TẢI TÀI LIỆU


Mẫu khách hàng hoàn trả hàng - Tiếng Anh - Mẫu mua bán hàng bằng Tiếng Anh

Mẫu khách hàng hoàn trả hàng là mẫu đơn do Download.com.vn sưu tầm để các bạn tham khảo. Mẫu đơn này giúp theo dõi ngày báo cáo trả hàng, thời gian trả, số lượng, đơn giá, tổng tiền, nhân viên bán hàng, trả tiền hoa hồng .
Customer Return Report
From
Report Date
Report #
Ship To Date of Return
Time of Return
Filed By
Item Quantity Ordered Chi tiết Unit Count Unit Price Total Amount
Office Administration Section
Date Shipped Salesperson
Customer Order # Commission Paid
Our Order # Credit Issue Date
Special Notes
Ngày Chữ ký
Credit to issue customer __Yes __ No (exp lain below)


Xem Thêm: Mẫu khách hàng hoàn trả hàng - Tiếng Anh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Mẫu khách hàng hoàn trả hàng - Tiếng Anh sẽ giúp ích cho bạn.