Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chế tạo và nghiên cứu cấu trúc, tính chất điện hóa của một số điện cực biến tính vàng nano, ứng dụng phân tích lượng vết Hg(II)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chế tạo và nghiên cứu cấu trúc, tính chất điện hóa của một số điện cực biến tính vàng nano, ứng dụng phân tích lượng vết Hg(II)

  ii
  LỜI CẢM ƠN

  Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và lòng kính trọng đối với Thầy
  Cô hướng dẫn: PGS. TS. Vũ Thị Thu Hà và TS. Phạm Hồng Phong bởi những
  chỉ dẫn quý báu về phương pháp luận và định hướng nghiên cứu để luận án
  được hoàn thành.
  Tác giả cũng bày tỏ lời cảm ơn đối với Viện Hóa học, cũng như Học viện
  Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã
  tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất và thời gian để tác giả hoàn thành luận
  án.
  Tác giả đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà khoa học và
  các đồng nghiệp trong Phòng ứng dụng Tin học trong nghiên cứu Hóa học, đặc
  biệt, GS.TS Lê Quốc Hùng, đã đóng góp các ý kiến xây dựng và trao đổi về các
  vấn đề lý thuyết cũng như thực tiễn để luận án được hoàn thiện.
  Cuối cùng tác giả xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc nhất đến gia đình, người
  thân và bạn bè đã luôn chia sẻ, động viên tinh thần những lúc khó khăn và là
  nguồn cổ vũ không thể thiếu đối với tác giả trong suốt quá trình thực hiện luận
  án này.

  Tác giả luận án


  iii
  MỤC LỤC
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . vi
  DANH MỤC HÌNH xi
  DANH MỤC BẢNG xvii
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Lí do lựa chọn đề tài . 1
  2. Mục đích, phạm vi và đối tượng nghiên cứu của đề tài 2
  3. Ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn của luận án . 3
  4. Nội dung nghiên cứu của đề tài . 4
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 5
  1.1. Thủy ngân . 5
  1.1.1. Thủy ngân, các dạng tồn tại của thủy ngân 5
  1.1.2. Ứng dụng của thủy ngân . 5
  1.1.3. Chu trình chuyển hóa của thủy ngân trong môi trường 6
  1.1.4. Độc tính của thủy ngân . 7
  1.2. Các phương pháp phân tích thủy ngân . 8
  1.2.1. Phương pháp hấp phụ nguyên tử hóa hơi lạnh . 8
  1.2.2. Phương pháp huỳnh quang nguyên tử hóa hơi lạnh 9
  1.2.3. Phương pháp phổ khối plasma cảm ứng . 9
  1.2.4. Phương pháp điện hóa 10
  1.3. Các loại điện cực làm việc trong phương pháp phân tích điện hóa . 11
  1.3.1. Điện cực vàng . 12
  1.3.2. Điện cực cacbon . 29
  1.3.3. Điện cực boron-kim cương . 34
  1.3.4. Điện cực màng bitmut . 34
  1.3.5. Điện cực được biến tính bằng đơn lớp tự sắp xếp các hợp chất hữu
  cơ . 35
  1.4. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu 38
  CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM 41
  2.1. Thiết bị và dụng cụ . 41
  2.2. Vật liệu và hóa chất 42
  2.2.1. Vật liệu . 42
  2.2.2. Hóa chất . 42
  iv
  2.3. Chế tạo điện cực . 43
  2.3.1. Vi điện cực vàng sợi . 43
  2.3.2. Điện cực vàng nano dạng hạt 44
  2.3.3. Điện cực vàng nano dạng xốp hình cây . 46
  2.3.4. Điện cực biến tính đơn lớp tự sắp xếp hợp chất hữu cơ . 48
  2.4. Các phép đo điện hóa 49
  2.4.1. Khảo sát tính chất điện hóa của các điện cực đã chế tạo . 49
  2.4.2. Khảo sát khả năng phân tích thủy ngân của các điện cực đã chế
  tạo 51
  2.5. Các phần mềm xử lý số liệu . 53
  CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 54
  3.1. Cấu trúc hình thái học bề mặt của điện cực vàng kích thước nano 54
  3.1.1. Điện cực vàng nano dạng hạt 54
  3.1.2. Điện cực vàng nano dạng xốp hình cây . 57
  3.2. Khảo sát độ ổn định của tín hiệu điện hóa trên các điện cực vàng đã
  chế tạo 62
  3.2.1. Điện cực vàng đĩa 62
  3.2.2. Vi điện cực vàng sợi 63
  3.2.3. Điện cực vàng nano dạng hạt 64
  3.2.4. Điện cực vàng nano dạng xốp hình cây . 66
  3.3. Khảo sát tính chất khuếch tán và độ thuận nghịch của phản ứng điện
  hóa trên các điện cực vàng đã chế tạo . 67
  3.3.1. Tính chất khuếch tán và độ thuận nghịch của phản ứng điện hóa
