Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu sự thay đổi tính chất cơ lý của đất đắp sau khi hồ tích nước theo thời gian có ảnh hưởng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu sự thay đổi tính chất cơ lý của đất đắp sau khi hồ tích nước theo thời gian có ảnh hưởng

  Luận án tiến sĩ năm 2011
  Đề tài: Nghiên cứu sự thay đổi tính chất cơ lý của đất đắp sau khi hồ tích nước theo thời gian có ảnh hưởng đến sự ổn định lâu dài của đập đất miền trung Việt Nam


  MỤC LỤC
  Nội dung Trang
  - Trang phụ bìa
  - Lời cam đoan -lời cám ơn
  - Cácký hiệu sử dụng trong luận án
  - Bảng tương quan giữa các đơn vị dùng trong luận án với các đơn vị hệSI
  - Danh mục bảng biểu
  - Danh mục hình vẽ và đồthị
  Mở đầu
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu của luận án 2
  3. Nhiệm vụ và giới hạn phạm vi nghiên cứu 2
  4. Phương phápnghiên cứu 2
  5. Những đóng góp mới và khả năng ứng dụng của luận án 2
  6. Cơ sởtài liệu 3
  7. Cấu trúc luận án 3
  Chương 1: Tổng quan về đặc điểm của đất đắp đập, tình hình ổn định của đập
  đất vàảnh hưởng của liên kết kiến trúc đến độ bền của đất đắp đập ở khu vực
  nghiên cứu.
  1.1 Tổng quan về đặc điểm địa chất công trình trên khu vực nghiên cứu 4
  1.1.1 Đặc điểm địa chất công trình 4
  1.1.2 Thành phần khoáng vật một sốloại đất ởvùng Tây Nguyên và Miền Trung 11
  1.1.3 Đặc điểm khí hậu, thủy văn 17
  1.1.4 Một sốloại đất thuận lợi vàkhông thuận lợi khi dùng để đắp đập miền Trung 19
  1.2 Một số tínhchất đặc biệt của đất đắp tạikhu vực nghiên cứu khi tiếp xúc với nước.
  1.2.1 Tính trương nở 20
  1.2.2 Tính tan rã 21
  1.2.3 Tính lún ướt 21
  1.2.4 Tính co ngót 22
  1.2.5 Tính xói rửa 22
  1.3 Tình hình ổn định của một số đập đất trong khu vực nghiên cứu 23
  1.3.1 Nguyên nhân ba lần vỡ đập Suối Trầu ởNinh Hòa (1977, 1978, 1979) 26
  1.3.2 Nguyên nhân vỡ đập Suối Hành -Cam Ranh (12-1986) 27
  -ii-1.3.3 Nguyên nhân sựcố đập Am Chúa ởDiên Khánh -Khánh Hòa (1989, 1992) 28
  1.3.4 Nhận xét 29
  1.4 Một số kết quả nghiên cứu sự thay đổi độ bền của khối đất đắp có liên quan 29
  đến quá trình phục hồi, phát triển liên kết kiến trúc của các nước trên thế giới
  1.5 Một số kết quả nghiên cứu sự thay đổiđộ bền của khối đất đắp có liên quan 35
  đến quá trình phục hồi và phát triển các liên kết kiến trúc của đất trong khu
  vực nghiên cứuở Việt Nam
  1.5.1 Ảnh hưởng của sựphục hồi liên kết kiến trúc của đất đắp đến sức chống 35
  cắt của đất
  1.5.2 Ảnh hưởng của sựphục hồi liên kết kiến trúc của đất đắp đến tính tan rã 37
  của đất
  1.5.3 Ảnh hưởng của sựphục hồi liên kết kiến trúc của đất đắp đến tính thấm 38
  nước của đất
  1.5.4 Ảnh hưởng của sựphục hồi liên kết kiến trúc của đất đắp đến tính trương 39
  nở của đất loại sét
  1.6 Những vấn đề cần nghiên cứu của luận án 41
  Chương 2: Nghiên cứu đặc điểm thay đổi sức chống cắt của đất đắp do phục hồi
  liên kết kiến trúc theo thời gian trong quá trình ngấm nước.
