Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát huy vai trò bạn đọc học sinh (dân tộc ít người-Tây Nguyên) trong giờ học tác phẩm văn chương ở Trung học phổ thông.

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát huy vai trò bạn đọc học sinh (dân tộc ít người-Tây Nguyên) trong giờ học tác phẩm văn chương ở Trung học phổ thông.

  1

  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  1.1. Vai trò bạn đọc trong tiếp nhận văn học tiếp tục được nghiên cứu và
  củng cố tầm quan trọng trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học Văn hiện
  nay
  Hoạt động văn học từ xưa đến nay đều vận hành qua các khâu hiện thực - NV
  - TP - BĐ. Ngoài các mối quan hệ giữa TP với hiện thực, TP với NV, thì mối quan
  hệ giữa TP với BĐ đã được chú ý từ lâu. Lý luận hiện đại cho rằng NV sáng tạo ra
  văn bản như là một hệ thống tạo nghĩa, chỉ khi có hoạt động đọc thì văn bản mới
  chuyển hóa thành đối tượng thẩm mĩ trong nhận thức của độc giả. Người đọc trở
  thành trung tâm tạo nên giá trị của TP. Sự tồn tại đích thực của TP chỉ có được nhờ
  hai hoạt động có ý thức từ tác giả và người đọc, điều này khẳng định từ văn bản đến
  TPVH luôn là quá trình tác động hai chiều trong mối quan hệ giao tiếp giữa NV và
  BĐ. Quá trình này tiếp diễn không ngừng bởi năng lượng phong phú phát ra từ văn
  bản và ý thức TN mạnh mẽ, đa dạng, đa chiều của độc giả. Điều đó cho thấy vai trò
  BĐ có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong vòng đời của một TP. Nhà thơ Xôviết
  Marsac khẳng định: “BĐ là nhân vật không thể không có được. Không có BĐ,
  không có sách của chúng ta mà cả những TP của Homere, Dante, Shakespeare,
  Đostoyevsky, Puskin, tất cả chỉ là đống giấy chết” [71, tr.12].
  Trong giờ học TPVC, vai trò BĐHS đã được khoa học dạy văn đặt ra và
  nghiên cứu trên cả bình diện lý luận và thực tiễn; đã triển khai từ những định hướng
  chung cho đến những thể nghiệm ban đầu. Song, theo GS. Phan Trọng Luận, hoạt
  động dạy học TPVC trong nhà trường theo hướng phát huy vai trò BĐHS vẫn chưa
  được hoàn thiện. Việc tiếp tục nghiên cứu vấn đề này vẫn đang là mối quan tâm
  hiện nay của chuyên ngành PPDH, nhất là khi khuynh hướng trả lại TP cho người
  đọc đang rất được chú ý.
  1.2. Phương pháp dạy học văn hiện nay đặt ra yêu cầu chú trọng năng lực
  tiếp nhận văn học của bạn đọc học sinh
  Chương trình SGK trong nhà trường PT đã được các nhà nghiên cứu lựa chọn
  đưa vào “những TP có giá trị nội dung và nghệ thuật, được chọn lọc từ trong di sản
  văn hóa dân tộc và thế giới, có tác dụng giáo dục tích cực nhằm phát triển những
  hiểu biết về văn học, xã hội, con người, thời đại cho HS và phát triển những kỹ
  năng văn học như đọc, nói, viết, phát triển những phẩm chất, nhân cách, năng lực tư
  duy, nhận thức thẩm mĩ cho HS” [53, tr.63]. Qua các TP đó, HS tự khám phá thế
  giới hình tượng mà NV xây dựng, phát hiện ra những giá trị của TP, giúp các em
  bồi đắp tâm hồn, nâng cao nhận thức, hoàn thiện bản thân. Điều đó đồng thời đã


