Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hình thành cho sinh viên kỹ năng đánh giá năng lực khoa học của học sinh theo quan điểm PISA trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hình thành cho sinh viên kỹ năng đánh giá năng lực khoa học của học sinh theo quan điểm PISA trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông

  LỜI CẢM ƠN

  Luận án được hoàn thành tại Bộ môn Lý luận và Phương pháp dạy học Sinh
  học, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trong quá trình nghiên cứu
  tôi đã nhận được những sự giúp đỡ vô cùng quý báu của các tập thể và cá nhân.
  Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo hướng dẫn khoa học: GS.TS.
  Đinh Quang Báo đã tận tâm giúp đỡ, hướng dẫn tôi trong quá trình nghiên cứu, thực
  hiện đề tài.
  Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể bộ môn Lý luận và Phương pháp dạy học
  Sinh học, khoa Sinh học, Phòng sau đại học, Ban Giám hiệu trường Đại học Sư
  phạm Hà Nội đã tạo mọi điều kiện cho tôi học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận án.
  Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, các thầy cô, các em SV trường
  Đại học Sư phạm Hà Nội 2, trường Đại học Vinh, trường Đại học Sư phạm- Đại học
  Đà Nẵng đã tham gia vào quá trình khảo sát và thực nghiệm sư phạm, các giáo viên
  phổ thông đã gửi ý kiến đóng góp để luận án được hoàn thiện hơn.
  Tôi xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, gia đình và bạn bè đã luôn động
  viên, khuyến khích tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.
  Hà Nội, ngày tháng năm 2016


  Nguyễn Thị Việt Nga

  MỤC LỤC
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Lời cảm ơn
  MỤC LỤC
  BẢNG CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  DANH MỤC HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài . 1
  2. Mục đích nghiên cứu 2
  3. Giả thuyết khoa học 2
  4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu . 2
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu 3
  6. Phạm vi nghiên cứu 3
  7. Phương pháp nghiên cứu . 4
  8. Những đóng góp của luận án . 5
  9. Cấu trúc luận án 5
  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 6
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI . 6
  1.1. Lịch sử nghiên cứu về kĩ năng đánh giá năng lực và đánh giá PISA 6
  1.1.1. Nghiên cứu về kĩ năng đánh giá năng lực 6
  1.1.1.1. Trên thế giới 6
  1.1.1.2. Ở Việt Nam . 8
  1.1.2. Nghiên cứu về đánh giá PISA 11
  1.1.2.1. Trên thế giới 11
  1.1.2.2. Ở Việt Nam . 13
  1.2. Cơ sở lý luận . 14
  1.2.1. Năng lực khoa học 14
  1.2.1.1. Năng lực 14 1.2.1.2. Năng lực khoa học . 17
  1.2.1.3. Cấu trúc NLKH theo quan điểm PISA trong dạy học Sinh học . 19
  1.2.2. Đánh giá năng lực khoa học . 24
  1.2.2.1. Đánh giá năng lực . 24
  1.2.2.2. Đánh giá năng lực khoa học theo quan điểm PISA 26
  1.2.3. Kĩ năng đánh giá NLKH theo quan điểm PISA . 40
  1.2.4. Quy trình chung của hình thành kĩ năng 43
  1.3. Cơ sở thực tiễn . 44
