TẢI TÀI LIỆU


Mẫu quyết định về việc xử lý khiếu nại, tố cáo - Biểu mẫu quản trị doanh nghiệp

Mẫu quyết định xử lý khiếu nại, tố cáo là quyết định xử lý gồm các nội dung: tên công ty, số quyết định, nội dung quyết định, Giám đốc ký tên .
CƠ QUAN .
(CÔNG TY .)
Số: /QĐ- .
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------
, ngày tháng năm .
QUYẾT ĐỊNH
Về việc xử lý khiếu nại, tố cáo

GIÁM ĐỐC CÔNG TY .
Căn cứ quyết định số .v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày .;
Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số ;
Căn cứ quy trình xử lý khiếu nại, tố cáo của công ty;
Xét đề nghị của Trưởng phòng NS,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nội dung xử lý:


Điều 2. Quyết định này thi hành kể từ ngày . tháng năm . phổ biến đến
Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng (Trưởng phòng Hành chính), trưởng phòng tổ chức, thủ trưởng đơn vị . và ông (bà) có trách nhiệm thi hành quyết định này.
GIÁM ĐỐC


Xem Thêm: Mẫu quyết định về việc xử lý khiếu nại, tố cáo
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Mẫu quyết định về việc xử lý khiếu nại, tố cáo sẽ giúp ích cho bạn.