Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự sơ thẩm từ thực tiễn tỉnh Thái Nguyên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự sơ thẩm từ thực tiễn tỉnh Thái Nguyên

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ
  TRANH TỤNG CỦA KIỂM SÁT VIÊN TẠI PHIÊN TÒA HÌNH SỰ SƠ
  THẨM 7
  1.1. Khái niệm, đặc điểm tranh tụng . 7
  1.2. Tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự sơ thẩm. . 13
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TRANH TỤNG CỦA
  KIỂM SÁT VIÊN TẠI PHIÊN TÒA HÌNH SỰ SƠ THẨM Ở TỈNH
  THÁI NGUYÊN 30
  2.1. Khái quát đặc điểm về tự nhiên, kinh tế - xã hội ở tỉnh Thái Nguyên . 30
  2.2. Những kết quả hoạt động tranh tụng của Kiểm sát viên Viện kiểm sát
  nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại phiên tòa hình sự sơ thẩm . 36
  2.3. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong hoạt động tranh
  tụng của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên 43
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG
  TRANH TỤNG CỦA KIỂM SÁT VIÊN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
  TỈNH THÁI NGUYÊN TẠI PHIÊN TÒA HÌNH SỰ SƠ THẨM .55
  3.1. Những yêu cầu nâng cao chất lượng tranh tụng của KSV tại phiên tòa
  hình sự sơ thẩm .55
  3.2. Giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo cho hoạt
  động tranh tụng tại phiên tòa theo đúng tinh thần cải cách tư pháp . 59
  3.3. Một số giải pháp khác nâng cao chất lượng hoạt động tranh tụng của
  kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự sơ thẩm 63
  KẾTLUẬN .74
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 76 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TĂT


  BLTTHS Bộ luật tố tụng hình sự
  CQĐT Cơ quan điều tra
  HĐXX Hội đồng xét xử
  HĐND Hội đồng nhân dân
  UBND Ủy ban nhân dân
  KSV Kiểm sát viên
  THQCT Thực hành quyền công tố
  KSXX Kiểm sát xét xử
  TAND Tòa án nhân dân
  TANDTC Tòa án nhân dân tối cao
  TTHS Tố tụng hình sự
  VKS Viện kiểm sát
  VKSNDTC Viện kiểm sát nhân dân tối cao


  DANH MỤC BẢNG BIỂU

  Bảng 2.1 So sanh mức độ gia tăng của một số nhóm tội trên địa bàn tỉnh Thái
  Nguyên giai đoạn 2011-2015 (số lượng vụ án, số lượng bị can Cơ quan điều tra
  khởi tố) 34
  Bảng 2.2. Số lượng vụ án TAND cấp sơ thẩm tỉnh Thái Nguyên đã xét xử và tỷ lệ
  số vụ Tòa án chấp nhận quan điểm của VKS (2011-2015) 37
  1

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Xuất phát từ quan điểm của Đảng ta về chiến lược cải cách tư pháp trong
  điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do
  nhân dân và vì nhân dân, cùng với việc hội nhập, đổi mới phát triển đất nước.
  Đảng ta đã có chủ trương, đường lối và tiến hành đổi mới tổ chức và hoạt
  động của hệ thống cơ quan tư pháp trong đó có ngành KSND. Đây là một chủ
  trương lớn và đúng đắn của Đảng được thể hiện trong nhiều văn kiện như:
  Chỉ thị 53-CT/TW ngày 21/3/2000 Về một số công việc cấp bách của các cơ
  quan tư pháp cần thực hiện trong năm 2000; Nghị quyết 08–NQ/TW ngày
  02/01/2002 của Bộ chính trị đã chỉ rõ “ nâng cao chất lượng công tố của
  Kiểm sát viên tại phiên toà, đảm bảo tranh tụng dân chủ với Luật sư, người
  bào chữa , việc phán quyết của Tòa án phải căn cứ chủ yếu vào kết quả
  tranh tụng tại phiên tòa là một trong những giải pháp quan trọng của cải
  cách tư pháp, là đòi hỏi tất yếu để xây dựng một nền tư pháp trong sạch, vững
  mạnh, với mục đích đảm bảo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của các bên
  tham gia tố tụng, hướng đến bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người ” và
  nghị quyết 49–NQ/TW ngày 02/06/2005 của Bộ chính trị về chiến lược cải
  cách tư pháp đến năm 2020 tiếp tục khẳng định “Nâng cao chất lượng tranh
  tụng tại các phiên toà xét xử, coi đây là khâu đột phá của hoạt động tư
  pháp ” là những định hướng và yêu cầu thúc đẩy việc nghiên cứu nhiều hơn
  nữa vấn đề tranh tụng trong hoạt động tố tụng, về chất lượng tranh tụng của
  Kiểm sát viên Viện kiểm sát thực hành quyền công tố, mở rộng yếu tố tranh
  tụng vì vậy, tranh tụng được xác định là một trong những nội dung quan
  trọng về cải cách tư pháp. Với mục đích góp phần làm rõ những vấn đề lý luận,
  thực tiễn tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình 2