  trên điện cực vàng đĩa và các điện cực vàng nano 68
  3.3.2. Tính chất khuếch tán và độ thuận nghịch của phản ứng điện hóa
  trên vi điện cực vàng sợi . 83
  3.4. Khả năng ứng dụng các điện cực vàng đã chế tạo trong phân tích
  thủy ngân 84
  3.4.1. Tín hiệu thủy ngân trên các điện cực vàng chế tạo 84
  3.4.2. Khảo sát dung dịch điện li . 85
  3.4.3. Khảo sát thế điện phân kết tủa thủy ngân 89
  3.4.4. Khảo sát ảnh hưởng thời gian kết tủa tạo vàng nano xốp hình cây
  đến tín hiệu đo thủy ngân 90
  3.4.5. Khảo sát độ lặp lại 93
  v
  3.4.6. So sánh tín hiệu dòng thủy ngân trên các điện cực vàng đã chế
  tạo 98
  3.4.7. Xây dựng đường chuẩn 100
  3.4.8. Đánh giá chung về khả năng phân tích thủy ngân của các điện
  cực vàng đã chế tạo 107
  3.4.9. Sử dụng các điện cực vàng đã chế tạo phân tích mẫu, so sánh với
  phương pháp AAS . 109
  3.4.10. Khảo sát ảnh hưởng của các kim loại khác . 113
  3.5. Điện cực biến tính bằng đơn lớp tự sắp xếp của hợp chất hữu cơ . 115
  3.5.1. Nghiên cứu khử hấp phụ lớp AET-SAM và PET-SAM 115
  3.5.2. Tính chất điện hóa trong hệ thuận nghịch của điện cực
  SAM/AuNP/GC . 117
  3.5.3. Khả năng xác định thủy ngân của điện cực SAM/AuNP/GC 118
  KẾT LUẬN 121
  NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 123
  KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 124
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 125
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN . 137
  PHỤ LỤC 138


  vi
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  Viết tắt
  Ý nghĩa
  Tiếng Anh Tiếng Việt
  A Area Diện tích điện cực
  A hh Diện tích hình học của điện cực
  A hđ Diện tích hoạt động điện hóa
  của điện cực
  AA Ascorbic acid Axit ascorbic
  AAS Atomic Absorption
  Spectrophotometric
  Phổ hấp thụ nguyên tử
  AdSV Adsorptive Stripping
  Voltammetry
  Von – Ampe hấp phụ hòa tan
  AET 2-Aminoethanethiol
  hydrochloride
  2-Aminoethanethiol
  hydrochloride
  AFM Atomic Force Microscope Kính hiển vi lực nguyên tử
  AFS Atomic Fluorescence
  Spectrophotometric
  Phổ huỳnh quang nguyên tử
  ASV Anodic Stripping
  Voltammetry
  Von – Ampe hòa tan anot
  Au-PtNPs Au-Pt nanoparticles Hợp kim vàng-platin dạng
  nano
  AuND Au Nanodendrite Vàng nano dạng xốp hình cây
  AuND/C cloth Au Nanodendrite on
  carbon cloth
  Vàng nano dạng xốp hình cây
  trên nền vải cacbon
  AuND/Pt Au Nanodendrite on platin Vàng nano dạng xốp hình cây
  trên nền platin
  AuNP Au Nanoparticle Vàng nano dạng hạt
  AuNP/GC Au Nanoparticle on glassy
  carbon
  Vàng nano dạng hạt trên nền
  cacbon thủy tinh
  AuNP/Pt Au Nanoparticle on platin Vàng nano dạng hạt trên nền
  platin
  np-Au Nanoporours-Au Vàng nano dạng xốp
  o-AT o-Amino thiophenol o-Amino thiophenol
  BFE Bismuth Film Electrode Điện cực màng Bitmut
  C Concentration Nồng độ
  C lt Nồng độ lý thuyết
  vii
  C tt Nồng độ thực tế
  C cloth Carbon cloth Vải cacbon
  CA Chronoamperometry Thế tĩnh
  β-CD β-cyclodextrin β-cyclodextrin
  CE Counter Electrode Điện cực đối
  CFM Carbon Fiber Mat
  Electrode
  Điện cực tấm dệt sợi cacbon
  CNT Carbon Nanotube Ống cacbon kích thước nano
  CPE Carbon Paste Electrode Điện cực cacbon bột nhão
  Au-CRV Au-crystal violet Au-crystal violet
  CSV Cathodic Stripping
  Voltammetry
  Von – Ampe hòa tan catot
  CV Cyclic Voltammetry Von – Ampe quét thế vòng
  CVAAS Cold Vapour Atomic
  Absorption
  Spectrophotometric
  Phổ hấp thụ nguyên tử hóa hơi
  lạnh
  CVAFS Cold Vapour Atomic
  Fluorescence
  Spectrophotometric
  Phổ huỳnh quang nguyên tử
  hóa hơi lạnh
  d Electrode diameter Đường kính điện cực
  D Diffusion coefficient Hệ số khuếch tán
  DME Dropping Mercury
  Electrode
  Điện cực giọt thủy ngân
  DMTD 2,5-dimercapto-1,3,4-
  thiadiazole
  2,5-dimercapto-1,3,4-
  thiadiazole
  DPASV Differential Pulse Anodic
  Stripping Voltammetry
  Von – Ampe hòa tan anot kĩ
  thuật xung vi phân
  DPCSV Differential Pulse
  Cathodic Stripping
  Voltammetry
  Von – Ampe hòa tan catot kĩ
  thuật xung vi phân
  DPV Differential Pulse
  Voltammetry
