47
  3.3.2 Chỉtiêu tổng hợp ñánh giá hiệu quảkinh tế, xã hội 49
  3.3.3 Chỉtiêu hiệu quảsửdụng các nguồn lực, các bộphận hợp
  thành phát triển kinh tế, xã hội
  49
  3.3.4 Các chỉtiêu hiệu quảcủa quá trình phát triển kinh tế, xã h ội
  nông thôn
  50
  4 KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 51
  4.1
  TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ HUYỆN KHOÁI
  CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN
  51
  4.1.1 Tình hình phát triển kinh tếngành nông nghiệp, công nghiệp
  và dịch vụcủa huyện Khoái Châu
  51
  4.1.2 Tình hình vềcơcấu lao ñộng và chi phí trung gian phân bổ
  cho các ngành trong huyện
  54
  4.2 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP
  HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN
  59
  4.2.1 Cơcấu giá trịsản xuất nông nghiệp của huyện 59
  4.2.2 Tình hình phát triể n ngành tr ồ ng tr ọ t c ủa huy ệ n Khoái Châu 62
  4.2.3 Tình hình phát triển ngành ch ăn nuôi của huy ện Khoái Châu 72
  4.2.4 Tình hình phát triển dịch vụ nông nghi ệp của huy ện Khoái
  Châu
  77
  4.2.5 Tình hình phát triển kinh tếhộnông dân và ý kiến người dân 79
  4.2.6 ðánh giá tình hình phát triể n kinh tế nông nghi ệp của huy ện
  Khoái Châu
  82
  4.3 QUAN ðIỂM, ðỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU CHỦ YẾU
  PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TRÊN ðỊA
  BÀN HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN ðẾN
  NĂM 2015
  84
  4.3.1 Các quan ñiểm cơ bản phát triển kinh tế nông nghiệp của
  huyện Khoái Châu ñến năm 2015
  85
  4.3.2 Những căn cứ, xu hướng, ñịnh hướng, mục tiêu chủ y ếu
  phát triển kinh tếnông nghiệp huyện Khoái Châu ñến năm
  2015
  86
  4.4 NHỮNG GIẢI PHÁP CH Ủ Y ẾU PHÁT TRIỂN KINH TẾ
  NÔNG NGHIỆP CỦA HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG
  YÊN ðẾN NĂM 2015
  88
  4.4.1 Giải pháp chung 88
  4.4.1.1 Phát triển kinh tếnông nghiệp và tìm kiếm thịtr ường tiêu thụsản
  phẩm
  88
  4.4.1.2 Tăng cường ñầu tưxây dựng cơsởhạtầng 90
  4.4.1.3 Tăng c ường ứng dụng thành tựu m ới c ủa khoa h ọc, kỹ thu ật vào
  sả n xuấ t
  90
  4.4.1.4 ðẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông
  nghiệp, nông thôn của huyện Khoái Châu
  91
  4.4.1.4.1 ðẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơcấu kinh tếnông thôn 91
  4.4.1.4.2 Phát triển kinh tếnông nghiệp 94
  4.4.1.5 Nâng cao vai trò lãnh ñạo của ðảng và Nhà nước trong phát
  triển kinh tếnông nghiệp của huyện Khoái Châu
  101
  4.4.2 Một sốgiải pháp cụthể 101
  4.4.2.1 Giải pháp ruộng ñất 102
  4.4.2.2 Giải pháp vốn 103
  4.4.2.3 Giải pháp thịtrường 103
  4.4.2.4 Giải pháp khoa học công nghệ 104
  4.4.2.5 Giải pháp cơsởhạtầng 105
  5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  106
  5.1 KẾT LUẬN 106
  5.2 KIẾN NGHỊ 108
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 110
  PHỤLỤC 112


  1. ðẶT VẤN ðỀ
  1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀTÀI
  Phát triển nông nghiệp có ý nghĩ a cực kỳ quan trọng trong nền kinh tếquốc
  dân và xã hội, là s ựnghiệp mang tính chiến lược của m ỗi qu ốc gia.
