Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển tiển, thủ công nghiệp ở nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển tiển, thủ công nghiệp ở nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế

  1
  PHẦN MỞ ĐẦU

  1. LÝ DO NGHIÊN CỨU
  Công nghiệp nông thôn là một nội dung hết sức quan trọng của
  công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, nên phát triển
  tiểu, thủ công nghiệp (TTCN), một bộ phận của công nghiệp nông
  thôn trong giai đoạn hiện nay có vai trò quan trọng trong quá trình
  phát triển nông nghiệp nông thôn [50]. Phát triển tiểu, thủ công
  nghiệp ở nông thôn trong giai đoạn hiện nay cần đáp ứng được ba
  yêu cầu cơ bản đó là: (1) Yêu cầu xây dựng nông thôn mới đòi hỏi
  tiểu, thủ công nghiệp ở nông thôn đóng góp vai trò quan trọng tạo
  việc làm thu hút lao động nhàn rỗi ở nông thôn; (2) Yêu cầu công
  nghiệp hóa, hiện đại hóa, đòi hỏi phát triển tiểu, thủ công nghiệp
  nông thôn được chuyên môn hóa; (3) Yêu cầu phát triển kinh tế thị
  trường và hội nhập đòi hỏi phát triển tiểu, thủ công nghiệp thành
  ngành sản xuất hàng hóa. Thực hiện được các yêu cầu này, phát triển
  tiểu, thủ công nghiệp sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình thực hiện mục
  tiêu đưa nước ta sớm trở thành nước công nghiệp phát triển [8].
  Trong những năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều nỗ
  lực trong phát triển ngành công nghiệp nói chung trong đó có ngành
  nghề tiểu, thủ công nghiệp. Với mức tăng trưởng 25,5%/năm, ngành
  nghề tiểu, thủ công nghiệp đóng góp 17% trong cơ cấu giá trị sản
  xuất ngành công nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu
  lao động ở nông thôn; giải quyết công ăn việc làm và nâng cao thu
  nhập cho lao động, đồng thời bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hoá của
  dân tộc. Tuy nhiên, quá trình phát triển tiểu, thủ công nghiệp ở Thừa
  Thiên Huế nhất là ở khu vực nông thôn vẫn còn nhiều hạn chế bất
  cập: quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, chất lượng sản phẩm thấp, chưa có
  sản phẩm mang thương hiệu, sức cạnh tranh chưa cao, chưa đáp ứng
  được nhu cầu thị trường. Nguyên nhân chính trước hết là do các cơ
  sở thiếu tính liên kết trong phát triển quy mô sản xuất, trình độ kỹ
  thuật và công nghệ sản xuất thấp, phổ biến là sản xuất thủ công và
  bán cơ khí. Bên cạnh đó năng lực của chủ cơ sở còn nhiều hạn chế,
  nguồn lao động chưa qua đào tạo ở mức cao, khả năng huy động vốn
  khó khăn. Hơn nữa, các chính sách của Nhà nước còn nhiều bất cập,
  việc quy hoạch vùng nguyên liệu tại chỗ chưa được quan tâm, hạ
  tầng kỹ thuật và mặt bằng sản xuất chưa được đầu tư thỏa đáng, việc
  hỗ trợ chính sách tín dụng, ứng dụng khoa học công nghệ chưa cao. 2
  Trong khi đó việc tổ chức thực hiện các chính sách chưa đồng bộ,
  thiếu chính sách mới. Đây là những khó khăn lớn kìm hãm sự phát
  triển tiểu, thủ công nghiệp ở nông thôn Thừa Thiên Huế.
  Nhiều đề tài trong nước và quốc tế đã nghiên cứu về phát triển
  tiểu, thủ công nghiệp, nhưng các đề tài chưa gắn phát triển tiểu, thủ
  công nghiệp với việc xây dựng nông thôn mới, công nghiệp hóa, hiện
  đại hóa nông nghiệp, nông thôn và chưa gắn với sản xuất hàng hóa.
  Tại Thừa Thiên Huế, các đề tài đã nghiên cứu chưa làm rõ vai trò của
  tiểu, thủ công nghiệp đối với ba nội dung yêu cầu nói trên, chưa phân
  tích các yếu tố ảnh hưởng đến quy mô giá trị sản xuất tiểu, thủ công
  nghiệp ở nông thôn . Do vậy, nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và
  thực tiễn, phân tích sát đúng thực trạng và đề xuất những giải pháp
  phù hợp nhằm phát triển tiểu, thủ công nghiệp nông thôn Thừa Thiên
  Huế là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.
