Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và di truyền của heo rừng Tây Nguyên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và di truyền của heo rừng Tây Nguyên

  ii

  LỜI CẢM ƠN

  Để hoàn thành luận án này, tôi xin trân trọng cảm ơn:
  PGS.TS. Hoàng Nghĩa Sơn và Cố PGS.TS. Bùi Văn Lai, đã hướng dẫn khoa
  học, chỉ bảo kinh nghiệm quý báu, tận tình giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập
  và nghiên cứu để hoàn thành luận án.
  Ban lãnh đạo Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên và Viện Sinh học
  Nhiệt đới đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình học tập cũng như
  quá trình thực hiện đề tài này.
  Các anh, chị, em đồng nghiệp tại Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên đã
  luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi.
  TS. Lê Thành Long và các anh chị em phòng Công nghệ sinh học động vật,
  Viện Sinh học nhiệt đới đã cùng thực hiện các nghiên cứu và công bố.
  Bố, Mẹ, Chồng, con và toàn thể thành viên trong gia đình luôn là nguồn
  động viên, an ủi, giúp đỡ và dành những tình cảm thiêng liêng nhất.
  Đề tài thuộc Chương trình Tây Nguyên 3 mã số TN3/C06 và các đề tài cấp
  cơ sở Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên đã hỗ trợ kinh phí thực hiện các
  nghiên cứu.
  Đà Lạt, ngày tháng năm 2017
  Tác giả luận án  Nguyễn Thị Phương Mai iii

  MỤC LỤC

  PHẦN MỞ ĐẦU . 1
  1. ĐẶT VẤN ĐỀ . 1
  2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1
  3. Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 2
  4. TÍNH MỚI CỦA ĐỀ TÀI . 2
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  1.1. Giới thiệu về heo rừng . 3
  1.1.1. Vị trí phân loại 3
  1.1.2. Sự phân bố của heo rừng . 4
  1.1.3. Đặc điểm chung của heo rừng . 6
  1.1.4. Phương thức tìm kiếm thức ăn 7
  1.1.5. Phạm vi sống và mật độ quần thể của heo rừng 8
  1.1.6. Đặc điểm của heo rừng Việt Nam . 11
  1.2. Tiến hóa và phát sinh loài 12
  1.2.1. Chọn lọc nhân tạo trong tiến hóa 12
  1.2.2. Phát sinh loài và tiến hóa 13
  1.2.3. Các khái niệm về phát sinh loài 15
  1.3. Một số marker phân tử . 18
  1.3.1. ADN ty thể (mtADN) 18
  1.3.2. Gen cytochrome b . 19
  1.3.3. Vùng kiểm soát (control region) . 20
  1.3.4. Gen 16S rRNA 21
  1.3.5. Intron vùng nhân . 22
  1.3.6. Protein kinase C 22
  1.3.7. Các nghiên cứu về quan hệ phát sinh loài phân tử của heo rừng 23
  1.4. Bảo tồn heo rừng thuần có nguồn gốc Tây Nguyên 24
  1.4.1. Bảo tồn giao tử heo rừng thuần có nguồn gốc Tây Nguyên . 25
  1.4.2. Bảo tồn tế bào sinh dưỡng . 29
  CHƯƠNG 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32
  2.1. Vật liệu . 32 iv

  2.2. Phương pháp . 32
  2.2.1. Điều tra các giống heo rừng đang được nuôi tại khu vực Tây Nguyên 32
  2.2.2. Phân tích ADN, đánh giá hình thái. 33
  2.2.3. Thu thập, nuôi thuần dưỡng heo rừng thuần Tây Nguyên thu nhận được 38
  2.2.4. Bảo tồn nguồn gen heo rừng thuần Tây Nguyên 39
  2.2.5. Phương pháp thống kê . 46
  CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN . 47
  3.1. Điều tra các giống heo rừng đang được nuôi tại khu vực Tây Nguyên . 47
  3.2. Phân tích ADN, đánh giá hình thái. . 47
  3.2.1. Kết quả phân tích trình tự D-loop . 52
  3.2.2. Kết quả phân tích trình tự cytochrome b . 57
  3.2.3. Kết quả phân tích trình tự 16S 62
  3.2.4. Đánh giá hình thái heo rừng thuần Tây nguyên 48
  3.3. Thuần dưỡng heo rừng thuần Tây Nguyên Việt Nam thu nhận được . 65
  3.3.1. Mô tả đặc điểm sinh học heo rừng thuần Tây Nguyên . 65
  3.3.2. Thuần hóa heo rừng thuần Tây Nguyên 66
  3.4. Bảo tồn nguồn gen heo rừng thuần Tây Nguyên- Việt Nam 70
  3.4.1. Tinh trùng heo rừng 70
  3.4.2. Đông lạnh tế bào . 76
  KẾT LUẬN . 79
  ĐỀ NGHỊ . 80
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 81
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 82
  PHỤ LỤC v

