Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chất lượng dịch vụ tài chính - ngân hàng tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chất lượng dịch vụ tài chính - ngân hàng tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

  i
  TÓM TẮT LUẬN ÁN
  Kể từ khi thực hiện chính sách mở cửa, thị trường tài chính - ngân hàng Việt Nam
  trong những năm qua có sự phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, quá trình hội nhập kinh
  tế toàn cầu và cạnh tranh ngày càng gay gắt đã tạo ra áp lực rất lớn cho các ngân hàng
  thương mại Việt Nam. Theo thống kê, Việt Nam hiện có trên 40 ngân hàng bao gồm
  ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng 100% vốn
  nước ngoài và liên doanh. Dự kiến trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều tổ chức tín
  dụng nước ngoài gia nhập vào thị trường tài chính Việt Nam cùng với nhiều rào cản,
  quy định hạn chế của Chính phủ sẽ dần được gỡ bỏ cho nên đòi hỏi các ngân hàng
  thương mại không ngừng nghiên cứu đổi mới phương thức hoạt động, chú trọng nâng
  cao chất lượng dịch vụ để thích nghi với tình hình mới.
  Theo ý kiến của nhiều chuyên gia cả trong và ngoài lĩnh vực tài chính - ngân hàng
  đều cho rằng một trong những tiêu chí để khách hàng lựa chọn và tìm đến ngân hàng là
  chất lượng dịch vụ. Do vậy, để giúp cho các nhà quản lý có cái nhìn tổng quan về thực
  trạng chất lượng dịch vụ của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay cũng như
  có giải pháp cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm góp phần nâng cao lợi thế cạnh
  tranh trên thị trường tài chính, nội dung luận án tập trung nghiên cứu đề tài “Chất
  lượng dịch vụ tài chính – ngân hàng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam”.
  Để thực hiện nghiên cứu đề tài trên, luận án đã xác định các mục tiêu nghiên cứu,
  các câu hỏi đặt ra trong nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, và để đạt được
  mục tiêu nghiên cứu, luận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp
  với phương pháp nghiên cứu định lượng để phân tích đánh giá các khía cạnh vấn đề
  liên quan đến mục tiêu nghiên cứu.
  Luận án đã hệ thống hóa các cơ sở lý thuyết, làm rõ các nội hàm liên quan đến
  khái niệm, đặc điểm, các loại hình dịch vụ tài chính – ngân hàng, chất lượng dịch vụ và
  mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, các tiêu
  chí đo lường chất lượng dịch vụ, các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch
  vụ, Đồng thời, luận án cũng tiến hành nghiên cứu phân tích đánh giá quá trình phát
  triển của một số mô hình đo lường chất lượng dịch vụ của một số nhà nghiên cứu trên ii
  thế giới để qua đó luận án đề xuất áp dụng mô hình 5 thành phần SERVQUAL của
  Parasuraman (1985) vào đo lường đánh giá chất lượng dịch vụ tài chính - ngân hàng tại
  các ngân hàng thương mại Việt Nam.
  Từ kết quả nghiên cứu định tính, luận án đã điều chỉnh bổ sung các tiêu chí đo
  lường trên cơ sở mô hình SERVQUAL sao cho phù hợp với bối cảnh nghiên cứu tại thị
  trường tài chính Việt Nam và đề xuất mô hình nghiên cứu đo lường chất lượng dịch vụ
  VBSQ (Việt Nam Banking Service Quality) gồm 6 nhân tố: (1) Phương tiện hữu
  hình; (2) Tin cậy; (3) Năng lực phục vụ; (4) Đáp ứng; (5) Đồng cảm; (6) Tiếp cận; và 2
  nhân tố phụ thuộc là “Chất lượng dịch vụ” và “Sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng”.
  Từ kết quả nghiên cứu định lượng thông qua các phương pháp phân tích độ tin
  cậy Cronbach’s Alpha, phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA), phương pháp
  phân tích khẳng định (CFA), luận án đã xác định được mô hình đo lường chất lượng
  dịch vụ VBSQ gồm 4 nhân tố: (1) Nhân viên phục vụ; (2) Tin cậy; (3) Tiếp cận; (4)
  Phương tiện hữu hình và 2 nhân tố phụ thuộc là “Chất lượng dịch vụ” và “Sự thỏa mãn
  nhu cầu của khách hàng”. Tiếp theo, luận án đã tiến hành đo lường và phân tích đánh
  giá chất lượng dịch vụ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trên cơ sở phân tích
  khoảng cách điểm bình quân giữa cảm nhận và kỳ vọng của khách hàng khi sử dụng
  dịch vụ của ngân hàng, đồng thời so sánh chất lượng dịch vụ giữa các nhóm ngân hàng
  thương mại. Kết quả nghiên cứu cho thấy các ngân hàng thương mại tại Việt Nam hiện
  nay chưa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng hay nói cách khác là đa phần khách
  hàng vẫn chưa hài lòng về chất lượng dịch vụ của các ngân hàng thương mại Việt
  Nam.
  Hơn nữa, để đạt được mục tiêu nghiên cứu, luận án đã tiến hành kiểm định mối
  quan hệ giữa các nhân tố và chất lượng dịch vụ, mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ
  và sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng thông qua phương pháp phân tích cấu trúc
  tuyến tính (SEM) và phương pháp phân tích Boostrap. Kết quả kiểm định cho thấy cả 4
  nhân tố: (1) Nhân viên phục vụ; (2) Tin cậy; (3) Tiếp cận; (4) Phương tiện hữu hình
  đều có tác động dương đến chất lượng dịch vụ, trong đó nhân tố “Nhân viên phục vụ”
  có tác động nhiều nhất đến chất lượng dịch vụ. Do vậy, trong công tác cải tiến nâng iii
  cao chất lượng dịch vụ, ngoài việc cải tiến các vấn đề liên quan đến các yếu tố tin cậy,
  tiếp cận, phương tiện hữu hình thì ngân hàng cần phải tập trung chú trọng cải tiến nâng
  cao chất lượng đội ngũ nhân viên phục vụ. Ngoài ra, kết quả kiểm định cũng cho thấy
  giữa nhân tố “Chất lượng dịch vụ”và “Sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng” có mối
  quan hệ cùng chiều. Khi chất lượng dịch vụ tăng lên 1 đơn vị thì sự thỏa mãn nhu cầu
  của khách hàng sẽ tăng lên 0,48 đơn vị.
  Bên cạnh đó, luận án cũng tiến hành phân tích so sánh sự khác biệt về cảm nhận
  chất lượng dịch vụ theo từng nhóm đối tượng khách hàng theo giới tính, thu nhập, độ
  tuổi, trình độ học vấn thông qua phương pháp phân tích cấu trúc đa nhóm. Kết quả
  kiểm định cho thấy có sự khác biệt giữa nhóm khách hàng có trình độ “Dưới Đại học”
  và nhóm khách hàng có trình độ “Từ Đại học trở lên”. Cho nên, ngoài việc cải tiến các
  vấn đề liên quan đến 4 yếu tố nêu trên thì trong công tác cải tiến nâng cao chất lượng
  dịch vụ, các ngân hàng thương mại cần phải chú ý đến phân khúc khách hàng theo
  trình độ học vấn, tức giữa nhóm khách hàng có trình độ đại học và nhóm khách hàng
  có trình độ từ đại học trở lên.
  Tóm lại, từ kết quả nghiên cứu cho thấy luận án đã đạt được tất cả các mục tiêu
  nghiên cứu của luận án cũng như trả lời được các câu hỏi nghiên cứu đặt ra ban đầu.
