Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam

  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
  Định dạng file word

  MỤC LỤC

  Chương 1: Những vấn đề chung về quản trị nguồn nhân lực của Ngân hàng thương
  mại .1
  1.1. Khái quát về quản trị nguồn nhân lực 1
  1.1.1. Khái niệm .1
  1.1.2. Vai trò của quản trị nguồn nhân lực. 3
  1.1.3. Các hoạt động chủ yếu của quản trị nguồn nhân lực .6
  1.2. Một số học thuyết về quản trị nguồn nhân lực .9
  1.2.1. Nhóm luận thuyết cổ điển (tổ chức lao động khoa học) 9
  1.2.2. Nhóm học thuyết quản trị theo tâm lý xã hội (các mối quan hệ con người) 9
  1.2.3. Nhóm học thuyết quản trị hiện đại (khai thác các tiềm năng con người) 10
  1.3. Những vấn đề cơ bản về quản trị nguồn nhân lực ngân hàng thương mại .10
  1.3.1. Đặc điểm nguồn nhân lực ngân hàng thương mại .10
  1.3.2. Những yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực ngân hàng thương mại trong thời kỳ
  hội nhập 12
  1.3.3. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng quản trị nguồn nhân lực ngân hàng thương
  mại 13
  1.3.4. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng quản trị nguồn nhân lực ngân hàng thương mại 14
  1.3.5. Nhân tố ảnh hưởng .16
  1.4. Kinh nghiệm quản trị nguồn nhân lực của Ngân hàng thương mại một số nước 18

  1.4.1. Công ty Tài chính phục vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản (JASME) 18
  1.4.2. Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc - Industrial Bank of Korea (IBK) .19
  1.4.3. Một số kinh nghiệm rút ra có thể áp dụng thực tiễn vào các ngân hàng thương mại
  Việt Nam 22
  Chương 2: Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP công thương
  Việt Nam (Vietinbank) .23
  2.1. Quá trình hình thành, phát triển và công tác quản trị điều hành của Ngân hàng
  TMCP Công thương Việt Nam .23
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 23
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức và công tác quản trị điều hành 30
  2.1.3. Đặc điểm nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam .34
  2.2. Thực trạng quản trị nguồn nhân lực ngân hàng TMCP công thương Việt Nam .37
  2.2.1. Tình hình phát triển nguồn nhân lực 37
  2.2.2. Quản lý và sử dụng cán bộ .44
  2.2.3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 52
  2.3. Đánh giá chung về công tác Quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Công
  thương việt nam 61
  2.3.1. Kết quả đạt được 61
  2.3.2. Tồn tại, nguyên nhân 62
  Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực ngân hàng TMCP công
  thương việt nam 67
  3.1. Quan điểm xây dựng giải pháp 67
  3.2. Mục tiêu phát triển của Vietinbank tới năm 2020 .68
  3.2.1. Mục tiêu tổng quát .68
  3.2.2. Mục tiêu cụ thể .68
  3.3. Dự báo phát triển thị trường tài chính- ngân hàng và nguồn lực tới năm 2020 .69
  3.3.1. Dự báo phát triển thị trường tài chính-ngân hàng 69
  3.3.2. Dự báo nguồn nhân lực 70
  3.4. Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Vietinbank đến năm
  2020 71
  3.4.1. Hoạt động thu hút nguồn nhân lực .71
  3.4.2. Hoạt động duy trì nguồn nhân lực .74
  3.4.3. Cải thiện hệ thống lương bổng và đãi ngộ .76
  3.4.4. Cách thức giữ chân nhân tài .78
  3.5. Một số kiến nghị: .87
  Kết luận .91
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .93

