Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của các loài lá kim: Pinus dalatensis, Pinus kesiya và Podocarpus neriifolius ở Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của các loài lá kim: Pinus dalatensis, Pinus kesiya và Podocarpus neriifolius ở Việt Nam

  LỜI CẢM ƠN

  Luận án này được hoàn thành tại Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công
  nghệ Việt Nam. Trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã nhận được nhiều sự giúp đỡ quý
  báu của thầy cô, các nhà khoa học cũng như đồng nghiệp, bạn bè và gia đình.
  Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến PGS.TS. Trịnh Thị Thủy
  và TS. Nguyễn Thanh Tâm là những người đã hướng dẫn tận tình, chu đáo và tạo mọi
  điều kiện giúp đỡ tôi trong thời gian thực hiện luận án.
  Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể cán bộ Phòng Nghiên cứu hợp chất thiên nhiên,
  Phòng Tổng hợp hữu cơ, Viện Hóa học đã giúp đỡ, hỗ trợ tôi trong suốt quá trình làm
  luận án.
  Tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Học viện Khoa học và Công
  nghệ, lãnh đạo Viện Hóa học, bộ phận đào tạo Phòng Quản lý tổng hợp đã tạo điều kiện
  và giúp đỡ tôi hoàn thành luận án.
  Tôi xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo Trường Đại học Khánh Hòa, trưởng Khoa
  cùng cán bộ của Khoa Tự nhiên và Công nghệ đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi
  trong thời gian làm luận án.
  Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn tới GS.TSKH. Trần Văn Sung đã có những định
  hướng xây dựng nền móng ban đầu cho tôi trên con đường học tập và nghiên cứu khoa
  học.
  Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn gia đình và bạn bè đã cổ vũ, động viên tôi
  hoàn thành luận án.
  Tôi xin trân trọng cảm ơn !
  Hà Nội, ngày tháng năm 2017
  Tác giả luận án


  Nguyễn Hoàng Sa
  i

  MỤC LỤC
  MỤC LỤC . i
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT . iv
  DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG . vii
  DANH MỤC CÁC HÌNH . viii
  PHỤ LỤC ix
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1. TỔNG QUAN 3
  1.1. Tổng quan về các loài nghiên cứu 3
  1.1.1. Thông đà lạt (Pinus dalatensis) 3
  1.1.2. Thông ba lá (Pinus kesiya) . 3
  1.1.3. Thông tre lá dài dài (Podocarpus neriifolius) 4
  1.2. Tình hình nghiên cứu về hóa học một số loài thuộc chi Pinus . 5
  1.2.1. Nghiên cứu về thành phần tinh dầu từ chi Pinus . 5
  1.2.2. Các hợp chất terpenoid từ chi Pinus 6
  1.2.3. Các hợp chất flavonoid từ chi Pinus . 14
  1.2.4. Các hợp chất lignan từ chi Pinus . 17
  1.2.5. Các hợp chất khác từ chi Pinus 19
  1.3. Một số nghiên cứu về thành phần hóa học của Thông ba lá . 20
  1.4. Các nghiên cứu về hoạt tính sinh học của các chất phân lập từ các loài thuộc chi
  Pinus 20
  1.4.1. Hoạt tính kháng viêm và giảm đau 21
  1.4.2. Hoạt tính ức chế các khối u và kháng ung thư . 22
  1.4.3. Hoạt tính kháng khuẩn và kháng nấm 24
  1.4.4. Hoạt tính chống oxi hóa . 26
  1.4.5. Hoạt tính kháng virus và một số hoạt tính khác . 27
  1.5. Tình hình nghiên cứu về hóa học và hoạt tính sinh học một số loài thuộc chi
  Podocarpus. 28
  1.6. Tình hình nghiên cứu về hóa học của loài thông tre lá dài (Podocarpus
  neriifolius) . 39
  Chương 2. THỰC NGHIỆM 42
  ii