  1.3.1. Thực trạng nhận thức về đánh giá NLKH của GV Sinh học ở trường phổ
  thông . 44
  1.3.1.1. Mục đích khảo sát . 44
  1.3.1.2. Đối tượng khảo sát 44
  1.3.1.3. Hình thức khảo sát . 44
  1.3.1.4. Kết quả khảo sát 44
  1.3.2. Thực trạng trình độ nhận thức về kiểm tra – đánh giá của sinh viên ngành sư
  phạm Sinh học 50
  1.3.3. Thực trạng đào tạo kĩ năng đánh giá NLKH trong chương trình đào tạo SV
  sư phạm ngành Sinh học . 53
  TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 . 55
  CHƯƠNG 2. HÌNH THÀNH CHO SINH VIÊN KĨ NĂNG ĐÁNH GIÁ
  NĂNG LỰC KHOA HỌC CỦA HỌC SINH THEO QUAN ĐIỂM PISA
  TRONG DẠY HỌC SINH HỌC . 56
  2.1. Quy trình hình thành cho SV kĩ năng đánh giá NLKH theo quan điểm PISA
  trong dạy học Sinh học . 56
  2.1.1. Nguyên tắc xây dựng quy trình 56
  2.1.2. Quy trình hình thành cho SV kĩ năng ĐGNLKH theo quan điểm PISA 57
  2.1.3. Quy trình đánh giá năng lực khoa học theo quan điểm PISA 63
  2.1.4. Quy trình xây dựng câu hỏi đánh giá NLKH theo quan điểm PISA 68
  2.2. Giải pháp tổ chức hình thành kĩ năng ĐGNLKH theo quan điểm PISA
  trong chương trình đào tạo SV ngành sư phạm Sinh học . 73 2.3. Tiêu chí đánh giá các mức độ đạt được của kĩ năng ĐGNLKH 76
  2.3.1. Tiêu chí đánh giá kĩ năng lập kế hoạch đánh giá . 77
  2.3.2. Tiêu chí đánh giá KN xác định chỉ số hành vi của NLKH cần ĐG . 79
  2.3.3. Tiêu chí đánh giá kĩ năng xây dựng rubric tiêu chí đánh giá NLKH 79
  2.3.4. Tiêu chí đánh giá kĩ năng xây dựng ma trận đề kiểm tra . 80
  2.3.5. Tiêu chí đánh giá kĩ năng xây dựng câu hỏi theo quan điểm PISA . 81
  2.3.6. Tiêu chí đánh giá kĩ năng thử nghiệm và hoàn thiện đề kiểm tra 83
  2.3.7. Tiêu chí đánh giá kĩ năng sử dụng các phương pháp xử lý thông tin . 83
  2.3.8. Tiêu chí đánh giá kĩ năng giải thích số liệu thu được . 84
  2.3.9. Tiêu chí đánh giá kĩ năng truyền tải thông tin kết quả đánh giá đến các đối
  tượng liên quan . 85
  2.3.10. Tiêu chí đánh giá KN sử dụng kết quả ĐG để điều chỉnh quá trình dạy học . 86
  2.4. Xây dựng bài tập hình thành kĩ năng ĐGNLKH trong dạy học Sinh học
  theo quan điểm PISA 87
  2.4.1. Bài tập hình thành kĩ năng lập kế hoạch đánh giá 88
  2.4.2. Bài tập hình thành KN xác định chỉ số hành vi của NLKH cần ĐG 90
  2.4.3. Bài tập hình thành KN xây dựng rubric tiêu chí đánh giá NLKH 91
  2.4.4. Bài tập hình thành KN xây dựng ma trận đề kiểm tra 92
  2.4.5. Bài tập hình thành KN xây dựng câu hỏi theo quan điểm PISA 95
  2.4.6. Bài tập hình thành KN thử nghiệm và hoàn thiện đề kiểm tra . 97
  2.4.7. Bài tập hình thành KN sử dụng các phương pháp xử lý thông tin . 99
  2.4.8. Bài tập hình thành kĩ năng giải thích số liệu thu được . 102
  2.4.9. Bài tập hình thành kĩ năng truyền tải thông tin kết quả đánh giá đến các đối
  tượng liên quan . 103
  2.4.10. Bài tập hình thành kĩ năng sử dụng kết quả đánh giá để điều chỉnh quá
  trình dạy học . 104
  2.4.11. Bài tập hình thành tổng hợp các kĩ năng ĐGNLKH trong dạy học Sinh học
  theo quan điểm PISA 106
  TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 . 109
  CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 110
  3.1. Mục đích thực nghiệm . 110
  3.2. Nội dung thực nghiệm . 110
  3.3. Phương pháp thực nghiệm 110
  3.3.1. Đối tượng thực nghiệm . 110
  3.3.2. Cách tiến hành thực nghiệm . 112
  3.3.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm 113
  3.4. Kết quả thực nghiệm . 115
  3.4.1. Phân tích định lượng kết quả thực nghiệm . 115
  3.4.2. Phân tích định tính kết quả thực nghiệm 135
  TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 . 138
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 139
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ 141
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 142
  PHỤ LỤC

  BẢNG CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

  STT Chữ viết tắt Đọc là
  1 ĐG Đánh giá
  2 ĐGNLKH Đánh giá năng lực khoa học
  3 ĐHSP Đại học sư phạm
  4 GD&ĐT Giáo dục và đào tạo
  5 GV Giáo viên
  6 GgV Giảng viên
  7 HS Học sinh
  8 KH Khoa học
  9 KHTN Khoa học tự nhiên
  10 KN Kĩ năng
  11 KT Kiểm tra
  12 LATS Luận án tiến sỹ
  13 NC Nghiên cứu
  14 NL Năng lực
  15 NLKH Năng lực khoa học
  16 PPDH Phương pháp dạy học
  17 PT Phổ thông
  18 TCCN Trung cấp chuyên nghiệp
  19 THCS Trung học cơ sở
  20 THPT Trung học phổ thông
  21 TN Thực nghiệm
  22 TNSP Thực nghiệm sư phạm
  23 SH Sinh học
  24 SV Sinh viên
  DANH MỤC BẢNG BIỂU

  Bảng 1.1. Cấu trúc NLKH theo quan điểm PISA . 23
  Bảng 1.2. Bảng tiêu chí đánh giá NLKH 28
  Bảng 1.3. Cấu trúc nhóm kĩ năng chuẩn bị cho các hoạt động đánh giá 41
  Bảng 1.4. Cấu trúc nhóm kĩ năng xây dựng bài kiểm tra . 42
  Bảng 1.5. Cấu trúc nhóm KN phân tích, xử lý và giải thích số liệu . 42
  Bảng 1.6. Cấu trúc nhóm KN phản hồi kết quả 43
  Bảng 1.7. Kết quả khảo sát nhận thức của GV về KT, ĐG trong quá trình dạy học 45
  Bảng 1.8. Phương pháp KT – ĐG mà GV thường áp dụng và mức độ sử dụng 47
  Bảng 1.9. Các công cụ đánh giá được sử dụng trong quá trình đánh giá HS . 48
  Bảng 1.10. Mức độ sử dụng các dạng câu hỏi/ bài tập . 48
  Bảng 2.1. Hình thành cho SV kĩ năng ĐGNLKH theo quan điểm PISA được thực
  hiện trong các học phần PPDH Sinh học . 74
  Bảng 2.2. Khung nội dung chuyên đề“Hình thành cho SV kĩ năng ĐGNLKH trong
  dạy học Sinh học theo quan điểm PISA ở trường PT” 76
  Bảng 2.3. Thang đo mức độ phát triển KN trong các phiếu hướng dẫn chấm điểm 77
  Bảng 3.1. Thời điểm đo nghiệm, công cụ và phương pháp đo nghiệm 113
  Bảng 3.2. Phiếu đánh giá kĩ năng đánh giá NLKH trong dạy học Sinh học ở trường
  phổ thông theo quan điểm PISA 114
  Bảng 3.3. Bảng tổng hợp kết quả các lần kiểm tra KN lập kế hoạch đánh giá 115
  Bảng 3.4. Kết quả kiểm định sự sai khác điểm trung bình giữa các lần kiểm tra của
  KN lập kế hoạch đánh giá 117
  Bảng 3.5. Bảng tổng hợp kết quả các lần kiểm tra kĩ năng xác định chỉ số hành vi của
  NLKH cần đánh giá . 117
  Bảng 3.6. Kết quả kiểm định sự sai khác điểm trung bình giữa các lần kiểm tra của kĩ
