midubo has reported a post.

Reason:
Nạp tiền vào có tải đc đâu ??????????????????????????
Post: Thạc Sĩ Phát hiện làn đường thời gian thực cho hệ thống điều khiển xe tự động
Forum: Công Nghệ Thông Tin
Assigned Moderators: N/A

Posted by: Kòi Xinh
Original Content:
TÊN ĐỀ TÀI: Phát hiện làn đường thời gian thực cho hệ thống điều khiển xe tự động
Information

MS: LVTIN-KHMT036
SỐ TRANG: 74
NGÀNH: TIN HỌC
CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC MÁY TÍNH (604801)
TRƯỜNG: ĐHKHTN TPHCM
NĂM: 2009
[IMG]http://www.********/vi/images/TW7S/infonotetipwarn/note.png[/IMG]

Information
CẤU TRÚC LUẬN VĂN
LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH SÁCH CÁC BẢNG

DANH SÁCH CÁC HÌNH

DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1. Đặt vấn đề
1.2. Hướng tiếp cận đề tài
1.3. Nội dung luận văn

CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN

2.1. Các vấn đề trong bài toán Phát hiện làn đường
2.1.1. Mục tiêu
2.1.2. Môi trường
2.1.3. Tín hiệu
2.2. Mô hình tổng quát giải quyết vấn đề
2.3. Các phương pháp giải quyết
2.3.1. Mô hình đường
2.3.1.1. Sử dụng đường thẳng
2.3.1.2. Sử dụng đường cong
2.3.1.3. Sử dụng mô hình toán học phức tạp
2.3.2. Xác định dấu phân cách
2.3.2.1. Dựa trên cạnh
2.3.2.2. Dựa trên tần số
2.3.2.3. Dựa trên màu sắc và vân
2.3.2.4. Dựa trên nhiều camera
2.3.3. Hậu xử lý
2.3.3.1. Sử dụng biến đổi Hough
2.3.3.2. Sử dụng RANSAC
2.3.3.3. Sử dụng kết hợp các đặc trưng
2.3.4. Mô hình chuyển động và bài toán theo vết
2.3.4.1. Mô hình Aukermann
2.3.4.2. Kalman Filter
2.3.4.3. Particle Filter
2.3.5. Các giả định

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP CỦA LUẬN VĂN

3.1. Mô hình chung của đề tài
3.2. Thiết lập chỉ số Camera
3.3. Biến đổi IPM
3.4. Biểu diễn làn đường
3.5. Theo vết làn đường với Particle Filter
3.6. Thông tin trạng thái chuyển động
3.7. Các độ đo

CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ
4.1. Dữ liệu thực nghiệm
4.2. Phương pháp và tiêu chí đánh giá
4.3. Các thí nghiệm
4.3.1. Về tốc độ xử lý
4.3.2. Về độ chính xác
4.3.3. Các tình huống đặc biệt
4.4. Đánh giá chung

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU TRÍCH DẪN


Xem Thêm: Báo cáo bài viết vi phạm bởi midubo
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo bài viết vi phạm bởi midubo sẽ giúp ích cho bạn.