Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu mặt hàng cá cảnh của TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2020

  Julie Nguyễn Julie Nguyễn Đang Ngoại tuyến (970 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu mặt hàng cá cảnh của TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2020

  Mục lục

  Danh mục từ viết tắt

  Danh mục bảng biểu

  Lời mở đầu . 1

  Chương 1 - Tổng quan về xúc tiến xuất khẩu và sự cần thiết phải đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu mặt hàng cá cảnh của TP.HCM 3
  I. Khái quát về xúc tiến thương mại quốc tế và xúc tiến xuất khẩu 3

  1. Xúc tiến thương mại quốc tế 3

  1.1 Khái niệm . 3

  1.2 Phân loại . 4

  2. Xúc tiến xuất khẩu . 5

  2.1 Khái niệm . 5

  2.2 Phân loại . 6

  2.3 ý nghĩa của xúc tiến xuất khẩu . 7

  2.4 Nội dung của hoạt động xúc tiến xuất khẩu . 9

  2.4.1 Hoạt động xúc tiến xuất khẩu ở cấp vĩ mô . 9

  2.4.2 Hoạt động xúc tiến xuất khẩu ở cấp vi mô . 11

  II. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xúc tiến xuất khẩu . 12

  1. Thị trường mục tiêu . 12

  2. Bản chất của sản phẩm 13

  3. Kinh phí cho hoạt động xúc tiến xuất khẩu . 15

  4. Những quy định của WTO có liên quan đến xúc tiến xuất khẩu 16

  III. Sự cần thiết phải đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu cá cảnh của TP.HCM 17

  IV. Kinh nghiệm quốc tế trong hoạt động xúc tiến xuất khẩu cá cảnh 19

  1. Singapore . 19

  2. Thái Lan . 21

  3. Bài học kinh nghiệm cho TP. Hồ Chí Minh 23

  Chãơng 2 - Thực trạng xúc tiến xuất khẩu mặt hàng cá cảnh của TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2010 . 25


  I. Tình hình xúc tiến xuất khẩu mặt hàng cá cảnh của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2010 25
  1. Hoạt động xúc tiến xuất khẩu ở cấp vĩ mô 25

  1.1 Hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu của các cơ quan chức năng TP.HCM 25

  1.2 Hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu của Hội cá cảnh và các tổ chức ngành nghề liên quan . 35
  1.3 Hoạt động tổ chức triển lãm, hội chợ, hội thi cá cảnh tại thành phố 39

  1.4 Hoạt động thông tin phục vụ sản xuất và xuất khẩu cá cảnh 41

  1.5 Hoạt động xúc tiến xuất khẩu tại thị trãờng nãớc ngoài 44

  2. Hoạt động xúc tiến xuất khẩu ở cấp vi mô 45

  2.1 Hoạt động quảng cáo mặt hàng cá cảnh . 45

  2.2 Hoạt động quan hệ công chúng và bán hàng trực tiếp 47

  2.3 Hoạt động tham gia hội chợ triển lãm trong nãớc và quốc tế . 48

  II. Đánh giá thực trạng xúc tiến xuất khẩu mặt hàng cá cảnh của TP.HCM 49

  1. Kết quả đạt đãợc 49

  2. Hạn chế và nguyên nhân 51

  Chãơng 3 - Một số giải pháp đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu mặt hàng cá cảnh

  TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2020 . 56

  I. Định hãớng cho công tác xúc tiến xuất khẩu mặt hàng cá cảnh TP.HCM . 56

  1. Cơ hội và thách thức mới của môi trãờng kinh doanh quốc tế 56

  2. Dự báo triển vọng thị trãờng cá cảnh thế giới giai đoạn 2010-2020 . 58

  3. Quan điểm, đãờng lối chung đối với hoạt động xúc tiến xuất khẩu 60

  II. Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến xuất khẩu mặt hàng cá cảnh

  TP.HCM giai đoạn 2010-2020 . 62

  1. Nhóm giải pháp đối với lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh 63

  1.1 Hợp nhất Hội cá cảnh của TP.Hồ Chí Minh . 63

  1.2 Thành lập ban chuyên trách có thẩm quyền về cá cảnh . 64

  1.3 Chính sách xây dựng thương hiệu cá cảnh Việt Nam . 65

  1.4 Tiếp tục đầu tư xây dựng làng nghề cá cảnh gắn với du lịch 67

  2. Nhóm giải pháp đối với Hội cá cảnh TP.HCM 69

  2.1 Xây dựng chiến lược xúc tiến phù hợp . 69


  2.2 Bảo đảm năng lực tài chính của Hội . 70

  2.3 Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trường và hoạt động cung cấp thông tin cho hội viên . 72
  2.4 Đổi mới cách thức tổ chức hội chợ triển lãm trong nãớc và hoạt động tham gia triển lãm ngoài nãớc . 74
  2.5 Công tác tã vấn, bồi dãỡng, tập huấn, hội thảo cho các doanh nghiệp . 77

  2.6 Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Sở ngành, các tổ chức xúc tiến thãơng mại trong và ngoài nãớc . 78
  3. Nhóm giải pháp đối với các doanh nghiệp 80

  3.1 Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển thị trãờng xuất khẩu 80

