Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Điều khiển máy điện gió không đồng bộ nguồn kép – DFIG

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  4
 5. Công cụ
 6. Điều khiển máy điện gió không đồng bộ nguồn kép – DFIG

  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: Điều khiển máy điện gió không đồng bộ nguồn kép – DFIG
  Định dạng file word dài 103 trang

  Mục Lục

  Tóm tắt
  Mục lục
  Danh mục ký hiệu
  Danh mục hình
  Danh mục bảng
  Chương 0: Mở Đầu

  Đặt vấn đề
  Giới thiệu đề tài
  Phạm Vi Nghiên Cứu
  Đối Tượng Nghiên Cứu
  Phạm Vi Nghiên Cứu
  Chương 1: Tổng Quan Về Năng Lượng Gió
  Tổng Quan Về Năng Lượng Gió
  Lịch Sử Phát Triển Năng Lượng Gió
  Tình Hình Hiện Tại Và Triển Vọng Tương Lai
  Tài Nguyên Năng Lượng Gió ở Việt Nam
  Tiềm Năng Năng Lượng Gió Việt Nam
  Các Dự Án Đang Đầu Tư Vào Việt Nam
  Chương 2: Hệ Thống Chuyển Đổi Năng Lượng Gió
  Giới thiệu
  Cấu Tạo Hệ Thống Phát Điện Gió
  Tháp Đỡ
  Cánh Quạt Tuabin
  Bộ Phận Điều Hướng
  Bộ Phận Điều Khiển Tốc Độ
  Các Loại Máy Phát Trong Hệ Thống Năng Lượng Gió
  Máy Phát Điện Đồng Bộ
  Máy Phát Điện Cảm ứng
  Máy Phát Điện Cảm ứng Rotor Lồng Sóc
  Máy Phát Điện Cảm ứng Rotor Dây Quấn
  Máy Phát Điện Không Đồng Bộ Nguồn Kép (DFIG)
  Các Cấu Hình Hệ Thống Chuyển Đổi Năng Lượng Gió
  Hệ Thống Tuabin Gió Làm Việc Với Tốc Độ Không Đổi
  Hệ Thống Tuabin Gió Làm Việc Với Tốc Độ Thay Đổi
  Hệ Thống Máy Phát Điện Gió – DFIG
  Chương 3: Mô Hình Toán Học Điều Khiển Máy Điện
  Gió Không Đồng Bộ Nguồn Kép –DFIG
  Giới thiệu
  Vector Không Gian Và Các Phép Biến Đổi
  Biểu Diễn Công Suất Theo Vector Không Gian
  Mối Liên Hệ Giữa Các Hệ Trục abc, dq Va`
  Mô Hình Toán Máy Phát Điện Gió DFIG
  Mô Hình Toán Học DFIG Trong Hệ Trục Toạ Độ Tinh~
  35.2. Mô Hình Toán Học DFIG Trong Hệ Trục Toạ Độ Đồng Bộ dq
  Chương 4: Xây Dựng Giải Thuật Điều Khiển Máy Điện
  Không Đồng Bộ Nguồn Kép – DFIG
  Giới thiệu
  Xây Dựng Bộ Điều Khiển Converter Phía Lưới
  (Grid Side Control - GSC)
  Xây Dựng Bộ Điều Khiển Converter Phía Rotor
  (Rotor Side Converter –RSC) Theo Phương Pháp Sfoc
  Xây Dựng Bộ Điều Khiển Converter Phía Rotor Theo
  Phương Pháp Sfoc Với Bộ Seq
  Nhận Xét Chung
  Chương 5: Mô Hình & Mô Phỏng Hệ Thống
  Điều Khiển Nguồn Kép – DFIG
  Giới thiệu
  Xây Dựng Mô Hình DFIG
  Mô Hình Hệ Thống DFIG _SFOC
  Mô Hình Điều Khiển DFIG Có Bộ Sequence Compents
  Nhận xét chung
  Chương 6: So Sánh DFIG_FOC & DFIG_FOC Có Seq
  Khái Quát
  So Sánh FOC-PI và FOC-PI có SEQ Khi
  62.1 Nguồn 3 pha sụt áp đột ngột 10% pha A
  62.2 Nguồn 3 pha sụt áp đột ngột 20% pha A
  62.3 Nguồn 3 pha sụt áp đột ngột 30% pha A
  63 Nhận Xét Chung
  Chương 7: So Sánh Điều Khiển DFIG_Foc & ĐFIG_PC
  Trên Mô Hình Máy Lý Tưởng
  Mô Hình Điều Khiển DFIG Bằng Phương Pháp DPC
  71.1. Mô Hình Điều Khiển DFIG Bằng Phương Pháp DPC
  71.2 Mô Phỏng ĐFIG_PC trên matlapsimulink/
  Mô Hình Điều Khiển DFIG Bằng Phương Pháp FOC
  So Sánh Điều Khiển DFIG_FOC & DPC
  So Sánh Điều Khiển DFIG_Foc Có Seq & Dpc
  Khi Điện Áp Stator Đối Xứng
  Khi Điện Áp Uas Giảm A 10%
  74.3 Khi Điện Áp Uas Giảm A 20%
  Chương 8: Kết Luận Và Các Đề Xuất
  Kết luận
  81.1 Luận văn đã nghiên cứu và tìm hiểu
  81.2. Những nghiên cứu chưa xem xét trong luận văn
  Định hướng phát triển đề tài
  Tài liệu tham khảo

