Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thiết lập và áp dụng thẻ điểm cân bằng balanced scorecard (bsc) tại ngân hàng thương mại cổ phần ngo

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  7
 5. Công cụ
 6. Thiết lập và áp dụng thẻ điểm cân bằng balanced scorecard (bsc) tại ngân hàng thương mại cổ phần ngo

  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: THIẾT LẬP VÀ ÁP DỤNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG BALANCED SCORECARD (BSC) TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG

  MỤC LỤC
  
  LỜI CAM ĐOAN
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
  PHẦN MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG BALANCED
  SCORECARD . 5
  1.1. Tổng quan về Thẻ cân bằng điểm Balanced Score Card ( BSC) 5
  1.1.1. Sự ra đời của BSC . 5
  1.1.2. Cấu trúc của BSC 7
  1.1.3. Các phương diện chính của BSC . 8
  1.2. Vai trò của BSC trong quản lý doanh nghiệp 13
  1.2.1. BSC là một hệ thống đo lường .13
  1.2.2. BSC là hệ thống quản lý chiến lược .14
  1.2.3. BSC là công cụ trao đổi thông tin .15
  1.3. Ưu điểm và nhược điểm của BSC . 15
  1.3.1. Ưu điểm 16
  1.3.2. Nhược điểm .16
  1.4. Qui trình xây dựng BSC . 17
  1.4.1. Xem xét viễn cảnh, sứ mệnh và các giá trị cốt lõi của tổ chức 17
  1.4.2. Xem xét chiến lược và thực thi chiến lược hoạt động 17
  1.4.3. Xây dựng bản đồ chiến lược cho công ty .18
  1.4.4. Phát triển các chỉ số đo lường cốt lõi (Key Performance Indicators - KPIs) .21
  1.4.5. Phát triển các chương trình hành động ( Key Performance Actions ) .24
  1.4.6. Phân bổ ngân sách cho các chương trình hành động 26
  1.5. Điều kiện để ứng dụng BSC ở các doanh nghiệp 29
  1.5.1. Xây dựng được một hệ thống chiến lược kinh doanh cụ thể 29
  1.5.2. Sự hiểu biết về BSC của đội ngũ lãnh đạo trong doanh nghiệp . 30
  1
  1.5.3. Có điều kiện về nguồn lực con người và khả năng tài chính để thực hiện
  BSC 30
  1.5.4. Có sự hỗ trợ của hệ thống công nghệ thông tin hiện đại và hiệu quả 30
  1.5.5. Thiết lập được một hệ thống lương, thưởng dựa trên thành tích .30
  1.6. Tình hình ứng dụng BSC trên thế giới và Việt Nam 29
  1.5.1. Thành công nhờ BSC của các công ty trên thế giới 29
  1.5.2. Ứng dụng BSC ở Việt Nam .31
  CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG THẺ ĐIỂM CĂN BẰNG CHO CHI NHÁNH
  VIETCOMBANK NHA TRANG 34
  2.1. Giới thiệu về Chi nhánh Vietcombank Nha Trang 34
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 34
  2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ 35
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý .35
  2.1.4. Tình hình nhân sự của Chi nhánh Vietcombank Nha Trang 37
  2.2. Thực trạng về hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Vietcombank Nha
  Trang giai đoạn 2009-2011 . 36
  2.2.1. Huy động vốn 36
  2.2.2. Công tác tín dụng 37
  2.2.3. Hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu .39
  2.2.4. Phát triển và giữ vững thị phần về dịch vụ ngân hàng 41
  2.2.5. Kết quả kinh doanh 42
  2.3. Các cơ sở xây dựng BSC cho Chi nhánh Vietcombank Nha Trang 42
  2.3.1. Chiến lược của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam .43
  2.3.2. Sự sẵn sàng thay đổi của các cấp lãnh đạo 43
  2.3.3. Văn hóa doanh nghiệp 44
