Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác trả lương của Tổng công ty Rau quả, nông sản

  Thu Lan Thu Lan Đang Ngoại tuyến (295 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác trả lương của Tổng công ty Rau quả, nông sản

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài:
  Tiền lương là một phạm trù kinh tế tổng hợp, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với người lao động vì nó là nguồn thu nhập chính đảm bảo cho cuộc sống của bản thân và gia đình họ.
  Thu nhập của người lao động hay còn gọi là lương bổng luôn được coi là vấn đề quan tâm hàng đầu của mọi người và của toàn xã hội. Thông qua thu nhập bình quân của người dân một quốc gia cũng phần nào nói lên sự phát triển về kinh tế xã hội của quốc gia đó, bởi vậy cải thiện và nâng cao mức sống của người dân luôn là mối quan tâm hàng đầu của Chính phủ các nước. Trong những năm gần đây, ở nước ta, để cải thiện và nâng cao mức sống của người dân, Chính phủ đã liên tục ra các quyết định về điều chỉnh hệ số lương và mức lương tối thiểu cho người lao động. Sự thay đổi đó đã góp phần đảm bảo cho cuộc sống của người lao động ngày càng tốt đẹp hơn.
  Đối với các doanh nghiệp, tiền lương có mối quan hệ mật thiết với các hoạt động sản xuất kinh doanh, đó là một yếu tố chi phí quan trọng, là bộ phận cấu thành giá thành của sản phẩm. Còn đối với một đất nước, tiền lương là sự cụ thể hoá quá trình phân phối của cải vật chất do chính người lao động trong xã hội tạo ra. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, khi sức lao động trở thành hàng hoá thì tiền lương là một nhân tố quan trọng kích thích người lao động tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao trình độ tay nghề, gắn trách nhiệm của người lao động với công việc để từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần phải áp dụng hình thức trả lương như thế nào cho phù hợp với tính chất và đặc điểm sản xuất kinh doanh của mình, để tiền lương thực sự trở thành đòn bẩy kinh tế kích thích người lao động hăng say làm việc. Hầu hết các doanh nghiệp chưa thực sự phát huy được vai trò đòn bẩy kinh tế của tiền lương và công tác trả lương còn nhiều bất cập. Bởi vậy không ngừng hoàn thiện công tác trả lương là một yêu cầu tất yếu đối với mỗi doanh nghiệp.
  Nhận thức được tầm quan trọng của công tác trả lương và thông quan việc nghiên cứu thực tiễn hoạt động trả lương tại Tổng công ty Rau quả, nông sản, em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác trả lương của Tổng công ty Rau quả, nông sản” làm đề tài nghiên cứu với mong muốn những ý kiến đóng góp của mình có thể phần nào hoàn thiện hơn công tác trả lương của Tổng công ty.
  2. Mục tiêu nghiên cứu:
  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài này là nhằm làm rõ các vấn đề lý luận cơ bản về tiền lương của doanh nghiệp; phân tích thực trạng công tác trả lương tại Tổng công ty Rau quả, nông sản; từ đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác trả lương của Tổng công ty Rau quả, nông sản trong thời gian tới.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài:
  - Đối tượng nghiên cứu: Công tác trả lương của doanh nghiệp.
  - Phạm vi nghiên cứu: Tổng công ty Rau quả, nông sản trong thời gian 3 năm 2004, 2005, 2006.
  4. Phương pháp nghiên cứu:
  Phương pháp nghiên cứu của luận văn là phương pháp duy vật biện chứng – duy vật lịch sử, kết hợp với phương pháp phân tích, phương pháp so sánh, phương pháp điều tra khảo sát
  5. Nội dung nghiên cứu:
  Ngoài lời nói đầu và kết luận, luận văn còn được chia thành 3 chương:
  Chương I: Một số lý luận cơ bản về tiền lương của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
  Chương II: Thực trạng công tác trả lương tại Tổng công ty Rau quả, nông sản.
  Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lương của Tổng công ty Rau quả, nông sản.