  2.1. Thu hái mẫu cây và xác định tên khoa học . 42
  2.2. Phương pháp xử lý và chiết mẫu . 42
  2.3. Phương pháp khảo sát, phân tách và tinh chế các hợp chất từ mẫu thực vật 42
  2.4. Phương pháp xác định cấu trúc . 43
  2.5. Phương pháp thử một số hoạt tính sinh học 43
  2.6. Hóa chất và thiết bị . 46
  2.7. Quy trình chiết và thu các chiết xuất từ các loài thực vật nghiên cứu 47
  2.8. Phân lập chất từ các chiết xuất 48
  2.8.1. Phân lập các chất từ chiết xuất ethyl acetate của gỗ Thông đà lạt . 48
  2.8.2. Phân lập các chất từ chiết xuất n-butanol của gỗ Thông đà lạt 49
  2.8.3. Phân lập các chất từ chiết xuất n-hexane của lá Thông đà lạt . 49
  2.8.4. Phân lập các chất từ chiết xuất ethyl acetate của lá Thông đà lạt 50
  2.8.5. Phân lập các chất từ chiết xuất ethyl acetate của rễ Thông ba lá . 51
  2.8.6. Phân lập các chất từ chiết xuất ethyl acetate của gỗ Thông tre lá dài 52
  2.9. Dữ kiện phổ của các chất tách được . 60
  Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . 70
  3.1. Các chất được phân lập từ Thông đà lạt (Pinus dalatensis) . 70
  3.1.1. Chất TT1: Caryolane-1β,9β-diol . 70
  3.1.2. Hỗn hợp TT2 . 71
  3.1.3. Chất TT3: 15-Methoxypinusolidic acid 73
  3.1.4. Chất TT4: Lambertianic acid 75
  3.1.5. Chất TT5: 8(17), 13-ent-Labdadien-15→16-lactone-19-oic acid . 77
  3.1.6. Chất TT6: Isopimaric acid . 78
  3.1.7. Chất TT12: 3β-Hydroxy-14-serraten-21-one 79
  3.1.8. Chất TF1: Pinocembrin 81
  3.1.9. Chất TF2: Chrysin . 82
  3.1.10. Chất TF3: Pinostrobin 83
  3.1.11. Chất TF4: (+) Catechin 84
  3.1.12. Chất TF5: Kaempferol . 85
  iii

  3.1.13. Chất TF7: Kaempferol 3-O-(3′′,6′′-di-O-E-p-coumaroyl)-β-D-glucopyrano-
  side . 86
  3.1.14. Chất TP1: Dihydropinosylvin 89
  3.1.15. Chất TP2: Dihydropinosylvin 5-methyl ether . 89
  3.1.16. Chất TP3: 3-Hydroxy-5-methoxystilbene . 90
  3.1.17. Hỗn hợp TP5 90
  3.1.18. Chất TP6: Vanillic acid 4-(-β-D-glucopyranoside) . 92
  3.1.19. Chất TL1: (+) Lariciresinol . 94
  3.1.20. Chất TL3: Cedrusin-4-O-β-D-glucopyranoside 95
  3.1.21. Chất TS1: β-Sitosterol 97
  3.1.22. Chất TS2: Daucosterol . 98
  3.2. Các chất được phân lập từ Thông ba lá (Pinus kesiya) . 99
  3.2.1. Chất TT11: 7-Oxo-15-hydroxydehydroabietic acid 99
  3.2.2. Chất TF6: 3′-O-Methylcatechin 7-O-β-D-glucopyranoside 101
  3.2.3. Chất TP4: Resveratrol-3-O-β-D-glucoside. . 102
  3.2.4. Chất TP7: 3,4-Dimethoxyphenyl 2-O-(3-O-methyl-α-L-rhamnopyranosyl) -β-
  D-glucopyranoside . 103
  3.2.5. Chất TL2: Cedrusin . 105
  3.3. Các chất được phân lập từ Thông tre lá dài (Podocarpus neriifolius) 105
  3.3.1. Chất TT7: Totarol 105
  3.3.2. Chất TT8: Totarol-19-carboxylic acid . 106
  3.3.3. Chất TT9: Inumakiol D . 107
  3.3.4. Chất TT10: Macrophyllic acid . 108
  3.4. Hoạt tính sinh học của một số chất sạch . 111
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 116
  DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ 119
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 120