  2.3.4. Công nghệ thông tin 44
  2.3.5. Năng lực của nhân viên .45
  2.4. Mục tiêu của việc xây dựng BSC cho Chi nhánh Vietcombank Nha Trang . 45
  2.4.1. Đánh giá hiệu quả hoạt động một cách toàn diện hơn 45
  2.4.2. Nâng cao sự thỏa mãn cho khách hàng và nhân viên .46
  2.4.3. Quản lý hiệu quả các chi phí hoạt động .46
  2
  2.4.4. Kết nối chiến lược của ngân hàng với các hoạt động của nhân viên .46
  2.4.5. Kết hợp chặt chẽ các mục tiêu chiến lược với các quy trình phân bố nguồn lực47
  2.4.6. Tạo ra một sự thay đổi mạnh mẽ và sự linh hoạt hơn cho ngân hàng .47
  2.5. Xây dựng bản đồ chiến lược cho Vietcombank Nha Trang . 47
  2.5.1. Viễn cảnh, sứ mệnh và các giá trị cốt lõi của Ngân hàng TMCP Ngoại thương
  Việt Nam 47
  2.5.2. Khái quát mục tiêu hoạt động của Chi nhánh Vietcombank Nha Trang theo bốn
  phương diện của BSC .49
  2.5.3. Bản đồ chiến lược cho Chi nhánh Vietcombank Nha Trang .54
  2.6. Phát triển các chỉ số đo lường cốt lõi 57
  2.7. Phát triển các chương trình hành động (Key Performance Actions –
  KPAs) .57
  2.8. Phân bổ ngân sách cho các chương trình hành động . 63
  2.9. Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu chiến lược 64
  2.10. Ứng dụng thí điểm BSC để đánh giá hiệu quả hoạt động của Chi nhánh
  Vietcombank Nha Trang trong năm 2012 . 64
  2.10.1. Nhận dạng và xác định trọng số cho các KPIs 65
  2.10.2. Phát triển ứng dụng cho các chỉ số đo lường cốt lõi KPIs .67
  2.10.3. Kết quả thực hiện các kế hoạch kinh doanh đến 30/09/2012 .68
  CHƯƠNG 3: CÁC KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ ÁP DỤNG HIỆU QUẢ
  THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM TẠI CHI NHÁNH VIETCOMBANK NHA TRANG77
  3.1. Những điểm mạnh và điểm yếu của Chi nhánh Vỉetcombank Nha Trang
  nhìn từ BSC . 75
  3.1.1. Đào tạo và huấn luyện nhân viên .77
  3.1.2. Hoạt động nội bộ .77
  3.1.3. Tiêu chí về khách hàng .77
  3.1.4. Về chỉ tiêu tài chính .78
  3.2. Những khó khăn của Chi nhánh Vietcombank Nha Trang khi áp dụng
  Thẻ điểm cân bằng 80
  3.2.1. Sự hiểu biết về BSC còn hạn chế 80
  3.2.2. Việc thay đổi tư duy tính toán và đo lường dựa trên các chỉ số tài chính
  không dễ dàng .80
  3
  3.2.3. Sự linh hoạt trong cơ chế hoạt động của Chi nhánh Vietcombank Nha
  Trang còn hạn chế .81
  3.3. Giải pháp áp dụng hiệu quả BSC tại Chi nhánh Vietcombank Nha
  Trang 78
  3.3.1. Về phương diện khách hàng .79
  3.3.2. Về phương diện Qui trình nội bộ .83
  3.3.3. Về phương diện Đào tạo và phát triển .87
  KẾT LUẬN .88
  TÀI LIỆU THAM
  KHẢO .Error! Bookmark not
  defined.
  PHỤ LỤC .92

  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Là một Chi nhánh trực thuộc hệ thống Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam,
  hoạt động trên phạm vi địa bàn không lớn nhưng mật độ của các điểm giao dịch Ngân
  hàng lại rất dày đặc, Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Nha Trang (Chi nhánh
  Vietcombank Nha Trang) đang phải đối mặt với những áp lực cạnh tranh rất gay gắt. Sự
  khác biệt về sản phẩm và tiện ích của dịch vụ mà các Ngân hàng cung cấp đang ngày
  càng thu hẹp lại; những lợi thế về vốn, qui mô, mạng lưới đang dần bị san phẳng và
  không còn là những lợi thế độc quyền mà Chi nhánh có thể khai thác như những năm
  trước đây.