  Von-Ampe xung vi phân
  DTAB Dodecyltrimethyl-
  ammonium bromide
  Dodecyltrimethyl-ammonium
  bromide
  ∆E Difference between anodic
  peak potential and
  cathodic peak potential
  Hiệu thế đỉnh píc anot và catot
  viii
  ∆E lth Hiệu thế đỉnh píc anot và catot
  theo lý thuyết
  E pa , E pc Anodic peak potential,
  cathodic peak potential
  Thế đỉnh píc anot, catot
  E Ohm Ohm potential Thế Ohm
  EPA US Environmental
  Protection Agency
  Cơ quan Bảo vệ Môi trường
  Hoa Kỳ
  EU European Union Liên minh Châu Âu
  f Bậc tự do
  GC Glassy Carbon Cacbon thủy tinh
  GSH Glutathione Glutathione
  HMDE Hanging Mercury Drop
  Electrode
  Điện cực giọt thủy ngân treo
  HFHAHFAF His-Phe-His-Ala-His-Phe-
  Ala-Phe
  His-Phe-His-Ala-His-Phe-Ala-
  Phe
  I C Capacitive current Dòng điện dung
  I F Faraday current Dòng Faraday
  i p Peak current Dòng píc
  i pa , i pc Anodic peak current,
  cathodic peak current
  Dòng píc anot, catot
  ICP-AES Inductively Coupled
  Plasma Atomic Emission
  Spectroscopy
  Quang phổ phát xạ nguyên tử
  cảm ứng
  ICP-MS Inductively Coupled
  Plasma Mass Spectrometry
  Phổ khối plasma cảm ứng
  IL Ionic liquid Chất lỏng ion
  ITO Indium tin oxide Oxit thiếc – indi
  j current density Mật độ dòng điện
  l Chiều dài làm việc của điện
  cực vàng sợi
  LOD Limit of detection Giới hạn phát hiện
  LSV Linear Scan Voltammetry Von-Ampe quét thế tuyến tính
  LSASV Linear Scan Anodic
  Stripping Voltammetry
  Von – Ampe hòa tan anot kĩ
  thuật quét tuyến tính
  MAA Mercaptoacetic Acid Mercaptoacetic Acid
  MAT 2-mercapto-5-amino-
  1,3,4-thiadiazole
  2-mercapto-5-amino-1,3,4-
  thiadiazole
  ix
  Me Các kim loại Cd(II), Pb(II),
  Cu(II)
  MFE Mercury Film Electrode Điện cực màng thủy ngân
  MPA 3-mercaptopropionic acid 3-mercaptopropionic acid
  MTF Mercury Thin Film Màng mỏng thủy ngân
  MWCNT MultiWalled Carbon
  Nanotube
  Cacbon dạng ống nano đa lớp
  n Số electron trao đổi trong phản
  ứng điện hóa
  NDT 1,9-nonanedithiol 1,9-nonanedithiol
  PANI Polyaniline Polyaniline
  PBS Photphate Buffer Solution Dung dịch đệm phốt phát
  PET 4-pyridineethanethiol
  hydrochloride
  4-pyridineethanethiol
  hydrochloride
  PDMcT poly(2,5-dimercapto-1,3,4-
  thiadiazole)
  poly(2,5-dimercapto-1,3,4-
  thiadiazole)
  PDP Potentiostatic Double-
  Pulse
  Thế tĩnh xung kép
  PtNP Platin Nanoparticle Platin nano dạng hạt
  R Correlation coeficient Hệ số tương quan
  R 2 Coeficient of
  determination
  Hệ số xác định
  R dd Điện trở dung dịch
  RE Reference Electrode Điện cực so sánh
  RSD Relative Standard
  Deviation
  Độ lệch chuẩn tương đối
  S a , S b là độ sai chuẩn tương ứng với
  các yếu tố a, b trong phương
  trình hồi quy
  SAM Self-Assembled Monolayer Đơn lớp tự sắp xếp
  SEM Scanning Electron
  Microscope
  Kính hiển vi điện tử quét
  SHE Standard Hydrogen
  Electrode
  Điện cực tiêu chuẩn hidro
  SPE Screen-Printed Electrode Điện cực in lưới
  SPGE Screen-Printed Electrode Điện cực vàng in lưới
  x
  SPµEA Screen-Printed
  microElectrode Array
  Vi điện cực tổ hợp in lưới
  SV Stripping Voltammetry Von – Ampe hòa tan
  SWV Square Wave Voltammetry Von – Ampe sóng vuông
  SWASV Square Wave Anodic
  Stripping Voltammetry
  Von – Ampe hòa tan anot kĩ
  thuật sóng vuông
  SWSV Square Wave Stripping
  Voltammetry
  Von – Ampe hòa tan kĩ thuật
  sóng vuông
  S/N Signal/Noise Tín hiệu/ nhiễu
  t Giá trị chuẩn
  t đkt Thời gian điện phân kết tủa
  vàng nano lên điện cực nền
  UV-VIS ultraviolet-visible Quang phổ tử ngoại – khả kiến
   Tốc độ quét thế
  XRD X-ray Diffraction Nhiễu xạ tia X
  XRF X-ray Fluorescence Huỳnh quang tia X
  WE Working Electrode Điện cực làm việc
  WHO World Health
  Organization
  Tổ chức Y tế Thế giới


  xi
  DANH MỤC HÌNH
  Hình 1.1: Chu trình chuyển hóa các dạng thủy ngân trong môi trường . 6
  Hình 1.2: Khoảng thế hoạt động của một số loại vật liệu điện cực so với điện
  cực so sánh Calomen 11
  Hình 1.3: Đường Von – Ampe quét thế vòng trong dung dịch [Fc(CH 2 )NMe 3 ] +