  DANH MỤC CÁC TỪ, KÍ HIỆU VIẾT TẮT

  ADN : Acid Deoxyribo Nucleic
  bp : base pair
  CPA : Cryoprotectant agents
  ĐDSH : Đa dạng Sinh học
  DMEM : Dulbecco's Modified Eagle's Medium
  DMSO : Dimethyl Sulfoxide
  EDTA : Ethylene Diamine Tetraacetic Acid
  FBS : Fetal Bovine Serum
  GEYC : Glycerol Egg Yolk Citrate
  HST : Hệ sinh thái
  IIF : Intracellular Ice Formation
  NIH : National Institutes of Healthn
  PBS : Phosphate-Buffered Saline
  PCR : Polymerase Chain Reaction
  ROS : Reactive Oxygen Species
  SNP : Single Nucleotide Polymorphisms
  TAE : Tris-Acetate-EDTA
  TBT : Tế bào trứng
  UV : Ultra Violet
  YBP : Year Before Present vi

  DANH MỤC HÌNH

  Hình 1.1. Heo rừng trong điều kiện tự nhiên 4
  Hình 1.2. Phân loại cây phát sinh loài theo Page và Holmes . 16
  Hình 1.3. Cấu trúc ADN ty thể. 18
  Hình 1.4. Cấu trúc của protein cytochrome b 20
  Hình 1.5. Cấu trúc vùng kiểm soát của ty thể ở động vật có vú . 21
  Hình 2.1. Các thông số đo bên ngoài của cơ thể heo rừng 33
  Hình 2.2. Các chỉ số hộp sọ được phân tích. . 34
  Hình 2.3. Sơ đồ tóm tắt quá trình phân tích ADN ty thể 35
  Hình 2.4. Sơ đồ tóm tắt quá trình thuần hóa. 38
  Hình 2.5. Heo rừng thuần nguồn gốc Tây Nguyên. 39
  Hình 2.6. Sơ đồ tóm tắt thí nghiệm bảo tồn nguồn gen heo rừng . 40
  Hình 2.7. Buồng đếm Neubauer 41
  Hình 2.8. Các dạng kì hình của tinh trùng. . 43
  Hình 2.9. Thu nhâ ̣n tinh từ mào tinh . 44
  Hình 3.1. Các vị trí biến đổi trong vùng D-loop ty thể của các cá thể heo rừng. . 53
  Hình 3.2. Cây phát sinh loài được thiết lập dựa trên trình tự D-loop 55
  Hình 3.3. Các vị trí biến đổi trong vùng cytochrome b 58
  Hình 3.4. Cây phát sinh loài được thiết lập dựa trên trình tự cytochrom b 61
  Hình 3.5. Các vị trí biến đổi trong trình tự 16S. . 63
  Hình 3.6. Cây phát sinh loài được thiết lập dựa trên trình tự 16S . 64
  Hình 3.7. Heo rừng Sus scrofa khu vực Tây Nguyên. 66
  Hình 3.8. Heo rừng được thuần hóa. . 67
  Hình 3.9. Tinh trùng nhuộm Eosin-Nigrosin. . 72
  Hình 3.10. Sự kết dính tinh trùng. . 73
  Hình 3.11. Kỳ hình tinh trùng heo rừng thuần Tây Nguyên . 74
  Hình 3.12. Tế bào heo rừng thuần Tây Nguyên nuôi cấy sơ cấp. 77
  Hình 3.13. Tế bào heo rừng thuần Tây Nguyên nuôi cấy chuyền trong phòng thí
  nghiệm. 77
  Hình 3.14. Tế bào heo rừng thuần Tây Nguyên sau giải đông. 78
  vii

  DANH MỤC BẢNG

  Bảng 2.1. Trình tự mồi sử dụng trong PCR và giải trình tự . 36
  Bảng 2.2.Thành phần phản ứng 36
  Bảng 2.3. Chu kì phản ứng 37
  Bảng 2.4. Nhiệt độ phản ứng của các đoạn mồi 37
  Bảng 3.1. Nguồn gốc giống heo rừng đang nuôi trên đi ̣a bàn Tây Nguyên . 47
  Bảng 3.2. Thông số đo cơ thể của heo. . 49
  Bảng 3.3. Thông số đo hộp sọ của heo. 51
  Bảng 3.4. Ma trận khoảng cách di truyền Tamura-Nei giữa các quần thể heo rừng
  dựa trên trình tự D-loop. . 54
  Bảng 3.5. Ma trận khoảng cách di truyền Tamura-Nei giữa các quần thể heo rừng
  dựa trên trình tự cytochrome b. . 59
  Bảng 3.6. Đi ̣a điểm và số lượng heo rừng thu nhâ ̣n trong tự nhiên 67
  Bảng 3.7. Tỷ lê ̣ thuần hóa thành công . 68
  Bảng 3.8. Một số đặc điểm sinh sản của heo rừng Tây Nguyên trong giai đoạn sinh
  con . 69
  Bảng 3.9. Một số đặc điểm sinh sản của heo rừng Tây Nguyên sau giai đoạn sinh
  con . 70
  Bảng 3.10. Các thông số của tinh dịch 71
  Bảng 3.11. Tỉ lệ tinh trùng sống sau giải đông ở các nghiệm thức khác nhau . 75
  Bảng 3.12. Tỷ lê ̣ sống của tinh trùng thu từ mào tinh đông la ̣nh . 76
  1