  Từ những vấn đề trên, tác giả chọn nghiên cứu đề tài: "Phát
  triển tiểu, thủ công nghiệp ở nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế” làm
  Luận án Tiến sĩ kinh tế.
  2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  2.1. Mục tiêu chung: Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, phân
  tích đánh giá thực trạng phát triển tiểu, thủ công nghiệp nông thôn
  tỉnh Thừa Thiên Huế và đề xuất những giải pháp nhằm phát triển
  tiểu, thủ công nghiệp nông thôn Thừa Thiên Huế trong thời gian tới.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hóa và bổ sung những vấn đề lý luận và thực tiễn về
  phát triển tiểu, thủ công nghiệp nông thôn.
  - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển tiểu, thủ công nghiệp
  nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010 - 2015.
  - Đề xuất định hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm phát
  triển tiểu, thủ công nghiệp nông thôn Thừa Thiên Huế đến năm 2030.
  3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  3.1. Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu những
  vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển tiểu, thủ công nghiệp; thực
  trạng phát triển tiểu, thủ công nghiệp nông thôn Thừa Thiên Huế.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Không gian nghiên cứu: Đề tài tiếp cận nghiên cứu và chọn
  mẫu khảo sát là các cơ sở sản xuất tiểu, thủ công nghiệp đang hoạt
  động ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
  - Về thời gian nghiên cứu: Giai đoạn 2010-2015. 3
  - Phạm vi nội dung: Các vấn đề kinh tế chủ yếu về phát triển
  tiểu, thủ công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
  4. Ý NGHĨA CỦA LUẬN ÁN
  4.1. Ý nghĩa về khoa học
  - Việc kế thừa và vận dụng cơ sở lý luận về phát triển tiểu, thủ
  công nghiệp nông thôn vào nghiên cứu từ đó rút ra những kết luận
  góp phần bổ sung và làm phong phú hơn lý luận về chủ đề nghiên
  cứu là một thành công có thể coi là đóng góp mới của Luận án.
  - Trên cơ sở tổng kết lý luận liên quan, Luận án đã xây dựng
  khung phân tích cho nghiên cứu. Bằng các phương pháp phân tích
  phù hợp, nghiên cứu đã giải quyết được các mục tiêu đề ra và làm cơ
  sở cho các khuyến nghị giải pháp cho thực tiễn.
  - Những kết quả cụ thể của nghiên cứu cho một trường hợp
  điển hình phát triển tiểu, thủ công nghiệp ở Thừa Thiên Huế (Việt
  Nam), được tổng kết lại là sự bổ sung và phong phú thêm về lý
  thuyết phát triển kinh tế nông thôn trong điều kiện các nước đang hội
  nhập, phát triển; là nguồn tư liệu tham khảo hữu ích cho các cơ quan
  hoạch định chính sách phát triển kinh tế nông thôn của địa phương.
  - Luận án đã xây dựng cơ sở lý thuyết và mô hình thực nghiệm
  sử dụng hàm sản xuất biến ngẫu nhiên để phân tích các nhân tố ảnh
  hưởng đến quy mô giá trị sản xuất của các cơ sở tiểu, thủ công
  nghiệp từ đó khuyến nghị chính sách có tính khoa học.
  4.2. Ý nghĩa về thực tiễn
  - Luận án đã phân tích, đánh giá sát, đúng thực trạng phát triển
  tiểu, thủ công nghiệp nông thôn, chỉ ra hai nhóm hạn chế tác động
  đến sự phát triển tiểu, thủ công nghiệp nông thôn Thừa Thiên Huế.
  - Luận án chỉ ra các nhóm ngành như dệt, may mặc, thêu ren;
  thủ công mỹ nghệ và chế biến gỗ, mây tre đan là những nhóm ngành
  có xu hướng phát triển tốt. Đồng thời khuyến nghị các chính sách,
  giải pháp gắn liền với yêu cầu xây dựng nông thôn mới, yêu cầu của
  quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và yêu cầu về sản xuất hàng
  hóa là sự đóng góp có tính thực tiễn của Luận án.
  4
  CHƯƠNG 1
  NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT
  TRIỂN TIỂU, THỦ CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