  iv

  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
  Các phương pháp sắc ký
  CC Column Chromatography Sắc ký cột thường
  GFC Gel filtration chromatography Sắc ký lọc Gel
  TLC Thin Layer Chromatography Sắc ký bản mỏng
  Các phương pháp phổ
  1 H-NMR Proton Nuclear Magnetic Resonance
  Spectroscopy
  Phổ cộng hưởng từ hạt nhân
  1 H

  13 C-NMR Carbon-13 Nuclear Magnetic Resonance
  Spectroscopy
  Phổ cộng hưởng từ hạt nhân
  carbon 13
  COSY
  Correlation Spectroscopy
  Phổ tương tác hai chiều 1 H-
  1 H
  DEPT Distortionless Enhancement by Polarisa-
  tion Transfer
  Phổ DEPT
  ESI-MS Electron Spray Ionization Mass Spec-
  trometry
  Phổ khối ion hóa phun mù
  điện tử
  HR-ESI-MS High Resolution - Electron Spray Ioniza-
  tion - Mass Spectrometry
  Phổ khối phân giải cao ion
  hóa phun mù điện tử
  HMBC
  Heteronuclear Multiple Bond Correlation
  Phổ tương tác dị hạt nhân
  qua nhiều liên kết
  s: singlet d: doublet t: triplet q: quartet
  m: multiplet brs: broad singlet brd: broad doublet
  dd: doublet of doublets ddd: doublet of doublet of doublets
  td: triplet of doublets dt: doublet of triplets

  HSQC Heteronuclear Single Quantum
  Coherence
  Phổ tương tác dị hạt nhân
  qua một liên kết
  IR Infrared Spectroscopy Phổ hồng ngoại
  NOESY Nuclear Overhauser Effect Spectroscopy Phổ NOESY
  Các dòng tế bào
  9-KB Human epidermoid carcinoma
  Ung thư biểu mô họng ở
  người
  26-L5 Murine colon carcinoma Ung thư ruột kết ở chuột
  A-431 Human epidermoid carcinoma Ung thư biểu mô ở người
  A-549 Human bronchogenic carcinoma Ung thư phổi ở người
  v

  Bel-7402 Human hepatoma Ung thư gan ở người
  DU-145 Human prostate adenocarcinoma
  Ung thư tuyến tiền liệt ở
  người
  HeLa HeLa cell line Tế bào ung thư Hela
  Hep-G2 Human hepatocellular carcinoma Ung thư gan ở người
  HL-60 Human promyelocytic leukemia
  Ung thư máu cấp tính ở
  người
  HT-1080 Human fibrosarcoma
  bào ung thư biểu mô liên kết
  di căn ở người
  KB Human epidermoid carcinoma Ung thư biểu mô ở người
  L-929 Mouse fibroblast
  Ung thư biểu mô liên kết sợi
  ở chuột
  LNCaP Human prostate adenocarcinoma
  Ung thư tuyến tiền liệt ở
  người
  LU Human bronchogenic carcinoma Ung thư phổi ở người
  MCF-7 Human breast adenocarcinoma Ung thư vú ở người
  NCI-H292 Human lung mucoepidermoid
  Ung thư biểu mô phổi ở
  người
  OCI-AML Acute Myeloid Leukemia cells
  Tế bào ung thư bạch cầu
  myeloid cấp tính
  P-388 Lymphocytic leukemia
  Ung thư máu lympho
  (Ung thư bạch cầu)
  PC-3 Human prostate adenocarcinoma
  Ung thư tuyến tiền liệt ở
  người
  SK-LU-1 Human Caucasian Lung adenocarcinoma Ung thư phổi ở người
  SK-N-SH Human neuroblastoma cell line
  U nguyên bào thần kinh ở
  người
  SMMC-
  7721
  Human hepatocarcinoma
  Ung thư biểu mô tế bào gan
  ở người
  T-47D Human ductal breast epithelial tumor Ung thư vú ở người
  U-397 Human leukemic monocyte lymphoma Ung thư máu ở người
  Các viết tắt khác
  COX-2 Cyclooxygenase-2 Enzym cyclooxygenase-2
  CTPT Công thức phân tử
  EBV Epstein-Barr Virus Virus Epstein-Barr
  ED 50 Effective Dose
  Liều tác dụng tối đa trên 50%
  đối tượng thử
  vi