  TÓM TẮT NỘI DUNG

  Điều khiển máy điện gió không đồng bộ nguồn kép – DFIG, đang và đã là vấn đề
  nóng trong điều khiển máy điện gió. Các công trình nghiên cứu trong và ngoài
  nước đã thực hiện rất nhiều. Tuy nhiên, khi nguồn mất đối xứng vẫn là bài toán
  khó trong điều khiển DFIG. Xây dựng thuật giải và mô phỏng DFIG khi nguồn
  mất đối xứng là trọng tâm của luận văn này. Trên nền cơ sở lý thuyết, lọc và khử
  thành phần thứ tự nghịch khi nguồn. Từ kết quả mô phỏng, so sánh với các
  phương pháp điều khiển đã được nghiên cứu trước đề có cái nhìn tổng thể về
  phương pháp DFIG_FOCSeq+.
  Nội dung Luận văn thực hiện gồm 9 chương, được tóm tắt như sau:
  Nội dung chương 0, 1, 2 khái quát về năng lượng gió và hệ thống chuyển đổi
  năng lượng gió
  Nội dung chương 3, 4 khái quát cơ bản về điều khiển DFIG và từ đó đưa mô
  hình và giải thuật điều khiển DFIG
  Nội dung chương 5, 6, 7 là Thực hiện mô phỏng trên matlapsimulink/ các mô
  hình điều khiển DFIG_SFOC; DFIG_SFOCSEQ+; ĐFIG_PC và so sánh kết
  quả
  Cuối cùng là chương 8: Kết Luận Và Các Đề Xuất

  ABSTRACT
  Wind farm control Asynchronous dual source - DFIG, is and has been a
  important issues in the wind farm control. The research projects in the country
  and abroad have done so much. However, when the power loss of symmetry is a
  difficult problem in the DFIG control. Construction algorithms and simulated
  DFIG when the power loss symmetry is the focus of this thesis. On the basis of
  the theory, filtration and disinfection components reverse order as the source.
  From simulation results, comparison with other control methods have been
  stuđie before to get an overview of DFIG_FOC + Seq method.
  .
  Thesis made content includes 9 chapters, are summarized as follows
  Contents Chapter 0, 1, 2 an overview of wind energy conversion systems and
  wind energy
  .
  Contents Chapter 3, 4 generalized basic DFIG control and from there to model
  and control algorithm DFIG
  .Contents of Chapter 5, 6, 7 Perform simulations matlap / simulink models
  DFIG_SFOC control; DFIG_SFOC + SEQ; ĐFIG_PC and compare results
  Finally, Chapter 8: Conclusion and Recommendations