  3.2 Nâng cao năng lực xuất khẩu của sản phẩm . 82

  3.3 Chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho công tác xúc tiến xuất khẩu 84
  3.4 Tăng cãờng hiệu quả của hoạt động quảng bá sản phẩm . 85

  Kết luận 89

  Danh mục tài liệu tham khảo
  LờI Mở ĐầU

  1. Tính cấp thiết của đề tài

  Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục quan trọng của Việt Nam và luôn giữ vai trò đầu tàu cả Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Vốn là một
  đô thị đang phát triển mạnh, lãnh đạo thành phố đã có những chỉ đạo chuyển đổi nền nông nghiệp thành phố theo hướng phát triển sao cho phù hợp với sự lớn mạnh của đô thị loại một. Theo đó, các mặt hàng nông nghiệp có giá trị xuất khẩu cao sẽ được chú trọng phát triển thay thế các mặt hàng có giá trị thấp. Cá cảnh là một mặt hàng
  đãợc xếp vào mặt hàng nông nghiệp thích hợp với nền sản xuất đô thị và cần được

  phát triển xuất khẩu. Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, thú chơi cá cảnh ngày càng gia tăng trên thế giới và hoạt động xuất nhập khẩu mặt hàng này cũng ngày càng mạnh. Hoạt động xuất khẩu mặt hàng này không những mang lại nguồn lợi không nhỏ cho những nghệ nhân đam mê nuôi cá cảnh mà còn là nguồn thu ngoại tệ tiềm năng cho đất nãớc. Trãớc tình hình này, lãnh đạo thành phố đã đề ra Chãơng trình phát triển cây, hoa kiểng, cá cảnh TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2004-2010 nhã là bãớc đi đầu tiên trong công tác xúc tiến xuất khẩu mặt hàng cá cảnh. Tầm nhìn lâu dài là biến TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm cá cảnh cung cấp cho thị trãờng nội địa và xuất khẩu với kim ngạch xuất khẩu đạt 70-100 triệu USD vào năm 2020.
  Tuy nhiên, do đất nãớc chúng ta đang từng bãớc hội nhập vào nền kinh tế thế giới, nên ít nhiều có những bỡ ngỡ và mâu thuẫn trong sự chỉ đạo và thực hiện hoạt động xúc tiến xuất khẩu. Trong bối cảnh còn thiếu hiểu biết và kinh nghiệm quản lý, các doanh nghiệp cá cảnh của thành phố đa số có quy mô nhỏ, lại thiếu khả năng về tài chính, năng lực cạnh tranh của mặt hàng xuất khẩu chãa cao, thì hoạt động xúc tiến xuất khẩu chãa đạt hiệu quả nhã mong đợi. Đó là một số những lý do khiến xuất khẩu cá cảnh thành phố trong những năm qua là chãa cao và không ổn định (trãớc năm 2006 đã có lúc xuất khẩu cá cảnh đạt gần 10 triệu USD, nhãng từ năm
  2006 xuất khẩu cá cảnh thành phố lại chỉ thu đãợc từ 3,5 đến 5 triệu USD/năm).

  Thực trạng của ngành nhã vậy là chãa đáp ứng đãợc sự mong mỏi của các cấp từ lãnh đạo thành phố cho đến các cơ sở chăn nuôi cá cảnh, các doanh nghiệp xuất khẩu cá cảnh và cả những ngãời dân yêu thích cá cảnh của TP. Hồ Chí Minh.


  Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, tôi đ± chọn nội dung: “Đẩy m³nh xúc

  tiến xuất khẩu mặt hàng cá cảnh của TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2020” để làm

  đề tài khóa luận tốt nghiệp.

  2. Mục đích nghiên cứu đề tài

  Mục đích nghiên cứu đề tài này là nghiên cứu toàn diện về lý luận xúc tiến xuất khẩu, áp dụng vào tìm hiểu thực trạng tình hình xúc tiến xuất khẩu mặt hàng cá cảnh của TP.HCM trong những năm qua, từ đó đãa ra những giải pháp phù hợp nhằm đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu cá cảnh của TP.HCM giai đoạn 2010 – 2020.
  3. Đối tuợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

  Đề tài tập trung nghiên cứu các hoạt động xúc tiến xuất khẩu mặt hàng cá

  cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2000 đến năm 2010

  4. Phương pháp nghiên cứu

  Phương pháp nghiên cứu thực hiện đề tài này là phãơng pháp so sánh, phân tích và tổng hợp giữa lý luận và thực tiễn thông qua các tài liệu báo chí, tài liệu tìm hiểu tham khảo từ các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp.
  5. Kết cấu của đề tài

  Ngoài phần mở đầu, kết luận, đề tài gồm có 3 chãơng nhã sau:

  Chương 1: Tổng quan về xúc tiến xuất khẩu và sự cần thiết phải đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu mặt hàng cá cảnh của TP.Hồ Chí Minh
  Chương 2: Thực trạng xúc tiến xuất khẩu mặt hàng cá cảnh của TP.Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2010
  Chương 3: Một số giải pháp đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu mặt hàng cá cảnh TP.Hồ

  Chí Minh giai đoạn 2010-2020

  Xem Thêm: đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu mặt hàng cá cảnh của TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2020
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu mặt hàng cá cảnh của TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2020 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status