  Để nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường kinh doanh đầy khó khăn, Chi
  nhánh Vietcombank Nha Trang cần thay đổi tư duy kinh doanh và tiếp cận với những
  phương pháp quản trị mới, hiệu quả hơn. Qua quá trình tìm hiểu và nghiên cứu, tác giả
  nhận thấy Hệ thống thẻ điểm cân bằng Balanced Scorecard (BSC) là một công cụ phù
  hợp với thực tiễn của Chi nhánh Vietcombank Nha Trang hiện nay. BSC không chỉ giúp
  Ngân hàng đánh giá hiệu quả hoạt động dựa trên việc đo lường các yếu tố tài chính mà
  còn dựa trên việc đo lường các yếu tố phi tài chính (sự thỏa mãn của khách hàng, chất
  lượng của sản phẩm, dịch vụ .) từ đó cung cấp cho Ban lãnh đạo cái nhìn cân bằng, toàn
  diện về hoạt động của Chi nhánh trên bốn phương diện: Kết quả về tài chính, Khách
  hàng, Quy trình nội bộ và Đào tạo – Phát triển. Đồng thời, BSC sẽ giúp Ban lãnh đạo Chi
  nhánh triển khai những chiến lược của hệ thống thành những phương án và hành động cụ
  thể nhằm định hướng hoạt động và tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững của Chi nhánh trên
  địa bàn.
  Xuất phát từ thực tiễn trên, tác giả đã chọn đề tài “THIẾT LẬP VÀ ÁP DỤNG
  THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG BALANCED SCORECARD (BSC) TẠI NGÂN HÀNG
  TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NHA TRANG” làm đề tài
  luận văn cao học.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  2.1. Mục tiêu chung
  2
  Thiết lập và áp dụng Thẻ điểm cân bằng BSC tại Chi nhánh Vietcombank Nha
  Trang
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  + Nghiên cứu lý thuyết BSC.
  + Thiết lập mục tiêu chiến lược và xây dựng BSC năm 2012 cho Chi nhánh, tạo
  tiền đề để xây dựng BSC cho những năm tiếp theo.
  + Áp dụng BSC để đánh giá hiệu quả hoạt động của Chi nhánh trong năm 2012, từ
  đó đưa ra những kiến nghị và đề xuất để hoàn thiện và phát triển BSC.
  3. Đối tượng nghiên cứu
  + Chiến lược và định hướng kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt
  Nam đến năm 2020.
  + Quá trình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Vietcombank Nha Trang trong
  giai đoạn 2009 -2011.
  + Kế hoạch kinh doanh của Chi nhánh Vietcombank Nha Trang trong năm 2012
  và các năm tiếp theo.
  4. Phạm vi nghiên cứu
  Trong nghiên cứu này, tác giả tập trung nghiên cứu việc đánh giá thành quả tại
  Chi nhánh Vietcombank Nha Trang .
  Số liệu thứ cấp được thu thập từ 2009 đến 2011.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Đây là nghiên cứu nhằm thiết lập và áp dụng Thẻ điểm cân bằng cho Chi nhánh
  Vietcombank Nha Trang. Trên cơ sở lý thuyết về Thẻ điểm cân bằng, tác giả thu thập các
  số liệu về hoạt động của Chi nhánh kết hợp phương pháp thảo luận với Ban Giám đốc
  Chi nhánh và đội ngũ lãnh đạo cấp Phòng để đưa ra đánh giá, phân tích, đo lường, từ đó
  thiết lập bản đồ chiến lược và lựa chọn các chỉ số đo lường cốt lõi phù hợp. Từ bản đồ
  chiến lược, Chi nhánh xác định những chương trình hành động cụ thể cần được thực
  hiện, ngân sách và sự phân bổ nguồn lực để đạt được những mục tiêu đã đề ra.
  Sau khi đã thiết lập được Thẻ điểm cân bằng, tác giả áp dụng thí điểm để đánh giá
  hoạt động kinh doanh của Chi nhánh đến tháng 9/2012 từ đó đưa ra những đề xuất và
  kiến nghị để áp dụng hiệu quả mô hình. Qui trình nghiên cứu được thể hiện như sau:

  6. Tổng quan về tình hình nghiên cứu
  Đã có nhiều đề tài nghiên cứu về việc thiết lập và áp dụng thẻ điểm cân bằng BSC
  trong nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau. Cụ thể:
  + Đề tài “ Thiết lập và áp dụng bảng đánh giá thành quả Balanced Scorecard tại
  công ty TNHH một thành viên đóng tàu Nha Trang” của tác giả Lê Quang Lâm.