  FIV Feline immunodeficiency virus
  Virus gây suy giảm miễn
  dịch ở động vật họ mèo
  HSV Herpes simplex virus Virus Herpes simplex
  HIV Human immunodeficiency virus
  Virus gây suy giảm miễn
  dịch ở người
  IC 50 Inhibitory Concentration 50%
  Nồng độ ức chế 50% đối
  tượng thử
  LD 50 Lethal Dose 50 Liều gây chết 50% thú thử
  MIC Minimum Inhibitory Concentration Nồng độ ức chế tối thiểu
  MMTV Mouse mammary tumour virus
  Chủng virus gây ung thư vú
  ở chuột
  OD Optical Density Mật độ quang
  ROS Reactive oxygen species
  Những phần tử hoạt động
  chứa Oxygen
  mp Melting point Điểm nóng chảy

  n-BuOH n-Butanol Ac Acetoxyl
  CDCl 3 Chloroform deuteri (d) Bz Benzoyl
  DCM Dichloromethane OMe Methoxy
  DMSO Dimethylsulfoxide Ph Phenyl
  EtOAc Ethyl acetate Et Ethyl
  EtOH Ethanol Me Methyl
  MeOH Methanol Glc Glucose
  CD 3 OD Methanol deuteri (d 4 )
  TMS Tetramethylsilane Xyl Xylose
  C Carbon bậc 4 R f
  Retardation factor
  (retention factor)
  dm Dung môi
  vii


  DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG

  Bảng 1.1. Các khung cơ bản của các terpenoid đã được phân lập từ các loài Pinus . 8
  Bảng 1.2. Cấu trúc các chất terpenoid đã được phân lập từ các loài Pinus . 9
  Bảng 1.3. Những khung cơ bản của các flavonoid đã được phân lập từ các loài Pinus . 14
  Bảng 1.4. Cấu trúc các chất flavonoid đã được phân lập từ một số loài Pinus 16
  Bảng 1.5. Cấu trúc các chất lignan đã được phân lập từ một số loài Pinus . 18
  Bảng 1.6. Cấu trúc một số chất khác đã được phân lập từ một số loài Pinus 19
  Bảng 1.7. Cấu trúc các chất được phân lập từ một số loài Podocapus 33
  Bảng 1.8. Cấu trúc một số chất đã được phân lập từ loài Thông tre lá dài (Podocapus
  neriifolius) 40
  Bảng 3.1. Số liệu phổ của TT1 và caryolane-1β,9β-diol . 70
  Bảng 3.2. Số liệu gán phổ 1 HNMR và 13 CNMR của TT2a và TT2b 72
  Bảng 3.3. Số liệu phổ của TT3 và 15-methoxypinusolidic acid . 74
  Bảng 3.4. Số liệu phổ của TT4 và lambertianic acid . 76
  Bảng 3.5. Số liệu phổ của chất TT5 và 8(17),13-ent-labdadien-15→16-lactone-19-oic acid
  78
  Bảng 3.6. Số liệu phổ của TT12 so với 429 và 430 81
  Bảng 3.7. Số liệu phổ của TF7 và 3-O-(3′′,6′′-di-O-E-p-coumaroyl)-β-D-glucopyranoside
  87
  Bảng 3.8. So sánh số liệu phổ của TP6 với chất 431 và vanillic acid 4-(-β-D-
  glucopyranoside 93
  Bảng 3.9. So sánh số liệu phổ của TL3 với chất 218 và 432 . 97
  Bảng 3.10. Số liệu phổ của TT11 và abiesadine R, abiesadine O . 100
  Bảng 3.11. So sánh số liệu phổ của TP7 với 3,4-dimethoxyphenyl 2-O-(3-O-methyl-α-L-
  rhamnopyranosyl)-β-D-glucopyranoside . 104
  Bảng 3.12. So sánh số liệu phổ 13 C-NMR của TT7, TT8 và TT9 . 108
  Bảng 3.13. Số liệu phổ của TT10 so với totarol-19-carboxylic acid (TT8) . 111
  Bảng 3.14. Kết quả thử in vitro trên các dòng tế bào SK-LU-1, MCF-7 và Hep-G2 của một
  số chất sạch 112