  năng xác định chỉ số hành vi của NLKH cần đánh giá . 118
  Bảng 3.7. Bảng tổng hợp kết quả các lần kiểm tra kĩ năng xây dựng rubric tiêu chí
  đánh giá NLKH . 119
  Bảng 3.8. Kết quả kiểm định sự sai khác điểm trung bình giữa các lần kiểm tra của kĩ
  năng xây dựng rubric tiêu chí đánh giá NLKH . 120
  Bảng 3.9. Bảng tổng hợp kết quả các lần kiểm tra KN xây dựng ma trận đề KT 121 Bảng 3.10. Kết quả kiểm định sự sai khác điểm trung bình giữa các lần kiểm tra của
  kĩ năng xây dựng ma trận đề kiểm tra . 122
  Bảng 3.11. Bảng tổng hợp kết quả các lần kiểm tra KN xây dựng câu hỏi theo quan
  điểm PISA 123
  Bảng 3.12. Kết quả kiểm định sự sai khác điểm trung bình giữa các lần kiểm tra của
  kĩ năng xây dựng câu hỏi, bài tập theo quan điểm PISA 124
  Bảng 3.13. Bảng tổng hợp kết quả các lần kiểm tra KN thử nghiệm và hoàn thiện đề
  kiểm tra 125
  Bảng 3.14. Kết quả kiểm định sự sai khác điểm trung bình giữa các lần kiểm tra của
  kĩ năng thử nghiệm và hoàn thiện đề kiểm tra 126
  Bảng 3.15. Bảng tổng hợp kết quả các lần kiểm tra KN sử dụng các phương pháp xử
  lý thông tin . 126
  Bảng 3.16. Kết quả kiểm định sự sai khác điểm trung bình giữa các lần kiểm tra của
  kĩ năng sử dụng các phương pháp xử lý thông tin . 128
  Bảng 3.17. Bảng tổng hợp kết quả các lần kiểm tra KN giải thích số liệu thu được 128
  Bảng 3.18. Kết quả kiểm định sự sai khác điểm trung bình giữa các lần kiểm tra của
  kĩ năng giải thích số liệu thu được . 129
  Bảng 3.19. Bảng tổng hợp kết quả các lần kiểm tra KN truyền tải thông tin kết quả
  đánh giá 130
  Bảng 3.20. Kết quả kiểm định sự sai khác điểm trung bình giữa các lần kiểm tra của
  kĩ năng truyền tải thông tin kết quả đánh giá 131
  Bảng 3.21. Bảng tổng hợp kết quả các lần kiểm tra KN sử dụng kết quả đánh giá để
  điều chỉnh quá trình dạy học 131
  Bảng 3.22. Kết quả kiểm định sự sai khác điểm trung bình giữa các lần kiểm tra của
  KN sử dụng kết quả đánh giá để điều chỉnh quá trình dạy học . 133
  Bảng 3.23: Bảng tổng hợp số lượng điểm kiểm tra của SV . 134
  Bảng 3.24: Bảng tổng hợp phần trăm điểm kiểm tra của SV . 134
  Bảng 3.25: Các tham số thống kê điểm các bài kiểm tra trước và sau TN . 135
  Bảng 3.26. Kết quả kiểm định sự sai khác về điểm trung bình giữa các bài kiểm tra
  trước và sau TN . 135

  DANH MỤC HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ

  Hình 1.1. Các khía cạnh liên quan đến NLKH trong PISA 19
  Hình 1.2. Khung về nhu cầu nhận thức trong môn Sinh học 27
  Sơ đồ 2.1. Quy trình rèn luyện cho SV kĩ năng đánh giá NLKH trong dạy học Sinh
  học theo quan điểm PISA 57
  Sơ đồ 2.2. Quy trình đánh giá NLKH của HS theo quan điểm PISA . 63
  Sơ đồ 2.3. Quy trình xây dựng câu hỏi đánh giá NLKH theo PISA . 69
  Hình 3.1. Biểu đồ kết quả các lần kiểm tra KN lập kế hoạch đánh giá 116
  Hình 3.2. Biểu đồ kết quả các lần kiểm tra kĩ năng xác định chỉ số hành vi của
  NLKH cần đánh giá . 118
  Hình 3.3. Biểu đồ kết quả các lần kiểm tra kĩ năng xây dựng rubric tiêu chí đánh giá