  Đặc biệt, luận án đã đưa ra được 8 hàm ý cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ cho các
  ngân hàng thương mại Việt Nam như: (1) nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên phục
  vụ; (2) đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và công nghệ hiện đại; (3) đa dạng
  hóa loại hình sản phẩm dịch vụ cùng với chính sách giá cả và phí dịch vụ hợp lý; (4)
  chuẩn hóa quy trình cung cấp dịch vụ; (5) điều chỉnh quy hoạch và mở rộng mạng lưới
  kênh phân phối; (6) tăng cường hoạt động Marketing và chăm sóc khách hàng; (7)
  nâng cao tính an toàn và uy tín trong trong cung cấp dịch vụ; (8) đảm bảo tính nhất
  quán trong quá trình cung cấp dịch vụ, đồng thời cũng chỉ ra các hạn chế mà luận án
  chưa thể thực hiện được và gợi mở hướng nghiên cứu tiếp theo cho các nhà nghiên cứu
  sau này. iv
  LỜI CAM ĐOAN
  Tôi tên là: NGUYỄN THÀNH CÔNG
  Sinh ngày: 18/06/1979
  Quê quán: Bình Phước
  Hiện đang công tác tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) – Số 927 Trần
  Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh.
  Là nghiên cứu sinh khóa XIV của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí
  Minh.
  Mã số nghiên cứu sinh: 010114090003
  Tên luận án: “Chất lượng dịch vụ tài chính – ngân hàng tại các Ngân hàng Thương
  mại Việt Nam”
  Người hướng dẫn khoa học:
  Hướng dẫn 1: PGS. TS. Trịnh Quốc Trung
  Hướng dẫn 2: TS. Phan Ngọc Minh
  Luận án này được thực hiện tại Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.
  Tôi xin cam đoan luận án này là kết quả của quá trình học tập và nghiên cứu nghiêm
  túc của riêng tôi. Các số liệu trong luận án có nguồn gốc rõ ràng và đáng tin cậy. Kết
  quả nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố toàn bộ
  trước đây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các nội dung trích dẫn
  trong luận án được chú thích nguồn gốc rõ ràng, chính xác và minh bạch.
  Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan của mình.
  Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm
  TÁC GIẢ
  NGUYỄN THÀNH CÔNG v
  LỜI CÁM ƠN
  Trước tiên tôi xin chân thành cám ơn quý thầy cô Trường Đại học Ngân hàng
  Thành phố Hồ Chí Minh đã trang bị cho tôi nhiều kiến thức thật quý báo trong suốt
  thời gian tôi tham gia học tập và thực hiện đề tài nghiên cứu tại trường.
  Tôi xin chân thành cám ơn thầy PGS. TS. Trịnh Quốc Trung và thầy TS. Phan
  Ngọc Minh, người hướng dẫn khoa học, đã tận tình định hướng cho tôi tiếp cận những
  vấn đề nghiên cứu cũng như hướng dẫn góp ý cho tôi hoàn thiện luận án này.
  Sau cùng, tôi xin chân thành cám ơn bạn bè, đồng nghiệp và người thân trong gia
  đình đã hỗ trợ, giúp đỡ cho tôi rất nhiều trong suốt thời gian tôi học tập và nghiên cứu.
  Tôi xin chân thành cám ơn!
  Tác giả
  Nguyễn Thành Công vi
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  TỪ VIẾT TẮT TÊN TIẾNG ANH TÊN TIẾNG VIỆT
  ACB
  Asia Commercial Joint Stock
  Bank
  Ngân hàng TMCP Á Châu
  AFTA ASEAN Free Trade Area
  Khu vực Mậu dịch Tự do
  ASEAN
  Agribank
  Bank for Agriculture and Rural
  Development
  Ngân hàng Nông nghiệp và
  Phát triển Nông thôn
  ALM Asset-Liability Management Quản lý tài sản nợ - có
  ANZ Australia And Newzealand Bank Ngân hàng ANZ Việt Nam
  AMA American Marketing Association Hiệp hội Marketing Hoa kỳ
  ASEAN
  Association of Southeast Asian
  Nations
  Hiệp hội các Quốc gia Đông
  Nam Á
  ATM Automated Teller Machine Máy rút tiền tự động
  ASS Assurance Năng lực phục vụ
  BCTN Báo cáo Thường niên
  BIDV
  Joint Stock Commercial Bank
  for Investment and Development
  of Vietnam
  Ngân hàng Đầu tư và Phát triển
  Việt Nam
  BSC Balanced Scorecard Thẻ cân bằng điểm
  BVSC Bao Viet Securities Company
  Công ty Cổ phần Chứng khoán
  Bảo Việt
  CAD Cash against documents
  Phương thức giao chứng từ
  nhận tiền
  CBNV Cán bộ nhân viên
  CLDV Chất lượng dịch vụ
  COD Cash on delivery
  Phương thức giao chứng từ
  nhận tiền
  CON Convenience Tính thuận tiện
  CP Cổ phần
  CP Chính phủ
  CNTT Công nghệ thông tin
  Ctg Cộng sự
  CT Chỉ thị
  DV Dịch vụ
  DVNH Dịch vụ ngân hàng vii
  TỪ VIẾT TẮT TÊN TIẾNG ANH TÊN TIẾNG VIỆT
  E Expectation Kỳ vọng của khách hàng
  EAB
  Dong A Joint Stock Comercial
  Bank
  Ngân hàng TMCP Đông Á
  EFA Exploratory Factor Analysis Phân tích nhân tố khám phá
  EMP Empathy Đồng cảm
  Eximbank Việt Nam Export Import Bank
  Ngân hàng TMCP Xuất - Nhập
  khẩu Việt Nam
  GATS
  General Agreement on Trade in
  Services
  Hiệp định chung về thương mại
  dịch vụ của WTO
  GAP Khoảng cách
  Habubank
  Hanoi Building Commercial
  Joint Stock Bank
  Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội
  HD Bank
  Ho Chi Minh City Home
  Development Commercial Joint
  Stock Bank
  Ngân hàng TMCP Phát triển
  nhà Thành phố Hồ Chí Minh
  HHNH Hiệp hội ngân hàng
  HSBC
  Hongkong and Shanghai
  Banking Corporation
  Ngân hàng Hồng Kông –
  Thượng Hải
  KN Kim ngạch
  KPI Key Performance Indicator
  Chỉ số đánh giá hiệu suất công
  việc
  L/C Letter of Credit Thư tín dụng
  MB Military Bank Ngân hàng TMCP Quân đội
  MSB Maritime Bank Ngân hàng TMCP Hàng hải
  M/T
  Phương thức chuyển tiền bằng
  thư
  NHBB Ngân hàng bán buôn
  NHBL Ngân hàng bán lẻ
  NĐ Nghị định
  NHĐT Ngân hàng điện tử
  NHNN Ngân hàng nhà nước
  NHNNg Ngân hàng Nước ngoài
  NHNNg&LD
  Ngân hàng Nước ngoài và Liên
  doanh
  NHTM Ngân hàng Thương mại viii
  TỪ VIẾT TẮT TÊN TIẾNG ANH TÊN TIẾNG VIỆT
  NHTMCP phi
  NN
  Ngân hàng Thương mại Cổ
  phần phi Nhà nước
  NHTMCP NN
  Ngân hàng Thương mại Cổ
  phần Nhà nước
  NK Nhập khẩu
  NQ Nghị quyết
  P Perception Cảm nhận của khách hàng
  PGD Phòng Giao dịch
  POS Point of Sale Máy chấp nhận thanh toán thẻ
  PNS Phuong Nam Securities
  Công ty Cổ phần Chứng khoán
  Phương Nam
  QĐ Quyết định
  QH Quốc hội
  QTK Quỹ Tiết kiệm
  REL Reliability Sự tin cậy
  RES Responsiveness Tính đáp ứng
  SAT Satisfaction
  Sự thỏa mãn nhu cầu của khách
  hàng
  Sacombank
  Sai Gon Thương Tín
  Commercial Joint Stock Bank
  Ngân hàng TMCP Sài Gòn
  Thương tín
  SBV The State Bank of Viet Nam Ngân hàng Nhà nước
  SCB Sai Gon Commercial Bank
  Ngân hàng Thương mại Cổ
  phần Sài Gòn
  SERVQUAL Service Quality Chất lượng dịch vụ
  SERVPERF Service Performance Hiệu quả dịch vụ
  SHB
  Ha Noi Joint stock Comercial
  Bank
  Ngân hàng TMCP Sài Gòn –
  Hà Nội
  SMS Short Message Services Dịch vụ tin nhắn ngắn
  SQ Service Quality Chất lượng dịch vụ
  STT Số thứ tự
  SWIFT
  Society for Worldwide Interbank
  FinancialTelecommunication
  Hiệp hội viễn thông tài chính
  liên ngân hàng toàn thế giới
