TẢI TÀI LIỆU


Mẫu giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia - Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BLĐTBXH

Mẫu giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Nội dung mẫu Giấy chứng nhận như sau
Số: /BLĐTBXH-GCNHĐ
GIẤY CHỨNG NHẬN
HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ, CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA
----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
- Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;
- Căn cứ Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia;
Xét đề nghị của: [Tên đơn vị được giao tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, thay đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận]
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ, CẤP CHỨNG CHỈ
KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA
Cho tổ chức đánh giá kỹ năng nghề: [Tên của tổ chức được cấp, thay đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận]
Địa chỉ trụ sở chính: [Địa chỉ của nơi đặt trụ sở c hính của tổ chức]
Điện thoại/Fax: [Số điện thoại] E.mail: [Địa chỉ email của tổ chức]
Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: [Số quyết định thành lập của tổ chức]
ngày . tháng . năm của [Tên cơ quan quyết định thành lập hoặc cấp giấy chứng nhận đăng k doanh nghiệp]
Được thực hiện đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho các nghề theo các bậc trình độ kỹ năng sau đây:
Tại địa điểm: [Địa chỉ nơi thực hiện việc đánh giá kỹ năng nghề của người tham dự trong các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia]
Hà Nội, ngày . tháng . năm 20 .
[Chức danh của người ký]
[Chữ ký và con dấu]
[Họ và tên người ký]

Xem Thêm: Mẫu giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Mẫu giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia sẽ giúp ích cho bạn.