  1.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA TIỂU, THỦ
  CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
  1.1.1. Khái niệm tiểu, thủ công nghiệp nông thôn
  Tiểu, thủ công nghiệp nông thôn là ngành kinh tế thuộc lĩnh vực
  sản xuất vật chất, một bộ phận của ngành công nghiệp nông thôn, gắn
  bó mật thiết với sản xuất nông nghiệp và nền KTXH ở nông thôn, tồn
  tại khách quan trong các phương thức sản xuất của xã hội; với nhiều
  thành phần kinh tế tham gia, có quy mô sản xuất nhỏ, sử dụng công cụ
  lao động thủ công, công cụ nửa cơ khí và trong một chừng mực nhất
  định sử dụng công cụ cơ khí và máy móc hiện đại cùng các nguồn lực
  ở nông thôn để SX ra sản phẩm hàng hóa cho xã hội.
  1.1.2. Đặc điểm của tiểu, thủ công nghiệp nông thôn
  Ngành nghề TTCN nông thôn vừa có đặc điểm cơ bản như
  công nghiệp nông thôn vừa có những đặc điểm của ngành nghề
  TTCN riêng biệt như: Một là, TTCN nông thôn có tính đa dạng bao
  gồm nhiều loại hình, nhiều ngành nghề, nhiều trình độ khác nhau.
  Hai là, TTCN nông thôn gắn bó rất chặt chẽ với nông thôn và nông
  nghiệp. Ba là, TTCN nông thôn có tính chất chuyên môn hoá thấp
  trong quản lý sản xuất kinh doanh. Bốn là, các cơ sở sản xuất TTCN
  thể hiện tính mềm dẻo, linh hoạt trong sản xuất, kinh doanh. Năm là,
  TTCN nông thôn có hạn chế trong tiếp cận nguồn vốn chính thức
  nhưng rất linh hoạt trong tiếp cận các nguồn vốn không chính thức.
  1.2. NỘI DUNG PHÁT TRIỂN TIỂU, THỦ CÔNG NGHIỆP
  NÔNG THÔN
  1.2.1. Quan điểm về phát triển TTCN nông thôn
  Phát triển tiểu, thủ công nghiệp nông thôn là sự gia tăng về số
  lượng cơ sở sản xuất, các loại hình tổ chức quản lý sản xuất TTCN
  nông thôn, sự tăng trưởng về quy mô giá trị sản xuất, doanh số tiêu 5
  thụ, kết quả và hiệu quả SXKD; sự cải thiện năng lực, trình độ kỹ
  thuật và công nghệ sản xuất cũng như năng suất lao động trong các
  ngành nghề TTCN nông thôn; từ đó góp phần giải quyết việc làm,
  nâng cao thu nhập, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao
  động theo hướng CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn.
  1.2.2. Một số đặc trưng phát triển TTCN nông thôn
  Phát triển TTCN nông thôn thể hiện ở một số nội dung: Một là,
  phát triển tiểu, thủ công nghiệp nông thôn cả quy mô và trình độ, bao
  gồm sự thay đổi về quy mô số lượng cơ sở, giá trị sản xuất, doanh số
  tiêu thụ, kết quả và hiệu quả sản xuất; cũng như năng lực quản lý,
  trình độ kỹ thuật và công nghệ, năng suất lao động trong ngành
  TTCN. Hai là, phát triển tiểu, thủ công nghiệp nông thôn phù hợp với
  xu hướng phát triển của cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.
  Ba là, phát triển tiểu, thủ công nghiệp nông thôn hướng vào các
  ngành, nghề phục vụ trực tiếp cho nông nghiệp và nông thôn. Bốn là,
  phát triển tiểu, thủ công nghiệp nông thôn với sự đa dạng về hình
  thức tổ chức và thành phần kinh tế. Năm là, hoàn thiện thể chế, chính
  sách, tạo môi trường thuận lợi để TTCN nông thôn phát triển.

