TẢI TÀI LIỆU


Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH
Kính gửi: Phòng Công chứng số thành phố .
Họ và tên:
Ngày, tháng, năm sinh:
Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số: do .
cấp ngày . tháng . năm .
Địa chỉ thường trú/tạm trú:
Số điện thoại: Số Fax: .
Hoặc
Tên tổ chức: .
Địa chỉ đặt trụ sở: .
Họ tên người đại diện:
Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số: . do
cấp ngày . tháng năm
Số điện thoại: . Số Fax:
Nội dung yêu cầu công chứng: .
Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:
1. .
2. .
3. .
4. .
5. .
, ngày tháng năm
Người nhận phiếu
và các giấy tờ nộp kèm theo
(Ký và ghi rõ họ và tên)
Người yêu cầu công chứng
(Ký và ghi rõ họ và tên)


Xem Thêm: Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch sẽ giúp ích cho bạn.