TẢI TÀI LIỆU


Mẫu thông báo hết hàng - Tiếng Anh - Mẫu mua bán hàng - Tiếng Anh

Mẫu thông báo hết hàng - Tiếng Anh là mẫu đơn do Download.com.vn sưu tầm để các bạn tham khảo. Mẫu thông báo này gồm các nội dung như tên khách hàng, điện thoại, địa chỉ, miêu tả sản phẩm, dự kiến ngày vận chuyển.
Out-of-Stock Notice
Order #:
Ngày:
Customer: Điện thoại:
Địa chỉ:
City: State ZIP
Qty. Item/Description Estimated Shipping Date
We cannot fill your order at this time. Th e items listed above are temporarily out of stock.
We apologize for the inconvenience.

Xem Thêm: Mẫu thông báo hết hàng - Tiếng Anh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Mẫu thông báo hết hàng - Tiếng Anh sẽ giúp ích cho bạn.