Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC
  NĂM 2013

  MC LC
  PHN MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cp thiết của đ tài 1
  2. Mục đích và nhiệm vnghiên cu 2
  3. Đối tượng và phm vi nghiên cu . 2
  4. Ý nghĩa khoa học và thc tin ca lun án 3
  PHN TNG QUAN V VẤN Đ NGHIÊN CU 4
  1. Tình hình nghiên cu . 4
  1.1. Tình hình nghiên cứu trong nước 4
  1.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước 10
  1.3. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cu . 11
  2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu . 12
  2.1. Cơ sở lý thuyết . 13
  2.2. Phương pháp nghiên cứu . 14
  3. Kết cu ca lun án 15
  PHẦN NỘI DUNG 17
  Chương 1 . 17
  NHỮNG VẤN Đ LÝ LUẬN V ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
  LAO ĐỘNG VÀ PHÁP LUẬT ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG . 17
  1.1. Nhng vấn đ lý lun v đơn phương chấm dt hợp đồng lao động . 17
  1.1.1. Khái niệm và đặc điểm ca hợp đồng lao động . 17
  1.1.2. Khái niệm và đặc điểm của đơn phương chấm dt hợp đồng lao động
  21
  1.1.3. Ý nghĩa của việc đơn phương chấm dt hợp đồng lao động đối vi các
  bên trong quan hệ lao động . 27
  1.2. Điu chnh bng pháp lut v đơn phương chấm dt hợp đồng lao động . 30
  1.2.1. Scn thiết phải điu chnh bng pháp lut v đơn phương chấm dt
  hợp đồng lao động . 30
  1.2.2. Nội dung điu chnh bng pháp lut v đơn phương chấm dt hp
  đồng lao động 34
  1.3. Khái quát lch shình thành và phát trin ca pháp lut Vit Nam v
  đơn phương chấm dt hợp đồng lao động 50
  1.3.1. Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1954 . 51
  1.3.2. Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1985 . 52
  1.3.3. Giai đoạn từ năm 1985 đến năm 1994 . 53
  1.3.4. Giai đoạn từ năm 1994 đến năm 2002 . 55
  1.3.5. Giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2012 55
  Chương 2 . 58
  THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH V ĐƠN PHƯƠNG
  CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 58
  2.1. Quy định v đơn phương chấm dt hợp đồng lao động ca người lao
  động và thc tin thc hin 58
  2.1.1. Người lao động đơn phương chấm dt hợp đồng lao động đúng pháp
  lut . 58
  2.1.2. Người lao động đơn phương chấm dt hợp đồng lao động trái pháp
  lut . 65
  2.2. Quy định v đơn phương chấm dt hợp đồng lao động ca người s
  dụng lao động và thc tin thc hin 69
  2.2.1. Người sdụng lao động đơn phương chấm dt hợp đồng lao động
  đúng pháp luật . 69
  2.2.2. Người sdng lao động đơn phương chấm dt hợp đồng lao động trái
  pháp lut 82
  2.3. Quy định gii quyết quyn lợi và nghĩa vụ ca các bên v đơn phương
  chm dt hợp đồng lao động và thc tin thc hin . 88
  2.3.1. Gii quyết quyn lợi và nghĩa vụ ca các bên v đơn phương chấm dt
  hợp đồng lao động đúng pháp luật 88
  2.3.2. Gii quyết quyn lợi và nghĩa vụ ca các bên v đơn phương chấm dt
  hợp đồng lao động trái pháp lut 94
  2.4. Quy định gii quyết tranh chp v đơn phương chấm dt hợp đồng lao
  động và thc tin thc hin 107
  2.4.1. Gii quyết các tranh chp v đơn phương chấm dt hợp đồng lao động
  theo thtc khiếu ni trong lao động 108
  2.4.2. Gii quyết các tranh chp v đơn phương chấm dt hợp đồng lao động
  theo thtc ttụng lao động . 110
  Chương 3 . 114
  HOÀN THIN PHÁP LUT V ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DT HỢP ĐỒNG
  LAO ĐỘNG VIT NAM 114
  3.1. Yêu cu hoàn thin pháp luật lao động Vit Nam v đơn phương chấm
  dt hợp đồng lao động 114
  3.2. Mt sgii pháp nhm tiếp tc hoàn thin các quy định v đơn
  phương chấm dt hợp đồng lao động trong Bluật Lao động 2012 118
  3.2.1. Hoàn thiện các quy định ca pháp lut v đơn phương chấm dt hp
  đồng lao động 118
  3.2.2. Mt sgii pháp nhm nâng cao hiu quthc hin pháp lut lao
  động v đơn phương chấm dt hợp đồng lao động . 137
  KT LUN 144
  NHỮNG CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐN LUẬN ÁN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG B
  DANH MC TÀI LIU THAM KHO
  PHLC
  PHN MỞ ĐẦU
  1. Tính cp thiết của đ tài
  Khi xã hội có nhu cầu sử dụng sức lao động thì sẽ tạo nên QHLĐ. Ở đó, các bên
  thực hiện một giao dịch đặc biệt không như những quan hệ dân sự “mua đứt bán đoạn”khác, mà diễn ra trong quá trình sức lao động của NLĐ được đưa vào sử dụng. QHLĐ giữa NLĐ làm công với NSDLĐ được hình thành trên cơ sở HĐLĐ và vì vậy quan hệ này sẽ chấm dứt khi HĐLĐ chấm dứt.