  TAN Tangibles Phương tiện hữu hình
  TCKT Tổ chức kinh tế
  TCTD Tổ chức Tín dụng ix
  TỪ VIẾT TẮT TÊN TIẾNG ANH TÊN TIẾNG VIỆT
  Techcombank
  Vietnam Technological and
  Commercial Joint Stock Bank
  Ngân hàng TMCP Kỹ thương
  Việt Nam
  TMCP Thương mại Cổ phần
  TNHH Trách nhiệm Hữu hạn
  TSCĐ Tài sản cố định
  TT Thứ tự
  TT Thông tư
  TT Thanh toán
  T/T Chuyển tiền bằng điện
  TTg Thủ tướng
  TTQT Thanh toán quốc tế
  UNC Ủy nhiệm chi
  UNT Ủy nhiệm thu
  VAMC
  Việt Nam Asset Management
  Company
  Công ty Quản lý tài sản của các
  tổ chức tín dụng Việt Nam
  VCBS Vietcombank Securities
  Công ty TNHH NHTMCP
  Ngoại thương Việt Nam
  Vd Ví dụ
  VĐL Vốn Điều lệ
  VIB Vietnam International Bank Ngân hàng TMCP Quốc tế
  Vietcombank
  Bank for Foreign Trade of
  Vietnam
  Ngân hàng Ngoại thương Việt
  Nam
  Vietinbank
  Vietnam Joint Stock Commercial
  Bank for Industry and Trade
  Ngân hàng Công thương Việt
  Nam
  VIP Very Important Person Khách hàng thân thiết
  WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại thế giới x
  DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU
  STT TT BẢNG TÊN BẢNG TRANG
  1 Bảng 1.1 Mô hình đo lường BANKSERV 5
  2 Bảng 1.2 Mô hình đo lường CLDV SYSTRA - SQ 7
  3 Bảng 1.3 Mô hình đo lường CLDV CBSQ 9
  4 Bảng 2.1 Các tiêu chí đo lường của mô hình SERVQUAL 56
  5 Bảng 3.1 Thang đo “Tin cậy” 76
  6 Bảng 3.2 Thang đo “Phương tiện hữu hình” 77
  7 Bảng 3.3 Thang đo “Đồng cảm” 78
  8 Bảng 3.4 Thang đo “Năng lực phục vụ khách hàng” 80
  9 Bảng 3.5 Thang đo “Đáp ứng” 81
  10 Bảng 3.6 Thang đo “Tiếp cận” 82
  11 Bảng 3.7 Thang đo “Sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng” 84
  15 Bảng 3.9 Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha 85
  16 Bảng 3.10 kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA) 87
  17 Bảng 4.1
  Tổng doanh số huy động của nền kinh tế giai đoạn
  2009 – 2014
  95
  18 Bảng 4.2
  Thị phần huy động của hệ thống ngân hàng thương
  mại giai đoạn 2009 – 2014
  98
  19 Bảng 4.3 Tổng dư nợ của nền kinh tế giai đoạn 2009 – 2014 100
  20 Bảng 4.4
  Thị phần cho vay của hệ thống ngân hàng thương mại
  giai đoạn 2009 – 2014
  101
  21 Bảng 4.5
  Doanh số mua bán ngoại tệ của nền kinh tế giai đoạn
  2009 – 2014
  103
  22 Bảng 4.6
  Doanh số kiều hối của nền kinh tế giai đoạn 2009 –
  2014
  104
  23 Bảng 4.7
  Doanh số các hoạt động thanh toán không dùng tiền
  mặt 2009 – 2014
  105
  24 Bảng 4.8
  Tỷ trọng thanh toán trong nền kinh tế giai đoạn 2009 –
  2014
  106
  25 Bảng 4.9
  Doanh số thanh toán quốc tế của các ngân hàng
  thương mại giai đoạn 2009- 2014
  107
  26 Bảng 4.10
  Kim ngạch xuất - nhập khẩu của nền kinh tế giai đoạn
  2009 – 2014
  108
  27 Bảng 4.11
  Doanh số dịch vụ ngân quỹ và các dịch vụ có thu phí
  khác tại các ngân hàng thương mại Việt Nam giai
  111 xi
  STT TT BẢNG TÊN BẢNG TRANG
  đoạn 2009 – 2014
  28 Bảng 4.12
  Tình hình phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng giai đoạn
  2009 – 2014
  113
  29 Bảng 4.13 Tổng số lượng ATM và POS giai đoạn 2009 – 2014 114
  30 Bảng 4.14
  Thị phần máy ATM và POS của các NHTM giai đoạn
  2011 – 2013
  114
  31 Bảng 4.15 Kết quả thống kê mẫu 121
  32 Bảng 4.16
  Kết quả đánh giá chất lượng dịch vụ cảm nhận tổng
  thể
  124
  33 Bảng 4.17
  Kết quả đánh giá chất lượng dịch vụ đối với thành
  phần “Nhân viên phục vụ”
  126
  34 Bảng 4.18
  Kết quả đánh giá chất lượng dịch vụ đối với thành
  phần “Tin cậy”
  128
  35 Bảng 4.19
  Kết quả đánh giá chất lượng dịch vụ đối với thành
  phần “Tiếp cận”
  133
  36 Bảng 4.20
  Kết quả đánh giá chất lượng dịch vụ đối với thành
  phần “Phương tiện hữu hình”
  136
  37 Bảng 4.21 Kết quả kiểm định mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) 145
  38 Bảng 4.22
  Kết quả kiểm định độ tin cậy các ước lượng mô hình
  bằng Boostrap
  146
  39 Bảng 4.23
  Sự khác biệt các chỉ tiêu tương thích (bất biến và khả
  biến theo giới tính)
  148
  40 Bảng 4.24
  Mối quan hệ giữa các khái niệm (bất biến và khả biến
  theo giới tính)
  148
  41 Bảng 4.25
  Sự khác biệt các chỉ tiêu tương thích (bất biến và khả
  biến theo độ tuổi)
  150
  42 Bảng 4.26
  Mối quan hệ giữa các khái niệm (bất biến và khả biến
  theo độ tuổi)
  150
  43 Bảng 4.27
  Sự khác biệt các chỉ tiêu tương thích (bất biến và khả
  biến theo thu nhập)
  152
  44 Bảng 4.28
  Mối quan hệ giữa các khái niệm (bất biến và khả biến
  theo thu nhập)
  152
  45 Bảng 4.29
  Sự khác biệt các chỉ tiêu tương thích (bất biến và khả
  biến theo trình độ học vấn)
  154
  46 Bảng 4.30
  Mối quan hệ giữa các khái niệm (bất biến và khả biến
  theo trình độ học vấn)
  154 xii
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ
  STT TT BẢNG TÊN BIỂU ĐỒ TRANG
  1 Biểu đồ 4.1
  Mức độ ưu tiên lựa chọn hình thức giao dịch của
  khách hàng
  129
  2 Biểu đồ 4.2
  Mức độ ưu tiên của các tiêu chí lựa chọn ngân hàng
  của khách hàng
  130
  DANH MỤC HÌNH VẼ
  STT TT HÌNH TÊN HÌNH VẼ TRANG
  1 Hình 2.1
  Mô hình chất lượng dịch vụ của Parasuraman & ctg
  (SQ2)
  55
  2 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu 63
  3 Hình 3.2
  Mô hình đo lường chất lượng dịch vụ tài chính –
  ngân hàng
  74
  4 Hình 3.3 Kết quả kiểm định mô hình đo lường (CFA) 89
  5 Hình 3.4
  Mô hình đo lường chất lượng dịch vụ tài chính –
  ngân hàng thực nghiệm
  90
  6 Hình 4.1
  Kết quả kiểm định mô hình cấu trúc tuyến tính
  (SEM)
  144
  7 Hình 4.2
  Kết quả kiểm định SEM khả biến và bất biến từng
  phần theo giới tính
  147
  8 Hình 4.3
  Kết quả kiểm định SEM khả biến và bất biến từng
  phần theo độ tuổi
  149
  9 Hình 4.4
  Kết quả kiểm định SEM khả biến và bất biến từng
  phần theo thu nhập
  151
  10 Hình 4.5
  Kết quả kiểm định SEM khả biến và bất biến từng
  phần theo học vấn
  153 xiii
  MỤC LỤC
  CHƯƠNG 1
  MỞ ĐẦU
  Trang
  1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1
  1.2. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN .2
  1.2.1. Các công trình nghiên cứu tại Việt Nam 2
  1.2.2. Các công trình nghiên cứu tại nước ngoài .4
  1.3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 12
  1.4. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 12
  1.5. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 13
  1.6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .14
  1.7. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN .14
  1.8. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN .15
  1.9. KẾT CẤU CỦA LUẬN ÁN .16
  CHƯƠNG 2
  CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
  TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
  2.1. GIỚI THIỆU .17
