Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Đặc điểm và quy luật phân bố các thành tạo trầm tích Holocen khu vực ven biển thành phố Hải Phòng phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đặc điểm và quy luật phân bố các thành tạo trầm tích Holocen khu vực ven biển thành phố Hải Phòng phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng

  LỜI CẢM ƠN

  Luận án được thực hiện tại Phòng Trầm tích, Viện Địa chất; Khoa Các khoa
  học trái đất, Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công
  nghệ Việt Nam.
  Trong quá trình thực hiện luận án, Nghiên cứu sinh đã nhận được rất nhiều
  sự giúp đỡ, tạo điều kiện của tập thể Ban lãnh đạo Học viên Khoa học và Công
  nghệ, Ban lãnh đạo Viện Địa chất cùng các phòng quản lý, phòng nghiên cứu, tôi
  xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành về sự giúp đỡ đó .
  Nghiên cứu sinh xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS. Đỗ Minh Đức,
  PGS.TS. Doãn Đình Lâm, những thầy giáo trực tiếp hướng dẫn và chỉ bảo cho tôi
  hoàn thành luận án này.
  Nghiên cứu sinh trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ vô cùng quý báu các nhà khoa
  học: GS.TS. Trần Nghi, GS.TSKH. Phạm Văn Tỵ, PGS.TS. Nguyễn Huy Phương,
  PGS.TSKH. Nguyễn Địch Dỹ, PGS.TSKH. Vũ Cao Minh, TS. Đinh Xuân Thành,
  TS. Nguyễn Đình Nguyên, TS. Phạm Nguyễn Hà Vũ, TS. Nguyễn Văn Bình.
  Tôi xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp của tôi đang công tác tại
  Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng, Công ty cổ phần
  E.C.C và gia đình đã động viên, khích lệ, tạo điều kiện và giúp đỡ tôi trong suốt quá
  trình thực hiện và hoàn thành luận án này. i
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . iv
  DANH MỤC HÌNH . v
  DANH MỤC BẢNG viii
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ ĐẶC ĐIỂM KHU
  VỰC VEN BIỂN THÀNH PHỐ HẢI PHÕNG 5
  1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 5
  1.1.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước . 5
  1.1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước . 7
  1.1.3. Những tồn tại cần được giải quyết . 17
  1.2. ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC VEN BIỂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 18
  1.2.1. Khái niệm khu vực ven biển . 18
  1.2.2. Vị trí khu vực nghiên cứu . 20
  1.2.3. Đặc điểm khí hậu 22
  1.2.4. Đặc điểm thủy, hải văn . 23
  1.2.5. Đặc điểm địa hình, địa mạo 24
  1.2.6. Đặc điểm địa tầng khu vực nghiên cứu 26
  1.2.7. Đặc điểm địa chất thủy văn 32
  1.2.8. Đặc điểm kiến tạo . 33
  1.2.9. Đặc điểm kinh tế xã hội khu vực ven biển thành phố Hải Phòng 34
  Chương 2. CƠ SỞ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36
  2.1. CƠ SỞ TÀI LIỆU 36
  2.1.1. Nhóm tài liệu địa chất và trầm tích 36
  2.1.2. Nhóm tài liệu nghiên cứu địa chất công trình 36