  Phát triển kinh tếnông nghiệp là m ột phạm trù khoa học, nó biểu hiện năng
  l ực tổchức quản lý và trình ñộcủa nền kinh tế, xã h ội ởtừng ñịa phương và cả
  nước. Trong sựhội nh ập với kinh tếth ếgiới hi ện nay, vấn ñềnày có tầm quan trọng
  ñặc biệt ñối với Việt Nam.
  Nông thôn Việt Nam với trên 70% dân s ốsinh sống và lao ñộng. Sản phẩm
  khu vực này nhưlương thực, thực phẩm, nguyên liệu cho công nghiệp chếbiến và
  dịch vụrất c ần cho nền kinh tếquốc dân, vì vậy nông nghiệp có vai trò to lớn ñối
  với sựphát triển kinh tếxã hội nước ta. Bên cạnh những thành tựu ñã ñạt ñược,
  thực tếcòn cho thấy nông nghiệp nước ta ñã và ñang bộc lộtình tr ạng lạc hậu, y ếu
  kém và chậm khắc phục như: cơcấu kinh tếchuy ển dịch chưa ñáng kể, vi ệc ứng
  dụng tiến bộkhoa học công nghệrất hạn chế, công nghiệp chếbiến và ngành nghề
  kém phát triển, thị trường tiêu thụ s ản phẩm hàng hoá khó khăn, tiếp cận thị
  trường thấp, chưa an ninh vềlương thực, tụt h ậu so với thành thịvềnhiều m ặt,
  môi trường bịô nhiễm, lao ñộng nông thôn có trình ñộth ấp và dưthừa, nhiều
  vùng có m ức sống và dân trí thấp. Cơsởhạtầng nhiều nơi còn kém, trình ñộsản
  xuất và quản lý còn lạc hậu, quan hệsản xuất ởnông thôn chậm ñổi m ới Vì
  vậy, trong Cương lĩnh phát triển ñất nước, trong các Nghịquy ết c ủa ðảng và gần
  ñây là Nghịquy ết ðại hội X c ủa ðảng ñã nêu rõ: “Phát triển nông nghiệp và nông
  thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện ñại hoá và hợp tác hoá, dân chủ hoá;
  chuy ển dịch cơcấu kinh tếgắn với phân công lại lao ñộng ởnông thôn; Xây dựng
  nông thôn ngày càng giàu ñẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơcấu kinh tế
  hợp lý, quan hệsản xuất phù hợp, kết c ấu hạtầng kinh tếxã hội phát triển và ngày
  càng hiện ñại” trên cơsởcác biện pháp “Phát triển cơsởhạtầng kinh tếxã hội
  nông thôn, chú trọng phát triển hệ th ống thuỷ l ợi, bảo ñảm ñường giao thông
  thông su ốt ñến trung tâm xã, có ñủtrường học, trạm y tếvà nước sạch cho sinh
  hoạt. B ảo vệmôi trường sinh thái”; “Giảm tỷ lệlao ñộng trong nông nghiệp, tăng
  tỷ trọng công nghiệp và dịch vụtrong c ơcấu kinh tếnông thôn”.
  Huyện Khoái Châu, tỉ nh Hưng Yên có nhiều tiềm năng ñểphát triển nông
  nghiệp, công nghiệp, tiểu thủcông nghiệp và dịch vụ. Trong nh ững năm qua, kinh
  tếnông thôn của huy ện ñã có bước phát triển nhưng cơbản vẫn lấy kinh tếnông
  nghiệp làm chủ ñạo, hiệu quảkinh tếchưa cao, ñời s ống người dân v ẫn còn thấp
  Xuất phát từnhu cầu thực tếgóp phần thúc ñẩy phát triển nông nghiệp trên ñịa bàn
  huy ện Khoái Châu, chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñềtài: “Giải pháp phát triển
  kinh tếnông nghiệp trên ñịa bàn huyện Khoái Châu - tỉnh Hưng Yên”.
  1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ðỀTÀI
  * Mục tiêu chung
  Trên cơsởnghiên cứu thực trạng phát triển kinh tếnông nghiệp huyện
  Khoái Châu, ñềxuất giải pháp chủyếu nhằm phát triển kinh tếnông nghiệp
  góp phần giúp huyện thực hiện thắng lợi công cuộc CNH - HðH nông nghiệp,
  nông thôn.