  2

  khẳng định vai trò BĐHS đối với những TPVC trong nhà trường là vô cùng quan
  trọng. Tuy nhiên, kết quả dạy học chưa thực sự xứng đáng với yêu cầu và mong
  muốn đặt ra. Điều này xuất phát từ nhiều lý do khác nhau, trong đó có việc PPDH
  văn hiện nay chưa thực sự quan tâm đúng mức đến năng lực tiếp nhận TPVH của
  BĐHS, nhất là với BĐHS các DTIN ở khu vực Tây Nguyên lại càng ít được quan
  tâm hơn. Như vậy, việc áp dụng LTTN để khẳng định vai trò chủ thể HS ở nhà
  trường chưa được chú trọng và phát huy, dẫn đến việc dạy học TPVC ở THPT chưa
  thực sự hiệu quả.
  1.3. Thực trạng dạy học tiếp nhận tác phẩm văn chương ở các trường phổ
  thông dân tộc nội trú - Tây Nguyên còn tồn tại nhiều vấn đề bất cập
  Việc tích cực hóa vai trò người học trong dạy học nói chung và phát huy vai
  trò BĐHS trong giờ học TPVC nói riêng luôn là thách thức đối với GV cũng như
  HS, nhất là đối với HS DTIN, vốn có nhiều tiềm năng nhưng gặp không ít khó
  khăn. Điều kiện hạn chế về kinh tế, giao lưu văn hóa, đặc thù tâm lí, tính cách, khả
  năng sử dụng tiếng Việt, trở thành những rào cản không nhỏ trong việc phát huy
  vai trò BĐHS (DTIN- Tây Nguyên) trong giờ học TPVC. Chính vì thế, việc cập
  nhật những đổi mới trong dạy học, áp dụng những thành tựu của khoa học nói
  chung và khoa học giáo dục nói riêng vào dạy học ở các trường phổ thôngở khu vực
  Tây Nguyên hết sức hạn chế; kết quả dạy học Ngữ văn trong đó có dạy học TPVC
  chưa cao, chưa đáp ứng được những yêu cầu chuẩn kiến thức kĩ năng hiện nay, nhất
  là khi dạy học hướng tới hình thành năng lực cho người học.
  Dạy học TPVC theo hướng phát huy vai trò BĐHS sẽ góp phần quan trọng
  trong việc khắc phục những khó khăn, phát huy những thế mạnh đặc thù của đối
  tượng HS (DTIN- Tây Nguyên) để đưa chất lượng dạy học TPVC đáp ứng những
  yêu cầu mới hiện nay.
  1.4. Nâng cao chất lượng học tập cho học sinh dân tộc ít người góp phần
  giữ gìn những giá trị văn hóa, đạo đức, lối sống tốt đẹp của các dân tộc Việt
  Nam là một nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục
  Nghị quyết Trung ương Đảng khóa XI tiếp tục khẳng định “Xây dựng nền văn
  hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, bảo tồn và phát huy các giá trị
  văn hoá tốt đẹp của dân tộc đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại”. Đảng
  và Nhà nước ta đã nêu nhiệm vụ cho giáo dục “ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục
  và đào tạo đối với các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải
  đảo, vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách”, đồng thời cũng đã và đang có
  nhiều chủ trương, chính sách đặc biệt đối với công tác giáo dục HS nói chung và


  3

  HS dân tộc nói riêng. Vì vậy, làm thế nào để nâng cao chất lượng giáo dục HS dân
  tộc vẫn là đề tài mà nhiều nhà nghiên cứu đã, đang và sẽ tiếp tục quan tâm.
  Từ những lý do trên, chúng tôi chọn đề tài “Phát huy vai trò bạn đọc học
  sinh (dân tộc ít người - Tây Nguyên) trong giờ học tác phẩm văn chương ở
  THPT" làm vấn đề nghiên cứu với mong muốn vận dụng lý luận dạy học hiện đại
  về vai trò BĐ vào việc dạy học TPVC cho HS DTIN ở khu vực Tây Nguyên, nhằm
  nâng cao chất lượng và hiệu quả học tập của HS.
  2. Mục đích - Nhiệm vụ nghiên cứu
  2.1. Mục đích nghiên cứu
  - Làm sáng tỏ vai trò đặc biệt BĐHS (DTIN-Tây Nguyên) trong giờ học
  TPVC về phương diện lí luận và thực tiễn.
  - Xác định các nguyên tắc, biện pháp khả thi để phát huy vai trò BĐHS
  (DTIN-Tây Nguyên) trong giờ học TPVC ở THPT, qua đó nâng cao hiệu quả dạy
  học TPVC, góp phần thực hiện chủ trương phát triển nguồn nhân lực ở khu vực Tây
  Nguyên của Đảng và Nhà nước ta.
  - Bổ sung, hoàn thiện lí luận về đổi mới phương pháp dạy học TPVC trong
  nhà trường theo quan điểm HS là BĐ.
  2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
  + Nghiên cứu cơ sở lí luận về vai trò BĐHS trong việc TN TPVC ở THPT.
  +Nghiên cứu thực trạng, hoàn cảnh học tập đặc thù của HS (DTIN – Tây
  Nguyên) trong giờ học TPVC ở THPT hiện nay.
  + Đề xuất các nguyên tắc, biện pháp phát huy vai trò BĐHS (DTIN – Tây
  Nguyên) trong giờ học TPVC ở THPT.
  + Tiến hành thực nghiệm tính khả thi của các biện pháp được đề xuất.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng
  Đối tượng nghiên cứu của luận án là HS (DTIN-Tây Nguyên) với tư cách, vai
  trò là BĐ trong giờ học TPVC ở THPT.
  3.2. Phạm vi
  - Trong phạm vi của đề tài, chúng tôi tập trung nghiên cứu vấn đề phát huy vai
  trò BĐHS (DTIN-Tây Nguyên) tại các trường PT DTNT trên địa bàn năm tỉnh Tây
  Nguyên. Cụ thể là:
  + Trường PT DTNT tỉnh Kon Tum;
  + Trường PT DTNT tỉnh Gia Lai; trường PT DTNT Đông Gia Lai;
  + Trường THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng tỉnh Đắk Lắk;
  + Trường THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng tỉnh Đắk Nông;