  2.2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN . 40
  2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 41
  2.3.1. Phương pháp khảo sát hiện trường . 41
  2.3.2. Các phương pháp nghiên cứu trầm tích 41 ii
  2.3.3. Phương pháp địa chấn nông phân giải cao . 46
  2.3.4. Phương pháp khoan lấy mẫu và thí nghiệm hiện trường . 46
  2.3.5. Phương pháp thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý đất và xử lý số liệu . 51
  2.3.6. Phương pháp địa tin học . 53
  2.3.7. Phương pháp tính lún nền đất . 53
  Chương 3. ĐẶC ĐIỂM VÀ QUY LUẬT PHÂN BỐ TRẦM TÍCH HOLOCEN
  KHU VỰC VEN BIỂN THÀNH PHỐ HẢI PHÕNG 57
  3.1. KHÁI NIỆM TƯỚNG TRẦM TÍCH VÀ ĐỊA TẦNG HOLOCEN . 57
  3.1.1. Khái niệm tướng trầm tích 57
  3.1.2. Địa tầng Holocen 57
  3.1.3. Độ sâu và bề dày trầm tích Holocen khu vực ven biển Hải Phòng 60
  3.2. ĐẶC ĐIỂM TRẦM TÍCH HOLOCEN KHU VỰC VEN BIỂN THÀNH
  PHỐ HẢI PHÒNG 63
  3.2.1. Các tướng trầm tích Holocen sớm-giữa (Q 2
  1-2
  ) 63
  3.2.2. Các tướng trầm tích Holocen giữa – muộn (Q 2
  2-3
  ) . 75
  3.3. TÍNH CHẤT CƠ LÝ CÁC TRẦM TÍCH HOLOCEN . 85
  3.3.1. Khái niệm đất yếu . 85
  3.3.2. Tính chất cơ lý của các tướng trầm tích Holocen . 87
  3.4. QUY LUẬT PHÂN BỐ VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN TRẦM TÍCH
  HOLOCEN VÙNG VEN BIỂN HẢI PHÒNG 91
  3.5. TƯƠNG QUAN TƯỚNG TRẦM TÍCH VÀ PHÂN LOẠI ĐẤT THEO ĐỊA
  CHẤT CÔNG TRÌNH 94
  Chương 4. MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM TRẦM TÍCH HOLOCEN
  VÀ CÁC SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 101
  4.1. PHÂN VÙNG TRẦM TÍCH HOLOCEN . 101
  4.1.1. Tiêu chí phân vùng . 101
  4.1.2. Kết quả phân vùng trầm tích Holocen 101
  4.2. HIỆN TRẠNG CÁC SỰ CỐ CÔNG TRÌNH DO LÚN, LÚN LỆCH 122
  4.2.1. Hiện trạng các sự cố công trình xây dựng nhà dân dụng và công nghiệp . 122
  4.2.2. Hiện trạng các sự cố trong xây dựng bến bãi container dịch vụ cảng 124 iii
  4.2.3. Nguyên nhân sự cố lún, lún lệch các công trình xây dựng 126
  4.3. TƯƠNG QUAN GIỮA LÚN VỚI CÁC THÀNH TẠO TRẦM TÍCH
  HOLOCEN . 127
  4.3.1. Tính toán lún trong trầm tích Holocen . 128
  4.3.2. Tương quan giữa lún với các thành tạo trầm tích Holocen 136
  4.3.3. Lún cố kết theo thời gian và mực nước biển dâng . 139
  4.4. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG TRÊN NỀN
  ĐẤT YẾU TRẦM TÍCH HOLOCEN 142
  4.4.1. Một số giải pháp chung xử lý nền đất yếu phổ biến hiện nay 142
  4.4.2. Một số giải pháp công trình cụ thể . 143
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 148
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN
  LUẬN ÁN . 151
  TÀI LIỆU KHAM KHẢO 152
  PHỤ LỤC . 158


  iv


  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

  BĐKH : Biến đổi khí hậu
  CP : Cổ phần
  CPXD : Cổ phần xây dựng
  CPT : Thí nghiệm xuyên tĩnh (Method of cone penetration test)
  MNBD : Mực nước biển dâng