  NLKH 120
  Hình 3.4. Biểu đồ kết quả các lần kiểm tra KN xây dựng ma trận đề kiểm tra 122
  Hình 3.5. Biểu đồ kết quả các lần kiểm tra KN xây dựng câu hỏi, bài tập theo quan
  điểm PISA 123
  Hình 3.6. Biểu đồ kết quả các lần kiểm tra KN thử nghiệm và hoàn thiện đề kiểm tra . 125
  Hình 3.7. Biểu đồ kết quả các lần kiểm tra KN sử dụng các phương pháp xử lý thông tin 127
  Hình 3.8. Biểu đồ kết quả các lần kiểm tra KN giải thích số liệu thu được . 129
  Hình 3.9. Biểu đồ kết quả các lần kiểm tra KN truyền tải thông tin kết quả ĐG . 130
  Hình 3.10. Biểu đồ kết quả các lần kiểm tra KN sử dụng kết quả đánh giá để điều
  chỉnh quá trình dạy học . 132
  Hình 3.11. Biểu đồ phân phối tần suất điểm kiểm tra trước và sau thực nghiệm về kĩ năng
  ĐGNLKH trong dạy học Sinh học theo quan điểm PISA của SV . 134
  1
  MỞ ĐẦU
  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
  1.1. Trong tiến trình thực hiện công cuộc cải cách giáo dục ở nước ta, việc nâng
  cao chất lượng giáo dục đào tạo, hội nhập giáo dục khu vực và thế giới là chủ đề
  được bàn luận rộng rãi trên các diễn đàn khoa học, là vấn đề trọng tâm của ngành
  giáo dục. Giải pháp trọng tâm nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét cơ bản về chất lượng
  và hiệu quả giáo dục được đề cập trong “ Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam
  2001 -2010” do Chính phủ phê duyệt ngày 28/12/2001 đó là “đổi mới nội dung,
  phương pháp giáo dục” và “cải tiến đánh giá và thi cử”. Theo nghị quyết trung ương
  8 khóa XI, một trong những nhiệm vụ của giáo dục hiện nay đó là: “Đổi mới căn bản
  hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, bảo
  đảm tính trung thực, khách quan”. Tuy khâu kiểm tra, đánh giá đã được chú trọng
  nhưng phương pháp và nội dung kiểm tra đánh giá vẫn chưa có đổi mới đáng kể, do
  vậy đã gây nhiều hệ lụy có tính chất tiêu cực đến phương pháp dạy, phương pháp
  học, phát triển chương trình, sách giáo khoa (SGK)
  1.2. PISA là “Chương trình đánh giá học sinh quốc tế” (Programe for
  International Student Assessment- PISA) có quy mô toàn cầu, tổ chức ba năm một lần,
  nhằm đánh giá kiến thức và kĩ năng trong 3 lĩnh vực: đọc hiểu phổ thông, làm toán phổ
  thông và khoa học phổ thông của HS ở tuổi 15. Qua đó sẽ kiểm tra khả năng đáp ứng
  những kiến thức, kĩ năng cần thiết cho cuộc sống sau này theo chuẩn quốc tế. PISA
  cũng đánh giá HS ở các độ tuổi khác nhau nhưng tập trung vào đánh giá ở độ tuổi 15
  bởi cho rằng HS 15 tuổi đã đủ số năm tích lũy kiến thức và một số kĩ năng sống nhất
  định trong và ngoài trường. Họ không chỉ cần phải biết làm thế nào để học được các
  công thức toán học, các khái niệm khoa học mà còn phải biết vận dụng những kiến
  thức và kĩ năng này trong nhiều tình huống khác nhau mà họ sẽ gặp phải trong cuộc
  sống. Với những ưu điểm của đánh giá PISA,việc vận dụng quan điểm đánh giá này
  trong dạy học ở trường phổ thông Việt Nam là điều nên làm.