  CHƯƠNG 2
  ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

  2.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU
  Thừa Thiên Huế là tỉnh nằm trong vùng có điều kiện tự nhiên
  kinh tế xã hội khó khăn của miền Trung, chịu nhiều ảnh hưởng của
  khí hậu, thời tiết phức tạp, nhiều thiên tai bảo lụt gây nhiều rủi ro
  trong đầu tư phát triển TTCN. Tuy nhiên, với nhiều tiềm năng
  khoáng sản, tài nguyên thiên nhiên phong phú, vị trí địa kinh tế thuận
  lợi cho giao thương hàng hóa, có nhiều ngành nghề truyền thống và
  nhiều nét đặc trưng văn hóa Huế mang đạm bản sắc văn hóa dân tộc
  nên có điều kiện để phát triển TTCN nông thôn theo cách riêng biệt.
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
  Nguồn số liệu thứ cấp được thu thập từ Cục Thống kê, Sở Công 6
  thương, các Phòng thống kê, Phòng Công thương của các huyện thuộc
  Thừa Thiên Huế. Nguồn thông tin từ các bài báo, sách tham khảo,
  chuyên khảo về tiểu thủ công nghiệp trong và ngoài nước cũng được
  thu thập. Số liệu sơ cấp được thu thập bằng phương pháp phỏng vấn
  trực tiếp 360 cơ sở tiểu thủ công nghiệp ở khu vực nông thôn Thừa
  Thiên Huế dựa trên bảng câu hỏi được thiết kế sẵn. Phương pháp chọn
  mẫu ngẫu nhiên phân tầng được sử dụng nhằm tiếp cận các nhóm
  ngành nghề tiểu thủ công nghiệp khác nhau.
  2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
  Luận án sử dụng các phương pháp: thống kê mô tả; phương
  pháp mô hình hàm sản xuất biên ngẫu nhiên; và một số phương pháp
  khác như phân tích Anova, phân tích mối quan hệ tương quan để phân
  tích số liệu cho mục đích nghiên cứu. Phần mềm Stata 14 được dùng
  để xử lý, tính toán và ước lượng các mô hình.
  Ngoài ra, còn sử dụng phương pháp: phương pháp nghiên cứu
  tài liệu; phương pháp nghiên cứu trường hợp .

  CHƯƠNG 3
  THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TIỂU, THỦ CÔNG NGHIỆP
  NÔNG THÔN Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