  nnk : Nhiều người khác
  SPT : Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (Standard penetration test)
  TB : Trung bình
  TCN : Tiêu chuẩn ngành
  TCXD : Tiêu chuẩn xây dựng
  TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam


  v
  DANH MỤC HÌNH
  Hình 1.1. Phạm vi khu vực nghiên cứu . 21
  Hình 1.2. Bản đồ địa chất khu vực ven biển thành phố Hải Phòng (Trích lược từ
  Bản đồ địa chất và khoáng sản thành phố Hải Phòng tỷ lệ 1:50.000) [46] . 27
  Hình 1.3. Mặt cắt tuyến IV, trích tờ bản đồ Hải Phòng tỷ lệ 1/50.000 [46] . 28
  Hình 1.4. Cột địa tầng trầm tích Đệ tứ khu vực nghiên cứu [7] . 31
  Hình 2.1. Sơ đồ tài liệu thực tế khu vực ven biển thành phố Hải Phòng 37
  Hình 2.2. Biểu đồ phân loại trầm tích của Folk (1954) 43
  Hình 2.3. Đo địa chấn nông phân giải cao theo tuyến Đình Vũ – Bán đảo Đồ Sơn . 46
  Hình 2.4. Công tác khoan địa chất ở biển ven bờ huyện Tiên Lãng . 47
  Hình 2.5. Công tác lấy mẫu đất và mô tả đất tại hiện trường . 47
  Hình 2.6. Công tác khoan lấy mẫu, kết hợp thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT . 48
  Hình 2.7. Thí nghiệm xuyên tĩnh CPT tại khu vực nghiên cứu (quận Hải An) 49
  Hình 2.8. Sơ đồ tính lún tại các kiểu mặt cắt trầm tích và phân bố tải trọng. . 54
  Hình 3.1. Sơ đồ đẳng sâu đáy Holocen khu vực ven biển thành phố Hải Phòng . 60
  Hình 3.2. Sơ đồ đằng dày trầm tích Holocen khu vực ven biển thành phố Hải Phòng 61
  Hình 3.3. Sơ đồ đẳng sâu đáy Holocen giữa – muộn khu vực ven biển
  thành phố Hải Phòng . 62
  Hình 3.4. Trầm tích bùn đầm lầy ven biển tuổi Holocen sớm – giữa. Lỗ khoan
  DCV02, độ sâu 21,0 ư 21,4 m . 63
  Hình 3.5. Sơ đồ tướng trầm tích khu vực ven biển thành phố Hải Phòng 64
  Hình 3.6. Mặt cắt trầm tích theo tuyến 1 – 1’ . 65
  Hình 3.7. Mặt cắt trầm tích theo tuyến 2 – 2’ . 66
  Hình 3.8. Mặt cắt trầm tích theo tuyến 3 – 3’ . 66
  Hình 3.9. Mặt cắt trầm tích theo tuyến 4 – 4’ . 66
  Hình 3.10. Mặt cắt trầm tích theo tuyến 5 – 5’ . 67
  Hình 3.11. Mặt cắt trầm tích theo tuyến 6 – 6’ . 67
  Hình 3.12. Mặt cắt trầm tích theo tuyến 7 – 7’ . 67
  Hình 3.13. Mặt cắt trầm tích theo tuyến 8 – 8’ . 68 vi
  Hình 3.14. Mặt cắt trầm tích theo tuyến 9 – 9’ . 68
  Hình 3.15. Mặt cắt trầm tích theo tuyến 10 – 10’ . 68
  Hình 3.16. Mặt cắt tướng trầm tích minh giải từ băng địa chấn nông phân giải cao
  tuyến HP4 70
  Hình 3.17. Mặt cắt tướng trầm tích minh giải từ băng địa chấn nông phân giải cao
  tuyến HP9 71
  Hình 3.18. Mặt cắt tướng trầm tích minh giải từ băng địa chấn nông phân giải cao
  tuyến HP12 72
  Hình 3.19. Mặt cắt tướng trầm tích minh giải từ băng địa chấn tuyến HP11 . 73
  Hình 3.20. Trầm tích bùn estuary – vũng vịnh tuổi Holocen sớm – giữa. Lỗ khoan
  HK06, độ sâu 17,0 ư 17,4 m . 74
  Hình 3.21. Trầm tích bùn chân châu thổ tuổi Holocen muộn. Lỗ khoan HK06,
  độ sâu 11,0 ư 14,4 m . 75