  10 -4 M của điện cực macro (a) và vi điện cực tổ hợp (b) 14
  Hình 1.4: Biến thiên dòng khuếch tán theo thời gian trên vi điện cực dạng đĩa
  và dạng sợi . 16
  Hình 1.5: Ảnh SEM của vi điện cực vàng dạng sợi trước (bên trái) và sau một
  tuần sử dụng phân tích trong môi trường 0,6 M NaCl (bên phải) 17
  Hình 1.6: Đường DPASV thêm chuẩn khi phân tích mẫu nước sông trên vi điện
  cực vàng dạng sợi . 18
  Hình 1.7: Đường DPASV và đường chuẩn thu được khi đo các mẫu Hg(II) có
  nồng độ tăng dần trong dung dịch HClO 4 0,1 M + 20 mL mẫu muối
  . 19
  Hình 1.8: Sơ đồ chế tạo vi điện cực cacbon tổ hợp (a) và đường CV trong dung
  dịch Fe(CN) 6
  -3 0,1 M, trên vi điện cực tổ hợp biến tính bằng màng
  vàng ở thời gian điện phân tạo vàng khác nhau (b) . 20
  Hình 1.9: Ảnh SEM các điện cực AuNP được chế tạo bằng các phương pháp
  khác nhau . 21
  Hình 1.10: Đường CV của điện cực AuNP/GC trong dung dịch H 2 SO 4 0,5 M
  . 22
  Hình 1.11: Đường SWASV trên điện cực AuNP/GC trong dung dịch có nồng
  độ thủy ngân tăng dần và đường chuẩn tương ứng 23
  Hình 1.12: Ảnh SEM của lớp vàng nano dạng hình cây trên nền kẽm tấm ở độ
  phóng đại khác nhau . 25
  Hình 1.13: Ảnh SEM của AuND phát triển trong dung dịch HAuCl 4 0,2 mM
  có chứa DTAB (5 mM)/ β-CD (2,5 mM) ở độ phóng đại khác nhau
  . 25
  Hình 1.14: Ảnh chụp SEM bề mặt điện cực AuND/Pt (a) và đường Von – Ampe
  của các điện cực vàng khác nhau trong dung dịch As(III) 1 ppm (b)
  . 27
  Hình 1.15: Đường CV của các điện cực CPE, CPE biến tính bằng SBA-15
  (CSPE) và CPE biến tính bằng chất lỏng ion-SBA-15 (CISPE) 30
  xii
  Hình 1.16: Ảnh SEM của sợi cacbon chế tạo vi điện cực . 31
  Hình 1.17: Sơ đồ chế tạo điện cực SAM của 5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole
  trên nền Au . 35
  Hình 1.18: Đường CV khử hấp phụ lớp SAM của 4-pyridineethanethiol
  hydrochloride trên điện cực vàng trong dung dịch KOH 0,5 M 36
  Hình 1.19: Đường CV của điện cực vàng (a) và điện cực DMTD/Au (b) trong
  dung dịch Fe(CN) 6
  3- / Fe(CN) 6
  4- 36
  Hình 2.1: Hệ thống thiết bị phân tích điện hoá đa năng CPA-HH* . 41
  Hình 2.2: Sơ đồ chế tạo vi điện cực vàng sợi (a), điện cực sau khi chế tạo (b)
  . 43
  Hình 2.3: Phần mềm PGSStatic điều khiển thế sử dụng trong chế tạo các điện
  cực AuNP . 44
  Hình 2.4: Điện cực cacbon thủy tinh trước (a) và sau khi tạo lớp vàng nano
  dạng hạt: điện cực AuNP/GC (b) 45
  Hình 2.5: Điện cực Pt trước (a) và sau khi tạo lớp vàng nano dạng hạt: điện cực
  AuNP/Pt (b) 46
  Hình 2.6: Phần mềm PGSStatic điều khiển dòng sử dụng trong chế tạo các điện
  cực AuND 46
  Hình 2.7: Điện cực platin trước (a) và sau khi tạo lớp vàng nano xốp hình cây
  - điện cực AuND/Pt (b) . 47
  Hình 2.8: Điện cực vải cacbon (C cloth ) trước (a) và sau khi tạo lớp vàng nano
  xốp hình cây - điện cực AuND/C cloth (b) . 47
  Hình 2.9: Sơ đồ mô tả sự hình thành SAM trên nền điện cực AuNP/GC theo
  thời gian ngâm 49
  Hình 2.10: Phần mềm PGSdynam sử dụng trong nghiên cứu tính chất điện hóa
  các điện cực chế tạo 49
  Hình 2.11: Phần mềm DPP sử dụng trong phân tích thủy ngân trên các điện cực
  vàng 51
  Hình 3.1: Ảnh SEM của điện cực AuNP/GC và AuNP/Pt với thời gian tạo vàng
  khác nhau . 55
  Hình 3.2: Ảnh SEM của điện cực AuNP/GC chế tạo trong thời gian 600 s ở chế
  độ không khuấy và khuấy. 57
  Hình 3.3: Ảnh SEM của điện cực AuND trên các điện cực nền Pt và vải cacbon
  . 58
  xiii
  Hình 3.4: Ảnh SEM mô tả sự thay đổi cấu trúc bề mặt điện cực AuND/C cloth
  khi thay đổi thời gian điện phân tạo vàng từ 60 s đến 360 s. . 60
  Hình 3.5: Ảnh SEM mô tả sự thay đổi cấu trúc bề mặt điện cực AuND/Pt khi
  thay đổi thời gian điện phân tạo vàng từ 60 s đến 180 s. . 61
  Hình 3.6: Đường quét thế vòng (CV) của điện cực vàng đĩa trong dung dịch
  H 2 SO 4 0,5 M, tốc độ quét thế 0,1 V/s. . 63
  Hình 3.7: Đường quét thế vòng (CV) của vi điện cực vàng sợi trong dung dịch
  H 2 SO 4 0,5 M, tốc độ quét thế 0,1 V/s. . 63
  Hình 3.8: Đường CV của điện cực AuNP/GC trong dung dịch H 2 SO 4 0,5 M,
  tốc độ quét thế 0,1 V/s 64
