Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phường trên địa bàn Quận 10, Thành phố Hồ C

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phường trên địa bàn Quận 10, Thành phố Hồ C

  1.Lý do lựa chọn vấn đề nghiên cứu
  Nguồn nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất trong tất cả các nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội. Vì vậy, Đảng ta luôn nhất quán quan điểm “ Con người là trung tâm của chiến lược phát triển đồng thời là chủ thể phát triển”[11]. Trong đó, nguồn nhân lực hành chính đóng vai trò rất quan trọng trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Mục tiêu phát triển của đất nước ta trong thời kỳ mới đặt ra đòi hỏi về nguồn nhân lực chất lượng cao trên tất cả các lĩnh vực trong đó có đội ngũ cán bộ, công chức.
  Một trong bốn nội dung cải cách hành chính được đề ra trong chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 là “ đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức” [12]. Tiếp theo đó, chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 đã xác định sáu nội dung chính là : “Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính”.[13] Trong các nội dung đó, Đảng và nhà nước ta vẫn xác định “ xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức” là một trọng tâm của chương trình. Điều đó khẳng định rằng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là một vấn đề cấp bách và liên tục.
  Thành phố Hồ Chí Minh- trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, là đầu tàu cho sự phát triển của đất nước trên nhiều lĩnh vực. Thành phố cũng là địa phương đi đầu trong cải cách hành chính. Trong bối cảnh đổi mới và hòa nhập, nền hành chính của cả nước nói chung và nền hành chính của thành phố nói riêng đang có sự thay đổi căn bản về chức năng, nhiệm vụ, cơ chế và phương pháp cung cấp dịch vụ công. Điều đó đòi hỏi nền hành chính nhà nước phải hiện đại hóa cả về tổ chức lẫn con người.
  Quận 10 là một quận trung tâm của thành phố . Các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn quận diễn ra khá sôi nổi và phức tạp .Vì thế, hoạt động quản lý hành chính nhà nước đóng vai trò quan trọng. Đứng trước yêu cầu và nhiệm vụ không ngừng phát triển để góp phần vào phát triển thành phố, hoạt động quản lý hành chính cũng được đòi hỏi phải đổi mới và hiệu quả hơn. Do đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng và phát triển nguồn nhân lực hành chính nhà nước đủ tâm và đủ tầm để gánh vác trách nhiệm.
  Một trong những câu trả lời cho câu hỏi “ Làm sao để xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức ?” đó là làm tốt khâu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Tuy nhiên, trong thời gian qua , công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn thành phố và địa bàn quận vẫn chưa đáp ứng kịp yêu cầu đổi mới nền hành chính. Đặc biệt, một điều đáng quan tâm là đối tượng cán bộ,công chức cấp cơ sở vẫn chưa được quan tâm đúng mức trong công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức . Trong khi đó, cán bộ công chức hành chính cấp cơ sở là bộ phận gần nhân dân nhất, có ý nghĩa quyết định sự thành bại trong việc đưa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước vào cuộc sống nhân dân. Với lượng đầu mối công việc tăng lên cùng với chủ trương tinh gọn bộ máy, cán bộ, công chức hành chính cấp cơ sở ngày càng đối diện với áp lực công việc cao. Tuy nhiên, trên thực tế, chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Do đó, hơn bao giờ hết, đã đến lúc cần chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức phường để đội ngũ này có thể tiếp quản tốt nhất nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
  Xuất phát từ những nguyên nhân trên, đề tài “ Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phường trên địa bàn Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện để nghiên cứu.
  2. Tổng quan tình hình nghiên cứu
  Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là một nội dung quan trọng trong công tác cán bộ của các tổ chức thuộc hệ thống chính trị.Vấn đề này đã được sự quan tâm của đội ngũ các nhà khoa học và đặc biệt là các cấp quản lý nhà nước .