  + Đề tài “Xây dựng hệ thống thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard) cho Tập
  đoàn Mai Linh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên” của tác giả Nguyễn Thị Thắm.
  + Đề tài “ Thiết lập và áp dụng bảng đánh giá thành quả (Balanced Scorecard) tại
  Công ty thuốc lá nguyên liệu Khatoco” của tác giả Nguyễn Hồng Hà.
  + Đề tài “ Ứng dụng hệ thống thẻ điểm cân bằng trong triển khai thực thi chiến
  lược tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đà Nẵng” của tác giả
  Nguyễn Quốc Việt.
  Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, chưa có nghiên cứu nào về việc thiết lập và
  áp dụng Thẻ điểm cân bằng BSC tại Chi nhánh Vietcombank Nha Trang.
  7. Đóng góp của đề tài
  Các mục tiêu kinh doanh của Chi
  nhánh Vietcombank Nha Trang
  Xác định các chỉ số đo lường cốt
  Xây dựng bản đồ chiến lược
  Xây dựng các chương trình hành động
  Xây dựng thẻ điểm cân
  bằng
  Dự toán Ngân sách thực hiện
  Phê duyệt Ngân sách
  Đánh giá mức độ hoàn thành
  Báo cáo kết quả
  Nghiên cứu điều kiện để áp dụng
  Tầm nhìn, chiến lược của hệ thống Vietcombank
  Thảo luận chuyên gia
  Thảo luận chuyên gia
  Thảo luận chuyên gia
  Thảo luận chuyên gia
  4
  + Về mặt lý luận: Đề tài góp phần bổ sung về mặt lý luận cho những nghiên cứu
  về BSC và việc ứng dụng BSC trong quản lý điều hành, thực thi chiến lược tại doanh
  nghiệp nói chung và tại Chi nhánh Vietcombank Nha Trang nói riêng.
  + Về mặt thực tiễn: Đề tài hướng đến việc xây dựng và áp dụng hệ thống BSC tại
  Chi nhánh Vietcombank Nha Trang. BSC được xây dựng dựa trên những phân tích thực
  tế về hoạt động kinh doanh của Chi nhánh trên cơ sở những định hướng và chiến lược
  kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại thuơng Việt Nam. Những kiến nghị đề xuất nêu
  trong đề tài có thể được sử dụng làm nguồn tham khảo cho Ban lãnh đạo Chi nhánh trong
  việc triển khai thực hiện và áp dụng BSC tại Chi nhánh.
  8. Kết cấu của đề tài
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được kết cấu gồm 04 chương
  Chương 1: Cơ sở lý thuyết về Thẻ điểm cân bằng Balanced Scorecard
  Chương 2: Xây dựng Thẻ điểm cân bằng cho Chi nhánh Vietcombank Nha Trang
  Chương 3: Các kiến nghị, giải pháp để áp dụng hiệu quả Thẻ điểm cân bằng tại
  Chi nhánh Vietcombank Nha Trang.