  Từ năm 2012 Việt Nam đã tham gia vào chương trình PISA để đến năm 2020 kịp
  thời xây dựng chiến lược giáo dục phù hợp, đáp ứng được những tiêu chuẩn của quốc
  tế. Tham gia PISA là một cơ hội để ngành giáo dục Việt Nam thấy rõ điểm mạnh, điểm
  yếu của HS và cả quá trình giáo dục, từ đó có những điều chỉnh để nâng cao chất lượng 2
  giáo dục. Đây cũng là cơ sở khách quan, khoa học để ngành giáo dục nhận thức “thứ
  hạng” chất lượng HS Việt Nam trong tương quan chung với các quốc gia.
  1.3. Thực tiễn giáo dục phổ thông cho thấy, công tác đánh giá kết quả học tập
  của học sinh (HS) vẫn còn nặng về đánh giá kết quả của các môn học riêng biệt mà
  chưa có sự đánh giá năng lực chung của HS. Nhận thức của GV nói chung và GV
  môn Sinh học nói riêng về đánh giá năng lực khoa học (NLKH) của HS còn nhiều
  hạn chế, vì vậy kéo theo việc hạn chế trong việc đánh giá NLKH của HS. Đồng
  thời, vấn đề này ở SV ngành sư phạm Sinh học cũng còn rất mơ hồ, SV thiếu cả
  kiến thức lẫn kĩ năng trong việc đánh giá NLKH trong dạy học Sinh học. Như vậy,
  vấn đề đặt ra là phải làm thế nào để có thể thay đổi nhận thức về kiểm tra, đánh giá
  kết quả học tập; áp dụng các phương pháp với các quy trình, kĩ thuật kiểm tra, đánh
  giá nào để có thể đạt được hiệu quả cao nhất trong công tác kiểm tra, đánh giá kết
  quả học tập để từ đó tạo hiệu ứng nâng cao chất lượng tất cả các khâu của quá trình
  giáo dục: Mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức dạy học.
  Vì những lý do trên, chúng tôi nhận thấy tính cấp thiết của việc hướng dẫn cho
  sinh viên (SV) ngành sư phạm Sinh học những hiểu biết và kĩ năng cần thiết về
  đánh giá năng lực theo quan điểm PISA nhằm hướng tới việc vận dụng chúng trong
  qua trình giảng dạy sau này của các em. Do vậy, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài
  “Hình thành cho sinh viên kĩ năng đánh giá năng lực khoa học của học sinh
  theo quan điểm PISA trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông”.
  2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
  Xác định cấu trúc kĩ năng đánh giá năng lực khoa học (ĐGNLKH) theo quan điểm
  PISA; xây dựng và sử dụng quy trình để hình thành cho SV kĩ năng ĐGNLKH của HS
  trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông.