  2.2. KHÁI NIỆM VỀ DỊCH VỤ 17
  2.3. DỊCH VỤ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG .19
  2.3.1. Khái niệm về dịch vụ tài chính - ngân hàng 19
  2.3.2. Đặc điểm dịch vụ tài chính – ngân hàng 21
  2.3.3. Các loại hình dịch vụ tài chính - ngân hàng .22
  2.3.3.1. Dịch vụ tạo nguồn vốn 22
  2.3.3.2. Dịch vụ sử dụng nguồn vốn .26
  2.3.3.3. Dịch vụ thu phí 28
  2.3.3.4. Dịch vụ hỗn hợp 34 xiv
  2.4. CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG .37
  2.4.1. Khái niệm về chất lượng dịch vụ tài chính – ngân hàng 37
  2.4.2. Vai trò của chất lượng dịch vụ đối với hoạt động ngân hàng 39
  2.4.2.1. Nâng cao lợi thế cạnh tranh cho ngân hàng .39
  2.4.2.2. Tăng cường liên kết hợp tác giữa các tổ chức cả trong và ngoài nước .40
  2.4.2.3. Đẩy mạnh đa dạng hóa loại hình sản phẩm dịch vụ .40
  2.4.2.4. Thu hút và giữ chân khách hàng .40
  2.4.2.5. Củng cố vị thế và nâng cao uy tín thương hiệu cho ngân hàng 41
  2.4.3. Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng 42
  2.4.4. Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường bên ngoài và bên trong đến chất lượng
  dịch vụ tài chính – ngân hàng 44
  2.4.4.1. Yếu tố môi trường bên ngoài .44
  2.4.4.2. Yếu tố môi trường bên trong .48
  2.5. CÁC TIÊU CHÍ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH – NGÂN
  HÀNG 53
  2.6. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 59
  CHƯƠNG 3
  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG
  CHÂT LƯỢNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
  TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
  3.1. GIỚI THIỆU .61
  3.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .61
  3.3. MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH – NGÂN
  HÀNG 72
  3.4. ĐIỀU CHỈNH THANG ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH –
  NGÂN HÀNG 75
  3.4.1. Thang đo “Tin cậy” 75
  3.4.2. Thang đo “Phương tiện hữu hình” .76
  3.4.3. Thang đo “Đồng cảm” .78 xv
  3.4.4. Thang đo “Năng lực phục vụ” .79
  3.3.5. Thang đo “Đáp ứng” 80
  3.3.6. Thang đo “Tiếp cận” 81
  3.3.7. Thang đo “Sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng” 83
  3.4. ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ THANG ĐO .84
  3.4.1. Phân tích độ tin cậy của thang đo 84
  3.4.2. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 86
  3.5. KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH –
  NGÂN HÀNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM (CFA) .89
  3.6. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 91
  CHƯƠNG 4
  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐO LƯỜNG
  CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
  TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
  4.1. GIỚI THIỆU .93
  4.2. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH – NGÂN
  HÀNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM .93
  4.2.1. Dịch vụ tạo nguồn vốn .93
  4.2.2. Dịch vụ sử dụng nguồn 98
  4.2.3. Dịch vụ thu phí 102
  4.2.4. Dịch vụ hỗn hợp 111
  4.3. KẾT QUẢ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH – NGÂN
  HÀNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 119
  4.3.1. Mô tả mẫu . 119
  4.3.2. Kết quả đo lường và đánh giá chất lượng dịch vụ tại các ngân hàng thương mại
  Việt Nam . 122
  4.4. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ SỰ
  THỎA MÃN NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG . 144
  4.5. SO SÁNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG 146 xvi
  4.5.1. So sánh sự khác biệt theo giới tính . 147
  4.5.2. So sánh sự khác biệt theo độ tuổi 148
  4.5.3. So sánh sự khác biệt theo thu nhập . 150
  4.5.4. So sánh sự khác biệt theo trình độ học vấn . 152
  4.6. KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 . 155
  CHƯƠNG 5
  KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH CẢI TIẾN NÂNG CAO
  CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
  TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
  5.1. GIỚI THIỆU 157
  5.2. KẾT QUẢ VÀ ĐÓNG GÓP CỦA NGHIÊN CỨU 157
  5.3. CÁC HÀM Ý CHÍNH SÁCH CẢI TIẾN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
  TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
  . 161
  5.3.1. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên phục vụ 161
  5.3.2. Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ, trang phục
  nhân viên một cách đồng bộ . 166
  5.3.3. Đa dạng hóa loại hình sản phẩm dịch vụ với chính sách giá cả hợp lý 170
  5.3.4. Cải tiến quy trình cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng 174
  5.3.5. Điều chỉnh quy hoạch và mở rộng mạng lưới kênh phân phối . 178
  5.3.6. Tăng cường hoạt động marketing và chăm sóc khách hàng . 182
  5.3.7. Nâng cao tính an toàn và uy tín trong giao dịch . 185
  5.3.8. Đảm bảo tính nhất quán trong công tác triển khai cung cấp dịch vụ 188
  5.4. CÁC HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO . 191
  5.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 5 . 195
  KẾT LUẬN
  CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU xvii
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  Phụ lục 1 – Bảng câu hỏi phỏng vấn chuyên sâu
  Phụ lục 2– Bảng tổng hợp điều chỉnh theo kết quả phỏng vấn chuyên sâu
  Phụ lục 3 – Bảng câu hỏi khảo sát ý kiến đánh giá của khách hàng
  Phụ lục 4 – Kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA)
  Phụ lục 5 – Kết quả phân tích nhân tố khẳng định (CFA)
  Phụ lục 6 – Danh mục các loại hình dịch vụ tài chính – ngân hàng tại các ngân hàng
  thương mại Việt Nam
  Phụ lục 7 – Bảng phân tích khoảng cách chất lượng dịch vụ
  Phụ lục 8 – Kết quả thống kê mức độ ưu tiên lựa chọn ngân hàng để giao dịch của
  khách hàng theo các tiêu chí
  Phụ lục 9 – Kết quả kiểm định mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM)
  Phụ lục 10 – Kết quả kiểm định Boostrap 1
  CHƯƠNG 1
  MỞ ĐẦU
  1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
  Cùng với xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu, ngành tài chính – ngân hàng Việt
  Nam đã có những bước chuyển biến nổi bật, các ngân hàng thương mại (NHTM) đã
  nhanh chóng tiếp cận được với những mô hình kinh doanh hiện đại, công nghệ ngân
  hàng tiên tiến, học hỏi được những kinh nghiệm và phương thức quản lý mới của các
  nước có nền kinh tế phát triển Tuy nhiên, bên cạnh các cơ hội thì các NHTM Việt
  Nam cũng có không ít những thách thức, đặc biệt kể từ khi Việt Nam chính thức trở
  thành thành viên của WTO và ký kết các hiệp định thương mại song phương với các
  nước Hoa Kỳ, Nhật Bản đã tạo áp lực rất lớn cho hệ thống ngân hàng trong nước.