  2.1 Cơ sở lý thuyết có liên quan đến mục đích và nội dung thí nghiệm 42
  2.2 Các loại đất được dùng trong thí nghiệm 46
  2.3 Phương pháp chế tạo mẫu thí nghiệm 48
  2.4 Nghiên cứu sự thay đổi sức chống cắt của đất chế bị với các độ chặt khác 50
  nhau theo thời gian ngâm mẫu trong nước.
  2.4.1 Phương pháp thí nghiệm 50
  2.4.2 Kết quả thí nghiệm 51
  2.4.2.1 Đối với đất tàn tích có nguồn gốc granite được lấy ởhồchứa nước 51
  Thuận Ninh-Bình Định
  2.4.2.2 Đối với đất sườn tàn tích có nguồn gốc sét bột kết-cát bột kết được 56
  lấy ởhồchứa nước Sông Sắt -Ninh Thuận
  2.4.2.3 Đất sườn -tàn tích trên nền đá Bazan cổ tại đậpDakR’tih -Daklak 60
  2.4.2.4 So sánh mức độbiến đổi ηC, ηφ
  của ba loại đất có cùng hệsố đầm 64
  chặt (K) theo thời gian ngâm mẫu đất trong nước.
  2.4.3 Nhận xét về kết quả thí nghiệm của chương 2 64
  -iiiChương 3: Nghiên cứu sự thay đổi tính thấm nước và trương nở của đất đắp do
  phục hồi liên kết kiến trúc theo thời gian trong quá trình ngấm nước.
  Mở đầu
  3.1 Nghiên cứu sự thay đổi hệ số thấm nướcdo phục hồi liên kết kiến trúc của 68
  đất đắp theo thời gian trong quá trình ngấm nước.
  3.1.1 Phương pháp thí nghiệm 68
  3.1.2 Kết quả thí nghiệm 69
  3.1.2.1 Đất tàn tích có nguồn gốc Granite ởhồchứa nước Thuận Ninh- Bình Định 69
  3.1.2.2 Đất bồitíchnguồn gốc (sét – cát) bột kết ởhồ Sông Sắt-Ninh Thuận 71
  3.1.2.3 Đất sườn -tàn tích trên nền đá Bazan cổ ởhồthủy điện DakR’tih- Daklak 73
  3.1.2.4 So sánh mức độbiến đổi hệ số thấm η
  kt
  của ba loại đất có cùng hệsố đầm 74
  chặt (K) theo thời gian ngâm mẫu đất trong nước
  3.1.3 Nhận xét và kết luận về sự thay đổi hệ số thấm nước của đất đắp 75
  3.2 Nghiên cứu sự thay đổi hệ số trương nở trong quá trình phục hồi liên kết 76
  kiến trúc của đất đắp theo thời gian trong quá trình ngâm nước.
  3.2.1 Phương pháp thí nghiệm 76
  3.2.2 Kết quả thí nghiệm 78
  3.2.2.1 Đất tại khu vực hồ chứa nước Thuận Ninh –Bình Định 79
  3.2.2.2 Đất tại khu vực hồ Sông Sắt -Ninh Thuận 83
  3.2.2.3 Đất đỏ Bazan tại khu vực đập DakR’tih -Daklak 86
  3.2.2.4 Quan hệ giữa hệ số trương nở tự do (RN)và dung trọng khô (c)của ba 87
  loại đất thí nghiệm
  3.2.3 Nhận xét và kết luận về sự thay đổi hệ số trương nở của đất đắp 88
  3.3 Một số kết luận rút ra từ chương 3 90
  Chương 4: Nghiên cứu so sánh sự biến đổi sức chống cắt, hệ số thấm nước, hệ số
  trương nở của các mẫu đất chế bị (không ngâm nước) có cùng độ chặt - độ ẩm với
  mẫu đất trong ống được ngâm nước theo thời gian.
  Mục đích nghiên cứu 91
  4.1 Loại đất được dùng vàphươngpháp tạo mẫu thí nghiệm 91
  4.2 Kết quả thí nghiệm 93
  4.2.1. Sức chống cắt của đất 93
  4.2.2 Tính trương nởcủa đất 96
  -iv-4.2.3. Tính thấm nước 98
  4.3. Một số nhận xét và kết luận rút ra từ chương 4 100
  Chương 5: Khảo sát nghiên cứu sự thay đổi sức chống cắt, hệ số thấm nước, hệ số
  trương nở của đất đắp trong một số đập thực tế sau nhiều năm khai thác ở miền
  Trungvà phân tích hệ số ổn định của đập do phục hồi liên kết kiến trúc của đất
  Mở đầu 101
  5.1So sánh kết quả thí nghiệm của nhóm đất được chế bị trong ống mẫu 102
  ngâm nước theo thời gian với kết quả thí nghiệm của đất đắp ở lõi đập
  Thuận Ninh -Bình Định sau 10 nămxây dựng.
