TẢI TÀI LIỆU


Mẫu số 26/TP-TTTM: Sổ theo dõi giải quyết tranh chấp - Biểu mẫu tố tụng

Sổ theo dõi giải quyết tranh chấp là văn bản ghi lại những vụ tranh chấp mà trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam đã thụ lý giải quyết gồm các nội dung: chủ thể tranh chấp, nội dung tranh chấp, thời gian giải quyết tranh chấp.
Mẫu số 26/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------
Tên Trung tâm trọng tài/Tên Chi nhánh của Trung tâm trọng tài
Tên Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài

.

SỔ THEO DÕI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
QUYỂN SỐ:
Mở ngày tháng . năm .
SỔ THEO DÕI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
(Tính từ ngày 1 tháng 1 năm . đến ngày 31 tháng 12 năm )
- Tổng số tranh chấp đã thụ lý:
- Tổng số tranh chấp đang giải quyết: .
- Tổng số tranh chấp đã giải quyết xong: .
1 Số hiệu vụ kiện được ghi theo thứ tự số 1 cho đến hết năm và bao gồm phần số, năm và ký hiệu chữ vụ kiện là VK, ví dụ vụ kiện số 1 của năm 2012 được ghi như sau: 01/2012-VK.

Xem Thêm: Mẫu số 26/TP-TTTM: Sổ theo dõi giải quyết tranh chấp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Mẫu số 26/TP-TTTM: Sổ theo dõi giải quyết tranh chấp sẽ giúp ích cho bạn.