  Đã có nhiều đề tài, công trình khoa học nghiên cứu về vấn đề này như:
  - Nguyễn Na Na , đề tài : “ Quản lý nguồn nhân lực sau đào tạo, thực trạng và giải pháp ( nghiên cứu từ chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của thành phố Hồ Chí Minh ) , luận văn thạc sĩ ,năm 2010
  - Phạm Cao Việt Linh, đề tài : “ Hoàn thiện quản lý nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính ở Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay” , luận văn thạc sĩ, năm 2007
  - Lê Thị Thanh Ái, đề tài : “ Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2009-2015, khóa luận tốt nghiệp, năm 2009
  - Lê Thị Quỳnh Anh, đề tài : “ Vai trò của QLNN trong việc đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số ở huyện EAH’LEO tỉnh Đăk Lăk, khóa luận tốt nghiệp, Năm 2006
  - Vũ Thị Hiếu, đề tài : “ Vai trò của đào tạo, bồi dưỡng trong phát triển nguồn nhân lực của UBND thị xã Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng” , Khóa luận tốt nghiệp, năm 2007
  Và còn rất nhiều đề tài, công trình khác nghiên cứu về vấn đề này.
  Tuy nhiên, xã hội ngày càng phát triển đặt ra yêu cầu ngày càng cao cho vấn đề chất lượng nguồn nhân lực hành chính nhà nước nên công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cần không ngừng được quan tâm hơn nữa và phát triển thường xuyên, liên tục.
  Cùng nghiên cứu về vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhưng mỗi đề tài chọn một cách tiếp cận dưới những góc độ khác nhau. Đồng thời, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ở các địa phương khác nhau và trong những giai đoạn thời gian khác nhau thì không thể giống nhau được. Do vậy, tìm hiểu và phát triển công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức trong giai đoạn hiện nay của cả nước nói chung và trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng không phải là việc làm dư thừa.
  3.Đối tượng nghiên cứu
  - Công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức phường trên địa bàn Quận 10 thành phố Hồ Chí Minh
  4. Phạm vi nghiên cứu
  Đề tài tiến hành nghiên cứu về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và quản lý nhà nước về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức 15 phường trên địa bàn Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh .
  5. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
  5.1.Mục tiêu nghiên cứu:
  Đề tài được thực hiện nhằm theo đuổi mục tiêu chính sau:
  - Tìm hiểu và đánh giá đúng thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức phường trên địa bàn Quận 10 thành phố Hồ Chí Minh.
  - Đưa ra các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phường trên địa bàn Quận 10 thành phố Hồ Chí Minh.
  5.2.Nhiệm vụ nghiên cứu
  Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, đề tài thực hiện các nhiệm vụ sau:
  - Làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về cán bộ, công chức và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước.
  - Tìm hiểu thực trạng về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phường trên địa bàn Quận 10 thành phố Hồ Chí Minh.
  - Đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phường trên địa bàn Quận 10.
  - Tìm hiểu những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phường trên địa bàn Quận 10.
  - Dựa trên cơ sở thực trạng và nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phường trên địa bàn Quận 10.
  6. Đóng góp của đề tài
  Kết quả nghiên cứu đề tài sẽ có một số đóng góp nhất định sau:
  - Hệ thống hóa lý luận cơ bản về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm cơ sở cho các nghiên cứu về vấn đề này.
  - Kết quả phân tích thực trạng sẽ làm tư liệu tham khảo cho các nhà quản lý đánh giá thực tiễn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn quận.
  - Những giải pháp của đề tài làm tài liệu tham khảo cho cơ quan quản lý tại địa bàn hoặc các cơ quan quản lý nhà nước ở các địa phương khác.