  3.1. PHÁT TRIỂN TIỂU, THỦ CÔNG NGHIỆP NÔNG
  THÔN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2010 - 2014
  3.1.1. Biến động số lượng cơ sở TTCN nông thôn
  Sự phát triển TTCN nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế trước hết
  được thể hiện ở sự biến động về số lượng. Nhìn chung, giai đoạn
  2010 - 2014, số cơ sở TTCN nông thôn Thừa Thiên Huế giảm tương
  đối đồng đều giữa các khu vực, bình quân giảm 1,8%. Số cơ sở
  TTCN giảm nhiều nhất là A Lưới (-4,5), Nam Đông (-5,5), Quảng
  Điền (-2,5), Phong Điền (-2,4). Các địa phương còn lại cũng có sự
  sụt giảm nhưng thấp hơn.
  Một số nhóm nghề như dệt, may mặc, thêu ren; nghề chế biến
  gỗ, mây tre đan có sự gia tăng số lượng tương ứng đạt 7,2% và
  4,1%/năm. Trong khi số lượng cơ sở TTCN nông thôn có xu hướng
  giảm ở một số nhóm ngành nghề như nhóm ngành cơ khí, kim khí,
  kim hoàn (-8,5%), nhóm nghề thủ công mỹ nghệ (-7,7%), do một số
  nghề thiếu nguyên liệu, một số nghề mai một hoặc thiếu sức cạnh
  tranh với các sản phẩm công nghiệp hiện đại. 7
  Bảng 3.2: Số lượng cơ sở TTCN nông thôn phân theo nhóm nghề
  ĐVT: Cơ sở
  Năm
  Năm
  2010
  Năm
  2011
  Năm
  2012
  Năm
  2013
  Năm
  2014
  TT BQ
  (%)
  1. Chế biến nông sản 1.758 1.731 2.135 1.951 1.965 2,8
  2. Cơ khí, kim khí, kim hoàn 1.223 1.140 886 873 857 (8,5)
  3. Dệt, may mặc, thêu ren 338 360 391 406 447 7,2
  4. Chế biến gỗ, mây tre đan 636 640 663 730 746 4,1
  5. Thủ công mỹ nghệ 1.951 1.921 1.551 1,545 1,412 (7,8)
  6. Nhóm nghề khác 609 596 588 605 621 0,5
  Tổng số 6.515 6.388 6.214 6.110 6.049 (1,8)
  (Nguồn: Phòng Thống kê các huyện, thị tỉnh Thừa Thiên Huế)
  3.1.2. Tổ chức quản lý sản xuất TTCN nông thôn
  Những năm gần đây loại hình kinh tế nhà nước và doanh
  nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không có trong cơ cấu các loại hình
  TTCN nông thôn Thừa Thiên Huế, 100% các loại hình TTCN nông
  thôn là kinh tế ngoài nhà nước, trong đó gần 98% là loại hình cá thể.
  Ngoài ra, sự gia tăng số lượng các làng nghề và các cơ sở sản xuất
  TTCN nông thôn trong các làng nghề, cụm công nghiệp tuy còn ít
  nhưng cũng thể hiện xu hướng phát triển về hình thức quản lý sản
  xuất, số cơ sở thuộc các làng nghề tăng bình quân là 7,0% là xu
  hướng tích cực.
  3.1.3. Quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất tiểu, thủ công
  nghiệp nông thôn của Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010 - 2014
  Trong giai đoạn 2010 - 2014, giá trị TTCN nông thôn tăng
  bình quân 30,4%/năm, đưa giá trị này tăng từ 1.195,9 tỷ đồng vào
  năm 2010 lên 3.456,1 tỷ đồng vào năm 2014 góp phần đưa tỷ trọng
  giá trị TTCN toàn tỉnh trong tổng giá trị SXCN tăng từ 14,4% (năm
  2010) lên 17,0% (năm 2014). Giá trị sản xuất của các nhóm nghề có
  sự tăng trưởng không đồng đều, tăng cao nhất là nhóm nghề dệt may,
  may mặc, thêu ren với tốc độ tăng trưởng bình quân lên đến 48,59%,
  theo sau là nhóm nghề chế biến gỗ, mây tre, đan lát với tốc độ tăng
  bình quân đạt 32,14%/năm. (Bảng 3.6) Kết quả này một phần do các
  nhóm ngành tìm được thị trường, các sản phẩm có chất lượng đáp
  ứng được nhu cầu thị trường.
  3.1.4. Quy mô và cơ cấu lao động TTCN nông thôn
  Số liệu phân tích cho thấy lượng lao động TTCN nông thôn
  tỉnh Thừa Thiên Huế có sự gia tăng đáng kể. Toàn ngành thu hút
  24.150 lao động tăng bình quân chỉ đạt 2,85%/năm. Ở một số ngành
  do số lượng cơ sở giảm nên số lao động cũng giảm theo như nhóm 8
  ngành thủ công mỹ nghệ và nhóm nghề cơ khí, kim khí, kim hoàn với
  số tương ứng là (-3,52% và - 2,36%). Ngược lại một số nhóm ngành
  có số lao động tăng lên nhờ số lượng cơ sở và quy mô sản xuất tăng
  như nhóm dệt, may mặt và thêu ren, nông sản thực phẩm và nhóm
  ngành khác.
  Bảng 3.6: Quy mô, cơ cấu giá trị sản xuất tiểu, thủ công nghiệp
  nông thôn phân theo nhóm ngành của Thừa Thiên Huế
  giai đoạn 2010 – 2014 (giá so sánh 2010)

  Nhóm ngành nghề
  2010 2012 2014
  TTBQ
  (+-%)
  SL
  (Tỷ
  đồng)
  CC
  (%)
  SL
  (Tỷ
  đồng)
  CC
  (%)
  SL
  (Tỷ
  đồng)
  CC
  (%)
  1. Chế biến nông sản
  thực phẩm
  306,9 25,7 533,3 26,5 700,9 20,3 22,9
  2. Chế biến gỗ, mây
  tre, đan lát
  130,6 10,9 203,0 10,1 519,7 15,0 41,2
  3. Dệt may, may
  mặc, thêu ren
  147,2 12,3 330,9 16,5 949,0 27,5 59,4
  4. Cơ khí, ngũ kim 45,9 3,8 89,3 4,4 128,3 3,7 29,3
  5. Thủ công mỹ nghệ 148,2 12,4 197,7 9,8 344,5 10,0 23,5
  6. Ngành nghề khác 417,1 34,9 657,2 32,7 813,8 23,6 18,2
  Tổng số 1.195,9 100,0 2.011,5 100,0 3.456,1 100,0 30,4
  (Nguồn: Phòng Thống kê các huyện, thị tỉnh Thừa Thiên Huế)

