TẢI TÀI LIỆU


Phương án điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài - Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-LĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP

Theo Thông tư số 03/2014/TT-LĐTBXH trường hợp nhà thầu có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung số lao động nước ngoài đã xác định trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thì chủ đầu tư phải xác nhận về việc chấp thuận phương án điều chỉnh, bổ sung nhu cầu lao động nước ngoài cần sử dụng của nhà thầu theo Mẫu số 5 ban hành kèm theo Thông tư này và trước khi tuyển người lao động nước ngoài theo phương án điều chỉnh, bổ sung thì nhà thầu phải thực hiện việc đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài theo quy định tại Điều này.
Phương án điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài - Mẫu số 5 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-LĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.
TÊN NHÀ THẦU
----------
Số: ./
V/v phương án điều chỉnh,
bổ sung nhu cầu sử dụng
người lao động nước ngoài
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
., ngày . tháng . năm
Kính gửi: (Tên chủ đầu tư)
Thực hiện Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
(Thông tin về nhà thầu gồm: địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch, số điện thoại, fax, email, website, giấy phép thầu, địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc văn phòng điều hành tại Việt Nam, giấy phép thầu, thời gian thực hiện gói thầu)
Căn cứ nhu cầu thực tế sử dụng người lao động nước ngoài (tên nhà thầu) đề nghị điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đã xác định trong hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất như sau:
1. Vị trí công việc và số lượng người lao động nước ngoài đã được xác định:

2. Vị trí công việc và số lượng người lao động nước ngoài đã sử dụng (nếu có):

3. Vị trí công việc, số lượng người lao động nước ngoài thay đổi và lý do (nêu cụ thể từng vị trí công việc):

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu đơn vị.
Ngày . tháng năm .
XÁC NHẬN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
Chấp thuận phương án đề nghị đi ều chỉnh,
bổ sung nhu cầu sử dụng người la o động
nước ngoài của (tên nhà thầu )
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Xem Thêm: Phương án điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương án điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài sẽ giúp ích cho bạn.