TẢI TÀI LIỆU


Các lệnh vẽ cơ bản trong Auto CAD - Các lệnh vẽ trong Auto CAD

Thành phần nhỏ nhất trong bản vẽ đươc gọi là đối tượng (Object hoạc Entity). Đối tượng vẽ có thể là hình đơn (point, line, arc, circle, ray .) Không thể dùng lệnh Explode để phân rã thành hình nhỏ nữa, hay là một hình phức (pline, polygon .) có thể phân rã thành các hình đơn nhỏ hơn.

Download file tài liệu để xem thêm c hi tiết

Xem Thêm: Các lệnh vẽ cơ bản trong Auto CAD
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các lệnh vẽ cơ bản trong Auto CAD sẽ giúp ích cho bạn.