  Bảng 3.8: Số lao động TTCN nông thôn ở Thừa Thiên Huế
  phân theo nhóm ngành
  Chỉ tiêu
  Năm 2010 Năm 2012 Năm 2014
  TTBQ
  (%)
  SL
  (người)
  CC
  (%)
  SL
  (người)
  CC
  (%)
  SL
  (người)
  CC
  (%)
  1. Chế biến nông sản 4.362 20,21 5.020 21,35 5.102 21,13 4,00
  2. Cơ khí, kim khí, kim hoàn 4.198 19,45 4.057 17,26 3.815 15,80 (2,36)
  3. Dệt, may mặc, thêu ren 2.284 10,58 2.950 12,55 3.052 12,64 7,51
  4. Chế biến gỗ, mây tre đan 3.379 15,66 3.520 14,97 3.950 16,36 3,98
  5. Thủ công mỹ nghệ 5.315 24,63 5.020 21,35 4.606 19,07 (3,52)
  6. Nhóm nghề khác 2.045 9,48 2.944 12,52 3.625 15,01 15,39
  Tổng số 21.583 100,00 23.511 100,00 24.150 100,00 2,85
  (Nguồn: Phòng Thống kê các huyện, thị tỉnh Thừa Thiên Huế)
  3.1.5. Một số chính sách hỗ trợ phát triển TTCN nông thôn
  Thừa Thiên Huế
  Số liệu từ Sở Tài chính Thừa Thiên Huế cung cấp ở bảng 3.9
  cho thấy, nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-
  2014 cho các chương trình phát triển TTCN trên địa bàn rất ít, bình 9
  quân chỉ đạt gần 29 tỷ đồng/1 năm. Nguồn vốn này lại giảm bình quân
  hơn 28%/năm, và giảm ở hầu hết các chương trình. Mặc dù có sự quan
  tâm hỗ trợ các chính sách nhưng việc hỗ trợ của các chương trình còn
  ít và chưa thực sự mang lại hiệu quả trong phát triển TTCN.

  Bảng 3.9: Nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước cho các chương trình
  phát triển TTCN giai đoạn 2012 - 2015
  ĐVT: Tỷ đồng
  SốT
  T
  Nguồn vốn
  Năm
  2011
  Năm
  2012
  Năm
  2013
  Năm
  2014
  TTBQ
  (%)
  1 Vốn đầu tư khuyến công 2,841 3,762 2,906 4,140 13,37
  2
  Vốn đầu tư cho đào tạo
  nghề nông thôn
  5,924 6,533 5,780 3,270 (17,97)
  3
  Vốn đầu tư cho phát
  triển hạ tầng cụm TTCN
  30,766 18,317 11,531 6,894 (39,26)
  4
  Vốn hỗ trợ xuất khẩu
  (xúc tiến thương mại )
  1,100 1,040 1,590 1,446 9,54
  5 Vốn xử lý môi trường 5,100 0 0 1,000 (41,90)
  6
  Vốn hỗ trợ cho phát triển
  sản xuất TTCN
  0 0,315 0 0,200

  CỘNG 45,732 29,967 21,807 16,950 (28,17)
  (Nguồn: Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế, 2015)