  Hình 3.9: Đường CV của điện cực AuNP/Pt trong dung dịch H 2 SO 4 0,5 M, tốc
  độ quét thế 0,1 V/s 65
  Hình 3.10: Đường CV của điện cực AuND/C cloth trong dung dịch H 2 SO 4 0,5 M,
  tốc độ quét thế 0,1 V/s 66
  Hình 3.11: Đường CV của điện cực AuND/Pt trong dung dịch H 2 SO 4 0,5 M,
  tốc độ quét thế 0,1 V/s 67
  Hình 3.12: Đường CV của điện cực vàng đĩa và các điện cực vàng nano trong
  dung dịch K 3 [Fe(CN) 6 ] 5 mM/ PBS 0,1 M pH = 7 68
  Hình 3.13: Sơ đồ mô tả sự khuếch tán dạng phẳng đến điện cực vàng nano dạng
  hạt khi có sự xen phủ khuếch tán hoàn toàn [55] 69
  Hình 3.14: Đường CV của điện cực vàng đĩa và các điện cực vàng nano trong
  dung dịch K 3 [Fe(CN) 6 ] 5 mM/ PBS 0,1 M pH = 7 theo sự tăng dần
  của tốc độ quét và đồ thị dòng píc catot theo căn bậc hai tốc độ quét
  thế (hình đính kèm) 70
  Hình 3.15: Mô phỏng điện cực vàng đĩa (a) và các điện cực vàng nano: dạng
  hạt (b), dạng xốp hình cây (c) trên điện cực nền . 75
  Hình 3.16: Đường CV của điện cực AuND/C cloth với t đkt khác nhau trong dung
  dịch K 3 [Fe(CN) 6 ] 5 mM/ PBS 0,1 M pH = 7, tốc độ quét thế thay đổi
  từ 0,01 V/s đến 0,4 V/s . 76
  Hình 3.17: Đồ thị mô tả sự thay đổi hiệu thế đỉnh píc anot và catot theo sự thay
  đổi tốc độ quét thế trên điện cực AuND/C cloth với t đkt khác nhau . 78
  Hình 3.18: Đồ thị sự thay đổi diện tích hoạt động điện hóa của điện cực
  AuND/C cloth theo thời gian điện phân tạo vàng 79
  xiv
  Hình 3.19: Đường CV trên điện cực AuND/Pt với t đkt khác nhau từ 60 s đến
  180 s trong dung dịch K 3 [Fe(CN) 6 ] 5 mM/ PBS 0,1 M pH = 7, tốc độ
  quét thế thay đổi từ 0,01 V/s đến 0,4 V/s 80
  Hình 3.20: Đồ thị mô tả sự thay đổi hiệu thế đỉnh píc anot và catot theo tốc
  độ quét thế trên điện cực AuND/Pt với t đkt khác nhau . 81
  Hình 3.21: Đồ thị sự thay đổi diện tích hoạt động điện hóa của điện cực
  AuND/Pt theo t đkt 82
  Hình 3.22: Đường CV của vi điện cực vàng sợi trong dung dịch K 3 [Fe(CN) 6 ] 5
  mM/ PBS 0,1 M pH = 7, tốc độ quét thế thay đổi từ 0,01 V/s đến 0,4
  V/s 83
  Hình 3.23: Đường DPASV của các điện cực vàng chế tạo trong dung dịch
  Hg(II) 10 ppb 85
  Hình 3.24: Đường DPASV của điện cực vàng đĩa trong các dung dịch điện li
  khác nhau có Hg(II) nồng độ 10 ppb . 86
  Hình 3.25: Đường DPASV của vi điện cực vàng sợi trong các dung dịch điện
  li khác nhau có Hg(II) nồng độ 10 ppb . 87
  Hình 3.26: Đồ thị sự phụ thuộc chiều cao píc thủy ngân 10 ppb trên điện cực
  vàng đĩa vào thế điện phân kết tủa làm giàu thủy ngân trong dung
  dịch điện li KCl 0,1M + HCl pH = 3 . 89
  Hình 3.27: Đồ thị sự phụ thuộc chiều cao píc thủy ngân 10 ppb trên vi điện cực
  vàng sợi vào thế điện phân kết tủa làm giàu thủy ngân trong dung
  dịch điện li NaNO 3 0,1 M + HNO3 pH = 3 . 90
  Hình 3.28: Đồ thị sự phụ thuộc chiều cao píc thủy ngân 10 ppb trên điện cực
  AuND/C cloth trong dung dịch điện li KCl 0,1M + HCl pH = 3 vào t đkt
  . 91
  Hình 3.29: Đồ thị sự phụ thuộc chiều cao píc thủy ngân 10 ppb trên điện cực
  AuND/Pt trong dung dịch điện li KCl 0,1M + HCl pH = 3 vào t đkt 92
  Hình 3.30: Đường DPASV đo lặp lại 10 lần trên điện cực vàng đĩa tại nồng
  độ Hg(II) 10 ppb trong dung dịch KCl 0,1M + HCl pH = 3 93
  Hình 3.31: Đường DPASV đo lặp lại 10 lần trên vi điện cực vàng sợi tại nồng
  độ Hg(II) 10 ppb trong dung dịch NaNO 3 0,1 M + HNO 3 pH = 3 . 94
  Hình 3.32: Đường DPASV đo lặp lại 10 lần trên điện cực AuNP tại nồng độ
  Hg(II) 10 ppb trong dung dịch KCl 0,1M + HCl pH = 3 . 96
  Hình 3.33: Đường DPASV đo lặp lại 10 lần trên điện cực AuND tại nồng độ
  Hg(II) 10 ppb trong dung dịch KCl 0,1M + HCl pH = 3 . 97
  xv
  Hình 3.34: Đường DPASV và đường chuẩn theo chiều cao píc trên điện cực
  vàng đĩa khi nồng độ thủy ngân tăng dần từ 1 ppb đến 100 ppb 101
  Hình 3.35: Đường DPASV và đường chuẩn theo chiều cao píc trên vi điện cực
  vàng sợi khi nồng độ thủy ngân tăng dần từ 1 ppb đến 40 ppb. . 102
  Hình 3.36: Đường DPASV và đường chuẩn theo chiều cao píc trên điện cực
  AuNP/GC khi nồng độ thủy ngân tăng dần từ 1 ppb đến 100 ppb.
