TẢI TÀI LIỆU


Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế - Ban hành Thông tư số 215/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế ban hành Thông tư số 215/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.
Mẫu số: 01/CC
TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH
QUYẾT ĐỊNH
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA M
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: /QĐ- . ., ngày . tháng năm .
QUYẾT ĐỊNH
Về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
bằng biện pháp
(THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ)
Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;
Căn cứ Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;
Căn cứ văn bản giao quyền số . (nếu có);
Căn cứ đề nghị thi hành quyết định hành chính thuế ngày . tháng . năm của tại Văn bản số . (nếu có);
Theo đề nghị của .:
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Cưỡng chế bằng biện pháp . để thi hành Quyết định hành chính thuế số . ngày tháng năm . của .;
1. Đối với: ông (bà)/tổ chức bị cưỡng chế, địa chỉ, mã số thuế: .;
2. Lý do bị cưỡng chế: (ghi cụ thể trường hợp bị cưỡng chế theo quy định tại Điều 2 Thông tư 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013).
3. Số tiền bị cưỡng chế: .;
Số tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế . mở tại kho bạc nhà nước/tổ chức tín dụng (nếu có);
- Yêu cầu kho bạc nhà nước, ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng phong toả tài khoản . (đối với trường hợp thực hiện theo quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 11 Thông tư 215/2013/TT-BTC);
- Tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức quản lý tiền lương hoặc thu nhập: (đối với trường hợp thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư 215/2013/TT-BTC);
- Tên, mã số thuế, nơi cư trú, trụ sở của tổ chức, cá nhân đang nắm giữ tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế: (đối với trường hợp thực hiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư 215/2013/TT-BTC).
Điều 2. Ông (bà)/tổ chức phải nghiêm chỉnh thực hiện Quyết định này và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày . đến ngày .;
Đối với cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên phải ghi cụ thể thời gian, địa điểm thực hiện cưỡng chế và tài sản kê biên;
Quyết định có . trang không tách rời, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.
Quyết định này được giao cho ông (bà)/tổ chức . để thực hiện.
Quyết định này được gửi cho:
1. . để
2. . để
Nơi nhận:
- .;
- .;
- .;
- Lưu: VT, .
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Xem Thêm: Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế sẽ giúp ích cho bạn.