TẢI TÀI LIỆU


Phụ lục thay đổi thông tin trong hợp đồng

Phụ lục thay đổi thông tin trong hợp đồng
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------
PHỤ LỤC: THAY ĐỔI THÔNG TIN HỢP ĐỒNG
(Kèm theo hợp đồng số: Ký ngày: ./ ./20 )
Căn cứ Hợp đồng dịch vụ số: đã ký ngày ./ ./20 ., hai bên thõa thuận và bổ sung các nội dung ghi trong bảng kê của Phụ lục này vào Hợp đồng. Bên B cam kết thực hiện các công việc được ghi theo các bảng kê dưới đây theo yêu cầu bên A, cụ thể:
Thay đổi thông tin:
STT Thông tin hiện tại Thông tin mới
1 Tên công ty Công Ty . Công Ty .
2 Địa chỉ
3 Mã số thuế
4 Số điện thoại
Bên A cam kết thanh toán đầy đủ chi phí như Hợp đồng số: ký ngày / ./20 cho đến ngày chấm dứt Hợp đồng đối với các dịch vụ có yêu cầu chấm dứt.
Phụ lục này được thành lập 02 bản, bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản.
, ngày . tháng năm 20
<div align="center">
Đại diện Bên A
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đại diện Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)
</div>

Xem Thêm: Phụ lục thay đổi thông tin trong hợp đồng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phụ lục thay đổi thông tin trong hợp đồng sẽ giúp ích cho bạn.