TẢI TÀI LIỆU


Mẫu thông báo về việc rút kháng cáo

TÒA ÁN (1)
Số: / .
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------ <br type="_moz">

Hà Nội, ngày tháng . năm .
THÔNG BÁO

Về việc rút kháng cáo (kháng nghị)
TOÀ .

Căn cứ vào Điều 236 của Bộ luật tố tụng hình sự,
Thông báo cho:(2) được biết như sau:
Ngày .tháng năm .,
Có đơn kháng cáo (văn bản kháng nghị số .) với nội dung .(3)
Ngày . tháng năm ., người kháng cáo (Viện kiểm sát kháng nghị) đã có văn bản về việc rút kháng cáo (kháng nghị).
Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Xem Thêm: Mẫu thông báo về việc rút kháng cáo
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Mẫu thông báo về việc rút kháng cáo sẽ giúp ích cho bạn.