  sự, tác giả chọn đề tài “Tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự sơ
  thẩm từ thực tiễn tỉnh Thái Nguyên” làm đề tài Luận văn Thạc sỹ Luật học.
  2. Tình hình nghiên cứu đề tài
  Liên quan đến đề tài, từ trước đến nay đã có nhiều công trình nghiên
  cứu, một số tác phẩm như: Công trình nghiên cứu mang tính đại cương có
  “Giáo trình tố tụng hình sự Việt Nam” (của Đại học Luật Hà Nội), “Giáo
  trình kỹ năng giải quyết các vụ án hình sự” (của Học viện tư pháp), Công
  trình mang tính chuyên sâu vào nội dung có “Tranh tụng tại phiên tòa theo
  yêu cầu của cải cách tư pháp” (Luận văn Thạc sỹ luật học, Học viện khoa học
  xã hội 2011 của Nguyễn Mai Chi; Luận văn thạc sỹ luật học của Nguyễn Tiến
  Long về “Thực hiện pháp luật đảm bảo nguyên tắc tranh tụng trong xét xử
  hình sự sơ thẩm ở Việt Nam hiện nay” - năm 2005. Luận văn trên đã làm rõ
  thêm các khái niệm tranh tụng, vai trò, đặc điểm của tranh tụng và nguyên tắc
  tranh tụng trong xét xử hình sự và đề xuất các giải pháp đảm bảo tranh tụng
  trong xét xử sơ thẩm ở nước ta hiện nay; Luận văn thạc sỹ luật học của Hoàng
  Anh Phương “Năng lực tranh tụng của Kiểm sát viên thực hành quyền công
  tố tại phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự ở Việt Nam hiện nay” - năm 2007.
  Luận văn trên đã phân tích, đánh giá thực trạng về năng lực tranh tụng của
  Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự ở
  Việt Nam và đề xuất các giải pháp để nâng cao năng lực tranh tụng của Kiểm
  sát viên đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; Luận văn Thạc sỹ luật học, Học
  viện khoa học xã hội “Tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự sơ
  thẩm từ thực tiễn Tòa án nhân dân Quận Hoàng Mai, Hà Nội”- năm 2015.
  Nội dung luận văn đã phân tích đánh giá thực trạng tranh tụng của Kiểm sát
  viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa sơ thẩm và đề xuất những giải
  pháp để nâng cao năng lực tranh tụng của Kiểm sát viên đáp ứng yêu cầu cải
  cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam trong giai đoạn
  hiện nay. 3