  4

  + Trường PT DTNT tỉnh Lâm Đồng; trường PT DTNT Liên huyện tỉnh Lâm Đồng.
  - Luận án đặt trọng tâm chú ý vào vai trò BĐHS (DTIN-Tây Nguyên) trong
  giờ học TPVC. Các yếu tố khác trong toàn bộ quá trình dạy học TP nếu được đề cập
  đều trong mối quan hệ với giờ dạy học.
  4. Giả thuyết khoa học
  Nếu xây dựng và áp dụng được các nguyên tắc, biện pháp nhằm phát huy vai trò
  BĐHS (DTIN-Tây Nguyên) trong giờ học TPVC ở THPT dựa trên cơ sở đời sống
  văn hóa, tâm lý, năng lực cảm thụ của HS thì sẽ góp phần nâng cao hiệu quả tiếp
  nhận văn học trong giờ học TPVC, đồng thời góp phần vào việc nâng cao đời sống
  văn hóa ở Tây Nguyên.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  5.1. Các phương pháp nghiên cứu lý luận
  Tổng hợp, phân tích, so sánh, phân loại và hệ thống hóa các kết quả nghiên
  cứu, tài liệu trong và ngoài nước liên quan đến vấn đề phát huyvai trò BĐHS (DTIN
  – Tây Nguyên) trong giờ học TPVC ở THPT.
  5.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn
  - Phương pháp quan sát sư phạm: quan sát hoạt động học tập của HS trong
  mối quan hệ với hoạt động dạy của GV để tìm hiểu vai trò BĐHS (DTIN-Tây
  Nguyên)trong giờ học TPVC ở trường THPT.
  - Điều tra bằng Ankét: Được sử dụng để điều tra tìm hiểu thực trạng trên đối
  tượng là GV và HS để tìm hiểu vai trò BĐ và năng lực TN văn học của HS.
  - Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động: nghiên cứu các bài văn của
  HS để đánh giá năng lực TN của HS.
  - Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia: trao đổi, thu thập thông tin từ các
  chuyên gia về những vấn đề liên quan đến vấn đề phát huy vai trò BĐHS (DTIN-
  Tây Nguyên)giờ học TPVC ở trường THPT.
  - Phương pháp thực nghiệm: sử dụng nhằm khẳng định tính khả thi của các
  biện pháp phát huy vai trò BĐHS (DTIN-Tây Nguyên)trong giờ học TPVC ở
  trường THPT; được tiến hành bằng cách soạn – dạy thực nghiệm, kiểm tra, đánh giá
  kết quả; thống kê phân loại, tính số lượng, phần trăm (%) ; sử dụng phần mềm
  SPSS để xử lý số liệu, tính các tham số đặc trưng như tần số, tần suất, điểm trung
  bình, độ lệch chuẩn,
  6. Đóng góp của luận án
  6.1. Về lí luận
  Luận án đã nghiên cứu hệ thống hóa, tổng hợp các cơ sở lí luận về vấn đề TN
  văn học của BĐHS trong giờ học TPVC, về đặc thù của chủ thể TN, phân tích thực