  * Mục tiêu cụthể
  - Góp phần hệthống hoá cơsởlý luận và thực tiễn vấn ñềphát triển
  kinh tếnông nghiệp.
  - Phân tích, ñánh giá thực trạng phát triển kinh tếnông nghiệp trên ñịa bàn
  huy ện Khoái Châu từnăm 2007-2009. Phát hiện các nguyên nhân ảnh hưởng làm
  hạn chếsựphát triển kinh tếnông nghiệp của huy ện trong những năm qua.
  - ðịnh hướng và ñềxuất các giải pháp ch ủy ếu nhằm phát triển kinh tếnông
  nghiệp trên ñịa bàn huy ện Khoái Châu trong thời gian t ới.
  1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
  - Những cơsở ñểphát triển kinh tếnông nghiệp?
  - Thực trạng phát triển kinh tếnông nghiệp của huyện nhưthếnào? Vị
  trí và vai trò của nó?
  - Sựphát triển kinh tếnông nghiệp trên ñịa bàn huyện có bền vững và
  hiệu quảkhông?
  - Giải pháp phát triển kinh tếnông nghiệp trên ñịa bàn huyện trong thời
  gian tới là gì?
  ðây là những vấn ñềcấp thiết ñặt ra c ần ñược nghiên cứu, ñánh giá m ột cách
  ñúng ñắn. Cần phải xem cái gì ñạt ñược, cái gì chưa ñạt ñược, cái gì m ạnh, cái gì
  y ếu ñểt ừ ñó có các giải pháp h ữu hiệu phát huy các thếmạnh và hạn chếmặt y ếu
  nhằm làm cho nông nghiệp huy ện Khoái Châu phát triển nhanh và bền vững.
  1.4 ðỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  * ðối tượng nghiên cứu
  ðối tượng nghiên cứu là các vấn ñềkinh tếnông nghiệp, nông thôn,
  người nông dân, các hộ, cộng ñồng và các vùng nông thôn trong ñịa bàn.
  * Phạm vi nghiên cứu
  - Vềnội dung: luận văn chủyếu ñi sâu phân tích thực trạng sản xuất
  nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụnông nghiệp) từ ñó ñềxuất giải
  pháp kinh tếchủyếu nhằm phát triển mạnh lĩnh vực này trên ñịa bàn huyện
  ñến năm 2015.
  - Vềkhông gian: ñềtài nghiên cứu trên ñịa bàn huyện Khoái Châu, tỉnh
  Hưng Yên.
  - Vềthời gian: sốliệu phục vụnghiên cứu ñược thu thập từnăm 2007-2009. Thời gian tiến hành nghiên cứu từtháng 1/2009 ñến tháng 12/2009.


  2. CƠSỞLÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
  2.1 CƠSỞLÝ LUẬN
  2.1.1 Một sốkhái niệm cơbản
  2.1.1.1 Tăng trưởng và phát triển
  Phát triển kinh tế, xã h ội nông thôn là quá trình thay ñổi làm tăng m ức sống
  của người dân, phát tri ển nông thôn phù hợp với nhu c ầu của con người, ñảm bảo
  sựt ồn tại bền vững và sựti ến bộlâu dài, ñềra nh ững m ục tiêu phấn ñấu cho sựti ến
  bộcủa nông thôn. Nói chung m ỗi qu ốc gia có quan niệm nhất ñịnh, song ñều ñược
  ñánh giá sựgia tăng vềkinh tếvà sựbiến ñổi v ềmặt xã h ội mà ng ười ta th ường
  dùng thuật ng ữt ăng trưởng và phát triển ñểphản ánh sựtiến bộ ñó. Có quan niệm
  khác nhau vềsựphát triển nói riêng và phát triển kinh tếxã hội nói chung.
  Sựphát triển (development) về nghĩa hẹp, ñó là sự m ở rộng, khuếch
  trương, phát ñạt, mởmang của sựvật, hiện tượng, hoặc ý tưởng tưduy trong
  ñời sống một cách tương ñối hoàn chỉnh trong một giai ñoạn nhất ñịnh. Do ñó
  sự phát triển khác với sựtăng trưởng. Trước ñây ñôi khi người ta thường
  quan niệm phát triển giống sựtăng trưởng. Hiện nay người ta ñã nhận rõ rằng
  giữa chúng có tưduy khác nhau, nhưng có sựliên quan chặt chẽvới nhau.