  3. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC
  Nếu xác định được cấu trúc kĩ năng ĐGNLKH theo quan điểm PISA trong dạy học
  Sinh học ở trường phổ thông và xây dựng – sử dụng được quy trình hình thành cho SV
  các KN đó phù hợp sẽ giúp SV phát triển được kĩ năng ĐGNLKH của HS
  4. ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU
  * Đối tượng: Năng lực khoa học; kĩ năng đánh giá năng lực khoa học và quy trình và
  giải pháp hình thành cho SV kĩ năng đánh giá năng lực khoa học của HS theo quan điểm PISA 3
  * Khách thể: Quá trình đào tạo SV ở các cơ sở đào tạo giáo viên
  5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
  5.1. Tổng quan các nghiên cứu về KNĐG; đào tạo kĩ năng ĐGNL cho SV sư
  phạm; đánh giá PISA
  5.2. Nghiên cứu cơ sở lý luận về NL; NLKH; đánh giá NLKH; kĩ năng ĐGNL
  và quan điểm đánh giá của PISA.
  5.3. Nghiên cứu cơ sở thực tiễn về các vấn đề liên quan đến đề tài:
  + Tìm hiểu thực trạng về nhận thức và kĩ năng ĐGNLKH của GV phổ thông
  + Tìm hiểu thực trạng về nhận thức và kĩ năng ĐGNLKH của SV sư phạm
  Sinh học
  + Xác định khả năng tích hợp nội dung đào tạo kĩ năng ĐGNLKH cho SV
  theo quan điểm PISA.
  5.4. Xác định cấu trúc kĩ năng ĐGNLKH của HS theo quan điểm PISA
  5.5. Đề xuất quy trình xây dựng câu hỏi đánh giá NLKH theo quan điểm PISA
  trong dạy học Sinh học và quy trình ĐGNLKH trong dạy học theo quan điểm PISA
  5.6. Đề xuất quy trình hình thành cho SV kĩ năng ĐGNLKH của HS theo quan
  điểm PISA trong dạy học Sinh học
  5.7. Xây dựng tiêu chí đánh giá mức độ đạt được của KN được hình thành
  5.8. Xây dựng hệ thống bài tập rèn luyện cho SV kĩ năng ĐGNLKH của HS
  theo quan điểm PISA trong dạy học Sinh học
  5.9. Thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm tra hiệu quả của quy trình hình thành
  cho SV kĩ năng ĐGNLKH của HS theo quan điểm PISA
  6. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  Trong quá trình đào tạo kĩ năng ĐGNLKH có thể được hình thành cho SV ở
  nhiều học phần khác nhau. Tuy nhiên, trong luận án chúng tôi tập trung hình thành
  kĩ năng này cho SV trong các học phần của bộ môn Phương pháp dạy học Sinh học
  (Lý luận và phương pháp dạy học Sinh học đại cương; Phương pháp dạy học Sinh
  học 10; Phương pháp dạy học Sinh học 11; Phương pháp dạy học Sinh học 12;
  Kiểm tra, đánh giá trong dạy học Sinh học ). 4
  7. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  - Phương pháp nghiên cứu lí thuyết
  + Nghiên cứu các tài liệu để xác định cơ sở lí luận về NL và NLKH của HS,
  ĐGNLKH của HS, quy trình hình thành kĩ năng nói chung
  + Nghiên cứu các tài liệu về đánh giá PISA.
  + Nghiên cứu những tài liệu về chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm Sinh
  học làm cơ sở đề xuất nội dung, chương trình tập huấn kĩ năng đánh giá năng lực
  khoa học theo quan điểm PISA cho SV Sư phạm Sinh học.
  + Nghiên cứu những vấn đề về chương trình và sách giáo khoa Sinh học phổ thông
  để hình thành kĩ năng đánh giá năng lực khoa học theo quan điểm PISA.
  + Nghiên cứu các văn bản về cơ sở pháp lý liên quan đến đề tài: chiến lược
  phát triển, đổi mới giáo dục, sử dụng PISA trong việc kiểm tra, đánh giá kết quả học
  tập của HS, chương trình giáo dục các cấp học, bậc học phổ thông.