  5
  CHƯƠNG I
  CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG
  BALANCED SCORECARD
  1.1. Tổng quan về Thẻ cân bằng điểm Balanced Score Card ( BSC)
  1.1.1. Sự ra đời của BSC
  Thẻ điểm cân bằng Balanced Score Card (BSC) được xây dựng bởi Robert Kaplan
  – giáo sư chuyên ngành kế toán thuộc Đại học Harvard và tiến sĩ David Norton – chuyên
  gia tư vấn quản trị, nhà nghiên cứu, diễn giả quản lý kết quả chiến lược - khi hai ông thực
  hiện dự án được bảo trợ bởi Học viện Nolan Norton với đề tài “ Đo lường hiệu suất hoạt
  động của tổ chức trong tương lai” vào những năm đầu của thập niên 90. Vào thời điểm
  đó, các công ty trên thế giới đang ở giai đoạn chuyển hóa mang tính cách mạng từ thời
  đại công nghiệp sang thời đại thông tin. Trong thời đại thông tin, các công ty không còn
  khai thác được những lợi thế cạnh tranh bền vững nếu chỉ dựa vào việc áp dụng công
  nghệ mới trên các tài sản hữu hình. Điều đó kéo theo sự thay đổi trong cách nhìn nhận
  của các nhà quản lý về vai trò của các tài sản hữu hình và vô hình. Việc khai thác và huy
  động các tài sản vô hình ngày càng trở thành yếu tố có tính quyết định hơn so với việc
  đầu tư và quản lý các tài sản hữu hình. Do vậy, những thước đo truyền thống dựa trên các
  chỉ số tài chính không còn đủ mạnh và không phù hợp để kiểm soát, đánh giá chính xác
  hiệu quả kinh doanh của các công ty trong tình hình mới. Các công ty cần một công cụ
  mới, có thể đưa ra một cái nhìn cân đối về tất cả các nhân tố trong một doanh nghiệp và
  đưa ra công thức đánh giá hiệu quả hoạt động phù hợp hơn. Đó cũng chính là mục tiêu
  của công trình nghiên cứu khảo sát các phương pháp mới trong lĩnh vực đo lường hiệu
  suất do Kaplan và Norton khởi xướng.
  Nhóm nghiên cứu đã thảo luận về nhiều giải pháp khả thi và cuối cùng đã chốt lại
  với ý tưởng về Thẻ điểm – công cụ đề cao các thước đo hiệu suất và thu hút được các
  hoạt động xuyên suốt tổ chức. Đó là các vấn đề về Tài chính, Khách hàng, Quy trình nội
  bộ, Đào tạo – phát triển. Kaplan và Norton đã gắn tên gọi cho công cụ mới này là Thẻ
  điểm cân bằngvà sau đó đã tổng kết chính khái niệm này trong phần đầu của các bài viết
  trên tạp chí Harvard Business Review “Thẻ điểm cân bằng – Những thước đo dẫn dắt
  hiệu suất” ([11], Robert S.Kaplan - David P.Norton, 1992).
  Bốn năm sau đó, nhiều tổ chức đã áp dụng BSC và đạt được những kết quả tức
  thời. Kaplan và Norton đã phát hiện ra rằng, những tổ chức này không chỉ sử dụng Thẻ

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  
  Tiếng Việt
  [1]. Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Nha Trang (2009,2010,2011), Báo
  cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm.
  [2]. Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Nha Trang (2012), Báo cáo tổng kết
  hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012.
  [3]. Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Nha Trang (2012), Xây dựng kế
  hoạch kinh doanh năm 2012.
  [4]. David Parmenter, KPI – Các chỉ số đo lường hiệu suất, Nhà xuất bản Tổng hợp
  TP Hồ Chí Minh
  [5]. Lưu Trọng Tuấn (2011), Giáo trình đào tạo BSC, Viện Marketing và quản trị
  Việt Nam ( VMI) TP Hồ Chí Minh.
  [6]. Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Tỉnh Khánh Hòa (2009,2010,2011), Bảng
  thống kê số liệu huy động và cho vay trên địa bàn Khánh Hòa.
  [7]. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (2009,2010,2011), Báo cáo thường
  niên.
  [8]. Paul R. Niven (2009), Balanced Scorecard, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành Phố
  Hồ Chí Minh.
  [9]. Robert S. Kaplan và Dadvid P. Nortn (2011), Thẻ điểm cân bằng biến chiến lược
  thành hành động, Nhà xuất bản trẻ.
  [10. Robert S. Kaplan và Dadvid P. Nortn (2011), Bản đồ chiến lược, Nhà xuất bản
  trẻ.
  Tiếng Anh
  [11]. Robert S.Kaplan – David P.Norton (1992), The Balanced Scorecard – Measures
  that Drive Performance, Harvard Business Review.
  [12]. Robert S.Kaplan – David P.Norton (2004), Strategy Maps, Harvard Business
  School, Boston.
  [13] Paul R. Niven, Balanced Scorecard step – by – step, John Wiley & Sons, Inc.

  Xem Thêm: Thiết lập và áp dụng thẻ điểm cân bằng balanced scorecard (bsc) tại ngân hàng thương mại cổ phần ngo
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thiết lập và áp dụng thẻ điểm cân bằng balanced scorecard (bsc) tại ngân hàng thương mại cổ phần ngo sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status