Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kiểm toán phần hành tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh dịch vụ kiểm toán và tư vấn uhy

  Julie Nguyễn Julie Nguyễn Đang Ngoại tuyến (970 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kiểm toán phần hành tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh dịch vụ kiểm toán và tư vấn uhy

  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

  MỤC LỤC


  DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

  LỜI MỞ ĐẦU 1

  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN PHẦN HÀNH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 4
  1.1. Lý luận cơ bản về tài sản cố định 4

  1.1.1. Giới thiệu chung về tài sản cố định 4

  1.1.2. Bản chất của phần hành tài sản cố định . 5

  1.1.3. Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định . 6

  1.1.4. Chứng từ, sổ sách sử dụng trong hạch toán kế toán tài sản cố định 8

  1.2. Kiểm toán phần hành tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài

  chính . 9

  1.2.1. Vai trò của kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài

  chính 9

  1.2.2. Mục tiêu, căn cứ, đánh giá trọng yếu và các rủi ro thường gặp trong kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính . 10
  1.3. Quy trình kiểm toán phần hành tài sản cố định trong kiểm toán

  báo cáo tài chính . 12

  1.3.1. Lập kế hoạch kiểm toán 13

  1.3.2. Thực hiện kiểm toán . 19

  1.3.3 Kết thúc kiểm toán 25

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY . 27
  2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY 27

  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển . 27

  2.1.2. Kết quả kinh doanh . 28

  2.1.3. Đặc điểm bộ máy quản lý . 29

  2.1.4. Các loại hình dịch vụ 29

  2.1.5. Khách hàng và thị trường của Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn

  UHY 30

  2.1.6. Sơ lược cuộc kiểm toán báo cáo tài chính chung do Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện . 30
  2.2. Phân tích thực trạng kiểm toán phần hành tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY 32
  2.2.1. Giới thiệu chung về kiểm toán phần hành tài sản cố định trong cuộc

  kiểm toán báo cáo tài chính do UHY LTD thực hiện 32

  2.2.2. Quy trình kiểm toán TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Xây dựng ABC và Công ty Cổ phần Truyền thông XYZ do UHY LTD thực hiện . 34
  CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY . 60
  3.1. Đánh giá chung về thực trạng quy trình kiểm toán phần hành tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do UHY LTD thực hiện 60
  3.1.1. Ưu điểm 60

  3.1.2. Hạn chế và nguyên nhân 62

  3.2. Các kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán phần hành tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty thực hiện . 65
  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kiểm toán phần hành tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính 65
  3.2.2. Kiến nghị về phương hướng và giải pháp hoàn thiện kiểm toán phần hành tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện . 67
  3.3. Điều kiện để thực hiện các giải pháp 76

  KẾT LUẬN . 79

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80

  PHỤ LỤC . 83


  DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ  Bảng 1.1: Các thử nghiệm kiểm soát đối với TSCĐ . 20

  Bảng 2.1: Bảng tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2009 - 2011 . 28

  Bảng 2.2: Bảng cân đối phát sinh của Công ty ABC 41

  Bảng 2.3: Bảng cân đối phát sinh Công ty XYZ 41

  Bảng 2.4: Bảng tìm hiểu hệ thống ghi chép Công ty XYZ . 42

  Bảng 2.5: Bảng tìm hiểu hệ thống ghi chép Công ty ABC . 43

  Bảng 2.6: Bảng đối chiếu biên bản kiểm kê của Công ty ABC 45

  Bảng 2.7: Bảng kiểm tra chi tiết phát sinh tăng TSCĐ Công ty ABC 46

  Bảng 2.8: Bảng kiểm tra chi tiết phát sinh tăng TSCĐ Công ty XYZ . 47

  Bảng 2.9: Phân tích đối ứng Tài khoản Hao mòn TSCĐ (Công ty ABC) . 53

  Bảng 2.10: Phân tích đối ứng tài khoản Hao mòn TSCĐ (Công ty XYZ) 53

  Bảng 2.11: Kiểm tra chi tiết phát sinh giảm TSCĐ (Công ty XYZ) . 55

  Bảng 2.12: Kiểm tra chi tiết phát sinh giảm TSCĐ trong kỳ (Công ty ABC) . 56

  Bảng 2.13: Bảng Tổng hợp tài khoản TSCĐHH (Công ty ABC) . 57

  Bảng 2.14: Bảng tổng hợp tài khoản TSCĐHH (Công ty XYZ) . 58

  Bảng 3.1: Bảng câu hỏi về HTKSNB khoản mục TSCĐ 71

  Bảng 3.2: Tỷ suất khấu hao TSCĐ/ Nguyên giá TSCĐ 74  Sơ đồ 1.1: Quy trình tổ chức chứng từ tài sản cố định 9

