TẢI TÀI LIỆU


Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài - Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-LĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP

Theo Thông tư số 03/2014/TT-LĐTBXH thì trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) dự kiến tuyển người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động phải báo cáo giải trình theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, bao gồm: vị trí công việc, số lượng, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, mức lương, thời gian làm việc và nộp trực tiếp tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây được viết tắt là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư này.
Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài - Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-LĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu đơn vị.
Các bạn có thể kích vào nút Tải về để tải thêm mẫu: Báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài - Mẫu số 2.

Xem Thêm: Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài sẽ giúp ích cho bạn.