  . 103
  Hình 3.37: Đường DPASV và đường chuẩn theo chiều cao píc trên điện cực
  AuNP/Pt khi nồng độ thủy ngân tăng dần từ 1 ppb đến 100 ppb . 104
  Hình 3.38: Đường DPASV và đường chuẩn theo chiều cao píc trên điện cực
  AuND/C cloth khi nồng độ thủy ngân tăng dần từ 0,5 ppb đến 120 ppb
  . 105
  Hình 3.39: Đường DPASV và đường chuẩn theo chiều cao píc trên điện cực
  AuND/C cloth khi nồng độ thủy ngân tăng dần từ 1 ppb đến 100 ppb
  . 106
  Hình 3.40: Đường DPASV và đường thêm chuẩn ngoại suy xác định nồng độ
  mẫu trên điện cực vàng đĩa . 109
  Hình 3.41: Đường DPASV và đường thêm chuẩn ngoại suy xác định nồng độ
  mẫu trên vi điện cực vàng sợi . 109
  Hình 3.42: Đường DPASV và đường thêm chuẩn ngoại suy xác định nồng độ
  mẫu trên điện cực AuNP/GC 110
  Hình 3.43: Đường DPASV và đường thêm chuẩn ngoại suy xác định nồng độ
  mẫu trên điện cực AuNP/Pt 110
  Hình 3.44: Đường DPASV và đường thêm chuẩn ngoại suy xác định nồng độ
  mẫu trên điện cực AuND/C cloth . 111
  Hình 3.45: Đường DPASV và đường thêm chuẩn ngoại suy xác định nồng độ
  mẫu trên điện cực AuND/Pt 111
  Hình 3.46: Đường DPASV của điện cực AuND/C cloth trong mẫu Hg(II) 10 ppb
  khi không có và khi có Cd(II), Pb(II), Cu(II), nồng độ từ 50 ppb đến
  1000 ppb . 113
  Hình 3.47: Đồ thị đánh giá ảnh hưởng của các ion cadimi, chì, đồng đến tín
  hiệu dòng píc thủy ngân 115
  Hình 3.48: Đường CV trong dung dịch KOH 0,5 M,  = 0,1 V/s của các điện
  cực SAM 116
  xvi
  Hình 3.49: Đường Von – Ampe quét thế vòng của các điện cực SAM trong
  dung dịch [K 3 Fe(CN) 6 ] 5 mM/ PBS 0,1 M pH = 7,  = 0,1 V/s . 118
  Hình 3.50: Đường Von – Ampe xung vi phân chiều anot trên các điện cực SAM
  trong dung dịch KCl 0,1 M + HCl pH = 4 khi dung dịch ngâm không
  có (nền) và có Hg(II) nồng độ 1 ppb. 119

  xvii
  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 1.1: Một số kết quả ứng dụng điện cực Au vào phân tích Hg(II) . 27
  Bảng 1.2: Một số kết quả ứng dụng các loại điện cực cacbon vào phân tích
  Hg(II) đã được công bố 33
  Bảng 1.3: Tổng hợp một số công trình công bố sử dụng điện cực biến tính đơn
  lớp tự sắp xếp hợp chất hữu cơ vào xác định Hg(II) . 37
  Bảng 2: Chế độ đo trong dung dịch K 3 [Fe(CN 6 )] 0,5 M trên các điện cực đã chế
  tạo 51
  Bảng 3.1: Bảng kết quả tỉ lệ dòng píc anot và catot (I pa /I pc ) theo tốc độ quét thế
  trên điện cực vàng đĩa và các điện cực vàng nano . 71
  Bảng 3.2: Hiệu thế đỉnh píc anot và catot theo sự thay đổi tốc độ quét thế trên
  điện cực vàng đĩa và các điện cực vàng nano 72
  Bảng 3.3: Giá trị cụ thể của các thông số trong phương trình Randle - Sevcik
  . 74
  Bảng 3.4: Diện tích hoạt động điện hóa và tỉ lệ của diện tích hoạt động điện hóa
  so với diện tích hình học của điện cực vàng đĩa và các điện cực nano
  . 74
  Bảng 3.5: Tỉ lệ i pa /i pc và hiệu thế đỉnh píc của píc oxi hóa và khử của điện cực
  AuND/C cloth trong hệ Fe(III)/Fe(II) với t đkt khác nhau, tốc độ quét thế
  0,1 V/s 77
  Bảng 3.6: Diện tích hoạt động điện hóa của điện cực AuND/C cloth với thời gian
  tạo vàng khác nhau . 79
  Bảng 3.7: Tỉ lệ I pa /I pc tại tốc độ quét thế 0,1 V/s trên điện cực AuND/Pt với t đkt
  khác nhau . 81
  Bảng 3.8: Diện tích hoạt động điện hóa của điện cực AuND/Pt với t đkt khác
  nhau 82
  Bảng 3.9: Tín hiệu dòng píc Hg(II) 10 ppb trên điện cực vàng đĩa trong các
  dung dịch điện li khác nhau 86
  Bảng 3.10: Tín hiệu dòng píc Hg(II) 10 ppb trên vi điện cực vàng sợi trong các
  dung dịch điện li khác nhau 88
  Bảng 3.11: Kết quả xử lý thống kê của phép đo lặp lại 10 lần của dung dịch
  Hg(II) 10 ppb trên điện cực vàng đĩa 94
  Bảng 3.12: Kết quả xử lý thống kê của phép đo lặp lại 10 lần của dung dịch
  Hg(II) 10 ppb trên vi điện cực vàng sợi 95
  xviii
  Bảng 3.13: Kết quả xử lý thống kê của phép đo lặp lại 10 lần của dung dịch
  Hg(II) 10 ppb trên điện cực AuNP 96
  Bảng 3.14: Kết quả xử lý thống kê của phép đo lặp lại 10 lần của dung dịch
  Hg(II) 10 ppb trên điện cực AuND . 97
  Bảng 3.15: Mật độ dòng píc Hg(II) 10 ppb đo bằng phương pháp DPASV trên
  các điện cực vàng chế tạo trong các điều kiện tối ưu 99
  Bảng 3.16: Các điều kiện tối ưu cho phép phân tích thủy ngân bằng phương
  pháp DPASV trên các loại điện cực vàng chế tạo . 100
  Bảng 3.17: Giới hạn phát hiện thủy ngân bằng phương pháp DPASV trên các
  điện cực vàng chế tạo . 107
  Bảng 3.18: Kết quả phân tích mẫu trên các điện cực vàng chế tạo, so sánh với
  kết quả đo đối chứng bằng phương pháp AAS 112
  Bảng 3.19: Bảng đánh giá tín hiệu dòng píc thủy ngân ảnh hưởng bởi sự có mặt
  của các ion cadimi, chì, đồng trong dung dịch 114


  1
  MỞ ĐẦU
  1. Lí do lựa chọn đề tài
  Ngày nay, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, vấn đề ô nhiễm môi trường
  đã và đang trở nên đáng báo động, đặc biệt là ô nhiễm môi trường nước. Có
  nhiều tác nhân gây ra ô nhiễm cho các nguồn nước như các kim loại nặng (Cd,
  Pb, Hg, As, Cr, Mn ) các hợp chất hữu cơ (các hợp chất của phenol, các chất
  bảo vệ thực vật, các loại thuốc nổ, dioxin ). Trong đó, thủy ngân và các hợp
  chất của thủy ngân là một trong những tác nhân ô nhiễm có độc tính cao, gây
  ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người. Khi xâm nhập vào cơ thể con người
  một lượng lớn hơn mức độ cho phép, cùng với việc tích tụ dài ngày, thủy ngân
  sẽ kết hợp với các tế bào và gây bệnh cho cơ thể con người [1, 2].