  Nhìn chung, trong giai đoạn 2010 - 2014, ngành nghề TTCN
  nông thôn Thừa Thiên Huế, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn có sự
  tăng trưởng đáng kể, bình quân tăng trưởng giá trị sản xuất đạt trên
  30,4%/năm, góp phần đưa tỷ trọng TTCN đóng góp vào GTSX
  ngành công nghiệp từ 14,5% năm 2010 lên 17% năm 2014. Số lượng
  cơ sở TTCN nông thôn có sự suy giảm về số cơ sở sản xuất với mức
  giảm bình quân gần (-2%), trong đó các địa bàn có sự suy giảm
  tương đồng, trong khi phân theo nhóm ngành thì nhóm ngành thủ
  công mỹ nghệ và cơ khí, kim khí và kim hoàn có mức giảm cao nhất
  tương ứng là 7,7% và 8,5%. Tuy số cơ sở giảm, nhưng số lượng lao
  động TTCN nông thôn vẫn có tăng đến năm 2014 thu hút hơn 24
  nghìn lao động, một số nhóm ngành nghề vẫn có sự gia tăng mạnh số
  lượng lao động qua các năm như huyện Nam Đông, Phú Lộc và như
  nhóm ngành dệt may mặc, thêu ren. Có thể nói rằng, ngành nghề
  TTCN nông thôn Thừa Thiên Huế đã có sự chuyển biến tích cực cả
  về quy mô, cơ cấu giá trị sản xuất, cơ cấu lao động nông thôn. 3.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN TIỂU, THỦ
  CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN Ở CÁC CƠ SỞ ĐIỀU TRA
  3.2.1. Đặc điểm của chủ cơ sở TTCN nông thôn
  Kết quả khảo sát cho thấy, độ tuổi trung bình của các chủ cơ
  sở là khá cao, hơn 48 tuổi, số năm kinh nghiệm trong nghề cũng cao,
  bình quân gần 25 năm. Tuy nhiên, trình độ học vấn của chủ cở sở lại
  khá thấp, đa số chỉ dừng lại ở lớp 8. Tỷ lệ số chủ cơ sở tiểu thủ công
  nghiệp có bằng đại học ít hơn 3% và không có ai có trình độ sau đại
  học. Mặc dù có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề nhưng do trình
  độ học vấn thấp, các chủ cơ sở thường gặp khó khăn trong việc tiếp
  cận công nghệ mới trong sản xuất cũng như thông tin liên lạc, thành
  ra các hoạt động sản xuất chủ yếu vẫn dựa vào kinh nghiệm.
  3.2.2. Đặc điểm hoạt động của cơ sở TTCN nông thôn
  Số liệu điều tra cho thấy hơn 91% số cơ sở điều tra là các cơ
  sở sản xuất cá thể, phần còn lại là các hợp tác xã, công ty TNHH hay
  công ty cổ phần. Các cơ sở sản xuất cá thể thường có quy mô nhỏ,
  phân tán, trong khi đó tính chuyên môn hoá và khả năng áp dụng
  công nghệ mới thường không cao và thường thiếu sự liên kết và hợp
  tác. Điều này cũng được biểu hiện qua tỷ lệ số cơ sở đăng ký nhãn
  mác sản phẩm: chỉ khoảng 15% số cơ sở tiểu thủ công nghiệp được
  điều tra có đăng ký nhãn mác sản phẩm và chỉ một phần rất nhỏ
  trong số đó là các cơ sở sản xuất cá thể.
  3.2.3. Đặc điểm nguồn lực của các cơ sở sản xuất
  3.2.3.1. Nguồn lao động và chất lượng lao động
  Mặc dù số lượng lao động tham gia vào các cơ sở TTCN bình
  quân không lớn, khoảng 5,42 người/cơ sở nhưng lao động thường
  xuyên chiếm tỷ lệ đáng kể với 66,79%; chênh lệch số lượng lao động
  phân theo giới tính không lớn với tỷ lệ lao động nữ đạt 53,32% còn
  nam là 46,68%. Lao động đã tốt nghiệp THCS chiếm tỷ lệ cao nhất,
  với 46,13%; hầu hết các nhóm ngành lao động chủ yếu chưa qua đào
  tạo, với tỷ lệ từ 73% trở lên. Bình quân lao động chưa qua đào tạo,
  chiếm tỷ lệ 91,9% số lao động/cơ sở.
  Rõ ràng ngoài trình độ năng lực của chủ cơ sở, trình độ của
  lao động trong các làng nghề có vai trò lớn trong tiếp cận KHCN,
  ứng dụng công nghệ sản xuất mới, nhất là trước yêu cầu cuả nền sản
  xuất chuyên môn hóa ngày càng c

  Xem Thêm: Phát triển tiển, thủ công nghiệp ở nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển tiển, thủ công nghiệp ở nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status