  Thực tiễn đã chứng minh HĐLĐ tạo thuận lợi cho các bên trong QHLĐ khi giao kết, thực hiện công việc th o th a thuận. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khi một bên không còn muốn tiếp tục thực hiện HĐLĐ do ý chí của họ đòi h i pháp luật phải có những uy định chặt chẽ, cụ thể về việc này, bởi hệ uả của nó đối với các bên và xã hội là không nh . Hành vi đơn phương chấm dứt HĐLĐ sẽ giải phóng các chủ thể kh i những uyền và ngh a vụ đã từng ràng buộc họ trước đó. à hành vi này được coi là biện pháp hữu hiệu bảo vệ các bên của QHLĐ khi có sự vi phạm cam kết trong hợp đồng, vi phạm pháp luật lao động từ phía bên kia hay các trường hợp pháp luật quy định.
  Bảo vệ NLĐ chống lại tình trạng bị chấm dứt HĐLĐ một cách t y tiện và đảm bảo lợi ích hợp pháp của NSDLĐ trong các chuẩn mực, hành lang pháp lý do nhà nước ban hành là mối uan tâm hàng đầu của pháp luật lao động các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đảm bảo quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ còn là yếu tố quan trọng góp phần cân bằng mức độ linh hoạt, năng động của thị trường lao động.
  Đơn phương chấm dứt HĐLĐ của các chủ thể trong QHLĐ là uyền được pháp luật nước ta ghi nhận từ Sắc lệnh 29/SL năm 1947 và được đưa vào BLLĐ 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLLĐ năm 2002, 2006, 2007 và các văn bản liên quan. Trong quá trình thực hiện, các văn bản này đã bộc lộ những bất cập, thiếu hiệu quả thực tế. BLLĐ vừa được Quốc hội thông ua ngày 18/6/2012 đã có những sửa đổi, bổ sung đối với nội dung này. Tuy nhiên, sau khi được ban hành, BLLĐ mới vẫn bộc lộ không ít các vấn đề cần nghiên cứu, tiếp tục sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện uy định về đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong BLLĐ 2012 và đưa vào các văn bản hướng dẫn thi hành trong thời gian tới.
  So với pháp luật đơn phương chấm dứt HĐLĐ của các quốc gia trên thế giới (Đức, Nga, Trung Quốc ), các Công ước quốc tế có liên quan của ILO (Công ước số 158, 135 ), uy định của hệ thống pháp luật Việt Nam về đơn phương chấm dứt HĐLĐ vẫn còn nhiều điểm chưa tương đồng. Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào các thể chế kinh tế quốc tế, đòi h i cần phải có sự cải cách nhanh chóng, phù hợp, hiệu quả của pháp luật, đặc biệt là pháp luật về HĐLĐ và đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo hướng tiếp thu có chọn lọc những điểm tiến bộ trong pháp luật lao động của cácnước và của ILO.
  Từ những lý do trên, nghiên cứu sinh quyết định chọn đề tài “Pháp lut v đơn phương chấm dt hợp đồng lao động - nhng vấn đ lý lun và thc tiễnđể làm luận án tiến sĩ với mục đích làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đơn phương chấm dứt HĐLĐ ở Việt Nam hiện nay.
  2. Mục đích và nhiệm vnghiên cu
  Mục đích của luận án là làm sáng t một số vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp
  luật về đơn phương chấm dứt HĐLĐ. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp hoàn thiện pháp luật về đơn phương chấm dứt HĐLĐ nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn khách uan trong điều kiện kinh tế thị trường và xu hướng hội nhập của nước ta hiện nay. Qua đó, nâng cao hiệu quả điều chỉnh của pháp luật lao động Việt Nam về đơn phương chấm dứt HĐLĐ.