  LỜI NÓI ĐẦU
  CHƯƠNG I: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIỀN LƯƠNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
  I. Khái niệm, bản chất và vai trò của tiền lương
  1. Khái niệm
  2. Bản chất của tiền lương
  3. Vai trò của tiền lương
  4. Nguyên tắc điều chỉnh tiền lương
  II. Tổ chức công tác trả lương trong doanh nghiệp
  1. xây dựng chính sách tiền lương của doanh nghiệp
  1.1. Nguyên tắc, căn cứ và yêu cầu xây dựng chính sách tiền lương của doanh nghiệp
  1.1.1. Các nguyên tắc xây dựng chính sách tiền lương
  1.1.2. Các căn cứ xây dựng chính sách tiền lương
  1.1.3. Yêu cầu đối với chính sách tiền lương
  1.2. Nội dung chính sách tiền lương
  1.2.1. Mức lương tối thiểu chung
  1.2.2. Hệ thống thang bảng lương của doanh nghiệp
  1.2.3. Quy chế trả lương
  2. Thực hiện chính sách tiền lương của doanh nghiệp
  2.1. Đánh giá thành tích công tác của người lao động
  2.2. Các hình thức trả lương cho người lao động trong doanh nghiệp
  2.2.1. Hình thức trả lương theo thời gian
  2.2.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm
  2.2.3. Hình thức trả lương hỗn hợp
  3. Một số chính sách đãi ngộ lao động khác
  III. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc trả lương cho người lao động của doanh nghiệp
  1. Các yếu tố khách quan
  2. Các yếu tố chủ quan
  IV. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác trả lương
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN
  I. Khái quát về Tổng công ty Rau quả, nông sản
  1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty
  1.1. Sự ra đời và quá trình phát triển của Tổng công ty Rau quả, nông sản
  1.2. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hiện nay của Tổng công ty
  2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của Tổng công ty
  2.1. Cơ cấu tổ chức
  2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong hệ thống tổ chức của Tổng công ty Rau quả, nông sản
  2.3. Đặc điểm kinh doanh của Tổng công ty
  2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty những năm qua
  II. Thực trạng công tác trả lương tại Tổng công ty Rau quả, nông sản
  1. Chính sách tiền lương của Tổng công ty Rau quả, nông sản
  1.1. Mức lương tối thiểu của Tổng công ty Rau quả, nông sản
  1.2. Thang bảng lương của Tổng công ty Rau quả, nông sản
  1.3. Quy chế trả lương của Tổng công ty Rau quả, nông sản
  2. Thực trạng công tác trả lương của Tổng công ty Rau quả, nông sản
  2.1. Công tác đánh giá thành tích của người lao động trong Tổng công ty Rau quả, nông sản
  2.2. Công tác xác định tiền lương trả cho người lao động của Tổng công ty Rau quả, nông sản
  2.2.1. Công tác định mức lao động
  2.2.2. xây dựng đơn giá tiền lương
  2.2.3. Cách thức trả lương của Tổng công ty Rau quả, nông sản
  III. Đánh giá chung về công tác trả lương của Tổng công ty Rau quả, nông sản
  1. Những thành tựu đạt được
  2. Những khó khăn, hạn chế
  3. Nguyên nhân của những thành tựu, hạn chế
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN
  I. Phương hướng phát triển của Tổng công ty Rau quả, nông sản trong thời gian tới
  1. Mục tiêu tổng quát
  2. Định hướng chiến lược
  3. Mục tiêu cụ thể
  II. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lương của Tổng công ty Rau quả, nông sản
  1. Giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân sự
  2. Giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng định mức lao động
  3. Giải pháp hoàn thiện quy chế trả lương
  4. Các giải pháp khác
  5. Kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác trả lương của Tổng công ty Rau quả, nông sản
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác trả lương của Tổng công ty Rau quả, nông sản sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status