Kết quả 1 đến 1 của 1

  GIÁO TRÌNH Kế hoạch cá nhân môn CNgệ 7 (CKTKN)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế hoạch cá nhân môn CNgệ 7 (CKTKN)

  Giới thiệu tài liệu Kế hoạch cá nhân môn CNgệ 7 (CKTKN)
  KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BỘ MÔN CÔNG NGHỆ 7
  TT
  chương
  Số tiết thức tự theo PPCT Mục đích yêu cầu chung của chương trình Chuẩn bị của GV
  ( kiến thức, thiết bị )
  Phương pháp dạy Phân phối thời gian Ghi chú
  ( kiểm tra 1 tiết, 15 phút )
  Từ tiết:
  Đến
  dạy tuần lễ từ ngày . đến
  Phần I: TRỒNG TRỌT

  Bài 1
  Tiết 1
  Vai troø , nhieäm vuï cuûa troàng troït
  + Troàng troït coù vai troø gì ñoái vôùi neàn kinh teá
  + Nhieäm vuï cuûa troàng troït vaø moät soá bieän phaùp thöïc hieän
  1. Kiến thức:
  - Vai trò của trồng trọt
  - Nhiệm vụ của trồng trọt
  - Để thực hiện nhiệm vụ cưa trồng trọt cần thực hiện những biện pháp gì
  2. Thiết bị: Baûng phuï luïc veà nhieäm vuï vaø bieän phaùp ñeå thöïc hieän nhieäm vuï troàng troït.
  - Tröïc quan
  - Dieãn giaûi
  - Thaûo luaän ñeà
  Töø tieát 1 ñeán tieát 3

  Tuaàn 1 töø ngaøy 23thaùng 8 ñeán tuaàn 2 ngaøy 28thaùng 8
  Bài 2
  Tiết 2
  - Khái niệm về đất trồng và thành phần cơ giới của đất . 1. Kiến thức:
  - Đất trồng là gì . Vai trò của đất đối với cây trồng
  -Đất gồm những thành phần gì
  2. Thiết bị: bảng phụ
  - Trực quan
  - Thuyết trình
  - Thảo luận nhóm
  - Vấn đáp
  Bài 3
  Tiết 3
  Biết được thành phần cơ giới của đất.
  Hiểu được thế nào là đất chua , kiềm, trung tính.
  Biết được khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất.
  Hiểu được độ phì nhiêu của đất.
  1. Kiến thức:
  - Thành phần cơ giới của đất là gì. Thế nào là độ chua, độ kiềm của đất
  - khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất
  2. Thiết bị: bảng phụ
  - Tröïc quan
  - Dieãn giaûi
  - Thaûo luaän ñeà
  - Nêu và đặt tình huống có vấn đề  Xem Thêm: Kế hoạch cá nhân môn CNgệ 7 (CKTKN)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế hoạch cá nhân môn CNgệ 7 (CKTKN) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status