  Với mục đích nêu trên, luận án đặt ra những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
  1. Nghiên cứu một số vấn đề lý luận như khái niệm, đặc điểm của đơn phương
  chấm dứt HĐLĐ, ý ngh a và hệ quả pháp lý của việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với các bên trong QHLĐ;
  2. Nghiên cứu sự cần thiết phải điều chỉnh bằng pháp luật và nội dung điều chỉnh bằng pháp luật đối với việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ để làm cơ sở đánh giá tính hợp lý của pháp luật hiện hành về đơn phương chấm dứt HĐLĐ;
  3. Nghiên cứu thực trạng pháp luật nước ta về đơn phương chấm dứt HĐLĐ và
  thực tiễn thực hiện các uy định này nhằm tìm ra những điểm bất cập, chưa hợp lý của các uy định hiện hành về đơn phương chấm dứt HĐLĐ, tạo tiền đề cho việc đưa ra kiến nghị hoàn thiện pháp luật về đơn phương chấm dứt HĐLĐ;
  4. Đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về đơn phương chấm dứt
  HĐLĐ ở Việt Nam.
  3. Đối tượng và phm vi nghiên cu
  3.1. Đối tượng nghiên cu ca lun án
  Là các văn bản pháp luật về HĐLĐ nói chung, chấm dứt HĐLĐ và đơn phương
  chấm dứt HĐLĐ nói riêng;
  Thực trạng pháp luật Việt Nam về đơn phương chấm dứt HĐLĐ và một số văn
  bản pháp luật mới được ban hành về nội dung này.
  3.2. Phm vi nghiên cu ca lun án
  Chấm dứt HĐLĐ là một trong những nội dung cơ bản của chế định HĐLĐ và có mối quan hệ với rất nhiều các uy định trong BLLĐ nên là vấn đề khá rộng có thể nghiên cứu, tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau. Tuy nhiên, trong phạm vi của luận án này, tác giả chỉ tập trung nghiên cứu khía cnh pháp lý của vấn đề đơn phương chấm dứt HĐLĐ - là một trong những trường hợp chấm dứt HĐLĐ, nhằm tìm hiểu một cách có hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản của pháp luật đơn phương chấm dứt HĐLĐ. Luận án đánh giá thực trạng pháp luật về đơn phương chấm dứt HĐLĐ ở Việt Nam, từ đó nêu những kiến nghị hoàn thiện pháp luật đối với đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong điều kiện của nước ta hiện nay. Vấn đề đơn phương chấm dứt HĐLĐ chủ yếu gắn với điều kiện kinh tế thị trường và là hiện tượng khách uan phát sinh trong uá trình lao động, do đó luận án tập trung nghiên cứu vấn đề điu chnh pháp luật đối vi việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong bi cnh kinh tế - xã hi Vit Nam. Việc viện dẫn pháp luật một số quốc gia có tính chất tham khảo.
  Đơn phương chấm dứt HĐLĐ là một vấn đề khá phức tạp, có thể liên uan đến
  nhiều ngành luật như: Luật Tố tụng Dân sự, Luật Hành chính, Luật Hình sự . Trong phạm vi nghiên cứu của luận án, tác giả chưa có điều kiện nghiên cứu việc điều chỉnh pháp luật đối với đơn phương chấm dứt HĐLĐ của các ngành luật khác mà chỉ tập trung nghiên cứu pháp luật về đơn phương chấm dứt HĐLĐ với tư cách là mt bphn ca chế định HĐLĐ trong pháp luật lao động.
  4. Ý nghĩa khoa học và thc tin ca lun án
  Về phương diện lý luận, luận án góp phần củng cố và hoàn thiện cơ sở lý luận về đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong pháp luật Việt Nam để các nhà lập pháp, các cơ quan có thẩm quyền, các cán bộ nghiên cứu, NSDLĐ và NLĐ tham khảo, vận dụng trong quá trình thực hiện, giải quyết tranh chấp hay xây dựng và hoàn thiện pháp luật về đơn phương chấm dứt HĐLĐ.
  Về phương diện thực tiễn, luận án góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện hành vi đơn phương chấm dứt HĐLĐ của các bên trong QHLĐ, cũng như hiệu quả quản lý của cơ uan uản lý nhà nước về lao động. Đồng thời, kết quả nghiên cứu mà luận án
  đưa ra có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo hữu ích cho việc nghiên cứu và giảng dạy chuyên ngành luật lao động trong các trường đào tạo về luật hay sử dụng trong công tác thực tiễn của ngành Tòa án, ngành LĐ-TB&XH để giải các vụ việc cụ thể liên quan tới đơn phương chấm dứt HĐLĐ tại Việt Nam

  Xem Thêm: Pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động - Những vấn đề lý luận và thực tiễn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động - Những vấn đề lý luận và thực tiễn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status