  Theo lộ trình, nhiều TCTD nước ngoài sẽ gia nhập vào thị trường tài chính Việt Nam;
  nhiều rào cản, quy định hạn chế hoạt động của Chính phủ đối với các TCTD nước
  ngoài sẽ dần được gỡ bỏ nên đòi hỏi các ngân hàng trong nước phải luôn đổi mới
  phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ (CLDV) để có thể thích ứng với
  tình hình mới.
  Theo quan điểm của các nhà kinh tế thì CLDV là một trong những nhân tố đóng
  vai trò then chốt góp phần gia tăng lợi thế cạnh tranh cũng như góp phần gia tăng lợi
  nhuận cho doanh nghiệp. Hay nói cách khác, nếu doanh nghiệp chuyển giao dịch vụ
  đến khách hàng càng có chất lượng thì khách sẽ càng cảm thấy hài lòng, giảm than
  phiền và tỷ lệ khách hàng gắn bó lâu dài với doanh nghiệp sẽ tăng lên, đồng thời họ sẽ
  sẵn lòng giới thiệu thêm khách hàng mới cho doanh nghiệp. Do vậy, để giúp cho doanh
  nghiệp có cái nhìn bao quát hơn về CLDV mà mình đang cung cấp, việc nghiên cứu về
  CLDV trên thế giới đã bắt đầu từ giữa thập niên 1960 và thu hút sự quan tâm của nhiều
  nhà nghiên cứu vào đầu thập niên 1980 (Gronroos, 1984).
  Tại Việt Nam, tuy đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu về CLDV ở nhiều
  lĩnh vực khác nhau và thể hiện ở nhiều cấp độ khác nhau nhưng nhìn chung kết quả của
  các công trình nghiên cứu của các tác giả vẫn còn tồn tại những mặt hạn chế. Riêng đối 2
  với các công trình nghiên cứu về lĩnh vực ngân hàng thì các tác giả chủ yếu tập trung
  vào khía cạnh đánh giá CLDV của một số loại hình dịch vụ cụ thể như: dịch vụ ngân
  hàng điện tử, dịch vụ tín dụng, dịch vụ thanh toán quốc tế, dịch vụ ngân hàng bán lẻ,
  tại một ngân hàng cụ thể cho nên các kết quả nghiên cứu chưa thể hiện được hết tính
  bao quát toàn cảnh về thực trạng CLDV tài chính - ngân hàng tại thị trường Việt Nam
  và cho đến nay vẫn chưa có công trình nghiên cứu nào về chất lượng dịch vụ tài chính -
  ngân hàng tổng thể tại Việt Nam được công bố. Ngoài ra, tại các NHTM Việt Nam tuy
  cũng đã tiến hành các cuộc nghiên cứu khảo sát và đánh giá sơ bộ về CLDV đối với
  một số loại hình dịch vụ do chính ngân hàng cung cấp nhưng kết quả khảo sát vẫn chưa
  thể hiện được tính định lượng một cách khoa học dẫn đến việc triển khai thực hiện các
  phương thức cải tiến nâng cao CLDV tại các ngân hàng chưa thực sự đồng bộ và hiệu
  quả đem lại chưa cao. Cho nên, để thể hiện tính tổng quan về thực trạng CLDV của
  toàn hệ thống NHTM Việt Nam trong giai đoạn hiện nay một cách có cơ sở và luận cứ
  khoa học, tác giả chọn đề tài cho luận án tiến sĩ là“Chất lượng dịch vụ tài chính –
  ngân hàng tại các NHTM Việt Nam”. Kết quả nghiên cứu của luận án này có thể là
  một phần đóng góp quan trọng bổ sung vào lý thuyết nghiên cứu đo lường chất lượng
  dịch vụ cũng như góp phần gợi mở cho các nhà quản lý tại các NHTM Việt Nam trong
  việc hoạch định các chính sách cải tiến nâng cao CLDV nhằm gia tăng lợi thế cạnh
  tranh trên thị trường tài chính.
  1.2. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN
  1.2.1. Các công trình nghiên cứu tại Việt Nam
  Trong những năm qua, hoạt động nghiên cứu đo lường CLDV luôn thu hút sự
  quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực. Riêng lĩnh vực ngân hàng,
  các công trình nghiên cứu tại Việt Nam liên quan đến đề tài “Chất lượng dịch vụ tài
  chính – ngân hàng tại các NHTM Việt Nam” chủ yếu thể hiện 2 xu hướng nghiên cứu
  là nghiên cứu nhân rộng mô hình đo lường CLDV và nghiên cứu so sánh mức độ phù
  hợp giữa các mô hình đo lường CLDV của các tác giả nước ngoài như: Parasuraman, 3
  Gronroos, Cronin & Taylor trên cơ sở vận dụng đo lường CLDV của một số NHTM
  tại Việt Nam.
  Đối với xu hướng nghiên cứu nhân rộng mô hình, tác giả Hà Thạch (2012) đã
  thực hiện đề tài luận án tiến sĩ kinh tế “Giải pháp nâng cao CLDV ngân hàng tại
  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) Chi nhánh Quảng
  Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” trên cơ sở vận dụng mô hình
  SERVQUAL để nghiên cứu CLDV tại Agribank Chi nhánh Quảng Nam và so sánh
  CLDV của Agribank Chi nhánh Quảng Nam với các Chi nhánh của các NHTM khác
  trên cùng địa bàn. Mặc dù kết quả nghiên cứu của tác giả Hà Thạch (2012) đã đạt được
  mục tiêu nghiên cứu trong việc phân tích đánh giá CLDV cũng như xác định được7
  nhân tố ảnh hưởng đến CLDV như: (1) đáp ứng; (2) năng lực phục vụ; (3) phương tiện
  hữu hình về cơ sở vật chất; (4) chuyên nghiệp; (5) đồng cảm; (6) tin cậy (7) phương
  tiện hữu hình về con người ảnh hưởng đến CLDV ngân hàng tại Agribank Chi nhánh
  Quảng Nam nhưng kết quả nghiên cứu vẫn còn tồn tại những hạn chế như việc tác giả
  bổ sung thêm một số biến quan sát vào hệ thống thang đo SERVQUAL của
  Parasuraman & ctg (1988) và điều chỉnh hệ thống thang đo trên chưa thể hiện được
  luận cứ khoa học một cách rõ ràng, đồng thời do phạm vi nghiên cứu của luận án chủ
  yếu tập trung phân tích đánh giá CLDV của Agribank Chi nhánh Quảng Nam tại tỉnh
  Quảng Nam nên việc đưa ra các giải pháp nâng cao CLDV cho ngân hàng chưa phản
  ánh được tính toàn diện của toàn hệ thống Agribank cũng như khó có thể áp dụng cho
  toàn hệ thống NHTM tại Việt Nam.