  Hình 3.22. Trầm tích bùn cát tiền châu thổ tuổi Holocen muộn. Lỗ khoan HK06,
  độ sâu 7,4 ư 7,7 m . 77
  Hình 3.23. Trầm tích cát bùn bãi triều. Lỗ khoan KT03, độ sâu 0,5 ư 0,8 m . 79
  Hình 3.24. Trầm tích bùn bãi triều. Lỗ khoan HK06, độ sâu 0,3 ư 0,6 m 80
  Hình 3.25. Trầm tích cát cồn cát cửa sông. Lỗ khoan TT1, độ sâu 0,5 ư 0,8 m . 81
  Hình 3.26. Trầm tích bùn cửa sông estuary. Lỗ khoan DAP25, độ sâu 0,1 ư 0,3 m 82
  Hình 3.27. Trầm tích bùn cát đầm lầy cửa sông. Lỗ khoan DT03, độ sâu 2,0 ư 2,3 m 83
  Hình 3.28. Trầm tích bùn cát đồng bằng châu thổ. Lỗ khoan DT2, độ sâu 0,1ư 0,4 m . 84
  Hình 4.1. Sơ đồ minh họa phân vùng trầm tích Holocen khu vực nghiên cứu . 102
  Hình 4.2. Sơ đồ phân vùng trầm tích Holocen khu vực nghiên cứu . 103
  Hình 4.3. Các kiểu mặt cắt trầm tích Holocen – địa chất công trình (Vùng 1) 104
  Hình 4.3. Các kiểu mặt cắt trầm tích Holocen – địa chất công trình (Vùng 1) (tiếp) . 105
  Hình 4.4. Các kiểu mặt cắt trầm tích Holocen – địa chất công trình (Vùng 2) 113
  Hình 4.5. Các kiểu mặt cắt trầm tích Holocen – địa chất công trình (Vùng 3) 117
  Hình 4.6. Hình ảnh sự cố lún, lún lệch nhà số 12, 14, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng 122
  Hình 4.7. Hình ảnh sự cố lún nền bãi container Đình Vũ, Hải An, Hải Phòng 124
  Hình 4.8. Sơ đồ lún trầm tích Holocen (Cách tiếp cận 1) . 131 vii
  Hình 4.9. Sơ đồ lún trầm tích Holocen (Cách tiếp cận 2) . 132
  Hình P1.1. Một số hình ảnh các sự cố lún, lún lệch công trình xây dựng – Công
  trình nhóm 1 158
  Hình P1.2. Một số hình ảnh các sự cố lún nền bãi container dịch vụ cảng – Công
  trình nhóm 2 159

  viii
  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 1.1. Đặc trưng hình thái của một số sông chính khu vực nghiên cứu . 23
  Bảng 1.2. Độ muối trung bình tháng (‰) ở khu vực nghiên cứu và khu vực phụ cận 23
  Bảng 1.3. Các đặc trưng của sóng vùng biển Hải Phòng – Quảng Ninh 24
  Bảng 1.4. Đặc điểm thuỷ triều khu vực Hải Phòng và khu vực phụ cận 24
  Bảng 1.5. Diện tích, dân số và mật độ dân số khu vực nghiên cứu 34
  Bảng 2.1. Tổng hợp số lượng mẫu phân tích trong phòng và thí nghiệm hiện trường 39
  Bảng 2.2. Thang phân loại cấp hạt của Krumbein và Folk (1954) . 42
  Bảng 2.3. Trạng thái của đất theo sức kháng xuyên tiêu chuẩn N spt . 48
  Bảng 2.4. Độ chặt của đất xác định bằng xuyên côn 50
  Bảng 2.5. Các chỉ tiêu vật lý, cơ học và chỉ tiêu tính toán của trầm tích Holocen . 51
  Bảng 2.6. Phân loại đất theo chỉ số dẻo I P 52
  Bảng 2.7. Phân loại trạng thái của đất theo chỉ số sệt (B) 52
  Bảng 3.1. Phân loại đất yếu trầm tích Holocen . 86
  Bảng 3.2. Tính chất cơ lý các tướng trầm tích Holocen . 88
  Bảng 3.3. Tương quan tướng trầm tích và phân loại đất theo địa chất công trình 94
  Bảng 3.4. Loại đất và trạng thái các tướng trầm tích Holocen . 100
