TẢI TÀI LIỆU


Danh mục biểu mẫu quyết định Tổng cục thi hành án dân sự - Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tư pháp

DANH MỤC BIỂU MẪU QUYẾT ĐỊNH TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tư pháp)
Mẫu số: A 01-THA
(Ban hành theo TT số: 09/TT-BTP
ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp)

BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Số: ./QĐ-TCTHA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

., ngày tháng . năm 20
QUYẾT ĐỊNH
Giải quyết khiếu nại của
: .
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Căn cứ khoản 1 Điều 142 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;
Xét đơn của ông (bà): , địa chỉ
khiếu nại .
.


(nêu nội dung khiếu nại)

Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự . nhận thấy:


(nhận xét, đánh giá)
.

Từ những căn cứ và nhận định trên, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chấp nhận (không chấp nhận) khiếu nại của: .địa chỉ:
. (nêu rõ chấp nhận phần nào, chấp nhận một phần hay toàn bộ) .

.
(nêu biện pháp xử lý nếu có) .

.

Điều 2. Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự , người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Quyền khiếu nại tiếp đến Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này (nếu là quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu)./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Bộ Tư pháp (để b/c);
- Viện KSNDTC;
- Vụ GQKNTC;
- Trung tâm DLTT & TK THADS;
- Lưu: VT, HS.
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Xem Thêm: Danh mục biểu mẫu quyết định Tổng cục thi hành án dân sự
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Danh mục biểu mẫu quyết định Tổng cục thi hành án dân sự sẽ giúp ích cho bạn.