TẢI TÀI LIỆU


Mẫu hợp đồng kinh tế và biên bản thanh lý hợp đồng - Biểu mẫu hợp đồng kinh tế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

HỢP ĐỒNG KINH TẾ
SỐ: /HĐKT
V/v
- Căn cứ vào Bộ luật dân sự số 33/2005/QHH11 ngày 14/06/2005;

- Căn cứ nghị định số 16/NĐCP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý và xây dựng công trình;

- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên;

Hôm nay, ngày . tháng . năm 2010 tại Trung tâm Viễn thông Tam Đảo chúng tôi gồm có:
A/ Đại diện bên A:
Đại diện : .Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ trụ sở chính:
Tài khoản :
MST :
Điện thoại : .
B/ Đại diện bên B:
Đại diện : .Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ trụ sở chính:
Tài khoản :
MST :
Điện thoại : .
Hai bên cùng nhau bàn bạc thống nhất ký kết hợp đồng kinh tế với những điều khoản sau
Điều I: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
Bên A đồng ý giao cho bên B nhận thi công công trình: Dịch chuyển, căng chỉnh tuyễn cáp, cột treo cáp từ cổng trại giam Vĩnh Ninh đi thôn Vĩnh Ninh – Trạm Viễn Thông Đạo Trù, với khối lượng công việc cụ thể như sau:
- Thu hồi cột bê tông đơn loại 6,5m : 3 cột
- Thu hồi cột bê tông loại 6,5m : 1 cột
- Dựng cột bê tông đơn 6,5m : 3 cột
- Dựng cột bê tông đôi 6,5m : 1 cột
- Đổ bê tông gốc cột đơn : 3 ụ
- Đổ bê tông gốc cột ghép : 1 ụ
- Căng chỉnh độ chùng cáp đồng treo : 0,5 km
- Căng chỉnh độ chùng cáp đồng treo : 2 km
- Căng chỉnh độ chùng cáp quang treo : 1 km
ĐIỀU II: ĐỊA ĐIỂM THI CÔNG:
.
ĐIỀU III: TIẾN ĐỘ VÀ NGHIỆM THU CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
- Ngày khởi công : Ngày tháng năm 2010
- Ngày hoàn thành : Ngày tháng năm 2010
Điều IV : GIÁ TRỊ VÀ HÌNH THỨC THANH QUYẾT TOÁN:
- Giá trị hợp đồng trước thuế là: 6.906.246đ
- Thuế VAT 10%: 690.625đ
- Tổng giá trị hợp đồng: 7.596.871đ
Bằng chữ: (Bảy triệu, năm trăm chín mươi sáu nghìn, tám trăm bảy mươi mốt đồng).
- Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào công ty.
- Ngay sau khi bàn giao công trình đã hoàn thành hai bên tiến hành nghiệm thu quyết toán và thanh lý hợp đồng.
Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Xem Thêm: Mẫu hợp đồng kinh tế và biên bản thanh lý hợp đồng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Mẫu hợp đồng kinh tế và biên bản thanh lý hợp đồng sẽ giúp ích cho bạn.