  Do những tác hại nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người, nên
  hàm lượng cho phép của thủy ngân trong từng mẫu nước được quy định rất cụ
  thể theo những tiêu chuẩn khác nhau của các quốc gia. Tổ chức Y tế Thế giới
  (WHO) [1] đã quy định hàm lượng cho phép của thủy ngân trong nước uống
  nằm trong khoảng hàm lượng vết (1 ppb). Vì thế, để kiểm tra, đánh giá mức độ
  bị ô nhiễm thủy ngân của mẫu nước, các phương pháp phân tích cần có độ nhạy
  và độ chính xác cao.
  Một số phương pháp phân tích sử dụng thiết bị hiện đại thường được dùng
  đó là: quang phổ tử ngoại – khả kiến (UV-VIS) [3], huỳnh quang tia X (XRF)
  [4], hấp thụ nguyên tử (AAS) [5, 6], huỳnh quang nguyên tử (AFS) [7], phổ
  khối plasma cảm ứng (ICP-MS) [8], hay quang phổ phát xạ nguyên tử cảm ứng
  (ICP-AES) [9, 10]. Tuy nhiên, khi sử dụng các phương pháp này, cần phải đầu
  tư những hệ thiết bị đắt tiền, quy trình xử lý mẫu và vận hành máy phức tạp.
  Do đó, phương pháp phân tích điện hóa đã được đưa vào sử dụng với mục đích
  giảm giá thành phân tích mẫu cũng như đơn giản hóa việc xử lý mẫu và phân
  tích mà vẫn có độ chính xác, độ nhạy cao, độ lặp lại tốt.
  Trong phương pháp phân tích điện hóa, điện cực làm việc đóng vai trò rất
  quan trọng, là nơi xảy ra phản ứng điện hóa được quan tâm. Các quy luật, hiện
  tượng có liên quan đến phản ứng trao đổi electron xảy ra trên bề mặt điện cực
  làm việc hoặc ranh giới tiếp xúc giữa điện cực và dung dịch phân tích là cơ sở
  để sử dụng các phương pháp phân tích điện hóa. Vì thế, việc lựa chọn điện cực
  làm việc (từ vật liệu chế tạo đến cấu trúc hình học, hay việc biến tính bằng các
  2
  hợp chất phù hợp) đóng vai trò quyết định để có được một kết quả phân tích
  tốt.
  Hiện nay, trên thế giới, nhiều loại vật liệu điện cực đã được chế tạo và ứng
  dụng vào phân tích thủy ngân như các điện cực vàng [11-13], các loại điện cực
  cacbon [14-16], điện cực boron-kim cương, hay điện cực màng bitmut với
  nhiều cấu trúc hình học và ở các kích thước khác nhau. Đặc biệt, các hướng
  nghiên cứu gần đây tập trung vào các loại vi điện cực hoặc biến tính các điện
  cực bằng các vật liệu nano hay vật liệu hữu cơ, polime . Các điện cực được chế
  tạo với mục đích đạt được những tính năng ưu việt như có độ bền, độ chọn lọc
  cao, tăng khả năng phát hiện, khoảng tuyến tính rộng, có thể sử dụng được
  trong các môi trường đặc biệt: thể tích nhỏ, độ nhớt cao, độ điện li yếu .
  Các nghiên cứu ở trong nước trong lĩnh vực phân tích thủy ngân chủ yếu sử
  dụng các phương pháp AAS [17] hoặc phương pháp chiết pha rắn-quang học
  [18] , rất ít các nghiên cứu tập trung vào phân tích thủy ngân bằng phương
  pháp điện hóa, như nghiên cứu của tác giả Dương Thị Tú Anh [19]. Trong đó,
  điện cực được tác giả sử dụng là điện cực màng vàng.
  Các điện cực vàng cấu trúc nano, và vàng nano biến tính bằng đơn lớp tự sắp
  xếp (SAM) hợp chất hữu cơ để phân tích thủy ngân là một hướng nghiên cứu
  rất mới trong nước hiện nay, đặc biệt là dạng cấu trúc vàng nano xốp hình cây.
  Do đó, chúng tôi lựa chọn đề tài: “Chế tạo và nghiên cứu cấu trúc, tính
  chất điện hóa của một số điện cực biến tính vàng nano, ứng dụng phân tích
  lượng vết Hg(II)” làm đề tài nghiên cứu cho luận án với mục tiêu chế tạo một
  số loại điện cực biến tính vàng cấu trúc nano, đánh giá những đặc tính về cấu
  trúc và tính chất điện hóa của chúng và khảo sát khả năng ứng dụng của các
  điện cực vào phân tích ion Hg(II) trong môi trường nước.