  viii

  DANH MỤC CÁC HÌNH

  Hình 1.1. Hình chụp cây Thông đà lạt (1), tiêu bản cành mang lá và quả (2), quả (3) 3
  Hình 1.2. Hình chụp quần thể cây (1) rễ (2) và lá (3) của thông ba lá . 4
  Hình 1.3. Hình chụp mẫu gỗ (1), tiêu bản lá (2) của Thông tre lá dài . 4
  Hình 2.1. Sơ đồ chung mô tả quá trình chiết và thu được các chiết xuất . 47
  Hình 2.2. Sơ đồ mô tả quá trình phân lập các chất từ chiết xuất ethyl acetate của gỗ Thông
  đà lạt 54
  Hình 2.3. Sơ đồ mô tả quá trình phân lập các chất từ chiết xuất n-butanol của gỗ Thông
  đà lạt 55
  Hình 2.4. Sơ đồ mô tả quá trình phân lập các chất từ chiết xuất n-hexane của lá Thông
  đà lạt 56
  Hình 2.5. Sơ đồ mô tả quá trình phân lập các chất từ chiết xuất ethyl acetate của lá Thông
  đà lạt 57
  Hình 2.6. Sơ đồ mô tả quá trình phân lập các chất từ chiết xuất ethyl acetate của rễ Thông
  ba lá . 58
  Hình 2.7. Sơ đồ mô tả quá trình phân lập các chất từ chiết xuất ethyl acetate của gỗ Thông
  tre lá dài . 59
  Hình 3.1. Các tương tác chính trên phổ HMBC của TT2a và TT2b 73
  Hình 3.2. Các tương tác chính trên phổ HMBC của TT4 . 76
  Hình 3.3. Các tương tác chính trên phổ HMBC và NOESY của TT6 . 79
  Hình 3.4. Các tương tác chính trên phổ HMBC của TP6 . 94
  Hình 3.5. Các tương tác chính trên phổ HMBC và NOESY của TL1 . 95
  Hình 3.6. Các tương tác chính trên phổ HMBC của TT11 . 100
  Hình 3.7. TT10 và các tương tác chính trên phổ HMBC và NOESY của TT10. 109
  Hình 3.8. Số lượng của các tế bào OCI-AML sau 24 giờ khi thử nghiệm với TT2, TT6,
  TT10, TF1, TP2 và TL1 113
  Hình 3.9. Số lượng của các tế bào OCI-AML chết theo chương trình (apoptosis) sau 24
  giờ khi thử nghiệm với TT2, TT6, TT10, TF1, TP2 và TL1. . 114
  Hình 3.10. Số lượng các tế bào OCI-AML trong các pha trong chu trình của tế bào khi
  được xử lí. (A): TT2; (B): TT6 (C): TT10; (D): TF1; (E): TP2 ở các nồng độ khác
  nhau . 115