  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT  BCKT : Báo cáo kiểm toán BCTC : Báo cáo tài chính BGĐ : Ban giám đốc
  CMA : Cumulative Monetary Amounts – Lựa chọn theo giá trị bằng

  tiền lũy kế

  CP : Cổ phần

  HTKSNB : Hệ thống kiểm soát nội bộ

  KSNB : Kiểm soát nội bộ

  KTV : Kiểm toán viên

  PM : Planning materiality – Mức trọng yếu theo kế hoạch

  SXKD : Sản xuất kinh doanh

  TNHH : Trách nhiệm hữu hạn

  TS : Two Strata – Chia đôi tổng thể để lựa chọn

  TSCĐ : Tài sản cố định

  TSCĐHH : Tài sản cố định hữu hình

  VAS : Vietnam Accounting Standard - Chuẩn mực kế toán Việt Nam

  VSA : Vietnam Standard Auditing – Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam  1. Lý do chọn đề tài

  LỜI MỞ ĐẦU  Trong xu thế hội nhập kinh tế thế giới và sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thị trường có định hướng như ngày nay, nhu cầu về sự minh bạch đối với các thông tin tài chính ngày càng trở nên quan trọng đối với các cơ quan nhà nước, các nhà đầu tư, người lao động và đặc biệt là chủ sở hữu doanh nghiệp. Trước nhu cầu đó, ngành kiểm toán nói chung và các công ty kiểm toán nói riêng ngày càng chiếm vị thế trong nền kinh tế. Từ hai công ty kiểm toán ban đầu, tới nay nước ta đã có gần hai trăm các công ty kiểm toán lớn nhỏ đang cạnh tranh trên thị trường.
  Trong số các dịch vụ của công ty kiểm toán thì dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) luôn chiếm tỷ trọng lớn tạo được niềm tin cho người sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính. Để đạt được mục đích kiểm toán BCTC, các kiểm toán viên cần phải xem xét kiểm tra tính riêng biệt các khoản mục trên báo cáo tài chính để xác minh và bày tỏ ý kiến về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính.
  Nền kinh tế hiện nay đang phát triển cùng với sự phát triển mạnh mẽ như vũ bão của khoa học kỹ thuật, việc áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất kinh doanh góp phần giúp các đơn vị nâng cao năng lực sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Chính vì thế, tài sản cố định là một bộ phận quan trọng, không thể thiếu để duy trì sự tồn tại và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Tài sản cố định thường chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng tài sản của doanh nghiệp, bao gồm những khoản mục có giá trị lớn, có mối quan hệ chặt chẽ và có ảnh hưởng đáng kể đến các khoản mục khác trên báo cáo tài chính. Một sai sót trong hạch toán khoản mục này đôi khi sẽ gây ảnh hưởng trọng yếu đến tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính. Do vậy, khoản mục tài sản cố định có ý nghĩa và ảnh hưởng rất lớn đến cả phía kiểm toán viên (KTV) và phía khách hàng.
  Trong quá trình học tập tại trường và thời gian thực tập tại Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và tư vấn UHY, nhận thức được tầm quan trọng của kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán BCTC nên em đã chọn đề tài:
  “Hoàn thiện công tác kiểm toán phần hành tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và tư vấn UHY”
  làm đề tài nghiên cứu cho khóa luận tốt nghiệp của mình.

  2. Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận

  Khóa luận cung cấp những lý luận cơ bản về kiểm toán phần hành tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính, từ đó phân tích thực tiễn quy trình kiểm toán phần hành tài sản cố định do Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY. Thông qua việc tiếp cận thực tế quy trình kiểm toán phần hành này tại Công ty, khóa luận đưa ra một số đề xuất, giải pháp và kiến nghị hợp lý nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán phần hành tài sản cố định do Công ty thực hiện.
  3. Đối tượng nghiên cứu

  Thực tiễn quy trình kiểm toán phần hành tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY.
  4. Phạm vi nghiên cứu

  Quy trình kiểm toán phần hành tài sản cố định tại công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY và thông qua đối tượng khách hàng cụ thể là Công ty Cổ phần Xây dựng ABC và Công ty Cổ phần Truyền thông XYZ trong giai đoạn kiểm toán báo cáo tài chính 31/12/2011.
  5. Phương pháp nghiên cứu

  - Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý thuyết: phương pháp thế giới quan, phân tích và tổng hợp lý thuyết, đối chiếu so sánh, logic và khái quát hóa vấn đề.
  - Nhóm các phương pháp thực tiễn: phương pháp tìm kiếm, phân tích xử lý thông tin, phương pháp thống kê mô tả, kinh nghiệm thực tế thông qua quá trình thực tập.
  Các dữ liệu về chủ đề này gồm cả nguồn thông tin sơ cấp và nguồn thông tin thứ cấp được thu thập từ quan sát, thực nghiệm và từ các sách báo, tài liệu trong lĩnh vực liên quan.
  6. Nội dung khóa luận

  Ngoài mục lục, danh mục chữ viết tắt, danh mục sơ đồ bảng biểu, lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, bài khóa luận bao gồm ba (03) chương sau:
  Chương I: Cơ sở lý luận về kiểm toán phần hành tài sản cố định trong kiểm

  toán báo cáo tài chính.

  Chương II: Thực trạng về quy trình kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán  báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY.

  Chương III: Đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY.

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kiểm toán phần hành tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh dịch vụ kiểm toán và tư vấn uhy
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kiểm toán phần hành tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh dịch vụ kiểm toán và tư vấn uhy sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status