TẢI TÀI LIỆU


Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động - Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.
Phụ lục I
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 01
năm 2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
Kính gửi:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Vụ Pháp ch );
- Ủy ban nhân dân . (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).
1. Tên doanh nghiệp: ;
Tên giao dịch: . ;
2. Địa chỉ trụ sở chính: ;
Điện thoại: .; Fax: ; E-mail: . ;
3. Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: , được báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động như sau:
Số lượng người lao động cho thuê lại làm việc tại tỉnh (thành phố) . trong 6 tháng đầu năm (hoặc cả năm).
STT Số lượng
lao động
đã tuyển
dụng và
cho thuê
Thời hạn
hợp đồng
lao động
Ngày cho
thuê lại
lao động
Công việc
cho thuê
lại
Bên thuê
lại lao
động
Địa chỉ
làm việc
của người
lao động
thuê lại
ở bên
thuê lại
lao động
Phí cho
thuê lại
lao động1
1 Số lượng lao động đã tuyển dụn g
2 Số lượng lao động
đã thực hiện việc cho thuê lại

Người lập biểu
(Ghi rõ họ tên)
, ngày tháng năm
TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC GIÁM ĐỐC DOAN H
NGHIỆP/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC SỰ NGH IỆP
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ h tên)
Ghi chú:
1Là số tiền mà doanh nghiệp cho thuê nhận được sau khi đã thanh toán đầy đủ tiền lương và các khoản khác cho người lao động thuê lại.

Xem Thêm: Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động sẽ giúp ích cho bạn.