  ix

  PHỤ LỤC
  Phụ lục 1 Các phổ của hợp chất TT1 PL1
  Phụ lục 2 Các phổ của hỗn hợp TT2 PL5
  Phụ lục 3 Các phổ của hợp chất TT3 PL13
  Phụ lục 4 Các phổ của hợp chất TT4 PL17
  Phụ lục 5 Các phổ của hợp chất TT5 PL24
  Phụ lục 6 Các phổ của hợp chất TT6 PL28
  Phụ lục 7 Các phổ của hợp chất TT12 PL38
  Phụ lục 8 Các phổ của hợp chất TF1 PL41
  Phụ lục 9 Các phổ của hợp chất TF2 PL45
  Phụ lục 10 Các phổ của hợp chất TF3 PL48
  Phụ lục 11 Các phổ của hợp chất TF4 PL51
  Phụ lục 12 Các phổ của hợp chất TF5 PL53
  Phụ lục 13 Các phổ của hợp chất TF7 PL56
  Phụ lục 14 Các phổ của hợp chất TP1 PL60
  Phụ lục 15 Các phổ của hợp chất TP2 PL64
  Phụ lục 16 Các phổ của hợp chất TP3 PL67
  Phụ lục 17 Các phổ của hỗn hợp TP5 PL69
  Phụ lục 18 Các phổ của hợp chất TP6 PL74
  Phụ lục 19 Các phổ của hợp chất TL1 PL80
  Phụ lục 20 Các phổ của hợp chất TL3 PL89
  Phụ lục 21 Các phổ của hợp chất TS1 PL94
  Phụ lục 22 Các phổ của hợp chất TS2 PL97
  Phụ lục 23 Các phổ của hợp chất TT11 PL101
  Phụ lục 24 Các phổ của hợp chất TF6 PL108
  Phụ lục 25 Các phổ của hợp chất TP4 PL113
  Phụ lục 26 Các phổ của hợp chất TP7 PL117
  Phụ lục 27 Các phổ của hợp chất TL2 PL122
  Phụ lục 28 Các phổ của hợp chất TT7 PL126
  Phụ lục 29 Các phổ của hợp chất TT8 PL130
  Phụ lục 30 Các phổ của hợp chất TT9 PL135
  Phụ lục 31 Các phổ của hợp chất TT10 PL147
  Phụ lục 32
  Các biểu đồ biểu thị kết quả thử hoạt tính chống tăng
  sinh trên dòng tế bào OCI-AML của TF3
  PL155
  Phụ lục 33
  Kết quả phân tích protein bằng Western plot của hỗn
  hợp TT2 với các tế bào OCI-AML
  PL155
  1

  MỞ ĐẦU
  Ngày nay, đi đôi với sự phát triển nhanh chóng về mọi mặt của xã hội loài người là
  nhiều vấn đề nghiêm trọng mà cả thế giới đang phải đối mặt. Trong tám mục tiêu thiên niên
  kỷ mà nhân loại cố gắng đạt được trong thế kỷ 21 (gọi tắt là MDGs từ tiếng Anh:
  Millennium Development Goals), thì vấn đề có liên quan tới sức khỏe của con người là một
  trong số mục tiêu được đặt lên hàng đầu. Rõ ràng, biến đổi khí hậu đang diễn ra trên phạm
  vi toàn cầu cùng với sự ô nhiễm ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng và vấn đề thực
  phẩm bẩn đã và đang gây ra những ảnh hưởng vô cùng tiêu cực đến sức khỏe của con người
  nói riêng và sự sống của toàn thể sinh vật trên trái đất nói chung. Cụ thể là, gần đây nhân
  loại luôn phải đối mặt với những dịch bệnh nguy hiểm và có khả năng lan rộng thành đại
  dịch ở quy mô toàn cầu. Có thể lấy một số ví dụ điển hình như HIV/AIDS, các loại ung
  thư, các loại bệnh viêm nhiễm, các loại cúm virus, bệnh do virus Ebola, các biến chứng do
  nhiễm virus Zika, tim mạch, đái tháo đường, vv . Việc tìm ra phương pháp hiệu quả để
  điều trị các bệnh này là vấn đề vô cùng khó khăn, nó đặt ra nhiều thách thức lớn cho các
  nhà khoa học. Trước thực trạng đó, một trong những con đường hữu hiệu để phát hiện ra
  các chất có hoạt tính tiềm năng có thể phát triển thành thuốc mới chữa bệnh cho người, vật
  nuôi và cây trồng là đi từ các hợp chất thiên nhiên. Và như thế, người ta có thể sử dụng các
  hợp chất có nguồn gốc thiên nhiên một cách trực tiếp để làm thuốc, hoặc sử dụng chúng
  làm chất dẫn đường để nghiên cứu tổng hợp các loại thuốc mới.
  Việt Nam là nước có khí hậu và địa hình rất đa dạng, gồm có bốn miền khí hậu chủ
  yếu: khí hậu phía Bắc, phía Nam, Trung và nam Trung bộ, khí hậu Biển Đông. Việt nam
  với trên 3000 km bờ biển và 4/5 diện tích là đồi núi. Những đặc điểm về điều kiện tự nhiên
  và khí hậu như trên đã tạo ra thảm thực vật có đa dạng sinh học cao. Theo những nghiên
  cứu mới đây ở Việt Nam có hơn 11.000 loài thực vật bậc cao có mạch, 800 loài rêu, 600
  loài nấm, hơn 2000 loài tảo, 537 loài vi tảo, 667 loài rong biển và 15 loài cỏ biển, trong đó
  nhiều loài được dùng làm thuốc [1].
  Trong thảm thực vật phong phú và đa dạng ấy, các loài cây lá kim là những cây rừng
  quan trọng cả về sinh thái, kinh tế, thương mại và văn hóa. Ngoài nguồn cung cấp gỗ, tinh
  dầu thông còn là nguyên liệu chính trong nhiều ngành công nghiệp (công nghiệp sơn, công
  2