  5.1.1 Sự thay đổi sức chống cắt, hệ số trương nở, hệ số thấm - đấthồ Thuận Ninh103
  được chế bị trong ốngcó hệ số đầm nén (K) khác nhau ngâm nước theo thời gian
  5.1.2Sự thay đổi dung trọng (γ), sức chống cắt (φ,C),hệ số trương nở (RN), hệ số 105
  thấm(Kt) của các mẫu đất theo độ sâu ởlõi đập Thuận Ninh sau 10 năm xây dựng.
  5.1.3 Nhận xét 110
  5.2Khảo sát sự thay đổi sức chống cắt và hệ số thầm nước của đất đắp trong đập 114
  hồ chứa nước Láng Nhớt -Diên Khánh -Khánh Hòa sau 15 năm khai thác.
  5.2.1 Sự thay đổi sức chống cắt (φ,C) của đất trong thân đập sau 15 năm khai 115
  thác so với đất mới đắp ban đầu (đất chế bị)
  5.2.2 Sựthay đổi hệsốthấm nước (Kt) của đất trong thân đập sau 15 năm khai 118
  thác so với đất mới đắp ban đầu (đất chếbị)
  5.3 Ứng dụng phần mềm Geo-slope để khảo sát sự thay đổi hệ số ổn định của đập 120
  Thuận Ninh-Bình Định do sự phục hồi liên kết kiến trúc trong đất theo thời gian
  5.3.1 Một số phương pháp tính ổn định đập đất 120
  5.3.2 Phương trình cân bằng của khối đất trượt 122
  5.3.3 Ứng dụng phần mềm Geo-slopeđể tính toán ổn địnhđập đất Thuận Ninh 127
  -Bình Định theo thời gian do sự phục hồi các liên kết kiến trúc trong đất
  5.4 Những nhận xét rút ra từ chương 5 136
  Kết luận và đề nghị 137
  Những công trình khoa học đã công bố có liên quan đến luận án.
  Tài liệu tham khảo
  Phần phụ lục


  MỞĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Đập đất và hồ chứa nước là loại hình công trình thủylợi được xây dựng nhiều
  tạicác tỉnh Miền Trung và Tây nguyên Việt Nam ,nhằm cung cấp nước tưới phục vụ
  sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt, phát điện và nhiều ngành kinh tế khác.
  Vật liệu dùng để đắpđập chủ yếu là loại đất tại chỗgồm các loại như bồi tích, tàn
  tích, sườn tàn tích có nguồn gốc hình thành khác nhau từ đá Bazan cát kết, bột kết, sét
  kết granite . tính năng xây dựng của các loại đất này không giống nhau và còn có
  những tính chất đặc biệt khi tiếp xúc với nước như trương nở, tan rã, xói rửa, lún ướt .
  nhất định sẽ có ảnh hưởng đến sự ổn định của đập đất.
  Đất trong thân đập, sau khi đầm nén xong thường đạt được các chỉ tiêu vật lý
  và cơ học như thiết kế phục vụ thi công, và trong điều kiện như vậy thì khối đất đắp
  chỉ đạt độ bão hòa G= (0,7ữ0,8)và có sức chống cắt khá cao. Khi hồ tích nước, khối
  đất đắp dần dần ngấm nước và độ bão hòa khối đất được nâng cao. Theo kết quả
  nghiên cứu [38] sức chống cắt của đất bị giảm nhỏ. Do vậy khi tính toán ổn định của
  đập đất người ta sử dụng sức chống cắt của mẫu chế bị trong điều kiện bão hòa nước.