  01. Đặt vấn đề

  Năng lượng là một trong những nhu cầu thiết yếu của con người và là một yếu tố
  không thể thiếu được của các hoạt động kinh tế. Khi mức sống của người dân càng
  cao, trình độ sản xuất của nền kinh tế ngày càng hiện đại thì nhu cầu về năng lượng
  cũng ngày càng lọnVắ việc thoả mãn nhu cầu này thực sự là một thách thức đối với
  hầu hết mọi quốc gia.
  Với mục đích đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về năng lượng (xét đến yếu tố bảo vệ
  môi trường và tính kinh tế), những nguồn năng lượng sạch đã và đang được thế giới
  quan tâm nhiều hơn, và là một trong những lựa chọn cho ngành năng lượng thay thế
  trong tương lai. Nguồn năng lượng sạch đang được quan tâm như năng lượng gió,
  năng lượng mặt trời, năng lượng địa nhiệt, năng lượng sóng biển, năng lượng thuỷ
  trieu Tát^` cả những loại năng lượng sạch này góp phần rất lớn vào việc thay đổi
  cuộc sống nhân loại, cải thiện thiên nhiên, môi trường .
  Trong chiến lược phát triển năng lượng của nhiều quốc gia có tiềm năng về Phong
  điện, năng lượng gió được xem như là nguồn năng lượng sơ cấp vô hạn. Ưu điểm của
  năng lượng gió là dễ khai thác, công nghệ đơn giản, chi phí đầu tư và chi phí vận
  hành tương đối thấp. Tuy nhiên nếu muốn đẩy mạnh việc khai thác nguồn năng lượng
  này trong tương lai, công nghệ phải ngày càng hoàn thiện, năng suất chuyển đổi gió
  thành điện ngày càng cao.
  02. Giới thiệu đề tài
  Sự biến đổi năng lượng gió được thực hiện bởi tổ hợp tuabin gió và máy phát. Trong
  thực tế, vận tốc gió luôn biến đổi nên hệ thống biến đổi năng lượng gió tốc độ thay
  đổi được sử dụng rộng rãi. Phạm vi thay đổi tốc độ rộng cho phép điều khiển tối ưu
  công suất nhận được từ gio,giám lực tác động lên kết cấu cơ khí và tăng khả năng
  điều khiển công suất tác dụng vacồng suất phản kháng.
  Đối với hệ thống biến đổi năng lượng gió làm việc ở tốc độ thay đổi, việc sử dụng
  máy điện không đồng bộ nguồn kép (Doubly Fed Induction Generator – DFIG) là
  phù hợp nhất trong thời điểm hiện tại. Ưu điểm nổi bật khi sử dụng DFIG là thiết bị
  điện tử công suất chỉ biến đổi một tỷ lệ 20 - 30% của tổng công suất phát, nghĩa là
  giảm được tổn hao trong linh kiện điện tử công suất so với cấu hình phải biến đổi
  toàn bộ công suất phát như hệ thống biến đổi năng lượng gió sử dụng máy phát đồng
  bộ đồng thời giảm được chi phí đầu tư.
  Hệ thống DFIG kết nối trực tiếp với lưới điện nên đòi hỏi hệ thống phải có khả năng
  điều khiển độc lập giữa công suất tác dụng và công suất phản kháng để duy trì hệ số
  công suất cũng như ổn định điện áp lưới trong giới hạn cho phép (góp phần nâng cao
  chất lượng điện năng và độ tin cậy của hệ thống điện). Điều này có ý nghĩa quan
  trọng hơn khi hệ thống biến đổi năng lượng gió kết nối với lưới điện thông qua các
  đường dây dài. Do bản chất phi tuyến, điều khiển đối tượng DFIG phức tạp hơn
  nhiều so với điều khiển động cơ không đồng bộ thông thường. Vì vậy mục tiêu của
  đề tài này là: “ Điều khiển máy điện gió không đồng bộ nguồn kép – DFIG”.
  03. Phạm vi nghiên cứu
  03.1. Đối tượng nghiên cứu
  Tìm hiểu nguyên lý hoạt động, mô hình hoá và xây dựng giải thuật điều khiển máy
  phát không đồng bộ nguồn kép (DFIG – Doubly Fed Induction Generator) được ứng
  dụng trong các hệ thống chuyển đổi năng lượng gió WECS (Wind Energy -
  Conversion System).
  03.2. Phạm vi nghiên cứu
  Luận văn tập trung vào các giải thuật điều khiển DFIG. Và ba giải thuật được trình
  bày trong luận văn này là:
  ã Điều khiển định hướng từ thông stator (Stator Flux Orient Control – SFOC)
  với khâu điều chỉnh PI-anti_Winup
  ã Điều khiển định hướng từ thông stator xem xét thêm thành thứ tự thuận nghịch
  (Sequence Compensation)
  ã So Sánh các mô hình điều khiển