  - Phương pháp điều tra
  + Điều tra thực trạng nhận thức và kĩ năng ĐGNLKH của GV phổ thông trong
  dạy học Sinh học: Chúng tôi khảo sát 170 GV Sinh học có thâm niên trên 5 năm
  dạy học ở các trường THPT thuộc các tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc
  Giang, Nghệ An, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ, Nam
  Định, Hưng Yên bằng cách sử dụng phiếu khảo sát thiết kế trên
  http://docs.google.com và gửi đến các GV; phỏng vấn trực tiếp.
  + Điều tra thực trạng nhận thức của SV về kiểm tra, đánh giá trong quá trình
  dạy học: chúng tôi tiến hành điều tra 320 SV năm thứ 3 ngành sư phạm Sinh học
  (Khóa 2011- 2015) ở các trường đại học có đào tạo ngành sư phạm Sinh học (ĐHSP
  Hà Nội 2, ĐHSP – ĐH Đà Nẵng, ĐH Vinh). Chúng tôi sử dụng phiếu khảo sát thiết
  kế trên http://docs.google.com và gửi đến SV.
  + Chúng tôi tiến hành khảo sát 80 giảng viên khoa Sinh học của trường ĐHSP
  Hà Nội 2, ĐHSP – ĐH Đà Nẵng, ĐH Vinh về vấn đề: đào tạo NLKH và kĩ năng
  đánh giá NLKH cho SV. Phiếu khảo sát được thiết kế trên http://docs.google.com
  và gửi đến giảng viên.
  - Phương pháp chuyên gia
  Trao đổi, xin ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà khoa học đầu ngành 5
  về PPDH trong việc xây dựng quy trình hình thành cho SV kĩ năng ĐGNLKH của
  HS theo quan điểm PISA và tổ chức thực nghiệm.
  - Phương pháp thực nghiệm sư phạm
  Thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm tra hiệu quả của quy trình hình thành cho
  SV kĩ năng ĐGNLKH theo quan điểm PISA. Qua đó rút ra những kết luận và đề
  nghị liên quan đến việc bồi dưỡng kĩ năng cho SV sư phạm Sinh học trong việc
  ĐGNLLKH cho HS phổ thông hiện nay.
  - Xử lý số liệu bằng phần mềm Excel
  Sau khi thu thập được các số liệu và các minh chứng trong quá trình thực nghiệm
  sư phạm, chúng tôi sẽ tính các tham số thống kê, phân tích số liệu qua phần mềm excel
  và đánh giá hiệu quả rèn luyện kĩ năng ĐGNLKH cho SV.
  8. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN
  - Xác định được cấu trúc NLKH cần hình thành cho HS phổ thông trong dạy
  học Sinh học và các tiêu chí đánh giá NLKH
  - Xác định được cấu trúc kĩ năng ĐGNLKH cần rèn luyện cho SV sư phạm
  Sinh học và hệ tiêu chí đánh giá kĩ năng của SV
  - Đề xuất được quy trình xây dựng câu hỏi ĐGNLKH theo quan điểm PISA
  trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông
  - Đề xuất được quy trình hình thành cho SV kĩ năng ĐGNLKH của HS theo
  quan điểm PISA trong dạy học Sinh học
  - Xây dựng được hệ thống bài tập hình thành cho SV kĩ năng đánh giá NLKH
  theo quan điểm PISA
  9. CẤU TRÚC LUẬN ÁN
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, kiến nghị, tài liệu tham khảo, phụ lục, luận án
  được chia làm 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài.
  Chương 2: Hình thành cho sinh viên kĩ năng đánh giá năng lực khoa học của
  học sinh theo quan điểm PISA trong dạy học Sinh học.
  Chương 3: Thực nghiệm sư phạm

  Xem Thêm: Hình thành cho sinh viên kỹ năng đánh giá năng lực khoa học của học sinh theo quan điểm PISA trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hình thành cho sinh viên kỹ năng đánh giá năng lực khoa học của học sinh theo quan điểm PISA trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status