  TÓM TẮT
  Nội dung chính của luận văn được chia làm 3 chương
  Chương1:
  Hiện nay, về mặt lý luận có nhiều cách tiếp cận nhưng khái niệm quản trị nguồn
  nhân lực đã khẳng định vai trò quan trọng và cần thiết phải nâng cao chất lượng nguồn
  nhân lực cho doanh nghiệp; phải kết hợp thỏa mãn lợi ích của người lao động và người sử
  dụng lao động. Trong chương này tác giả đã giới thiệu những lý luận cơ bản nhân lực và
  quản trị nguồn nhân lực như: Khái niệm quản trị nguồn nhân lực, nội dung chức năng chủ
  yếu của quản trị nguồn nhân lực. Đồng thời nêu lên những kinh nghiệm quản trị nguồn
  nhân lực ở một số nuốc tiên tiến trên thế giới. Theo suy nghĩ tác giả đây là cơ sở khoa học
  và thực tiễn giúp tác giả phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp ở chương 2 và chương 3
  của Luận văn.
  Chương 2:
  Chương 2 của luận văn đã giới thiệu tổng quát về Vietinbank, sơ đồ tổ chức và sơ
  lược tình hình hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây. Tiếp đó phân tích và đánh
  giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Vietinbank trên các mặt: hoạch định
  nguồn nhân lực, tuyển dụng nhân viên, đào tạo và phát triển nhân viên, đánh giá thành tích
  công tác nhân viên, tiền lương, thưởng
  Qua phân tích thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Vietinbank, ta thấy
  được những thành công nhất định ở công tác Đào tạo nguồn nhân lực, cải thiện thu nhập
  nhân viên bên cạnh đó vẫn còn các hạn chế trong công tác thu hút nguồn nhân lực, duy trì,
  sắp xếp nguồn nhân lực.
  Mục tiêu của việc phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực
  tại Vietinbank nhằm chỉ ra những mặt đạt được cũng như tồn tại và nguyên nhân của nó để
  từ đó đề ra các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực ở chương 3.
  Chương 3:
  Từ việc phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP Công
  thương Việt Nam, đánh giá những mặt được cũng như những yếu kém còn tồn tại, đồng
  thời kết hợp với những lý luận về quản trị nguồn nhân lực, chương 3 đã trình bày những
  giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Vietinbank đến năm 2020, cụ thể đó
  là những giải pháp về: Hoàn thiện công tác hoạch định nguồn nhân lực, tuyển dụng nhân
  viên, công tác đánh giá thành tích công tác nhân viên, chế độ tiền lương
  Tất cả các giải pháp nêu ra với mục đích cuối cùng nhằm làm cho công tác quản trị
  nguồn nhân lực tại Vietinbank ngày càng hiệu quả hơn, đáp ứng được định hướng và mục
  tiêu phát triển mà ban lãnh đạo Vietinbank đã đề ra
  Kết luận
  ABSTRACT
  The main content of the thesis is divided into three chapters
  Chapter 1:
  Currently, there are many theoretical approaches, but the concept of human
  resource management has confirmed the important role and the need to improve the quality
  of human resources for businesses, must be combined to satisfy the interests of workers
  and employers. In this chapter, the author introduce the basic theory of manpower and
  human resource management such as the concept and the essential functions of human
  resource management. At the same time, the author mentionned the experience of human
  resources management in some advanced countries in the world. According to the author
  opinion, this is the scientific basis and the practice that help author analyze the situation
  and propose solutions in chapter 2 and chapter 3 of the thesis.
  Chapter 2:
  Chapter 2 of the thesis presents generally about Vietinbank, organizational chart
  and brief business situation in recent years. Then, the author analyzes and evaluates the
  actual situation of human resource management in Vietinbank the following aspects:
  human resource planning, recruitment, training and employee development, evaluating
  performance work of employees, salary, bonus .
  By analyzing the status of human resource management in Vietinbank, we see some
  successes in the training of human resources, improving employee income, and besides, it
  exist still the restrictions in the personnel mobilization, maintenance, arrangements of
  human resources.
  The objective of the analysis and evaluation of the status of human resource
  management at Viettinbank is to point out the successes, the problems and its causes.
  Then, the author try to suppose the solutions to complete tasks of human resources
  management in Chapter 3.
  Chapter 3:
  From the analysis of the actual situation of human resources management at Viet
  Nam joint stock commercial bank for Industry and Trade, the evaluation of the trength and
  weakness, and using the theories of human resource management, the chapter 3 presents
  the solutions to improve human resources management at Vietinbank until 2020, which is
  the specific solutions: Improving the human resources planning, recruitment, evaluating
  performance work of employees, salary .
  The objective of all the solutiones outlined is to make the human resources
  management at Vietinbank becomes more efficient with every passing day, meet the goal
  orientation and the development objective of Vietinbank.
  Conclusion

  LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Vấn đề nhân lực và quản trị nguồn nhân lực có tầm quan trọng đặc biệt với một tổ
  chức nói chung và đối với các quản trị gia nói riêng. Không có một hoạt động nào của
  tổ chức mang lại hiệu quả nếu thiếu quản trị nguồn nhân lực. Quản trị nguồn nhân lực
  là nguyên nhân của thành công hay thất bại trong các hoạt động kinh doanh. Mục tiêu
  cơ bản của bất cứ tổ chức nào cũng là sử dụng một cách có hiệu quả nguồn nhân lực
  để đạt được mục đích của tổ chức đó. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để phát huy được
  vao trò của yếu tố con người cho các mục tiêu phát triển? Điều đó đặt ra cho tất cả các
  tổ chức, doanh nghiệp, trong đó có các Ngân hàng thương mại Việt Nam, đặc biệt
  trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập quốc tế như hiện nay.
  Từ nhận thức trên, thực hiện phương châm “phát triển, an toàn, hiệu quả” tiến tới
  xây dựng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam thành một Ngân hàng thương mại
  hiện đại, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam thường xuyên coi trọng công tác
  quản trị nguồn nhân lực qua các thời kỳ và đạt được những thành công đáng kể trên
  nhiều mặt: Công tác tuyển dụng; quản lý, sử dụng cán bộ; đào đạo phát triển đội ngũ
  cán bộ nhân viên cả về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh
  từng thời kỳ. Tuy nhiên, so với yêu cầu xây dựng một ngân hàng hiện đại và hội nhập,
  công tác quản trị nguồn nhân lực còn nhiều bất cập, tồn tại cần phải giải quyết. Với lý
  do trên, tác giả luận văn chọn đề tài “Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực Ngân
  hàng TMCP Công thương Việt Nam” làm mục tiêu nghiên cứu, nhằm góp phần giải
  quyết vấn đề bất cập, tồn tại của thực tiễn.
  2. Mục đích nghiên cứu

  Hệ thống hoá những lý luận cơ bản về nâng cao chất lượng quản trị nguồn nhân
  lực của các ngân hàng thương mại.
  Phân tích thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực của Ngân hàng TMCP
  Công thương Việt Nam những năm qua; đánh giá những kết quả, những tồn tại
  và tìm nguyên nhân của những tồn tại đó.
  Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm góp phần nâng cao chất lượng
  quản trị nguồn nhân lực của Ngân hàng công thương Việt Nam giai đoạn 2012-
  2020.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

  -

  -
  Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác quản
  trị nguồn nhân lực của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
  Tài liệu và số liệu sử dụng để nghiên cứu sử dụng chủ yếu trong giai đoạn từ

  2006-2010.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Để đạt được mục đích nghiên cứu, luận văn sử dụng đồng bộ hệ thống các phương
  pháp nghiên cứu như: Phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phương pháp
  logic, phân tích tổng hợp, so sánh ngoài ra còn sử dụng các bảng, biểu và sơ đồ
  minh họa nhằm làm tăng thêm tính trực quan và thuyết phục trong quá trình nhận xét,
  đánh giá.
  5. Kết cấu luận văn
  Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Mục lục, Danh mục các công trình nghiên cứu,
  Danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội dung của luận văn được chia thành 3
  Chương như sau:
  Chương 1: Những vấn đề chung về quản trị nguồn nhân lực của Ngân hàng
  thương mại
  Chương 2: Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Công
  thương Việt Nam
  Chương 3: Giải pháp Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP
  Công thương Việt Nam
  Chương 1
  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA NGÂN
  HÀNG THƯƠNG MẠI


  1.1.
  1.1.1.


  Khái quát về quản trị nguồn nhân lực
  Khái niệm

  1.1.1.1. Khái niệm về nguồn nhân lực:
  Bất cứ tổ chức nào cũng được tạo thành bởi các thành viên là con người hay
  nguồn nhân lực (NNL) của nó. Do đó, có thể nói NNL của một tổ chức bao gồm tất cả
  những người lao động làm việc trong tổ chức đó, còn nhân lực được hiểu là nguồn lực
  của mỗi con người gồm có thể lực và trí lực.
  Việc xem xét yếu tố con người với tư cách là nguồn lực cơ bản cho sự phát
  triển kinh tế - xã hội đã hình thành khái niệm mới về NNL với nhiều cách đánh giá
  khác nhau, xét trên 2 góc độ:

  -
  Trên phương diện tăng trưởng kinh tế, yếu tố con người được đề cập đến với tư

  cách là lực lượng sản xuất chủ yếu, là phương tiện để sản xuất hàng hóa dịch vụ, được
  xem xét là lực lượng lao động cơ bản nhất của xã hội. Việc cung cấp đầy đủ và kịp
  thời lực lượng lao động theo yêu cầu của nền kinh tế là vấn đề quan trọng nhất đảm
  bảo tốc độ tăng trưởng sản xuất và dịch vụ.