  Tăng trưởng kinh tếth ường ñược quan niệm là sựtăng thêm (hay gia tăng)
  vềquy mô sản lượng của nền kinh tếtrong m ột th ời kỳ nhất ñịnh. ðó là tất c ảcác
  hoạt ñộng sản xuất và d ịch vụcủa nền kinh tếtạo ra. Do vậy ñểhiển thịsựtăng
  tr ưởng kinh tế, ng ười ta dùng m ức tăng thêm của tổng sản lượng nền kinh tế(tính
  toàn b ộhay tính bình quân theo ñầu người) c ủa thời kỳ trước, ñó là m ức tăng phần
  tr ăm (%) hay tuyệt ñối hàng năm, hay tính bình quân trong một giai ñoạn.


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Nguyễn Sinh Cúc, Nguyễn Văn Tiêm, 1996, Nữa thế kỷphát triển nông
  nghiệp, nông thôn Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  2. Phạm Vân ðình, ðỗKim Chung và cộng sự, 1997, Kinh tếnông nghiệp,
  NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  3. ðỗKim Chung, 1999, Công nghiệp hóa – Hiện ñại hóa nông nghiệp và
  phát triển các vùng kinh tếlãnh thổViệt Nam.
  4. VũBạch Tuyết, 1999, Chiến lược khoa học và công nghệphát triển nông
  nghiệp.
  5. ðỗKim Chung (2000), Phương pháp lô gic cho kếhoạch hóa dựán phát
  triển, Trung tâm Viện công nghệChâu Á tại Việt Nam.
  6. Nguy ễn Thiện Luân, 2000, Kết quảcủa quá trình chuyển ñổi cơcấu và ñịnh
  hướng phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn thời kỳ CNH – HðH nông
  nghiệp nông thôn, Hội thảo quốc gia vềCNH – HðH nông nghiệp nông thôn.
  7. Lê ðăng Doanh, 2000, Kinh tếvà giải pháp chuyển ñổi cơcấu kinh tếnông
  nghiệp nông thôn ởmột sốnước trong khu vực và nước ta. Hội thảo quốc gia
  vềCNH-HðH nông nghiệp nông thôn.
  8. Nguyễn ThếNhã, 2000, Phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam, thập
  niên ñầu thếkỷXXI, Tạp chí kinh tếvà phát triển số41.
  9. Lê Quốc Hưng, 2000, Khuyến nông với CNH-HðH nông nghiệp nông thôn,
  Hội thảo quốc gia vềCNH-HðH nông nghiệp nông thôn.
  10. BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn, “Chương trình phát triển nông
  thôn làng xã mới giai ñoạn 2007-2010”, Hà Nội 9/2005.
  11. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, “Báo cáo kết quả thực hiện
  nhiệm vụnăm 2009 và triển khai thực hiện nhiệm vụkếhoạch năm 2009”, Hà
  Nội, 2009.
  12. BộKếhoạch và ðầu tư, “Báo cáo kết quảthực hiện nhiệm vụnăm 2009
  và triển khai thực hiện nhiệm vụkếhoạch năm 2009”, Hà Nội, 2009.
  13. Cục Kinh tếhợp tác và Phát triển nông thôn, Báo cáo tiến ñộvà kết quả
  triển khai Chương trình phát triển nông thôn mới năm 2009 và kếhoạch triển
  khai nhiệm vụnăm 2009”, Hà Nội, 2009.
  14. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2001, Một số vấn ñề công
  nghiệp hóa, hiện ñại hóa trong phát triển nông nghiệp và kinh tếnông thôn
  thời kỳ2001-2020.
  15. Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên (2009), Niên giám thống kê huyện Khoái
  Châu 2009, Cục Thống kê Hưng Yên.
  16. Viện Quy hoạch và Thiết kếnông nghiệp – Dựán “Chiến lược phát triển
  các ñiểm dân cưnông thôn tới năm 2020”, Hà Nội, 3/2008.
  17. Huyện Ủy Khoái Châu, Báo cáo chính trị ðại hội ñại biểu ðảng bộhuyện
  lần thứXXI.

  Xem Thêm: Giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status