  Trong quá trình khai thác hồ chứatheo thời gian, đất tự cố kết do áp lực cột đất bên
  trên và các liên kết kiến trúc trong đất đắp được phục hồi. Điều kiện đó làm cho độ
  bền của đất thay đổi dẫn đến sự thay đổi một số tính chất khác như tính thấm nước,
  tính trương nở . Việc nghiên cứu vấn đề này có ý nghĩa thiết thực đến việc phân tích
  ổn định của đập đất theo thời gian, đồng thời có luận cứ xem xét để sửa chữa nâng
  cấp đập khi cần thiết. Đối với đất loại sét thường dùng đắp đập ở khu vực miền Trung
  đã có tài liệu nghiên cứu sự thay đổi tính chất cơ lý của đất đắp trong thân đập do tác
  dụng đồng thời của quá trình cố kết và phục hồi các liên kết kiến trúc của đất[41],[52]
  nhưng riêng về sự phục hồi các liên kết kiến trúc của đất đắp trong quá trình ngấm
  nước ảnh hưởng đến tính chất cơ lý của đất đắpchưa đượcnghiên cứuđầy đủ.
  Do vậy đề tài luận án được lựa chọn là “Nghiên cứu sự thay đổi tính chất cơ
  lý của đất đắp sau khi hồ tích nước theo thời gian có ảnh hưởng lâu dài đến sự
  ổn định của đập đất ở khu vực Miền Trung Việt Nam” nhằm để góp phần nâng
  cao hiệu quả đầu tư xây dựng các công trình hồ chứa cũng nhưtrong công tác thiết kế,
  nâng cấp, tu sửa đập đất nhằm tăng dung tích hồ chứa khi cần thiết.
  -2 -2. Mục tiêu của luận án
  Nghiên cứu sự thay đổi các đặc trưng chống cắt (C, φ), hệ số thấm nước (K
  t
  )
  và hệ số trương nở (R
  N
  ) của một số loại đất thường dùng để đắp đập ở khu vực miền
  Trung theo thời gian do sự phục hồi các liên kết kiến trúc của đất đắp khi tiếp xúc với
  nước, để từ đó có cơ sở phân tích ổn định của đập đất theo thời giannhằm đánh giá
  khả năng sử dụng các loại đất trong khu vực nghiên cứu để đắp đập và nâng cao hiệu
  quả đầu tư xây dựng các công trình hồ chứa nước.
  3. Nhiệm vụ và giới hạn phạm vi nghiên cứu
  Thí nghiệm nghiên cứu sự biến đổi lực dính (C), góc ma sát trong (φ) hệ số
  thấm nước (K
  t
  ) và hệ số trương nở (R
  N
  ) của các loại đất sét thường gặp trong đập đất
  ở miền Trung được chế bị với hệ số đầm chặt khác nhau theo thời gian ngâm mẫu
  trong nước
  Thí nghiệm nghiên cứu so sánh sự biến đổi sức chống cắt(C, φ), hệ số thấm
  nước(K
  t
  ), hệ số trương nở (R
  N
  ) của các mẫu đất chế bị (không ngâm nước) có cùng
  độ chặt -độ ẩm với mẫu đất trong ống được ngâm nước theo thời gian.
  Khảo sát nghiên cứu sự thay đổi sức chống cắt, hệ số thấm nước, hệ số trương
  nở của đất đắp trong một số đập thực tế sau nhiều năm khai thác ở miền Trungdo tác
  dụng đồng thời của quá trình cố kết và phục hồi liên kết kiến trúc.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Để nghiên cứu đề tài, tác giả chọn phương pháp nghiên cứu là:
  Nghiên cứu lý thuyết: Tổng quan các kết quả nghiên cứu của những tác giả
  trong và ngoài nước có liên quan đến đề tài, trên cơ sở đó lựa chọn vấn đề tiếp tục
  nghiên cứu
  Nghiên cứu thực nghiệm: Tiến hành thực hiện các thí nghiệm chuyên môn ở
  trong phòng thí nghiệm. Nghiên cứu, tổng hợp các kết quả khảo sát thực nghiệm
  ngoài hiện trường tại các công trình thực tế trong khu vực nghiên cứu.
  Tham gia các hội thảo khoa học, viết báo thông tin kết quả nghiên cứu trên các
  tạp chí khoa học.