  -
  Trên phương diện khía cạnh về vốn, con người được xem xét trước hết là một

  yếu tố của quá trình sản xuất, một phương tiện để phát triển kinh tế - xã hội. Lý luận
  về con người còn xem xét con người từ quan điểm nhu cầu về các nguồn cho sự phát
  triển kinh tế.
  Theo cách nghiên cứu trên, Ngân hàng Thế giới cho rằng: Nguồn nhân lực là
  toàn bộ vốn người (thể lực, trí lực, kỹ năng nghề nghiệp .) mà mỗi cá nhân sở hữu, nó
  được coi như một nguồn vốn bên cạnh những nguồn vốn vật chất khác như vốn tiền,
  vốn công nghệ, tài nguyên thiên nhiên đầu tư cho con người giữ vị trí trung tâm và
  được coi là cơ sở chắc chắn cho sự phát triển bền vững.
  Cũng trên cơ sở nghiên cứu trên, Liên hiệp quốc (UNO) đưa ra khái niệm
  nguồn nhân lực là tất cả những kiến thức, kỹ năng, năng lực của con người có quan hệ

  DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  [1] Nguyễn Thị Ngọc An, Đồng Thị Thanh Phương, (2008) Quản trị nguồn nhân
  lực, nhà xuất bản Thống Kê
  [2] Báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ các năm: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
  Phòng TCCB & ĐT. VIETINBANK.
  [3] Báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ các năm: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
  Phòng TCCB & ĐT. VIETINBANK
  [4] Báo cáo tổng kết công tác đào tạo các năm: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
  trường Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực VIETINBANK.
  [5] Chương trình hành động của Ban cán sự Đảng NHNN thực hiện Nghị quyết đại
  hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, NHNN 2010.
  [6] Chương trình hành động của Ngành Ngân hàng trong quá trình tái cơ cấu ngành
  năm 2011.
  [7] Trần Kim Dung (2011), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất bản Thống kê.
  [8] Nguyễn Thanh Hội (2008), Quản trị nhân sự, Nhà xuất bản Thống kê.
  [9] Nguyễn Thanh Hội, Phan Thăng (2007), Quản trị học, Nhà xuất bản Thống kê,
  Hà nội.
  [10] Trương Giang Long (2011) Định hướng phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật cao
  tới năm 2020, tạp chí cộng sản số 3 năm 2011
  [11] Phùng Văn Ngàn (2010) Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại ngân hang VIB
  Việt Nam
  [12] Nguyễn Phú Tụ (2010) Kinh tế quốc tế, Nhà xuất bản thống kê
  [13] Đoàn Tuấn Thanh (2011), Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng
  ACB- Luận văn thạc sĩ kinh tế
  [14] Nguyễn Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Thùy Linh (2010), bài viết “ Những dự báo
  cho thị trường tài chính Việt Nam” đăng trên Web www.vnba.org.vn
  [15] Quy chế đánh giá cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ
  trong hệ thống VIETINBANK (2009), VIETINBANK.
  [16] Quy chế tuyển dụng lao động trong hệ thống VIETINBANK (2006, 2010)
  [17] Quy chế chi trả lương trong hệ thống VIETINBANK (2010)
  [18] Quy chế tạm thời về công tác đào tạo trong hệ thống VIETINBANK (2007)
  [19] Quy chế tiêu chuẩn chức danh chuyên môn nghiệp vụ VIETINBANK (2010)
  [20] Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống VIETINBANK (2010)
  [21] Kỷ yếu hội thảo khoa học (2009), Tăng cường sự gắn kết giữa đào tạo nguồn
  nhân lực và hoạt động của các Tổ chức tín dụng, Nhà xuất bản Thống kê.
  [22] Kỷ yếu hội thảo khoa học (2010). Những thách thức của NHTM Việt Nam trong
  cạnh tranh và hội nhập quốc tế, Nhà xuất bản Thống kê
  [23] Trung tâm Thông tin FOCOTECH (2008), Nhân lực Việt Nam trong chiến lược
  kinh tế 20010- 2015, Nhà xuất bản Hà Nội.
  [24] GS.TS MARTIN HILB (Thụy Sỹ) (2006), Quản trị nhân sự theo quan điểm tổng
  thể, Mục tiêu - chiến lược - biện pháp, Nhà xuất bản Thống kê.
  [25] Tài liệu giảng dạy môn lý thuyết tiền tệ & ngân hàng, Khoa tiền tệ & thị trường
  vốn Đại học ngân hàng, 2010.
  [26] Phạm Phi Yên (2011) Bài giảng quản trị nguồn nhân lực
  [27] Website: www.viettinbank.vn
  [28] Website: www.chinhphu.vn
  [29] Website: http://www.sbv.gov.vn
  [30] Website: www.mof.gov.vn[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif][FONT=verdana, tahoma, arial]


  Xem Thêm: Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status