TẢI TÀI LIỆU


Sổ theo dõi người lao động nước ngoài - Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-LĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP

Khi nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động phải vào sổ theo dõi theo Mẫu số 12 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-LĐTBXH và có giấy biên nhận trao cho người sử dụng lao động. Trong giấy biên nhận phải ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ; những giấy tờ có trong hồ sơ và thời hạn trả lời. Lưu hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động theo quy định của pháp luật.
Sổ theo dõi người lao động nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-LĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
., ngày . tháng . năm
SỔ THEO DÕI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
STT Ngày
tháng
năm
ghi
sổ
Họ
tên
Năm
sinh
Quốc
tịch
Hộ
chiếu
Vị
trí
công
việc
Hình
thức
làm
việc
Giấy
phép
lao
động
Trường
hợp
không
thuộc
diện
cấp
giấy
phép
lao
động
Nam Nữ Số
hộ
chiếu
Ngày
cấp
Ngày
hết
hạn
Cấp
giấy
phép
lao
động
Cấp
lại
giấy
phép
lao
động
Ngày
bắt
đầu
Ngày
kết
thúc
Không
đủ
điều
kiện
Ngày
bắt
đầu
Ngày
kết
thúc
Cấp
lại
lần
thứ
Không
đủ
điều
kiện
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1
2
.
Tổng


Xem Thêm: Sổ theo dõi người lao động nước ngoài
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Sổ theo dõi người lao động nước ngoài sẽ giúp ích cho bạn.