  11 Tổng quan về năng lượng gió
  11.1. Lịch sử phát triển năng lượng gió
  Nỗ lực của con người trong việc khai thác năng lượng gió đã có từ thời cổ đại,
  khi họ sử dụng thuyền và tàu di chuyển bằng sức gió. Sau đó, năng lượng gió phục
  vụ con người làm hoạt động cối xay hạt và bơm nước. Trong suốt sự biến đổi từ
  những dụng cụ thô sơ và nặng nề đến những máy phức tạp và hiệu quả, kỹ thuật đã
  trải qua nhiều thời kỳ phát triển.
  Đã có những tranh luận về khái niệm nguồn gốc của việc sử dụng gió cho cơ năng.
  Một vài người tin rằng khái niệm này bắt nguồn từ người Babylon cổ đại. Vương
  triều Hammurabi của người Babylon có kế hoạch sử dụng năng lượng gió cho
  công trình hệ thống tưới tiêu đầy tham vọng trong suốt thế kỷ XVII trước Công
  Nguyên [2]. Một số khác lại cho rằng nơi khai sinh ra cối xay gió là Ấn Độ. Trong
  thời đại Arthasastra, một tác phẩm cổ điển bằng tiếng Phạn viết bởi Kautiliya suốt
  thế kỷ thứ IV trước Công Nguyên, nguồn tham khảo được dựa trên việc nâng mặt
  nước bởi hệ thống được vận hành bởi gió [4]. Tuy nhiên, không có ghi chép nào
  chứng minh rằng những khái niệm trên biến đổi thành những thiết bị hiện nay.
  Bản thiết kế của người Ba Tư sử dụng cối xay gió để xây hạt được tìm thấy khoảng
  vào năm 200 trước Công Nguyên. Đó là những máy trục dọc có bản hứng gió được
  làm từ những bó lau sậy hay những tấm gỗ. Những bản hứng gió này được gắn vào
  cần trung tâm sử dụng thanh chống ngang. Kích thước của những bản hứng gió
  được quyết định bởi các vật liệu sử dụng, thường thì là dài 5m và cao 9m[19.]
  Vào thế kỷ XIII, cối xay hạt được sử dụng hầu hết ở Âu Châu. Người Pháp thu nhập
  kỹ thuật này vào năm 1105 sau Công Nguyên và ở Anh vào năm 1191 trước
  Công Nguyên. Ngược lại với mẫu thiết kế trục dọc của người Ba Tư, cối xay của
  Châu Âu lại có trục ngang[19.]
  Người Hà Lan, với nhà thiết kế trứ danh Jan Adriaenszoon, là những người đi tiên