  7. Phương pháp nghiên cứu
  Trong quá trình nghiên cứu, dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác- Lê nin ( chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử) , tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức , đề tài sử dụng các phương pháp sau:
  - Phương pháp phân tích tài liệu sẵn có
  - Phương pháp thu thập và xử lý thông tin
  - Phương pháp thu thập, tổng hợp, thống kê, phân tích và xử lí số liệu
  - Phương pháp so sánh, đánh giá
  - Phương pháp quan sát
  - Phương pháp phỏng vấn sâu
  - Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia
  8. Kết cấu luận văn
  Kết cấu luận văn gồm có 3 phần chính như sau:
  A- Mở đầu
  B- Nội dung
  Chương I: Những vấn đề chung về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính nhà nước .
  Chương II: Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức phường trên địa bàn quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh .
  Chương III: Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phường trên địa bàn quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
  C- Kết luận
  MỤC LỤC
  A- MỞ ĐẦU
  1.Lý do lựa chọn vấn đề nghiên cứu. 1
  2. Lịch sử vấn đề. 3
  3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu. 4
  3.1.Mục tiêu nghiên cứu: 4
  3.2.Nhiệm vụ nghiên cứu. 4
  4.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 5
  4.1.Đối tượng nghiên cứu. 5
  4.2.Phạm vi nghiên cứu. 5
  5. Phương pháp nghiên cứu. 5
  6. Kết cấu đề tài 6
  B - NỘI DUNG
  Chương I:Những vấn đề chung về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Hành chính nhà nước 7
  1.1.Khái quát chung về cán bộ công chức. 7
  1.1.1.Khái niệm cán bộ, công chức. 7
  1.1.2.Vị trí , vai trò của cán bộ, công chức trong nền hành chính nhà nước. 8
  1.1.3.Cán bộ công chức cấp xã ( phường) 11
  1.1.4.Những quy định về tiêu chuẩn cán bộ công chức cấp xã ( phường) 14
  1.2.Khái quát chung về đào tạo, bồi dưỡng CBCC hành chính nhà nước. 17
  1.2.1.Khái niệm: 17
  1.2.2. Chức năng của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng CBCC 19
  1.2.2.1. Chức năng cơ bản của đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức với tư cách là: phương tiện truyền thụ, trao đổi kiến thức, kỹ năng. 19
  1.2.2.2. Chức năng đánh giá. 20
  1.2.2.3. Chức năng phát triển. 21
  1.2.3.Tầm quan trọng của việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức hành chính nhà nước. 22
  1.2.4.Sự cần thiết phải đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã( phường) 25
  1.3.Quản lý nhà nước đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC 27
  1.3.1.Khái niệm quản lý nhà nước về công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ công chức. 27
  1.3.2.Đặc trưng của quản lý nhà nước đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức. 28
  1.3.3.Nội dung quản lý nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. 30
  1.4.Kinh nghiệm về đào tạo và bồi dưỡng CBCC của một số nước trên thế giới: 32
  Chương II: Thực trạng đào tạo,bồi dưỡng cán bộ công chức phường trên địa bàn quận 10 TP. Hồ Chí Minh 38
  2.1. Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phường trên địa bàn quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. 38
  2.1.1.Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của Quận 10,thành phố Hồ Chí Minh. 38
  2.1.2. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chính Minh. 40
  2.1.3.Kế hoạch, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của quận 10. 41
  2.2.Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC phường trên địa bàn quận 10. 44
  2.2.1.Thực trạng về đội ngũ cán bộ công chức phường trên địa bàn quận 10. 44
  2.2.1.1.Về số lượng. 44
  2.2.1.2 . Về chất lượng. 45
  2.2.1.2.1.Thực trạng về trình độ CBCC 45
  2.2.1.2.2. Thực trạng về kỹ năng, nghiệp vụ công vụ. 55
  2.2.1.2.3.Thực trạng về đạo đức công vụ. 57
  2.2.1.3.Đánh giá về đội ngũ cán bộ, công chức phường trên địa bàn quận 10. 57