  5. Những đóng góp mới và khả năng ứng dụng của luận án
  Luận án nghiên cứu về đất thường dùng để đắp đập ở khu vực miền Trung với
  các tính chất cơ lý đặc biệt. Kết quả nghiên cứu đề tài với nội dung chính trình bày
  -3 -trong chương 2, 3 , 4, 5 sẽ đóng góp vào lý luận và thực tiễn trong công tác thiết kế,
  thi công, sửa chữa nâng cấp đập đất và khả năng sử dụng các loại đất không trương nở
  và trương nở để đắp đập trong điều kiện các tỉnh miền Trung.
  6. Cơ sở tài liệu
  Luận án sử dụng các bài báo, báo cáo khoa học, tài liệu thí nghiệm, báo cáo đề
  tài nghiên cứu khoa học, sách phát hành liên quancủa các tác giả trong và ngoài nước,
  các kết quả thí nghiệm chuyên sâu do Nghiên cứu sinh thực hiện.
  7.Cấu trúc luận án
  Cấu trúc luận án gồm:
   Thuyết minh nội dung nghiên cứu
   Phụ lục các kết quả thí nghiệm
  Luận án gồm tập thuyết minh kết quả nghiên cứu và phụ lục luận án. Tập
  thuyết minh gồm 140 trang, phần phụ lục 65trang, với 75hình vẽ, 46 bảng biểu và 70
  tài liệu tham khảo. Nội dung chính của luận án bao gồm các phần sau:
  Chương 1: Tổng quan về đặc điểm của đất đắp đập, tình hình ổn định của đập
  đất và ảnh hưởng liên kết kiến trúc đến độ bền của đất đắp đập ở khu vực nghiên cứu.
  Chương 2: Nghiên cứu đặc điểm thay đổi sức chống cắt của đất đắp do phục
  hồi liên kết kiến trúc theo thời gian trong quá trình ngấm nước.
  Chương 3: Nghiên cứu sự thay đổi tính thấm nước và trương nở của đất đắp do
  phục hồi liên kết kiến trúc theo thời gian trong quá trình ngấm nước.
  Chương 4: Nghiên cứu so sánh sự biến đổi sức chống cắt, hệ số thấm nước, hệ
  số trương nở của các mẫu đất chế bị (không ngâm nước) có cùng độ chặt -độ ẩm với
  mẫu đất trong ống được ngâm nước theo thời gian.
  Chương 5: Khảo sát nghiên cứu sự thay đổi sức chống cắt, hệ số thấm nước, hệ
  số trương nở của đất đắp trong một số đập thực tế sau nhiều năm khai thác ở Miền
  Trungvà phân tích hệ số ổn định của đập do phục hồi liên kết kiến trúc của đất
  Kết luậnvà đề nghị.
  Tài liệu tham khảo.
  -4 -CHƯƠNG 1
  TỔNG QUAN VỀĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẤT ĐẮP ĐẬP, TèNH HèNH ỔN
  ĐỊ NH CỦA ĐẬP ĐẤT VÀ ẢNH HƯỞNG LIấN KẾT KIẾNTRÚC ĐẾN
  ĐỘBỀN CỦA ĐẤT ĐẮP ĐẬP ỞKHU VỰC NGHIấN CỨU
  1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT CễNG TRèNH TRấN KHU
  VỰC NGHIấN CỨU
  Khu vực dải đất miền Trung Việt Nam dài và hẹp, có đặc điểm địa hình là
  sườn đông dốc đứng, sườn tây thoải dần sang phía Lào vàCampuchia. Đặc điểm khí
  hậu và lượng mưa thay đổi nhiều trong năm; vào mùa mưa thì lượng mưa rất lớn,
  ngược lại vào mùa khôlượng mưa khánhỏ. Hơn nữa do địa hình có độdốc lớn dẫn
  đến thời gian lũ tập trung nhanh. Vì vậy miền Trung cónhiều hồchứa nước được
  thiết kế để đáp ứng cho việc sản xuất nông nghiệp. Theo thống kêcủa ngành thủy lợi
  [19] sốhồchứa ởmiền Trung chiếm gần 80% so với cảnước.
  Khi chọn địa điểm để đắp đất làm đập hồchứa cần phải nghiên cứu, khảo sát
  các yếu tố địa hình, địa chất công trình và địa chất thủy văn tại khu vực đó. Nguồn
  vật liệu đất đắp đập cần phải được xem xét đến từng loại đất khác nhau trong khu vực
  nghiên cứu. Tất cảcác vấn đềnêu trên nhằm mục đích đảm bảo sự ổn định lâu dài
  cho công trình hồchứa.