  Đề tài khoa học cấp Bộ của Trường đào tạo các chức danh Tư pháp- Bộ
  tư pháp “Tranh tụng tại phiên tòa - một số vấn đề lý luận và thực tiễn” - năm
  2003. Nội dung của đề tài làm rõ các vấn đề lý luận có liên quan đến tranh
  tụng tại phiên tòa. Đánh giá đúng thực trạng tranh tụng và đề ra giải pháp
  nhằm mở rộng tranh tụng tại phiên tòa, định hướng cho việc xây dựng và thực
  hiện các chương trình đào tạo chức danh tư pháp ở nước ta.
  Đề tài khoa học cấp bộ của Viện KSNDTC “Một số vấn đề lý luận và
  thực tiễn đổi mới thủ tục tranh tụng tại phiên tòa” - năm 2004. Nội dung
  nghiên cứu đã chỉ ra một số vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống tranh tụng qua
  phương pháp so sánh với hệ thống tố tụng hình sự thẩm vấn và những quy
  định trong Bộ luật TTHS cần sửa đổi bổ sung để đáp ứng yêu cầu tranh tụng
  tại phiên tòa sơ thẩm hình sự.
  “Tranh luận tại phiên tòa sơ thẩm” của Tiến sỹ Dương Thanh Biểu,
  Nhà xuất bản Tư pháp, năm 2007 viết về những vấn đề lý luận, vận dụng kiến
  thức pháp luật, các trình tự, nội dung liên quan đến tranh tụng tại phiên tòa sơ
  thẩm qua các ví dụ minh họa đã nêu lên được những tồn tại, thiếu sót của
  Kiểm sát viên trong việc tranh luận tại phiên tòa sơ thẩm hình sự.
  Đề tài khoa học cấp Bộ của Viện KSNDTC “Chuyên đề tranh tụng và
  những giải pháp nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên trong xét
  xử hình sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp” - năm 2014. Nội dung của đề
  tài làm rõ các vấn đề lý luận liên quan đến tranh tụng tại phiên tòa, đánh giá
  thực trạng hoạt động tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa và đề ra giải
  pháp nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên.
  Ngoài ra, còn một số bài báo và tạp chí có đề cập đến nội dung nghiên
  cứu tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa như: Tạp chí khoa học pháp lý
  số 4 năm 2004 của tác giả PGS.TS Trần Văn Độ “Bản chất của tranh tụng tại
  phiên tòa” , Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 191, 03/2011 của tác giả Nguyên
  Kim Chi “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tranh tụng trong 4

  phiên tòa hình sự”, Tạp chí dân chủ và pháp luật, số 08/2003 của tác giả
  PGS.TS Nguyễn Văn Huyên “Bảo đảm quyền của bị can, bị cáo trong phiên
  tòa mở rộng tranh tụng”, Tạp chí kiểm sát, số 18/2013 của tác giả Nguyễn
  Đức Hạnh “Về kỹ năng xây dựng và trình bày bản luận tội”, Tạp chí kiểm sát,
  số 12 (06/2014) của tác giả Đoàn Minh Hương “ Nâng cao năng lực tranh
  tụng của Kiểm sát viên qua các phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm ở tỉnh Phú
  Thọ”, Tạp chí kiểm sát, số 12 (06/2014) của tác giả Phạm Minh Tuyên “ Bàn
  về tranh tụng tại các phiên tòa hình sự”, Tạp chí kiểm sát, số 12/2014 của tác
  giả Nguyễn Chí Dũng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc xét hỏi
  và tranh luận của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm hình sự”, Tạp chí kiểm
  sát, số 01/2015, của tác giả Tôn Thiện Phương “Các giải pháp về công tác
  cán bộ của VKSND tỉnh Nghệ An nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng của
  KSV tại phiên tòa hình sự”.
  Qua nghiên cứu các công trình nêu trên thấy rằng, thực trạng hoạt động
  tranh tụng của KSV tại phiên tòa hình sự nói chung và phiên tòa hình sự sơ
  thẩm nói riêng được đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu một cách có hệ thống và
  toàn diện, đầy đủ hơn nhằm làm sáng tỏ một số lý luận thực tiễn về hoạt động
  tranh tụng của KSV tại phiên tòa. Để qua đó đề xuất những giải pháp nhằm
  hoàn thiện pháp luật TTHS và nâng cao chất lượng hoạt động tranh tụng của
  KSV tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm.
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
  3.1 Mục đích nghiên cứu
  Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận về tranh tụng tại phiên tòa
  hình sự sơ thẩm. Qua thực tiễn, với mong muốn nghiên cứu góp phần làm
  sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài của luận văn,
  luận chứng và đề xuất những giải pháp vể tranh tụng của Kiểm sát viên tại
  phiên tòa xét xử án hình sự thực hiện được tốt hơn, đảm bảo phiên tòa hình sự
  thể hiện đầy đủ tính dân chủ, bình đẳng, khách quan, công khai. Qua đó làm
  căn cứ để Hội đồng xét xử ra Bản án quyết định đúng người, đúng tội, đúng 5