  2.2.2 Thực trạng quản lý nhà nước đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC phường trên địa bàn quận 10 60
  2.2.2.1.Xác định mục đích và yêu cầu của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn quận 10: 60
  2.2.2.2.Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức phường trên địa bàn quận. 61
  2.2.2.3.Chủ trương, kế hoạch, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC phường trên địa bàn quận 10 64
  2.2.2.4.Quản lý , liên kết với các cơ sở đào tạo . 67
  2.2.2.5. Thực hiện thanh tra kiểm tra công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC 67
  2.2.2.6.Thực hiện đánh giá sau đào tạo, bồi dưỡng 68
  2.2.2.7.Sử dụng cán bộ, công chức sau đào tạo bồi dưỡng 69
  2.3.Thực trạng về chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức phường: 71
  2.3.1.Khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức chung theo quy định của nhà nước: 71
  2.3.2. Các chương trình cụ thể dành cho đối tượng CBCC, phường , xã , thị trấn. 72
  2.3.Đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phường trên địa bàn quận 10 , Thành phố Hồ Chí Minh. 74
  2.3.1.Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phường trên địa bàn Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006- 2011. 74
  2.3.2. Mặt đạt được. 76
  2.3.3.Mặt hạn chế . 78
  2.3.4.Nguyên nhân của những hạn chế. 80
  Chương III: Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức phường trên địa bàn quận 10 TP.Hồ Chí Minh. 82
  3.1.Cơ sở của giải pháp. 82
  3.1.1.Cơ sở lý luận. 82
  3.1.2.Cơ sở thực tiễn 83
  3.1.3.Cơ sở pháp lý . 85
  3.2.Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng CBCC phường trên địa bàn quận 10 89
  3.2.1.Nhóm giải pháp đối với cơ quan quản lý . 89
  3.2.1.1. Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của đội ngũ cán bộ, công chức phường và tầm quan trọng của đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phường. 89
  3.2.1.2.Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã (phường) 90
  3.2.1.3.Đổi mới tư duy quản lý nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phường 91
  3.2.1.4. Hoạch định chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phường. 92
  3.2.1.5.Nâng cao hiệu quả quản lý cán bộ, công chức phường sau đào tạo, bồi dưỡng. 94
  3.2.1.6. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phường theo nhu cầu, yêu cầu công việc, theo hướng chuyên môn hóa. 95
  3.2.1.7. Tăng cường thực hiện công tác đánh giá khách quan chất lượng cán bộ, công chức phường sau đào tạo. 96
  3.2.2.Nhóm giải pháp đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. 97
  3.2.2.1.Xây dựng, chuẩn hóa hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng dành riêng cho đối tượng cán bộ, công chức phường. 97
  3.2.2.2.Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại 99
  3.2.2.3. Chuẩn hóa đội ngũ giảng viên và thực hiện chế độ giảng viên kiêm chức. 101
  3.2.3.Nhóm giải pháp đối với bản thân cán bộ, công chức phường. 102
  3.2.3.1. Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức phường về vị trí, vai trò của bản thân họ trong hệ thống hành chính. 102
  3.2.3.2.Nâng cao nhận thức về vai trò của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đối với việc phát triển năng lực bản thân cũng như phát triển đường chức nghiệp. 103
  3.2.3.3. Tham gia các lớp đào tạo,bồi dưỡng với thái độ ,tinh thần tích cực và nghiêm túc. 103
  3.2.3.4.Tự đào tạo. 104
  Kết luận 105
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  ANTT : An ninh trật tự
  CBCC : Cán bộ, công chức
  CNH-HĐH : Công nghiệp hóa- hiện đại hóa
  CP : Chính phủ
  HĐBT : Hội đồng bộ trưởng
  HĐND : Hội đồng nhân dân
  HCNN : Hành chính nhà nước
  HVHC : Học viện hành chính
  QĐ : Quyết định
  QLNN : Quản lý nhà nước
  QU : Quận ủy
  UBND : Ủy ban nhân dân
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1.Đặng Kim Cương, Phương pháp viết báo cáo tốt nghiệp, NXB Giao thông vận tải, 2008.
