TẢI TÀI LIỆU


Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng

Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------
GIẤY UỶ QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG
BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):
- Tên Cá nhân/Tổ chức: .
- Địa chỉ trụ sở chính / Hộ khẩu thường trú:

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/ Số Chứng minh nhân dân: do cấp ngày
- Điện thoại Fax:
- Đại diện theo pháp luật: Ông/Bà: Chức vụ: .
BÊN NHẬN UỶ QUYỀN (BÊN B):
- CÔNG TY
- Địa chỉ trụ sở chính: .
- Người đại diện theo pháp luật:
NỘI DUNG UỶ QUYỀN:
Bên A uỷ quyền cho Bên B toàn quyền đại diện Bên A tham gia tố tụng trong giai đoạn (xét xử sơ thẩm/ phúc thẩm/ thi hành án) của vụ án
THỜI HẠN UỶ QUYỀN:
Thời hạn uỷ quyền là . . kể từ ngày ký giấy uỷ quyền này.
UỶ QUYỀN LẠI:
Bên A chấp thuận để Bên B uỷ quyền lại cho một cá nhân thuộc tổ chức của Bên B để thực hiện công việc mà Bên A đã uỷ quyền cho Bên B.
., ngày tháng năm .
BÊN NHẬN UỶ QUYỀN BÊN UỶ QUYỀN

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ĐỐI VỚI CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI UỶ QUYỀN LÀ CÁ NHÂN

Xem Thêm: Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng sẽ giúp ích cho bạn.