  5

  tiễn dạy học TPVC hiện nay trong các trường THPT nội trú tại địa bàn Tây Nguyên
  làm căn cứ khẳng định tính chất khoa học, thời sự của việc quan tâm phát huy vai
  trò BĐHS (DTIN-Tây Nguyên). Kết quả nghiên cứu của luận án tiếp tục bổ sung,
  hoàn thiện và khẳng định nội dung lí luận của dạy học TPVC trong nhà trường PT
  theo hướng HS là BĐ sáng tạo, đồng thời hiện thực hóa tư tưởng này vào đối tượng
  TN đặc thù là BĐHS (DTIN-Tây Nguyên); từ đó mở ra hướng nghiên cứu ứng dụng
  tư tưởng lí luận đã được khẳng định vào thực tiễn đa dạng, đặc trưng của mỗi vùng
  miền trong dạy học văn ở nhà trường PT.
  6.2. Về thực tiễn
  - Luận án giúp GV và các cấp quản lí giáo dục địa phương nhận thức sâu sắc
  con đường để phát huy vai trò BĐHS (DTIN-Tây Nguyên) như là một nguồn tài
  nguyên con người với những ưu thế và đặc thù riêng để phát triển giáo dục nói
  riêng, kinh tế, xã hội, văn hóa, nói chung.
  - Luận án đã xây dựng được các nguyên tắc, biện pháp dạy học để phát huy
  vai trò BĐHS (DTIN-Tây Nguyên) trong giờ dạy học TPVC theo định hướng phát
  hiện và hiện thực hóa, giải phóng tiềm năng của BĐHS, giúp GV có thể tổ chức giờ
  dạy học TPVC cho HS (DTIN-Tây Nguyên) đạt hiệu quả cao.
  7. Bố cục luận án
  Ngoài phần Mở đầu, Tổng quan và Kết luận, Nội dung luận án gồm 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn về vai trò bạn đọc học sinh (dân tộc
  ít người - Tây Nguyên) trong giờ học tác phẩm văn chương ở trường THPT
  Chương này trình bày, phân tích, tổng hợp, đánh giá những vấn đề lí luận
  và thực tiễn có liên quan. Đây được coi là cơ sở để xác lập các nguyên tắc và biện
  pháp phát huy vai trò BĐHS (DTIN-Tây Nguyên) trong giờ học TPVC ở trường
  THPT như: BĐ trong quá trình TNVH; Vai trò BĐHS THPT trong giờ học TPVC;
  Phát huy vai trò BĐHS (DTIN-Tây Nguyên); Thực trạng về vai trò BĐHS (DTIN-
  Tây Nguyên) trong giờ học TPVC.
  Chương 2: Những nguyên tắc và biện pháp phát huy vai trò bạn đọc học
  sinh (dân tộc ít người - Tây Nguyên) trong giờ học tác phẩm văn chương ở
  THPT
  Chương này tập trung đề xuất những nguyên tắc và biện pháp cụ thể để phát
  huy vai trò BĐHS (DTIN -Tây Nguyên) ở trường THPT. Các nguyên tắc được đề
  xuất trên cơ sở bám sát đặc thù chủ thể và đối tượng TN cũng như quá trình sư
  phạm. Đây là những định hướng được quán triệt chặt chẽ trong khi đề xuất biện
  pháp. Các biện pháp được đề xuất theo logic của quá trình TN cũng như quá trình
  sư phạm tổ chức giờ dạy học TPVC ở nhà trường PT.


  6


  Chương 3: Thực nghiệm sư phạm
  Chương 3 sẽ cụ thể hoá những nguyên tắc và biện pháp đã đề xuất ở Chương 2
  qua các giáo án cụ thể, quy trình triển khai dạy học thực nghiệm; từ đó đánh giá kết
  quả nhằm kiểm chứng tính hiệu quả, tính khả thi của chúng; rút ra những kết luận
  hữu ích cho việc phát huy vai trò BĐHS (DTIN-Tây Nguyên) trong giờ dạy học
  TPVC ở THPT.

  Xem Thêm: Phát huy vai trò bạn đọc học sinh (dân tộc ít người-Tây Nguyên) trong giờ học tác phẩm văn chương ở Trung học phổ thông.
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát huy vai trò bạn đọc học sinh (dân tộc ít người-Tây Nguyên) trong giờ học tác phẩm văn chương ở Trung học phổ thông. sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status