TẢI TÀI LIỆU


Thông báo người lao động nước ngoài không được cấp/cấp lại giấy phép lao động - Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-LĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP

Thông báo người lao động nước ngoài không được cấp/cấp lại giấy phép lao động ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-LĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Số: /LĐTBXH-TB
V/v người lao động nước ngoài
không được cấp/cấp lại giấy phép lao động
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
., ngày . tháng . năm
Kính gửi: (Tên doanh nghiệp/tổ chức)
Thực hiện Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và theo đề nghị tại Văn bản số ngày . tháng . năm . của (tên doanh nghiệp/tổ chức) về việc đề nghị cấp/cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố . thông báo người lao động nước ngoài sau đây không được cấp/cấp lại giấy phép lao động:

1. Họ và tên: . 2. Nam (Nữ): .
3. Ngày, tháng, năm sinh: .
4. Quốc tịch:
5. Hộ chiếu số: . 6. Ngày cấp:
7. Trình độ chuyên môn:
8. Làm việc tại (tên doanh nghiệp/tổ chức):
9. Địa điểm làm việc: .
10. Vị trí công việc: .
11. Giấy phép lao động đã cấp (nếu có) số: . ngày . tháng năm
12. Thời hạn dự kiến làm việc từ ngày tháng năm đến ngày . tháng năm
13. Lý do không cấp/cấp lại giấy phép lao động: .
.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố thông báo để (tên doanh nghiệp/tổ chức) biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu Sở LĐTBXH.
GIÁM ĐỐC
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Xem Thêm: Thông báo người lao động nước ngoài không được cấp/cấp lại giấy phép lao động
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thông báo người lao động nước ngoài không được cấp/cấp lại giấy phép lao động sẽ giúp ích cho bạn.