  Bảng 4.1. Tiêu chí phân vùng trầm tích Holocen . 101
  Bảng 4.2. Đặc điểm các kiểu mặt cắt trầm tích Holocen – địa chất công trình (Vùng 1) . 106
  Bảng 4.3. Đặc điểm các kiểu mặt cắt trầm tích Holocen – địa chất công trình (Vùng 2) . 114
  Bảng 4.4. Đặc điểm các kiểu mặt cắt trầm tích Holocen – Địa chất công trình (Vùng 3) 118
  Bảng 4.5. Kết quả phân vùng trầm tích Holocen khu vực nghiên cứu . 121
  Bảng 4.6. Một số sự cố lún, lún lệch công trình xây dựng (nhóm 1) . 123
  Bảng 4.7. Một số sự cố lún công trình xây dựng (nhóm 2) 125
  Bảng 4.8. Cách tiếp cận tính toán lún nền đất . 128
  Bảng 4.9. Các thông số và giao diện bảng tính toán lún nền đất 130
  Bảng 4.10. Kết quả tính lún trên cơ sở lý thuyết – Cách tiếp cận 1 131
  Bảng 4.11. Kết quả tính lún trên cơ sở lý thuyết – Cách tiếp cận 2 132
  Bảng 4.12. Kết quả tính lún nhà số 12, Cát Bi, Hải An 134 ix
  Bảng 4.13. Kết quả tính lún bãi container Vinalines, Đình Vũ 135
  Bảng 4.14. Kịch bản nước biển dâng . 140
  Bảng 4.15. Kết quả tính lún cố kết theo thời gian và mực nước biển dâng 141
  Bảng 4.16. Giải pháp nâng cao xử lý nền đất yếu khu vực nghiên cứu 145
  Bảng P2.1. Kết quả tính lún theo cách tiếp cận 1 và cách tiếp cận 2 160
  Bảng P3.2. Kết quả tính lún cố kết và kịch bản nước biển dâng 164
  Bảng P4.3. Kết quả tính lún các kiểu mặt cắt trong khu vực nghiên cứu – Cách tiếp
  cận 1 167
  Bảng P4.4. Kết quả tính lún các kiểu mặt cắt trong khu vực nghiên cứu – Cách tiếp
  cận 2 170
  Bảng P5.5. Kết quả tính lún công trình Nhà số 12, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng 173
  Bảng P5.6. Kết quả tính lún công trình Bãi container, Đình Vũ, Hải An, Hải Phòng . 176
  1
  MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Thành phố Hải Phòng là đô thị loại I cấp quốc gia và là thành phố cảng có
  tầm quan trọng đặc biệt đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
  Trước nhu cầu phát triển kinh tế theo xu hướng hội nhập sâu rộng với khu vực và
  thế giới, nhiều dự án đầu tư xây dựng mở rộng đã được hình thành và triển khai
  nhằm hiện đại hóa cơ sở hạ tầng của thành phố, đáp ứng được yêu cầu của sự phát
  triển kinh tế. Tuy nhiên, khu vực ven biển thành phố Hải Phòng tồn tại nhiều tầng
  đất yếu, các sự cố lún, lún lệch các công trình xây dựng xảy ra phổ biến với các
  mức độ khác nhau, đặc biệt ở các quận huyện ven biển, như Hải An, Dương Kinh
  và Đồ Sơn, có liên quan trực tiếp đến nền đất yếu trầm tích Holocen, gây ảnh hưởng
  nghiêm trọng cơ sở hạ tầng, thiệt hại lớn về kinh tế, bức xúc trong xã hội. Hiện nay,
  công tác khắc phục hậu quả đã và đang được thực hiện, nhưng hiệu quả chưa cao,
  các giải pháp xử lý nền đất yếu chưa thực sự phù hợp với đặc điểm các kiểu nền đất
  trong khu vực, do đó, các sự cố lún, lún lệch các công trình xây dựng diễn biến
  ngày càng phức tạp và có chiều hướng gia tăng.