  2. Mục đích, phạm vi và đối tượng nghiên cứu của đề tài
  Đề tài luận án được thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu cấu trúc cũng như
  tính chất điện hóa của một số điện cực tự chế tạo: các điện cực vàng cấu trúc
  nano và vàng nano biến tính bằng hợp chất hữu cơ; đánh giá so sánh với vi điện
  cực vàng kích thước cỡ micromet và điện cực vàng đĩa kích thước mm. Từ đó
  định hướng khả năng ứng dụng vào việc phát hiện và định lượng thủy ngân có
  trong mẫu nước.
  3
  Các điện cực biến tính vàng nano được lựa chọn để nghiên cứu với mục đích
  đánh giá tính chất điện hóa của các dạng cấu trúc nano khác nhau và ứng dụng
  vào phân tích thủy ngân với mong muốn cấu trúc nano giúp làm tăng diện tích
  hoạt động của bề mặt điện cực từ đó làm tăng tín hiệu điện hóa trong phép phân
  tích, giảm giới hạn phát hiện trên điện cực.
  Vi điện cực dạng sợi được nghiên cứu với mong muốn điện cực vẫn có được
  những ưu điểm đặc trưng của vi điện cực, trong khi diện tích của điện cực lớn
  hơn các loại vi điện cực dạng đĩa khác nên có thể làm tăng tín hiệu điện hóa
  trong phép phân tích.
  Các điện cực biến tính bằng đơn lớp tự sắp xếp các hợp chất hữu cơ (SAM)
  được nghiên cứu với mục đích khảo sát khả năng làm giàu thủy ngân lên loại
  điện cực này, từ đó mong muốn làm tăng độ nhạy, tăng độ chọn lọc cho phép
  phân tích. Các chất 2-aminoethanethiol hydrochloride (AET) và 4-pyridine
  ethanethiol hydrochloride (PET) được sử dụng để biến tính bề mặt vàng do là
  các hợp chất thiol (có nhóm -SH) nên dễ dàng hấp phụ hóa học lên bề mặt điện
  cực vàng; đầu còn lại có nhóm chức chứa nguyên tố N – nguyên tử có cặp
  electron tự do, dễ dàng tạo liên kết với obitan trống của thủy ngân từ đó làm
  tăng khả năng làm giàu của Hg lên điện cực SAM.
  3. Ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn của luận án
  Ý nghĩa khoa học:
   Xác định được điều kiện chế tạo các điện cực vàng nano cấu trúc khác
  nhau và điện cực vàng nano biến tính bằng đơn lớp tự sắp xếp hợp
  chất hữu cơ
   Đánh giá được cấu trúc bề mặt của các điện cực vàng nano có cấu trúc
  khác nhau đã chế tạo
   Đánh giá được tính chất điện hóa của chúng trong các môi trường khác
  nhau, từ đó có những kết luận về sự khuếch tán đến các điện cực, khả
  năng phản ứng điện hóa, diện tích hoạt động điện hóa của chúng.
   Xác lập được các điều kiện tối ưu, xây dựng đường chuẩn và tính toán
  giới hạn phát hiện Hg(II) từ đó đánh giá khả năng phân tích Hg(II) cho
  phép phân tích bằng phương pháp DPASV trên các điện cực đã chế
  tạo.

  4
  Ý nghĩa thực tiễn:
  Chủ động chế tạo các loại điện cực vàng có khả năng định lượng
  Hg(II) ở nồng độ vết có trong mẫu nước với độ nhạy cao, mở ra khả
  năng xây dựng quy trình phân tích Hg(II) trên điện cực chế tạo ứng
  dụng trong thực tiễn.
  Như vậy, lần đầu tiên ở Việt Nam, các loại điện cực vàng cấu trúc nano và
  điện cực vàng nano biến tính bằng hợp chất hữu cơ được nghiên cứu đánh giá
  một cách hệ thống từ hình thái cấu trúc bề mặt đến tính chất điện hóa cũng như
  khả năng phân tích thủy ngân của chúng bằng phương pháp Von – Ampe. Luận
  án cũng là nghiên cứu rất mới trên thế giới nghiên cứu loại điện cực vàng nano
  dạng xốp hình cây ứng dụng trong phân tích thủy ngân và có được độ nhạy tốt.
  Đây là các tiền đề khoa học cơ sở cho việc xây dựng quy trình phân tích thủy
  ngân trong nước bằng phương pháp điện hóa sử dụng các loại điện cực mới với
  độ nhạy, độ lặp lại, độ chính xác cao, quy trình đơn giản.
  4. Nội dung nghiên cứu của đề tài
   Chế tạo các loại điện cực vàng có cấu trúc nano khác nhau, vi điện cực
  vàng sợi và điện cực vàng đĩa, điện cực vàng nano biến tính bằng đơn
  lớp tự sắp xếp các hợp chất hữu cơ
   Đánh giá hình thái bề mặt của các điện cực vàng nano chế tạo được
   Đánh giá những đặc tính điện hóa của các loại điện cực
   Khảo sát khả năng ứng dụng các điện cực vào phân tích thủy ngân (II):
   Khảo sát tín hiệu điện hóa của thủy ngân khi xác định bằng các
  điện cực vàng đã chế tạo
   Khảo sát điều kiện tối ưu cho phân tích Hg(II) trên các điện cực
   Xây dựng được đường chuẩn tương ứng với từng điện cực
   Đánh giá khả năng phân tích Hg(II) của các điện cực đã chế tạo
   Ứng dụng vào phân tích mẫu, có sự đối chiếu với phương pháp
  khác.
   Đánh giá sự ảnh hưởng của một số kim loại nặng khác: Cd(II),
  Pb(II), Cu(II)

  Xem Thêm: Chế tạo và nghiên cứu cấu trúc, tính chất điện hóa của một số điện cực biến tính vàng nano, ứng dụng phân tích lượng vết Hg(II)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chế tạo và nghiên cứu cấu trúc, tính chất điện hóa của một số điện cực biến tính vàng nano, ứng dụng phân tích lượng vết Hg(II) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status