  2. Học viện Hành chính , Giáo trình Lý luận quản lý Hành chính nhà nước, NXB Khoa học kỹ thuật, HN, 2008.
  3. Hồ Chí Minh, Toàn tập,Tập 4, NXB Chính trị quốc gia, HN,2000.
  4. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 5, NXB Chính trị quốc gia, HN, 2000
  5. GS Bùi Quang Trinh, Bùi Thị Tuyết Khanh, Từ điển tiếng Việt, NXB Thống Kê, 2005
  6.PGS. TS Nguyễn Trọng Điều, Về chế độ công vụ Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, HN , 2007
  7.Từ điển bách khoa Việt Nam, tập 1, Trung tâm biên soạn từ điển Quốc gia Việt Nam, Hà Nội,1995
  8. Ban chấp hành trung ương Đảng khóa X, Báo cáo chính trị , 2011
  9. Đảng cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc khóa XI, 2011
  10.Đảng cộng sản Việt Nam, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011- 2020.
  11.Đảng cộng sản Việt Nam ,Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ ( bổ sung năm 2011)
  12. Chính phủ, Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001- 2010 ( Ban hành kèm theo quyết định số 136/2001/QĐ- TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng chính phủ)
  13.Chính phủ, Nghị quyết số 30c/NQ-CP Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, 2011
  14.Chính phủ, Nghị định số 06/2010/NĐ- CP quy định những người là công chức, 2010
  15. Chính phủ, Nghị định số 18/ND-CP về đào tạo,bồi dưỡng công chức, ngày 5/3/2012
  16. Chính phủ, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ban hành ngày 22/10/2009.
  17. Chính phủ, Nghị định số 112/2011/NĐ- CP về công chức xã, phường, thị trấn, ngày 5/12/2011.
  18. Chính Phủ, Nghị định số: 114/2003/NĐ-CP về cán bộ, công chức xã , phường, thị trấn, ngày 10/10/2003.
  19. Thủ tướng chính phủ, Quyết định số 161/2003/QĐ-TTg ban hành quy chế đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức, ngày 4/8/2003
  20. Thủ tướng chính phủ , Quyết định số 1374/QĐ-TTg về phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015
  21. Quốc hội, Luật cán bộ, công chức 2008
  22. Ủy ban thường vụ Quốc hội, Pháp lệnh CBCC 1998, sửa đổi bổ sung năm 2000, 2003
  23. Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Nghị quyết đại hội Đảng lần IX
  24 . Thành ủy TP.Hồ Chí Minh, Chương trình hành động số 09-CTr/TU thực hiện nghị quyết đại hộ Đảng bộ Hồ Chí Minh về chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2012, ngày 16/3/2011.
  25. UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định số 1991/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp của thành phố giai đoạn 2010 – 2015, 13/4/2012
  26. UBND quận 10, KH số 2211/KH-UB về quy hoạch phát triển nguồn nhân lực quân 2011-2020.
  27. Quận ủy quận 10, Chương trình số 12 - CTr/QU về chương trình đòn bấy xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch,vững mạnh.
  28. BTC quận ủy , Báo cáo 02/BC-BTCQU báo cáo rà soát đội ngũ cán bộ, công chức phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2010-2015, ngày 14/2/2012.
  29.Phòng Nội vụ Quận 10, Báo cáo kết quả đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn quận giai đoạn 2006-2010.
  30.Phòng Nội vụ Quận 10, Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bô công chức trên địa bàn quận 10 năm 2011.
  31. Quận ủy Quận 10, Quyết định số 299-QĐ/QU về tiêu chuẩn về trình độ đối với chức danh cán bộ, 1/9/2006.
  32.UBNQ quận 10, Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND, ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận 10 lần X về CCHC và XDCQ đô thị 2011-2015.
  33.Các trang điện tử : www.chinhphu.vn, http://www.hochiminhcity.gov.vn,


  Xem Thêm: Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phường trên địa bàn Quận 10, Thành phố Hồ C
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phường trên địa bàn Quận 10, Thành phố Hồ C sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status