  Các nghiên cứu về trầm tích Holocen, địa chất công trình khu vực Hải Phòng
  từ trước đến nay đã đạt được những giá trị lớn về khoa học và thực tiễn. Tuy nhiên,
  các kết quả nghiên cứu chưa cụ thể, chi tiết, còn rời rạc, tính thực tiễn chưa cao;
  chưa có công trình nghiên cứu tích hợp giữa trầm tích Holocen với địa chất công
  trình, dẫn tới gặp nhiều khó khăn trong việc luận giải các sự cố lún, lún lệch các
  công trình xây dựng có liên quan đến nền đất yếu trầm tích Holocen. Do đó, để
  nhận dạng được quy luật lún nền đất yếu trầm tích Holocen, thì cần phải nhận diện
  được đặc điểm và quy luật phân bố các thành tạo trầm tích Holocen khu vực ven
  biển thành phố Hải Phòng, nhằm giảm thiểu tối đa những sự cố công trinh xây
  dựng, cũng như phục vụ một cách có hiệu quả công tác quy hoạch phát triển bền
  vững cơ sở hạ tầng là một nhu cầu khách quan. 2
  Từ thực tế trên, việc nghiên cứu đề tài “Đặc điểm và quy luật phân bố các
  thành tạo trầm tích Holocen khu vực ven biển thành phố Hải Phòng phục vụ
  phát triển cơ sở hạ tầng” là vô cùng cần thiết.
  2. Mục tiêu của đề tài
  - Làm sáng tỏ đặc điểm và quy luật phân bố các thành tạo trầm tích Holocen
  khu vực ven biển thành phố Hải Phòng.
  - Xác định mối liên quan giữa đặc điểm trầm tích Holocen với các sự cố
  công trình xây dựng, từ đó đề xuất các giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng trên nền
  đất yếu.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Các thành tạo trầm tích Holocen khu vực ven biển thành phố Hải Phòng.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  Khu vực nghiên cứu là khu ven biển thành phố Hải Phòng nằm trong khung
  tọa độ địa lý: Kinh độ từ 106 o 34’ đến 106 o 56’; Vĩ độ từ 20 o 34’ đến 20 o 53’. Bao
  gồm phần đất liền ven biển và biển ven bờ các quận Hải An, Dương Kinh, Đồ Sơn
  và các xã thuộc các huyện Kiến Thụy, Tiên Lãng thành phố Hải Phòng và một phần
  nhỏ thuộc phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân), Đông Khê, Vạn Mỹ (quận Ngô
  Quyền), xã Thủy Triều (huyện Thủy Nguyên). Bỏ qua phần chồng lấn giữa khu vực
  nghiên cứu với đảo Cát Hải.
  4. Nội dung nghiên cứu
  1. Nghiên cứu đặc điểm và quy luật phân bố các trầm tích Holocen khu vực
  ven biển thành phố Hải Phòng.
  2. Nghiên cứu đặc điểm địa chất công trình các trầm tích Holocen khu vực
  ven biển thành phố Hải Phòng.
  3. Nghiên cứu mối liên quan giữa đặc điểm trầm tích Holocen với các sự cố
  công trình xây dựng và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững cơ sở hạ tầng trên
  nền đất yếu của trầm tích Holocen.
  4. Đề xuất các giải pháp xử lý nền đất yếu, phát triển bền vững cơ sở hạ tầng
  trong bối cảnh biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng. 3
  5. Luận điểm bảo vệ
  Luận điểm 1: Trầm tích Holocen khu vực ven biển thành phố Hải Phòng
  cộng sinh tướng theo thời gian trong mối quan hệ với sự thay đổi mực nước biển.
  Giai đoạn biển tiến Flandrian (Holocen sớm - giữa) có 4 tướng (bùn đầm lầy ven
  biển, cát lẫn sạn bãi triều, cát sạn lạch triều và bùn estuary - vũng vịnh); Giai đoạn
  biển thoái Holocen giữa - muộn có 4 tướng (bùn chân châu thổ, bùn cát tiền châu
  thổ, cát cồn cát cửa sông và bùn cát đồng bằng châu thổ); Thời kỳ biển dâng hiện
  đại có 6 tướng (cát, cát bùn và bùn bãi triều, cát sạn lạch triều, bùn cát đầm lầy cửa
  sông và bùn cửa sông hình phễu).
