TẢI TÀI LIỆU


Đơn xin sao lục bản án, quyết định

Đơn xin sao lục bản án, quyết định
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------
., ngày tháng năm
ĐƠN XIN SAO LỤC BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH
Kính gửi: Tòa án Nhân dân
Tội tên là: .sinh năm: giới tính: .
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ tạm trú: .
Tôi là (nguyên đơn bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan)

trong vụ .đã được Tòa án nhân dân giải quyết tại bản án, quyết định số /HSST ngày .tháng năm
Tôi đề nghị Tòa án cho tôi được sao lục bản án, quyết định nêu trên để tiện việc sử dụng.
Gửi kèm theo:
Bản pho to CMND
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký tên ghi rõ họ tên)


Xem Thêm: Đơn xin sao lục bản án, quyết định
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đơn xin sao lục bản án, quyết định sẽ giúp ích cho bạn.