TẢI TÀI LIỆU


Mẫu bản án hình sự phúc thẩm

TOÀ ÁN .

______________

Bản án số . / ./HSPT

Ngày .- .- .
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------ <br type="_moz">

Hà Nội, ngày tháng . năm .

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTOÀ
Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông (Bà)
Các Thẩm phán: Ông (Bà)
Ông (Bà) .
Các Hội thẩm . (nếu có):(1)
Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Ông (Bà) cán bộ Toà án .
Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên toà:
Ông (Bà) Kiểm sát viên.
Trong các ngày . tháng . năm . tại xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số ./ ./HSPT ngày . tháng . năm đối với (các) bị cáo:(3) .do có kháng cáo của:(4) .và kháng nghị của: .đối với bản án hình sự sơ thẩm số ./ ./HSST ngày . tháng năm của Toà án

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Xem Thêm: Mẫu bản án hình sự phúc thẩm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Mẫu bản án hình sự phúc thẩm sẽ giúp ích cho bạn.