  pháp luật; góp phần hoàn thiện các quy định về tranh tụng của Bộ luật tố tụng
  hình sự, thực hiện cải cách tư pháp, lấy “xét xử là hoạt động trung tâm” theo
  tinh thần của Nghị quyết 08 và Nghị quyết 49 của Bộ chính trị (Khóa IX). Đó
  là mục đích nghiên cứu của luận văn.
  3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu
  Để đạt được mục đích trên, luận văn đã:
  - Nghiên cứu cơ sở pháp lý và cơ sở lý luận của hoạt động tranh tụng của
  Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm
  như: Khái niệm, đặc điểm của tranh tụng; quy định của pháp luật TTHS về
  tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm; các quy định về bảo đảm cho hoạt
  động tranh tụng của KSV tại phiên tòa.
  - Phân tích, đánh giá thực trạng về tranh tụng của Kiểm sát viên thực
  hành quyền công tố tại phiên tòa xét xử án hình sự sơ thẩm ở tỉnh Thái
  Nguyên những năm gần đây, qua đó rút ra những kết quả đạt được cũng như
  những tồn tại, hạn chế trong hoạt động tranh tụng tại phiên tòa.
  - Trên cơ sở kết quả nghiên cứu và những đánh giá về thực trạng hoạt
  động tranh tụng của Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa xét
  xử án hình sự sơ thẩm ở tỉnh Thái Nguyên, luận văn nêu ra các giải pháp
  nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên
  tòa xét xử án hình sự sơ thẩm nói chung và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái
  Nguyên nói riêng trước yêu cầu cải cách tư pháp.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề lý
  luận có liên quan đến tranh tụng của Kiểm sát viên thực hành quyền công tố
  và những yếu tố đảm bảo tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự
  sơ thẩm thực hiện ở địa phương.
  Phạm vi nghiên cứu: Từ thực tiễn thực hành quyền công tố của Viện
  Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, luận văn nghiên cứu vấn đề về tranh tụng
  của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự sơ thẩm thực tế thực hiện ở địa phương. Về thời gian nghiên cứu, luận văn chủ yếu tập trung làm rõ những vấn đề có liên
  quan đến đề tài trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2015.
  5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
  Luận văn sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng
  và chủ nghĩa duy vật lịch sử và các phương pháp nghiên cứu kết hợp giữa lý
  luận và thực tiễn, phương pháp lịch sử cụ thể, phương pháp phân tích tổng
  hợp. Ngoài ra, luận văn còn sử dụng một số phương pháp của các bộ môn
  khoa học khác như phương pháp so sánh, thống kê kết hợp với khảo sát thực
  tế để giải quyết vấn đề đặt ra.
  6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn
  Kết quả nghiên cứu của luận văn, với mức độ nhất định sẽ góp phần làm
  cơ sở tham khảo cho việc nghiên cứu, phục vụ yêu cầu thực tiễn về các tiêu
  chí đánh giá chất lượng, năng lực tranh tụng của Kiểm sát viên thực hành
  quyền công tố tại phiên tòa xét xử án hình sự sơ thẩm trong tố tụng hình sự.
  Luận văn cũng có thể sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, phục vụ việc “đổi
  mới tổ chức phiên tòa xét xử, xác định rõ vị trí, quyền hạn, trách nhiệm của
  người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng ” theo yêu cầu của Nghị
  Quyết 49 Bộ chính trị (Khóa IX) về cải cách tư pháp.
  7. Cơ cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung
  luận văn được trình bày thành gồm 3 chương, 8 mục lớn và các tiểu mục.
  Chương 1: Một số vấn đề lý luận về tranh tụng của KSV tại phiên tòa
  hình sự sơ thẩm.
  Chương 2: Thực tiễn tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên toà hình sự
  sơ thẩm tỉnh Thái Nguyên.
  Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tranh tụng của
  KSV tại phiên tòa hình sự sơ thẩm tỉnh Thái Nguyên.

  Xem Thêm: Tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự sơ thẩm từ thực tiễn tỉnh Thái Nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự sơ thẩm từ thực tiễn tỉnh Thái Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status