  Về xu hướng nghiên cứu so sánh giữa các mô hình CLDV, tác giả Phạm Thùy
  Giang (2012) đã thực hiện đề tài luận án tiến sĩ kinh tế “Nghiên cứu so sánh CLDV
  ngân hàng bán lẻ (NHBL) giữa ngân hàng 100% vốn nước ngoài và ngân hàng
  thương mại cổ phần (NHTMCP) của Việt Nam” tại địa bàn Hà Nội thông qua so sánh
  mức độ phù hợp của mô hình SERVQUAL của Parasuraman & ctg (1988) và mô hình
  Nordic của Gronroos (1984) trên cơ sở đo lường và so sánh CLDV ngân hàng bán lẻ
  giữa ngân hàng 100% vốn nước ngoài và NHTMCP Việt Nam. Mặc dù kết quả nghiên 4
  cứu cho thấy mức độ ý nghĩa đo lường của mô hình SERVQUAL tốt hơn mô hình
  Nordic do chỉ số R 2
  adj SERVQUAL > R 2
  adj Nordic, nhưng tương tự như công trình
  nghiên cứu của tác giả Hà Thạch (2012), quá trình xây dựng và điều chỉnh bổ sung hệ
  thống các thang đo hoặc biến quan sát để đo lường CLDV NHBL của tác giả Phạm
  Thùy Giang (2012) vẫn chưa thể hiện được luận cứ khoa học một cách rõ ràng. Hơn
  nữa, phạm vi nghiên cứu chỉ mới tập trung khảo sát tại địa bàn Hà Nội và các thang đo
  được xây dựng chủ yếu để đánh giá chất lượng của một số loại hình dịch vụ bán lẻ
  hoặc dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân nên kết quả nghiên cứu có thể chưa thể hiện
  tính bao quát CLDV tổng thể của toàn hệ thống NHTM Việt Nam.
  Ngoài các công trình nghiên cứu của các tác giả nêu trên thì còn có các bài viết
  của tác giả Lê Văn Huy (2008), Nguyễn Văn Thắng (2010), Văn Dinh & ctg (2012) về
  CLDV ngân hàng được đăng trên các tạp chí khoa học có uy tín. Tuy nhiên, kết quả
  nghiên cứu đánh giá của các tác giả chưa thể hiện rõ nét hết mọi vấn đề về CLDV ngân
  hàng.
  1.2.2. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài
  So với các xu hướng nghiên cứu đo lường CLDV tài chính – ngân hàng tại Việt
  Nam thì các công trình nghiên cứu CLDV của các tác giả nước ngoài được thể hiện
  theo 3 xu hướng khác khác nhau. Ngoài 2 xu hướng nghiên cứu tương tự như các công
  trình nghiên cứu của các tác giả Việt Nam như: (1) xu hướng nghiên cứu nhân rộng mô
  hình SERVQUAL thể hiện qua các nghiên cứu của các tác giả Blanchard &
  Galloway(1994), Newman & ctg (1996), Yavas & ctg (2004) ; (2) xu hướng nghiên
  cứu so sánh mô hình SERVQUAL với mô hình SERVPERF hoặc mô hình Nordic thể
  hiện qua các nghiên cứu của các tác giả Cronin &Taylor (1992), Angur & ctg (1999),
  Lassar & ctg (2000), Cui & ctg (2003) thì các công trình nghiên cứu của các tác giả
  nước ngoài còn thể hiện theo xu hướng nghiên cứu thứ 3 là nghiên cứu mở rộng. Trên
  cơ sở các mô hình gốc như SERVQUAL, mô hình Nordic hoặc các mô hình khác, các
  tác giả tiến hành điều chỉnh mô hình gốc bằng cách loại bỏ hoặc bổ sung các nhân tố để
  xây dựng mô hình đo lường CLDV mới phù hợp với bối cảnh văn hóa, phong tục tập 5
  quán, thói quen của người tiêu dùng tại từng quốc gia hoặc những khu vực mà họ tiến
  hành khảo sát. Cụ thể như sau:
  - Avkiran (1994) đã phát triển mô hình đo lường CLDV BANKSERV khởi đầu gồm
  27 biến quan sát thuộc 6 nhân tố: (1) nhân viên phục vụ; (2) tín nhiệm; (3) thông
  tin; (4) đáp ứng; (5) khả năng tiếp cận dịch vụ rút tiền; (6) khả năng tiếp cận quản
  lý Chi nhánh trên cơ sở mô hình SERVQUAL để đo lường CLDV ngân hàng bán lẻ
  tại các Chi nhánh ngân hàng ở nước Úc với tên đề tài “Developing an instrument
  to measure customer service quality in branch banking”. Từ kết quả thu thập dữ
  liệu bằng bảng khảo sát với cở mẫu là n = 971, Avkiran đã tiến hành phân tích nhân
  tố khám phá (EFA) và xác định được 4 nhân tố ảnh hưởng CLDV ngân hàng bán lẻ:
  (1) nhân viên phục vụ, (2) tín nhiệm, (3) thông tin, (4) khả năng tiếp cận dịch vụ
  rút tiền (xem Bảng 1.1). Mặc dù kết quả nghiên cứu xác định được 4 nhân tố ảnh
  hưởng đến CLDV nhưng nghiên cứu của Avkiran vẫn chưa thể hiện được mức độ
  quan trọng hoặc trọng số quan trọng của từng nhân tố. Đồng thời, qua kết quả
  nghiên cứu của tác giả cho thấy mô hình đo lường CLDV BANKSERV chưa được
  mở rộng nghiên cứu trên cơ sở phân khúc khách hàng theo nhu cầu khách hàng kết
  hợp với các yếu tố kinh tế - xã hội hoặc mở rộng nghiên cứu đánh giá ở nước ngoài.
  Bảng 1.1: Mô hình đo lường BANKSERV
  Nhân tố Mô tả
  Nhân viên phục vụ
  Cách đáp ứng và văn hóa ứng xử của nhân viên ngân hàng sẽ
  thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp đến khách hàng
  Tín nhiệm
  Duy trì sự tín nhiệm của khách hàng đối với nhân viên ngân
  hàng bằng cách khắc phục các lỗi lầm và thông báo kết quả xử
  lý cho khách hàng.
  Thông tin
  Thực hiện các nhu cầu cơ bản của ngân hàng với khách hàng
  bằng cách truyền đạt các thông báo tài chính thành công và
  phân phát thông báo kịp thời.
  Khả năng tiếp cận Nhân viên phục vụ khách hàng của ngân hàng phải hiện diện 6
  Nhân tố Mô tả
  dịch vụ rút tiền đầy đủ trong suốt thời gian làm việc, ngay cả trong giờ cao
  điểm.
  Nguồn: Avkiran,1994
  - Tương tự, Bahia & Nantel (2000) cũng đã phát triển mô hình đo lường CLDV tổng
  quát BSQ (Banking Service Quality) trên cơ sở kết hợp 10 thành phần CLDV của
  Parasuraman & ctg (1985) và yếu tố 7Ps trong lý thuyết Marketing hỗn hợp để đo
  lường CLDV cảm nhận đối với các loại hình dịch vụ ngân hàng tại Canada với đề
  tài nghiên cứu là “A reliable and valid measurement scale for the perceived
  service quality of banks”. Dữ liệu được thu thập bằng bảng khảo sát ý kiến đánh
  giá của khách hàng với cở mẫu là n = 115. Thông qua phân tích nhân tố khám phá
  (EFA), Bahia & Nantel đã xác định 6 nhân tố ảnh hưởng đến CLDV ngân hàng: (1)
  năng lực phục vụ hiệu quả (effectiveness and assurance), (2) tiếp cận (access), (3)
  giá cả (price), (4) phương tiện hữu hình (tangibles), (5) danh mục dịch vụ ( service
  portfolio), (6) tin cậy (reliability). Cả 6 nhân tố của mô hình BSQ này đều đạt giá trị
  tin cậy cao hơn so với các nhân tố của mô hình SERVQUAL cũng như phù hợp với
  tiêu chuẩn giá trị công nhận hơn. Tuy nhiên, do mô hình đo lường BSQ được xây
  dựng chủ yếu để thực hiện khảo sát đối với khách hàng nói tiếng Pháp đang sử
  dụng dịch vụ ngân hàng tại Canada nên có thể sẽ không phù hợp đối với những
  khách hàng sử dụng ngôn ngữ giao tiếp khác.