  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. ĐẶT VẤN ĐỀ
  Việt Nam là một trong những nơi được đánh giá có mức độ đa dạng sinh học
  cao nhất trên thế giới. Hai loài heo rừng được xác định có tồn tại ở Việt Nam là Sus
  bucculentus và Sus scrofa. Tuy nhiên, loài Sus bucculentus hiện nay khó tìm thấy
  còn sống trong tự nhiên; loài Sus scrofa được cho là phân bố khá rộng, đặc biệt có
  nhiều ở vùng rừng núi khu vực Tây Nguyên. Các nghiên cứu về đặc điểm hình thái
  và di truyền của quần thể heo rừng có nguồn gốc Tây Nguyên cho đến nay còn rất
  hạn chế.
  Ở khu vực Tây Nguyên, các giống heo rừng mà người dân địa phương đang
  nuôi hầu hết đều là heo lai được nhập từ các nước Thái Lan, Malaysia Các dòng
  heo lai này có đặc điểm di truyền không rõ ràng, không có lý lịch và nguồn gốc cụ
  thể. Việc phát triển chăn nuôi tự phát các giống heo rừng lai này sẽ làm tăng nguy
  cơ đe dọa tới sự bảo tồn nguồn gen các quần thể heo rừng có nguồn gốc Tây
  Nguyên. Thêm vào đó, tình hình săn bắt bừa bãi, nạn chặt phá rừng đang là
  nguyên nhân làm cho số lượng heo rừng có nguồn gốc Tây Nguyên bị giảm sút
  nhanh và sẽ có nguy cơ đe dọa tới sự tồn vong của chúng. Do đó, các nghiên cứu về
  việc thu nhận, thuần hóa và nhân rộng các quần thể heo rừng có nguồn gốc Tây
  Nguyên có vai trò rất quan trọng trong việc bảo tồn loài heo rừng của Việt Nam nói
  chung và khu vực Tây Nguyên nói riêng.
  Sự phân biệt những nhóm heo rừng khác nhau ngoài việc dựa vào đặc điểm
  hình thái thì hiện nay người ta còn dựa vào kiểu gen, đặc biệt là các trình tự đặc
  trưng trong các vùng bảo tồn của ADN nhân hoặc ADN ty thể. Các loài heo rừng
  khác nhau có các vị trí đa hình nucleotide đơn (single nucleotide polymorphism) tạo
  nên các haplotype đặc trưng cho loài heo đó. Trên cơ sở đó xây dựng cây phát sinh
  loài để xác định được nguồn gốc và sự khác biệt giữa heo rừng có nguồn gốc Tây
  Nguyên với các giống heo rừng khác.
  Xuất phát từ những tình hình trên, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài:
  “Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và di truyền của heo rừng Tây
  Nguyên”. 2

  2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
  - Xây dựng được cây phát sinh loài và đánh giá một số đặc điểm sinh học heo rừng
  Tây Nguyên.
  - Góp phần bảo tồn nguồn gen heo rừng Tây Nguyên trong tự nhiên và trong phòng
  thí nghiệm.
  3. Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
  Đề tài có ý nghĩa thực tiễn quan trọng trong việc xác định nguồn gốc di
  truyền của heo rừng có nguồn gốc Tây Nguyên.
  Các kết quả đạt được giúp định hướng bảo tồn nguồn gen quý hiếm của heo
  rừng và từ đó có thể được ứng dụng trong sản xuất giống heo rừng thuần và heo
  rừng lai từ nguồn gen heo rừng thuần có nguồn gốc Tây Nguyên.
  4. TÍNH MỚI CỦA ĐỀ TÀI
  - Xác định được vị trí phân loại của heo rừng có nguồn gốc khu vực Tây Nguyên
  trong mối quan hệ phát sinh loài của heo rừng trên thế giới.
  - Xác định được 3 vị trí SNP mới của vùng D-loop và 3 vị trí SNP mới của gen
  cytochrome b của heo rừng Tây Nguyên, giúp phân biệt giữa heo rừng Tây Nguyên
  và các nhóm heo rừng khác.
  - Đánh giá một số đặc điểm sinh học (sinh học sinh sản) của heo rừng khu vực Tây
  Nguyên.
  - Đánh giá đặc điểm sinh học của tinh heo rừng khu vực Tây Nguyên.

  Xem Thêm: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và di truyền của heo rừng Tây Nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và di truyền của heo rừng Tây Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status