  1.1.1 Đặc điểm địachất công trình
  Dãy Trường Sơn chạy dài từthượng nguồn sông Cả đến miền Đông Nam Bộ,
  xét vềmặt địa hình, lịch sửhình thành, cấu trúc địa chất, Trường Sơn không phải là
  đơn vị đồng nhất. Các nhà địa lý đã phân ít nhất thành hai phần khác nhau: từ đèo Hải
  Vân trởra làTrường Sơn Bắc, vàtừ đèo Hải Vân trởvào làTrường Sơn Nam. Trường
  Sơn Nam cũng không phải làmột dãy núi màlàmột hệthống núi, cao nguyên, với
  thung lũng và đồng bằng xen kẹp giữa các núi. Nhìn chung Trường Sơn có vách dốc
  vềphía đông vàngược lại, thoải dần vềphía Tây. Đường gờnúi có hình cánh cung,
  phần lồi quay vềphía Đông ôm lấy các cao nguyên và đồng bằng phía Tây. Cóthể
  lấy sông Ba làm ranh giới chia Trường Sơn Nam làm hai phần: phía Bắc cao hơn gọi
  làkhối Kontum, phía Nam thấp hơn gọi làkhối núi cực Nam Trung Bộ. Nét nổi bậc
  của địa hình khu nghiên cứu làtính phân bậc rỏràng, các bậc cao nằm vềphía Đông,


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I. TÁC GIẢTRONG NƯỚC
  1. Lờ QuớAn, Nguyễn Cụng Mẫn, Nguyễn Văn Quỡ, 1977. Cơ học đất, Nhà xuất
  bản ĐH và THCN.
  2. Hoàng Khắc Bá, 1994. “Một s ốnội dung khảo sát vàkiến nghịvề đất đắp đập”
  Tuyển tập báo cáo:Hội thảo khoa học sửdụng đất đắp đập miền Trung, BộThủy lợi.
  3. Lê Thanh Bình, 1996 . “Về tính thấm nước của đất có lẫn hạt thô - kết vón
  laterit ởvùng Nam Trung bộ, Tây nguyên, Đông Nam bộvàvấn đềbố trí hợp lý
  chúng trong khối đất đắp”, Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ - Viện khoa
  học Thủy lợi Miền Nam.
  4. Lê Thanh Bình, 1997. “Nghiên cứu sửdụng hợp lý các loại đất lẫn hạt thô vùng
  Nam Trung Bộ, Tây nguyên và Đông Nam Bộlàm vật liệu đắp đập”- Luận án Phó
  tiến sĩ -Trường Đại học Kỹthuật Thành phốHồChí Minh.
  5. Phạm Văn Cơ, 1979. “Độbền vàbiến dạng của đất lẫn hạt thôkhi sửdụng làm
  vật liệu đắp đập”. Kết quả nghiên cứu cơ học đất và nền móng. Viện nghiên cứu
  khoa học thủy lợi.
  6. Phạm Văn Cơ, 1994. “Một s ố đặc trưng của đất pha tàn tích vàtàntích”. Tuyển
  tập báo cáoHội thảo khoa học sửdụng đất đắp đập miền Trung. BộThủy lợi.
  7. Phạm Văn Cơ, 2000. Sửdụng tài nguyên đất trong xây dựng vàphát triển nông
  thôn. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hànội.
  8. Nguyễn Văn Cửu, 1993. “Đặc trưng cơlý của một sốloại đất thường dùng để
  đắp đập ởcác tỉnh Nam Trung Bộ”. Tuyển tậpMột sốkết quảnghiên cứu Địa Kỹ
  Thuật, Vật liệu xây dựng - Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam. NXB.Nông nghiệp.
  9. Hoàng Minh Dũng, 2000. Nghiên cứu hiện trạng đập vật liệu địa phương khu
  vực miền Trung và đềxuất kết c ấu hợp lý,Luận văn Thạc sĩkỹ thuật. Trường Đại
  học Thủy lợi Hà Nội.