  nghiệp chất béo, vv .), một số loài Thông còn được dùng là vị thuốc dân tộc. Thông còn là
  môi trường của nhiều loài nấm nội kí sinh, Taxol
  ®
  (paclitaxel) là thuốc chống ung thư được
  cho là tốt nhất hiện nay được phát hiện từ loài thông đỏ ở châu Âu.
  Cũng như các chi khác trong bộ Thông (Pinales), nhiều loài trong chi Pinus L.
  (Pinaceae) và chi Podocarpus L'Hér. ex Pers. (Podocarpaceae) từ lâu đã gắn bó với đời
  sống hằng ngày của người dân và cũng được sử dụng trong y học cổ truyền để trị nhiều loại
  bệnh khác nhau. Trong khi đó, tính tới thời điểm này (2017) tuy đã có nhiều công trình
  nghiên cứu nghiên cứu về mặt hóa học cũng như hoạt tính sinh học của trên một trăm loài
  Pinus và khoảng tám mươi loài Podocarpus nhưng vẫn còn có nhiều loài trong hai chi này
  hầu như chưa được nghiên cứu hoặc mới chỉ có những nghiên cứu bước đầu. Trong đó, loài
  Thông đà lạt (Pinus dalatensis Ferré) là một loài gần như đặc hữu của Việt Nam và chưa
  được nghiên cứu về mặt hóa học; Thông ba lá (Pinus kesiya Royle ex Gordon) và loài
  Thông tre lá dài (Podocarpus neriifolius D. Don) trên thế giới mới chỉ có một vài nghiên
  cứu nên việc nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của ba loài này là rất
  cần thiết, nhằm góp phần tạo cơ sở để hướng đến nghiên cứu khai thác và sử dụng sau này.
  Chính vì lý do trên, mục tiêu của các nghiên cứu trong luận án này là:
  1. Nghiên cứu thành phần hóa học của ba loài lá kim: Thông đà lạt (P. dalatensis),
  Thông ba lá (P. kesiya) và Thông tre lá dài (P. neriifolius)
  2. Thử nghiệm một số hoạt tính sinh học của các chất sạch tách ra từ các loài trên để
  tìm kiếm các hoạt chất tiềm năng có thể ứng dụng vào cuộc sống.

  Xem Thêm: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của các loài lá kim: Pinus dalatensis, Pinus kesiya và Podocarpus neriifolius ở Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của các loài lá kim: Pinus dalatensis, Pinus kesiya và Podocarpus neriifolius ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status