  - Aldlaigan & Buttle (2002) đã phát triển mô hình SYSTRA-SQ dựa trên nền tảng
  mô hình Nordic của Gronroos (1982) để đo lường CLDV ngân hàng bán lẻ tại Anh
  Quốc với đề tài “SYSTRA-SQ: a new measure of bank service quality”. Dữ liệu
  được thu thập bằng bảng khảo sát ý kiến đánh giá của khách hàng với cở mẫu là n =
  975. Thông qua phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích
  phương sai (ANOVA), kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình SYSTRA-SQ có 4
  nhân tố ảnh hưởng đến CLDV như sau:(1) chất lượng hệ thống dịch vụ, (2) chất
  lượng hành vi ứng xử, (3) giao dịch chính xác, (4) chất lượng trang thiết bị (xem 7
  Bảng 1.2). Mô hình SYSTRA-SQ này khởi đầu từ 963 biến quan sát mô tả CLDV
  cảm nhận của khách hàng đã được tinh giảm xuống còn 21 biến quan sát. Aldlaigan
  & Buttle (2002) cho rằng các biến quan sát của mô hình SYSTRA-SQ thể hiện sự
  cảm nhận CLDV ngân hàng bán lẻ theo một phương thức mới, cụ thể như việc đo
  lường CLDV được thực hiện theo 2 góc độ là đo lường chất lượng hệ thống dịch vụ
  tổ chức và đo lường chất lượng hiệu suất giao dịch. Kết quả nghiên cứu cho thấy
  rằng các tiêu chí hoặc thang đo của mô hình SYSTRA-SQ đạt độ tin cậy và có thể
  vận dụng để đo lường CLDV trong ngành ngân hàng. Tuy nhiên, bộ tiêu chí hoặc
  thang đo này được xây dựng trong bối cảnh ngân hàng bán lẻ của Anh Quốc cho
  nên có thể chưa phù hợp trong các ngữ cảnh khác. Bởi vì việc xây dựng bộ tiêu chí
  hoặc thang đo này bị ảnh hưởng bởi cảm nhận của khách hàng về hệ thống giao
  dịch và cách thức quản lý của các ngân hàng Anh Quốc.
  Bảng 1.2: Mô hình đo lường CLDV SYSTRA – SQ
  Nhân tố Mô tả
  Chất lượng hệ thống
  dịch vụ (SSQ - system
  service quality)
  Nhân tố này thể hiện sự đánh giá CLDV mà có thể được
  đóng góp một cách rõ ràng vào tổ chức dịch vụ như một
  hệ thống chứ không phải là các cá nhân trong hệ thống.
  Nó chứa đựng sự kết hợp các biến liên quan tới hiệu suất
  chức năng và kỹ thuật ở cấp độ tổ chức. Thành phần chất
  lượng chức năng bao gồm: lắng nghe khách hàng, dễ
  dàng tiếp cận, tốc độ phản hồi, và diện mạo của tổ chức.
  Thành phần chất lượng kỹ thuật bao gồm: chất lượng tư
  vấn, các giải pháp dịch vụ linh hoạt, thực hiện lời hứa,
  trao quyền cho nhân viên và cập nhật của khách hàng về
  dịch vụ.
  Chất lượng hành vi ứng
  xử (BSQ - behavioural
  service quality)
  Nhân tố này thể hiện sự đánh giá CLDV thông qua thái
  độ ứng xử của nhân viên phục vụ như: lịch sự, thân thiện,
  sự giúp đỡ của nhân viên. 8
  Nhân tố Mô tả
  Giao dịch chính xác
  (STA - service
  transactional accuracy)
  Nhân tố này tập trung vào đo lường tính chính xác của hệ
  thống và thao tác nghiệp vụ của nhân viên phục vụ khi
  thực hiện giao dịch cho khách hàng.
  Chất lượng trang thiết bị
  (MSQ - machine service
  quality)
  Nhân tố này tập trung đo lường khả năng vận hành của
  máy móc và trang thiết bị. Nó liên quan đến mức độ tin
  cậy của máy móc, trang thiết bị cũng như hiệu suất khi
  khách hàng sử dụng.
  Nguồn: Aldlaigan & Buttle (2002)
  - Xin Guo & ctg (2008) cũng xây dựng mô hình đo lường CLDV CBSQ (Chinese
  Banking Service Quality) trên cơ sở mô hình SERVQUAL và kết quả phỏng vấn
  chuyên sâu đối với 18 nhà quản lý tài chính để tiến hành đo lường CLDV ngân
  hàng bán buôn tại thị trường tài chính Trung Quốc với đề tài “Service quality
  measurement in the Chinese corporate banking market”. Dữ liệu được thu thập
  bằng bảng khảo sát ý kiến đánh giá của khách hàng với cở mẫu là n = 259. Thông
  qua phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích nhân tố khẳng
  định (CFA), kết quả nghiên cứu cho thấy có 4 nhân tố ảnh hưởng đến CLDV như
  sau:(1) tin cậy, (2) nguồn nhân lực, (3) công nghệ, (4) thông tin (xem Bảng 1.3).
  Nếu so với mô hình Nordic của Gronroos (1984) thì trong 4 nhân tố nêu trên, có 2
  nhân tố“tin cậy” và “ nguồn nhân lực” thuộc yếu tố “chất lượng chức năng” và 2
  nhân tố“công nghệ” và “thông tin” thuộc yếu tố “chất lượng kỹ thuật”. Kết quả
  nghiên cứu cũng cho thấy mô hình đo lường này mới chỉ được xây dựng để khảo
  sát trong bối cảnh thị trường tài chính Trung Quốc cho nên có thể không thể hiện
  được tính tổng quát đối với các bối cảnh khác và nghiên cứu này cũng chưa đi vào
  phân tích sự khác biệt về cấu trúc thành phần giữa các ngân hàng có quy mô khác
  nhau. 9
  Bảng 1.3: Mô hình đo lường CLDV CBSQ
  Nhân tố Mô tả
  Tin cậy
  Thể hiện khả năng thực hiện dịch vụ như đã hứa hẹn một cách
  chính xác và tin cậy.
  Nguồn nhân lực
  Liên quan đến ngoại hình nhân viên, sự hiếu khách, năng lực
  nghiệp vụ chuyên môn.
  Công nghệ
  Ứng dụng công nghệ hiện đại vào dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là
  công nghệ thông tin.
  Thông tin
  Kênh thông tin liên lạc giữa ngân hàng và khách hàng doanh
  nghiệp, bao gồm cả cách tiếp cận các dịch vụ ngân hàng
  Nguồn: Xin Guo & ctg (2008)
  - Cuối cùng, Kumar& ctg (2009) cũng đã tiến hành nghiên cứu CLDV ngân hàng và
  khảo sát mối quan hệ giữa CLDV và sự hài lòng của khách hàng tại thị trường
  Malaysia với đề tài ““Determining the relative importance of critical factors in
  delivering service quality of banks: An application of dominance analysis in
  SERVQUAL model”. Mô hình đo lường CLDV ban đầu của tác giả gồm 6 nhân tố:
  (1) phương tiện hữu hình, (2) tin cậy, (3) năng lực phục vụ, (4) đáp ứng, (5) đồng
  cảm, (6) tính thuận tiện được xây dựng trên cơ sở bổ sung thêm một nhân tố "tính
  thuận tiện" vào mô hình SERVQUAL của Parasuraman & ctg (1988). Kumar & ctg
  (2009) cho rằng việc thêm nhân tố “tính thuận tiện” vào mô hình SERVQUAL do
  bởi nhân tố này là một trong những vấn đề quan tâm chính của khách hàng tại các
  ngân hàng Malaysia, đồng thời là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến việc đánh
  giá tổng thể về CLDV của khách hàng. Từ việc khảo sát 231 khách hàng thuộc các
  ngân hàng thông thường và 56 khách hàng thuộc các ngân hàng Hồi Giáo, kết quả
  phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy cho thấy có 4 nhân tố ảnh
  hưởng đến CLDV cảm nhận của khách hàng đối với các ngân hàng tại Malaysia
  như sau: (1) phương tiện hữu hình, (2) tin cậy, (3) năng lực phục vụ,(4) tính thuận
  tiện. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu của Kumar & ctg chỉ mới đi vào giải thích sự 10
  khác biệt kỳ vọng của 2 nhân tố “năng lực phục vụ” và “thuận tiện” giữa nhóm
  ngân hàng bình thường và ngân hàng hồi giáo chứ chưa phản ảnh được nhân tố nào
  ảnh hưởng nhiều nhất đến CLDV.