  10. Hoàng Minh Dũng, 2005. Nghiên cứu cơ sở khoa học thiết kế mặt cắt hợp lý
  đập nhiều khối có sử dụng đất trương nở -Luận án Tiến sĩ Kỹ Thuật -Trường Đại
  Học Thủy lợi Hà Nội.
  11. Phạm Vũ Dậu, 1994. “Đất đắp đập ven biển Miền Trung -Một số vấn đề cần
  nghiên cứu và xử lý”. Tuyển tập báo cáo Hội thảo khoa học sửdụng đất đắp đập
  miền Trung. BộThủy lợi.
  -III-12. Trần Diệu, 1994. “Báo cáo tình hình chất lượng công trình thủy lợi tỉnh Khánh
  Hòa từnăm 1976 -1993”. Tuyển tập báo cáo Hội thảo khoa học sửdụng đất đắp đập
  miền Trung. BộThủy lợi.
  13. NgôMinh Huấn, 1994. “Một sốnhận xét về đất trương nởlàm vật liệu đắp đập
  ởmiền Trung vàTây Nguyên”. Tuyển tập báo cáoHội thảo khoa học sửdụng đất
  đắp đập miền Trung. BộThủy lợi.
  14. Phan SỹKỳ,1992. “Lựa chọn đất đắp đập”. Tạp chí Thủy lợi số289 tháng11, 12
  15. Phan SỹKỳ, 2000. Sựcốmột sốcông trình thủy lợi ởViệt Nam vàbiện pháp
  phòng tránh. Nhàxuất bản Nông nghiệp.
  16. Nguyễn Công Mẫn, 1978. “Sựhình thành đất đỏbazan vàmột sốtính chất của
  nó trong xây dựng”. Tập san Thủy lợi số191 sốtháng 9.
  17. Nguyễn Công Mẫn, 1994. “Nhận biết, phân loại một sốloại đất xây dựng miền
  Trung và phương pháp tiếp cận hợp lý, đánh giá tính chất xây dựng đặc thù của
  chúng”. Tham luậnHội thảo khoa học sửdụng đất đắp đập miền Trung. BộThủy lợi.
  18. Nguyễn Công Mẫn, TôVăn Lận, 1999. “Đánh giá tính xói rửa của đất nhiễm
  mặn bằng thí nghiệm PINHOLE (theo AS 1289. C-3-19984)”. Báo cáo Hội nghị
  khoa học lần thứXI kỷniệm 40 năm thành lập trường Đại học Thủy lợi, Hànội.
  19. Lê Xuân Roanh, 2002. Xây dựng đập đất vùng Miền trung với đất có tính chất
  cơlý đặc biệt, luận án Tiến sĩKỹ thuật -Đại học Thủy lợi.
  20. LêQuang Thế, 2005. Nghiên cứu lựa chọn độchặt - độ ẩm ban đầu hợp lý của
  đất đắp vàcông nghệ đầm nén thích hợp đểnâng cao ổn định đập đất trong điều
  kiện Miền Nam, luận án Tiến sĩKỹthuật -Đại học Thủy lợi.
  21. Nguyễn Văn Thơ, Phạm Văn Thìn, 1978. “Những khảnăng sửdụng đất Bazan
  làm vật liệu đắp đập” -Tập san của BộThủy lợi 191, 9/1978.
  22. Nguyễn Văn Thơ, 1975. Xét lực dính trong tính toán ổn định và chuyển vị lâu
  dài của công trình chịu lực ngang, luận án Tiến sĩ Kỹ Thuật Mac tư Khoa.
  23. Nguyễn Văn Thơ, 1987 . Những nguyên lý sửdụng các loại đất đặc biệt đểxây
  dựng nền đường ô tô trong điều kiện miền Nam Việt Nam, luận án Tiến sĩKH -Mạc
  TưKhoa.
  24. Nguyễn Văn Thơ, 1980. “Một số tính chất c ủa đất có liên quan đến việc sử
  dụng đất tại chỗ để đắp đập ở các tỉnh phía Nam”. Tập san Thủy lợi s ố (5-6-7-8)/1980.

  Xem Thêm: Nghiên cứu sự thay đổi tính chất cơ lý của đất đắp sau khi hồ tích nước theo thời gian có ảnh hưởng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu sự thay đổi tính chất cơ lý của đất đắp sau khi hồ tích nước theo thời gian có ảnh hưởng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status