  TÀI LIỆU THAM KHẢO


  [1]. Putnam PC (1948) Power from the wind. Van Nostrand, New York
  [2]. Golding E (1976) The generation of electricity by wind power. Halste Press,
  New York
  [3]. Ramler JR, Donovan RM (1979) Wind turbines for electric utilities:
  Development status and economics. DOENASÁ1028-79/23/, NASA TM-
  79170, AIAA-79-0965
  [4]. Sorensen B (1995) History of, and recent progress in, wind-energy utilization.
  Annual Review of Energy and the Environment 201() : 387-424
  [5]. Andreas petersson (2003) “Analysis, Modeling and Control of Doubly-Fed
  Induction Generators for Wind Turbines ,” Chalmers university of technology,
  [6]. Nguyễn Văn Nhờ, 2005 “Điện tử công suất 1,” nhà xuất bản đại học Quốc Gia
  TpHCM., 2005.
  [7]. Tạ Văn Đa, 2006 “Đánh giá tài nguyên và khả năng khai thác năng lượng gió
  trên lãnh thổ Việt Nam,” báo cáo tổng kết đề tài KHCN cấp Bộ, Hà Nội 10-
  2006
  [8]. Phan Quốc Dũng ; 2006; ” Truyền động đien”^.; nhà xuất bản đại học Quốc Gia
  TpHCM. 2006
  [9]. Jeong –Ik Jang; 2006; “ Active and reactive power control of DFIG for wind
  energy conversiob under unbalanced grid voltage” IEEE, 2006
  [10]. Nguyễn Đức Trí, 2006; “Điều khiển động cơ không đồng bộ băng phương pháp
  RFOCSFÓC và Fuzzy logic”; Luận văn Thạc Sĩ, ĐHBK TpHCM. 2006
  [11]. Dawei Zhi, Lie Xu, 2007; “Direct Power Control of DFIG With Constant
  Switching Frequency and Improved Transient Performance,” IEE transactions
  on enegry conversion, vol22., no1., Match 2007
  [12]. Murali MBaggụ, 2007; “ Implementation of a converter in sequence domain to
  counter voltage imbalances” IEEE, 2007
  [13]. Nguyễn Chí Hiếu, 2008; “Khảo sát mô hình nhà máy phát điện gió trong lưới
  điện phân phoi,”^' luận văn Thạc sĩ, ĐHBK TPHCM, 2008
  [14]. Hee-Sang Ko, Gi-Gab Yoon, Won-Pyo Hong, 2008; “Active Use of DFIG-
  Based
  Variable-Speech
  Wind-Turbine
  for
  Voltage
  Regulation,”
  IEE
  transactions on industry applications, vol44., no6., NovemberDecember/ 2008.
  [15]. Andrea Stefani, Amine Yazidi, Claudio Rossi, Fiorenzo Filippetti, Domenico
  Cassadei, Gerard-Andre' Capolino, 2009; “Doubly Fed Industry machines
  diagnosis based on signature analysis of rotor modulating signals,” IEEE
  transactions on industry applications, vol45., no1., JanuaryFebruarý 2009.
  [16]. Lingling Fan, 2009; “ Negative Sequence compensation techniques of DFIG-
  based Wind energy systems under unbalanced” IEEE;
  [17]. Yi Zhou, Paul Bauer, 2009; “operation of grid – connected dfig under
  unbalabsed grid voltage condition” IEEE transaction on energy conversion vol
  .24., No 1March. 2009
  [18]. J. Hu, YHẹ ; (2009); “ Modeling and enhanced control of DFIG under
  unbalanced grid voltage conditions” Electric power systems research 792009()
  273-281
  [19]. Võ Xuân Hải, 2009; ”Điều khiển định hướng từ thông máy phát điện gió không
  đồng bộ nguồn kep”', luận văn Thạc sĩ, ĐHBK TPHCM, 2009. Nghiên cứu điều
  khiển tốc độ và công suất của DFIG
  [20]. Dr. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ VIDAL, “Predictive Direct Control
  Techniques of the Doubly Fed InducTion Machine for Wind Energy Generation
  Applications”.
  [21]. Sol- Bin Lee; Kyo-Beun Lee; 2010 “ An Improved Control Method for a
  DFIG ib a wind turbine under an unbalanced grid voltage condition” journal of
  electrical engrneering & technology vol5., No4.; pp. 614-622, 2010
  [22]. Van-Tung Phan, 2010; “An Effective rotor current controller for unbalanced
  stand – alone dfig systems in the rotor reference frame” Journal of power
  electrionics, Vol10., No6., November
  [23]. Lie Xu, Yi Wang “Dynamic Modeling and control of dfig – based wind
  turbines under unbalanced network conditions” IEEE; 2007
  [24]. Tôn Long Đại; “Điều khiển DFIG”, luận văn Thạc sĩ, ĐHBK TPHCM,2011.
  Nghiên cứu điều khiển tốc độ và công suất của ĐFIG_PC
  [25]. Pham Trung Hiếu; “Điều khiển DFIG”, luận văn Đại học, ĐHBK TPHCM,
  2011. Nghiên cứu điều khiển tốc độ và công suất của DFIG với Fuzzy
  [26]. Murali Mohan Baggu, 2009; “Advanced Control Techniques for Doubly Fed
  Induction Generator – Based Wind Turbine Converters to Improve Low Voltage
  Ride- Throught during System Imbalances”, điều khiển trực tiếp công suất tác
  dụng và công suất phản kháng trong hệ thống không cân bằng.
  [27]. TS. Vũ Thành Tự Anh; 2011; Đàm Quang Minh -Đại học Khoa học Tự nhiên
  Hà Nội “Năng lượng gió của Việt Nam: Tiềm năng và triển vong”. trang
  http://devi-renewablecóm2011/04/09/nang-luong-gio-vietnam-tiem-nạng- trien-vong
  [28]. Nguyễn Quốc Khánh 42011/ “ thông tin vể năng lượng gió VN” Dự án năng
  lượng Gió GIZMOÍT tháng 42011/

  [29]. M. Wilch; “ Reactive Power Generation by DFIG Based Wind Farms with AC
  Grid Connection” IEEE; wilch 2007

  Xem Thêm: Điều khiển máy điện gió không đồng bộ nguồn kép – DFIG
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Điều khiển máy điện gió không đồng bộ nguồn kép – DFIG sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status