  Luận điểm 2: Trầm tích Holocen khu vực ven biển thành phố Hải Phòng
  bao gồm 3 vùng, 7 phụ vùng và 18 khu, tương ứng với 18 kiểu mặt cắt trầm tích -
  địa chất công trình đặc trưng. Hiện tượng lún và lún lệch ảnh hưởng nghiêm trọng
  đến ổn định các công trình xây dựng, xảy ra mạnh nhất ở vùng estuary (vùng 3) liên
  quan đến phức hệ tướng bùn đầm lầy ven biển (mbQ 2
  1-2
  ), bùn estuary - vũng vịnh
  (mebQ 2
  1-2 ), bùn chân châu thổ (ampdQ 2
  2-3 ), bùn cát tiền châu thổ (amdfQ 2
  2-3
  ) và
  bùn cửa sông estuary (meQ 2
  2-3 ); tiếp đến là vùng châu thổ (vùng 1), liên quan đến
  phức hệ tướng bùn estuary - vũng vịnh (mebQ 2
  1-2 ), bùn chân châu thổ (ampdQ 2
  2-3
  ),
  bùn cát tiền châu thổ (amdfQ 2
  2-3 ) và bùn bãi triều (amtfmQ 2
  2-3 ), cuối cùng là vùng
  châu thổ nhô cao (vùng 2) liên quan đến phức hệ tướng bùn estuary - vũng vịnh
  (mebQ 2
  1-2 ), bùn chân châu thổ (ampdQ 2
  2-3 ), bùn cát tiền châu thổ (amdfQ 2
  2-3
  ) và
  bùn cát đồng bằng châu thổ (amdpQ 2
  2-3
  ).
  6. Những điểm mới của luận án
  (1) Xác định được tổ hợp cộng sinh tướng trầm tích trong thời kỳ biển dâng
  hiện đại, đặc biệt là sự xuất hiện của tướng trầm tích bùn cửa sông hình phễu
  (meQ 2
  2-3 ) phân bố tại khu vực cửa sông Bạch Đằng.
  (2) Xác định mối tương quan giữa các đặc điểm tướng trầm tích Holocen với
  các tính chất cơ lý của đất yếu khu vực ven biển thành phố Hải Phòng. Cụ thể, phân
  chia chi tiết các loại đất yếu theo các cấp độ khác nhau, trong đó, một số loại đất
  yếu bao gồm nhiều tướng trầm tích.
  (3) Phân chia chi tiết các vùng, phụ vùng và khu phân bố các kiểu mặt cắt trầm tích - địa chất công trình Holocen, phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng khu vực
  ven biển thành phố Hải Phòng.
  (4) Đánh giá được ảnh hưởng của lún nền đất yếu phục vụ công tác thiết kế
  cao độ nền trong quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng và khả năng ứng phó của các
  công trình ven biển thành phố Hải Phòng trong bối cảnh biến đổi khí hậu và mực
  nước biển dâng.
  7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án
  (1) Ý nghĩa khoa học: Làm sáng tỏ đặc điểm và quy luật phân bố trầm tích
  Holocen khu vực ven biển thành phố Hải Phòng, xác định nguyên nhân và mối liên
  quan đến tai biến lún gây mất ổn định công trình trong hoạt động phát triển xây
  dựng cơ sở hạ tầng.
  (2) Ý nghĩa thực tiễn: Làm cơ sở khoa học góp phần giải thích nguyên nhân,
  cơ chế hình thành và phát triển tai biến lún của nền đất yếu từ đó khoanh vùng dự
  báo các khu vực có nguy cơ xảy ra tai biến địa chất phục vụ cho việc nghiên cứu lập
  quy hoạch để khai thác, sử dụng và quản lý nguồn quỹ đất phục vụ phát triển cơ sở
  hạ tầng một cách hợp lý và bền vững.
  8. Bố cục của Luận án
  Mở đầu
  Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và đặc điểm khu vực ven biển
  thành phố Hải Phòng
  Chương 2. Cở sở tài liệu và các phương pháp nghiên cứu.
  Chương 3. Đặc điểm và quy luật phân bố trầm tích Holocen khu vực ven
  biển thành phố Hải Phòng.
  Chương 4. Mối liên quan giữa đặc điểm trầm tích Holocen và các sự cố công
  trình xây dựng
  Kết luận và kiến nghị

  Xem Thêm: Đặc điểm và quy luật phân bố các thành tạo trầm tích Holocen khu vực ven biển thành phố Hải Phòng phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đặc điểm và quy luật phân bố các thành tạo trầm tích Holocen khu vực ven biển thành phố Hải Phòng phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status