  Tóm lại, từ việc nghiên cứu tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan
  đến đề tài luận án cho thấy mỗi công trình nghiên cứu của mỗi tác giả khác nhau đều
  đưa ra các kết quả nhận định đánh giá khác nhau, nguyên nhân có thể xuất phát từ sự
  khác biệt về phong tục tập quán, tâm lý, hành vi, thói quen của người tiêu dùng cũng
  như điều kiện địa lý tại những khu vực khác nhau. Tuy các mô hình đo lường CLDV
  tài chính - ngân hàng của các tác giả đều được xây dựng trên nền tảng các mô hình
  SERVQUAL của Parasuraman (1988), SERVPERF của Cronin & Taylor (1994) và mô
  hình Nordic của Gronroos (1984) nhưng từ kết quả đánh giá sơ lược về tình hình
  nghiên cứu CLDV tài chính - ngân hàng tại Việt Nam cho thấy các công trình nghiên
  cứu của các tác giả trong nước vẫn còn tồn tại những mặt hạn chế như sau:
  - Hầu hết các công trình nghiên cứu về CLDV tài chính – ngân hàng tại Việt Nam
  chưa thể hiện được xu hướng nghiên cứu mở rộng để phát triển các mô hình đo
  lường CLDV phù hợp với bối cảnh văn hóa đặc thù riêng của từng vùng miền, quốc
  gia mà đa phần chủ yếu thể hiện dưới hình thức nghiên cứu nhân rộng và nghiên
  cứu so sánh mức độ phù hợp của mô hình đo lường CLDV này với mô hình đo
  lường CLDV khác. Trong khi đó, việc đo lường CLDV tài chính – ngân hàng tại
  Việt Nam, ngoài những tiêu chí đánh giá liên quan đến yếu tố con người trong quá
  trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng theo cơ sở lý thuyết về CLDV của
  Parasuraman thì việc xây dựng các tiêu chí đo lường còn phụ thuộc vào nhiều yếu
  tố khác như: thương hiệu và danh tiếng của ngân hàng, giá cả, yếu tố thuận tiện cho
  khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ,
  - Bên cạnh đó, phần lớn các tiêu chí đo lường CLDV tài chính – ngân hàng được các
  tác giả điều chỉnh bổ sung trong nghiên cứu chưa thể hiện được những luận cứ khoa
  học rõ ràng để làm cơ sở khái quát hóa chung cho việc đo lường CLDV trong lĩnh
  vực ngân hàng. 11
  - Hơn nữa, hệ thống các thang đo lường CLDV của các tác giả chưa thể hiện được
  tính tổng quát hóa chung trong việc đo lường CLDV của các loại hình dịch vụ tài
  chính – ngân hàng mà chủ yếu tập trung vào đo lường CLDV của một số loại hình
  dịch vụ cụ thể như: dịch vụ ngân hàng điện tử, dịch vụ ngân hàng bán lẻ đồng
  thời chưa đi vào nghiên cứu so sách sự khác biệt cảm nhận CLDV giữa các NHTM
  tại Việt Nam.
  - Về phạm vi nghiên cứu thì đối tượng được khảo sát của một số công trình nghiên
  cứu cũng chỉ mới tập trung vào một nhóm đối tượng là khách hàng cá nhân với
  những tiêu chí riêng về đánh giá chất lượng dịch vụ. Đồng thời các tác giả cũng chỉ
  chủ yếu tập trung vào khảo sát đo lường cảm nhận của khách hàng tại một ngân
  hàng cụ thể, tại một vùng miền hoặc địa bàn cụ thể cho nên kết quả nghiên cứu
  đánh giá vẫn chưa phản ánh hết tính bao quát chung về CLDV ngân hàng của toàn
  thị trường.
  - Đối với quá trình phân tích đánh giá dữ liệu của các công trình nghiên cứu trong
  nước chưa thực hiện được việc phân tích dữ liệu chuyên sâu như kiểm định mức độ
  phù hợp của mô hình đo lường và mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) với dữ liệu
  thực nghiệm mà mới chỉ dừng lại ở bước kiểm định mô hình hồi quy đa biến để xác
  định các nhân tố độc lập thuộc thành phần CLDV có tác động đến biến phụ thuộc
  thông qua phần mềm xử lý số liệu thống kê SPSS.
  - Cuối cùng, các kết quả nghiên cứu của các tác giả chưa đi sâu vào việc kiểm định,
  so sánh sự khác biệt giữa các nhóm đối tượng khách hàng theo giới tính, độ tuổi,
  thu nhập về cảm nhận CLDV tài chính – ngân hàng tại các NHTM Việt Nam.
  Do vậy, từ các điểm còn hạn chế của các công trình nghiên cứu trong nước đã
  gợi mở cho tác giả trong việc xác định mục tiêu nghiên cứu của luận án. Hơn nữa,
  trong các công trình đã công bố trên cho thấy chưa có đề tài nào nghiên cứu “Chất
  lượng dịch vụ tài chính – ngân hàng tại các NHTM Việt Nam” một cách khái quát và
  toàn diện cho nên đây được xem là đề tài mới, chuyên sâu và không bị trùng lắp. 12
  1.3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  Như đã đề cập về tính chất quan trọng của CLDV trong hoạt động kinh doanh
  của các TCTD trên thị trường tài chính, mục tiêu nghiên cứu của luận án chủ yếu tập
  trung vào CLDV tài chính - ngân hàng tại các NHTM Việt Nam hiện nay. Cụ thể như
  sau:
  - Xây dựng hệ thống các thang đo và mô hình đo lường CLDV tài chính - ngân hàng
  tại các NHTM Việt Nam.
  - Thực hiện đo lường, đánh giá CLDV tài chính – ngân hàng tại các NHTM Việt
  Nam hiện nay và so sánh sự khác biệt cảm nhận CLDV giữa các nhóm NHTM.
  - Kiểm định sự tác động của các nhân tố đến CLDV và CLDV đến sự thỏa mãn nhu
  cầu của khách hàng, đồng thời so sánh sự khác biệt cảm nhận CLDV giữa các nhóm
  đối tượng khách hàng theo giới tính, độ tuổi, thu nhập, trình độ học vấn.
  - Đề xuất các hàm ý chính sách cải tiến nâng cao CLDV tài chính – ngân hàng cho
  các NHTM Việt Nam.
  1.4. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
  Để hoàn thành những mục tiêu nêu trên, quá trình nghiên cứu của luận án đi vào giải
  quyết các câu hỏi sau:
  - Các NHTM Việt Nam cần quan tâm những nhân tố nào khi đánh giá CLDV?
  - CLDV tài chính - ngân hàng tại các NHTM Việt Nam được đo lường như thế nào?
  - Có sự khác biệt cảm nhận CLDV của khách hàng đối với các nhóm NHTM và giữa
  các nhóm đối tượng khách hàng hay không?
  - CLDV có ảnh hưởng đến sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng hay không?
  - Để có thể duy trì sự gắn bó lâu dài của khách hàng với ngân hàng cũng như góp
  phần nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường tài chính, CLDV của các NHTM
  Việt Nam cần được cải tiến những vấn đề gì?

  Xem Thêm: Chất lượng dịch vụ tài chính - ngân hàng tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chất lượng dịch vụ tài chính - ngân hàng tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status