TẢI TÀI LIỆU


Thông báo về việc Kháng cáo, kháng nghị

Thông báo về việc Kháng cáo, kháng nghị
TOÀ ÁN .

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
, ngày tháng năm
THÔNG BÁO
Về việc kháng cáo, kháng nghị(1)

TOÀ ÁN .
Căn cứ vào Điều 236 của Bộ luật tố tụng hình sự,
1. Thông báo cho:(2)
Được biết bản án (quyết định) hình sự sơ thẩm số . ngày . tháng . năm của Toà án đã bị kháng cáo, kháng nghị như sau:
a)(3)
b)
2. Người được thông báo về việc kháng cáo, kháng nghị có quyền gửi văn bản nêu ý kiến của mình về nội dung kháng cáo, kháng nghị cho Toà án cấp phúc thẩm.
Nơi nhận:
- (Ghi những nơi mà Toà án phải thông báo
theo quy định tại khoản 1 Điều 236 của BLTTHS);
- Lưu hồ sơ vụ án.
.(4)
.
Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01đ:
(1) Nếu chỉ có kháng cáo bỏ hai chữ “kháng nghị”; nếu chỉ có kháng nghị bỏ hai chữ “kháng cáo”.
(2)Ghi họ tên và địa vị pháp lý trong tố tụng của người được thông báo (ví dụ: Thông báo cho: Nguyễn Văn A là bị cáo trong vụ án; ông Trần N là người bị hại trong vụ án).
(3) Ghi địa vị pháp lý trong tố tụng và họ tên người kháng cáo và Viện kiểm sát kháng nghị; nội dung kháng cáo, kháng nghị (ví dụ: Bị cáo Nguyễn Trần kháng cáo xin giảm hình phạt và giảm mức bồi thường thiệt hại).
(4) Ghi chức vụ hoặc chức danh và họ tên người ký.

Xem Thêm: Thông báo về việc Kháng cáo, kháng nghị
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thông báo về việc Kháng cáo, kháng nghị sẽ giúp ích cho bạn.